<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2897-7-ly-do-giai-thich-tai-sao-vjo-la-giai-dau-signature-cua-quoc-gia.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>7 lý do giải thích tại sao VJO là giải đấu Signature của Quốc Gia</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>7 lý do giải thích tại sao VJO là giải đấu Signature của Quốc Gia</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VJO2018Cover01-777x444.jpg"> <figcaption>7 lý do giải thích tại sao VJO là giải đấu Signature của Quốc Gia</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Giải golf VĐQG Trẻ năm thứ 3 sẽ khởi tranh v&agrave;o ng&agrave;y 12/7 tr&ecirc;n s&acirc;n golf the Bluffs Hồ Tr&agrave;m, tỉnh B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u.</p></h3> </header> <p>Vietnam Junior Open (VJO) l&agrave; giải đấu cao nhất cấp quốc gia d&agrave;nh cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n trẻ t&agrave;i năng khắp cả nước. VJO gi&uacute;p ph&aacute;t hiện v&agrave; t&igrave;m ra nhiều gương mặt tiềm năng đầy triển vọng mới. VĐQG Trẻ đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh giải đấu quan trọng khi được sự ch&uacute; &yacute; quan t&acirc;m kh&ocirc;ng chỉ của VGA, Hội golf địa phương, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ m&agrave; c&ograve;n của đ&ocirc;ng đảo gia đ&igrave;nh c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; con em tham gia thi đấu.&nbsp;Trải qua hai năm h&igrave;nh th&agrave;nh,&nbsp;chức v&ocirc; địch giải thuộc về hai vận động vi&ecirc;n nữ l&agrave; Arpichaya Yubol (Th&aacute;i Lan) v&agrave; Hanako Kawasaki (Việt Nam). Mặc d&ugrave; số lượng golfer nữ tham dự &iacute;t hơn so với nam nhưng họ lại l&agrave; những người đang chiếm ưu thế về mặt th&agrave;nh t&iacute;ch. Liệu năm 2018 chức v&ocirc; địch giải sẽ lần đầu ti&ecirc;n đến với một&nbsp;vận động vi&ecirc;n&nbsp;nam. Nhưng d&ugrave; bất cứ ai l&ecirc;n ng&ocirc;i giải VJO th&igrave; cũng l&agrave; người v&ocirc; c&ugrave;ng xứng đ&aacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017Winner.jpg?1530514053211" alt="VJO2017Winner" /></p> <p>VJO l&agrave; một giải đấu quan trọng trong năm của hiệp hội golf Việt Nam v&agrave; thu h&uacute;t nhiều tay golf tr&ecirc;n cả nước.&nbsp;Dưới đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;7&nbsp;điểm nổi bật giải th&iacute;ch l&yacute; do tại sao VJO l&agrave; giải đấu Signature của VGA:</p> <p><em><strong>1, S&acirc;n đấu đẳng cấp thế giới</strong></em></p> <p>Hồ Tr&agrave;m đ&atilde; đưa bản đồ Golf Việt Nam ra thế giới khi được tạp ch&iacute; nổi tiếng GolfDigest xếp hạng 35/100 s&acirc;n đẹp nhất h&agrave;nh tinh năm 2018. Hồ Tr&agrave;m khiến cả ch&acirc;u &Aacute; sững sờ trước sự kiện golf ho&agrave;nh tr&aacute;ng - Hồ Tr&agrave;m Open 2015 với sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c tay golf h&agrave;ng đầu thế giới như Sergio Garcia, Darren Clarke,&nbsp;Geoff Ogilvy, Robert Rock. Giải đấu được coi l&agrave;&nbsp;một s&agrave;n diễn đẳng cấp ch&acirc;u lục gi&uacute;p Việt Nam l&ecirc;n một tầm cao mới trong chiến lược ph&aacute;t triển v&agrave; quảng b&aacute; Golf ra với bạn b&egrave; quốc tế. Vietnam Junior Open l&agrave; giải đấu được nhận nhiều ưu đ&atilde;i lớn từ s&acirc;n Bluffs Hồ Tr&agrave;m khi c&ugrave;ng nhau song h&agrave;nh từ ng&agrave;y mới th&agrave;nh lập giải. Ban quản l&yacute; s&acirc;n đ&atilde; nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c tay golf trẻ c&oacute; th&ecirc;m những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia thi đấu ở VJO. The Bluffs Hồ Tr&agrave;m với cảnh quan ngoạn mục độc đ&aacute;o c&ugrave;ng cơ sở vật chất tiện nghi bậc nhất đ&atilde; v&agrave; đang g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n sức h&uacute;t khiến c&aacute;c golfer trẻ lu&ocirc;n h&agrave;o hứng được thể hiện m&igrave;nh mỗi năm.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/cache/A_Photos/Khampha/bluffs-ho-tran-14-777x444.jpg" alt="K&aacute;&ordm;&iquest;t qu&aacute;&ordm;&pound; h&Atilde;&not;nh &aacute;&ordm;&pound;nh cho Bluffs H&aacute;&raquo;“ Tr&Atilde;&nbsp;m" /></p> <p>Năm 2018, s&acirc;n Bluffs Hồ Tr&agrave;m vừa được n&acirc;ng cấp với nhiều thay đổi mới ấn tượng để chuẩn bị cho The Hồ Tr&agrave;m Players sẽ diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 12 năm nay.&nbsp;</p> <p><em><strong>2, C&aacute;c golfer trẻ c&oacute; kỹ thuật b&agrave;i bản v&agrave; thi đấu với t&aacute;c phong chuy&ecirc;n nghiệp</strong></em></p> <p>C&oacute; khoảng gần 80 tay golf trẻ ở mọi lứa tuổi tham dự VJO mỗi lần giải diễn ra. Tất cả đều tiếp cận golf từ kh&aacute; sớm do vậy họ được đ&agrave;o tạo kỹ thuật b&agrave;i bản, chuy&ecirc;n m&ocirc;n kh&aacute; tốt. Trong đ&oacute; c&oacute; nhiều vận động vi&ecirc;n đến từ học viện nổi tiếng của thế giới cũng như Việt Nam. Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n, Nguyễn Phương To&agrave;n từng theo học ở MMG Performance. Đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c golfer trẻ kh&aacute;c theo học ở EPGA, Hanoi Golf Academy, LGA, Pure Performance,...</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017PhuongToan01.jpg?1530505998286" alt="VJO2017PhuongToan01" /></p> <p style="text-align: center;">Nguyễn Phương To&agrave;n theo học ở MMG Performance, Hoa Kỳ (Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn)</p> <p>C&aacute;c vận động vi&ecirc;n trẻ&nbsp;ngo&agrave;i việc được bồi dưỡng&nbsp;ph&aacute;t triển kỹ thuật m&agrave; c&ograve;n tham dự rất nhiều giải đấu lớn nhỏ để n&acirc;ng cao khả năng cọ s&aacute;t. Rất nhiều trung t&acirc;m huấn luyện cũng tổ chức c&aacute;c buổi outing h&agrave;ng tuần&nbsp;thực hiện tốt&nbsp;phương tr&acirc;m&nbsp;học phải đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh. Theo đ&agrave; cổ vũ đầu tư cho golf từ mầm non đến c&aacute;c tuổi thanh thiếu ni&ecirc;n, tương lai golf Việt đang trở n&ecirc;n tươi s&aacute;ng hơn bao giờ hết.</p> <p><em><strong>3, Giải đấu l&agrave; cuộc cạnh tranh khốc liệt ở mọi lứa tuổi</strong></em></p> <p>VJO được coi l&agrave; một Faldo Series thu nhỏ khi c&aacute;c vận động vi&ecirc;n đến từ mọi lứa tuổi với giới t&iacute;nh kh&aacute;c nhau để tranh t&agrave;i c&uacute;p v&ocirc; địch giải. Do vậy sự khốc liệt chắc chắn l&agrave; hơn rất nhiều. VJO l&agrave; giải đấu sẽ lựa chọn ra c&aacute;c vận động vi&ecirc;n đi thi đấu ở Faldo Series ch&acirc;u &Aacute;. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy c&aacute;c tay golf trẻ đại diện ở mỗi bảng đấu c&agrave;ng phải nỗ lực hơn rất nhiều để c&oacute; cơ hội cọ s&aacute;t ở đấu trường cấp cao hơn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017J01.jpg?1530507052587" alt="VJO2017J01" /><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017J03.jpg?1530507062742" alt="VJO2017J03" /><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017J02.jpg?1530507073581" alt="VJO2017J02" />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">C&aacute;c vận động vi&ecirc;n trẻ ở mọi lứa tuổi&nbsp;gồm&nbsp;nam v&agrave; nữ tham dự giải v&ocirc; c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo. (Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn)</p> <p>Giảip VĐQG Trẻ mở rộng đến c&aacute;c đối tượng l&agrave; vận động vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i. C&aacute;c tay golf trẻ của Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ cạnh tranh với nhau m&agrave; phải chiến đấu với cả c&aacute;c bạn b&egrave; xuất sắc đến từ c&aacute;c quốc gia l&acirc;n cận. Bằng chứng r&otilde; n&eacute;t nhất l&agrave; tại VJO 2016, nữ tay golf người Th&aacute;i Lan&nbsp;Arpichaya Yubol đ&atilde; l&ecirc;n ng&ocirc;i giải với chiến thắng tuyệt đối. Hai năm đấu vừa qua đều l&agrave; c&aacute;c golfer nữ gi&agrave;nh chức v&ocirc; địch.&nbsp;Như vậy d&ugrave; ở lứa tuổi n&agrave;o, giới t&iacute;nh n&agrave;o cũng đều c&oacute; cơ hội như nhau nhưng chiếc c&uacute;p danh gi&aacute; nhất sẽ về tay golfer c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất giải.&nbsp;VJO được tổ chức v&agrave;o dịp h&egrave; n&ecirc;n rất nhiều c&aacute;c tay golf của Việt Nam đang học ở nước ngo&agrave;i về tham gia thi đấu. Do đ&oacute; cuộc cạnh tranh ở VJO&nbsp;giữa&nbsp;c&aacute;c golfer trẻ lu&ocirc;n diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017J05.jpg?1530507264623" alt="VJO2017J05" /><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017J06.jpg?1530507273029" alt="VJO2017J06" /><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017J07.jpg?1530507280643" alt="VJO2017J07" /></p> <p style="text-align: center;">Nguyễn Phương Khang (tr&aacute;i), Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh (giữa), Nhất Long (phải) đều g&oacute;p mặt tại VJO 2017 (Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn)</p> <p><em><strong>4, Giải đấu c&oacute;&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh&nbsp;Clinic&nbsp;bổ &iacute;ch:</strong></em></p> <p>VJO kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một giải đấu c&oacute; t&iacute;nh cạnh tranh cao m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn trẻ giao lưu với nhau v&agrave; được gặp gỡ với c&aacute;c tay golf nổi tiếng của Việt Nam v&agrave; thế giới. Giữa c&aacute;c&nbsp;v&ograve;ng&nbsp;đấu lu&ocirc;n đan xen c&aacute;c buổi Clinic về luật, kỹ thuật cho vận động vi&ecirc;n tham dự giải.&nbsp;Những&nbsp;buổi clininc trong giải l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn trẻ mở mang th&ecirc;m nhiều kiền thức cũng như được truyền lửa cảm hứng từ những kh&aacute;ch mời nổi tiếng trong l&agrave;ng golf.&nbsp;Năm 2016 VJO c&oacute; c&aacute;c vận động vi&ecirc;n Asian Tour đến gặp gỡ v&agrave; giao lưu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017Clinic.jpg?1530507616882" alt="VJO2017Clinic" /></p> <p style="text-align: center;">Buổi trao đổi về c&aacute;c t&igrave;nh huống luật do c&aacute;c đại diện trọng t&agrave;i của Vietnam Golf Referee (Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn)</p> <p>Năm 2017 giải đấu đ&atilde; mời 3 tay golf chuy&ecirc;n nghiệp của Việt Nam l&agrave; Nguyễn Th&aacute;i Dương, Phạm Minh Đức v&agrave; nữ pro quốc tế Tăng Thị Nhung đến chia sẻ với c&aacute;c em. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; BTC giải cũng mời đội ngũ trọng t&agrave;i l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của VGR (Vietnam Golf Referees) đến để gi&uacute;p c&aacute;c em nắm bắt th&ecirc;m nhiều t&igrave;nh huống luật giả định, từ đ&oacute; hạn chế những lỗi mắc phải kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; trong thi đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJO2017star01.jpg?1530507633671" alt="VJO2017star01" /></p> <p style="text-align: center;">Từ tr&aacute;i sang phải l&agrave; c&aacute;c Pro Golfer Tăng Thị Nhung, Nguyễn Th&aacute;i Dương v&agrave; Phạm Minh Đức tại VJO 2017 (Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn)</p> <p><em><strong>5, Giải đấu được xếp hạng WAGR:</strong></em></p> <p>VJO được tổ chức xếp hạng golf nghiệp dư thế giới đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;nh điểm. Theo đ&oacute; nh&agrave; v&ocirc; địch sẽ c&oacute; hội nhận được điểm thưởng v&agrave; g&oacute;p mặt tr&ecirc;n bảng XH danh gi&aacute; của golf nghiệp dư thế giới. Hiện tại Việt Nam c&oacute; 4 tay golf trong WAGR gồm Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n, Nguyễn H&ugrave;ng Dũng, Nguyễn Thảo My v&agrave; Hanako Kawasaki. Nguyễn Thảo My đang c&oacute; thứ hạng của nhất với vị tr&iacute; 370 thế giới (t&iacute;nh đến ng&agrave;y 1/7/2018). Hi vọng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ c&oacute; nhiều tay golf trẻ g&oacute;p mặt tr&ecirc;n bảng xếp hạng WAGR.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJOtrophy.jpg?1530507683794" alt="VJOtrophy" /></p> <p style="text-align: center;">Chiếc c&uacute;p lu&acirc;n lưu của VJO được thiết kế đẹp v&agrave; c&ocirc;ng phu (Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn)</p> <p><em><strong>6, Giải đấu ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c nhận diện thương hiệu::</strong></em></p> <p>Vietnam Junior Open&nbsp;l&agrave; giải đấu c&oacute; đầu tư rất b&agrave;i bản v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp về mặt h&igrave;nh ảnh thương hiệu của giải. Từ logo giải đấu đến c&ocirc;ng t&aacute;c thiết kế nhận diện đều được gi&aacute;m đốc giải &ocirc;ng Vũ Nguy&ecirc;n ch&uacute; trọng. M&agrave;u sắc logo của VJO n&oacute;i l&ecirc;n tất cả về giải đấu,&nbsp;sức trẻ tr&agrave;n đầy năng lượng nhưng vẫn c&oacute; n&eacute;t hồn nhi&ecirc;n mơ mộng. Ấn phẩm giới thiệu về giải đấu v&ocirc; c&ugrave;ng ấn tượng, tạo sức h&uacute;t v&agrave; quan t&acirc;m từ rất nhiều c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ. Để một giải đấu th&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; rất nhiều yếu tố tạo&nbsp;th&agrave;nh song việc ph&aacute;t triển&nbsp;h&igrave;nh ảnh v&agrave; thương hiệu giải l&agrave; điều kiện&nbsp;ti&ecirc;n quyết&nbsp;đầu ti&ecirc;n cần thực hiện. VJO đang l&agrave;m rất tốt việc n&agrave;y khi thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ lớn t&ecirc;n tuổi như Titleist, Coca Cola, Mercerdes Benz. Trong đ&oacute; Titlesit l&agrave; đơn vị theo giải từ ng&agrave;y đầu v&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p lớn cho giải đấu bằng nhiều phần qu&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa cho c&aacute;c tay golf tham dự. Rất nhiều biển bảng với h&igrave;nh ảnh giải c&ugrave;ng với c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ được đặt ở 18 hố đấu tạo n&ecirc;n dấu ấn v&agrave; thương hiệu đặc trưng của VJO.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/VJOBrand.jpg?1530507863972" alt="VJOBrand" /></p> <p style="text-align: center;">Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n ở buổi tập giải VJO 2017 (Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn)</p> <p><em><strong>7, Giải đấu song h&agrave;nh với quỹ từ thiện:</strong></em></p> <p>&nbsp;VJO l&agrave; giải đấu của quốc gia duy nhất hiện nay c&oacute; phối kết hợp với chương tr&igrave;nh từ thiện x&atilde; hội. Theo đ&oacute;&nbsp;c&aacute;c vận động vi&ecirc;n&nbsp;của VJO hai năm qua đều tham gia chương tr&igrave;nh từ thiện &ldquo;Từ Tr&aacute;i Tim Đến Tr&aacute;i Tim&rdquo;&nbsp;<em>(Ra đời năm&nbsp;2011&nbsp;do golfer trong tuyển ASIAD 2018 - Nguyễn H&ugrave;ng Dũng&nbsp;s&aacute;ng lập)</em>&nbsp;nhằm gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em ngh&egrave;o c&oacute; điều kiện học tập tốt hơn. Năm 2017&nbsp;chương tr&igrave;nh từ thiện &ldquo;Từ Tr&aacute;i Tim Đến Tr&aacute;i Tim&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Trường Tiểu Học L&ecirc; Lợi x&atilde; B&agrave;u L&acirc;m, huyện Xuy&ecirc;n Mộc, tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, trao c&aacute;c qu&agrave; tặng, thiết bị hỗ trợ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin như TV, c&aacute;p,&hellip;song song với một hoạt động kh&aacute;c l&agrave; tặng qu&agrave; cho ch&ugrave;a Tự &Acirc;n tỉnh b&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u.&nbsp;Qua hoạt động n&agrave;y, BTC cũng muốn c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tham dự VJO đồng cảm v&agrave; chia sẻ với những&nbsp;ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đặc biệt l&agrave; c&aacute;c trẻ em thiệt th&ograve;i&nbsp;v&agrave; từ đ&oacute; tr&acirc;n trọng hơn&nbsp;những g&igrave;&nbsp;cuộc sống m&igrave;nh đang c&oacute;.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

7 lý do giải thích tại sao VJO là giải đấu Signature của Quốc Gia

By GolfEdit.com - 02/07/2018

Golfedit.com - Giải golf VĐQG Trẻ năm thứ 3 sẽ khởi tranh vào ngày 12/7 trên sân golf the Bluffs Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Vietnam Junior Open (VJO) là giải đấu cao nhất cấp quốc gia dành cho các vận động viên trẻ tài năng khắp cả nước. VJO giúp phát hiện và tìm ra nhiều gương mặt tiềm năng đầy triển vọng mới. VĐQG Trẻ đã và đang trở thành giải đấu quan trọng khi được sự chú ý quan tâm không chỉ của VGA, Hội golf địa phương, các câu lạc bộ mà còn của đông đảo gia đình các vận động viên có con em tham gia thi đấu. Trải qua hai năm hình thành, chức vô địch giải thuộc về hai vận động viên nữ là Arpichaya Yubol (Thái Lan) và Hanako Kawasaki (Việt Nam). Mặc dù số lượng golfer nữ tham dự ít hơn so với nam nhưng họ lại là những người đang chiếm ưu thế về mặt thành tích. Liệu năm 2018 chức vô địch giải sẽ lần đầu tiên đến với một vận động viên nam. Nhưng dù bất cứ ai lên ngôi giải VJO thì cũng là người vô cùng xứng đáng.

VJO2017Winner

VJO là một giải đấu quan trọng trong năm của hiệp hội golf Việt Nam và thu hút nhiều tay golf trên cả nước. Dưới đây là 7 điểm nổi bật giải thích lý do tại sao VJO là giải đấu Signature của VGA:

1, Sân đấu đẳng cấp thế giới

Hồ Tràm đã đưa bản đồ Golf Việt Nam ra thế giới khi được tạp chí nổi tiếng GolfDigest xếp hạng 35/100 sân đẹp nhất hành tinh năm 2018. Hồ Tràm khiến cả châu Á sững sờ trước sự kiện golf hoành tráng - Hồ Tràm Open 2015 với sự góp mặt của các tay golf hàng đầu thế giới như Sergio Garcia, Darren Clarke, Geoff Ogilvy, Robert Rock. Giải đấu được coi là một sàn diễn đẳng cấp châu lục giúp Việt Nam lên một tầm cao mới trong chiến lược phát triển và quảng bá Golf ra với bạn bè quốc tế. Vietnam Junior Open là giải đấu được nhận nhiều ưu đãi lớn từ sân Bluffs Hồ Tràm khi cùng nhau song hành từ ngày mới thành lập giải. Ban quản lý sân đã nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho các tay golf trẻ có thêm những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia thi đấu ở VJO. The Bluffs Hồ Tràm với cảnh quan ngoạn mục độc đáo cùng cơ sở vật chất tiện nghi bậc nhất đã và đang góp phần tạo nên sức hút khiến các golfer trẻ luôn hào hứng được thể hiện mình mỗi năm.

Kết quả hình ảnh cho Bluffs Hồ Tràm

Năm 2018, sân Bluffs Hồ Tràm vừa được nâng cấp với nhiều thay đổi mới ấn tượng để chuẩn bị cho The Hồ Tràm Players sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. 

2, Các golfer trẻ có kỹ thuật bài bản và thi đấu với tác phong chuyên nghiệp

Có khoảng gần 80 tay golf trẻ ở mọi lứa tuổi tham dự VJO mỗi lần giải diễn ra. Tất cả đều tiếp cận golf từ khá sớm do vậy họ được đào tạo kỹ thuật bài bản, chuyên môn khá tốt. Trong đó có nhiều vận động viên đến từ học viện nổi tiếng của thế giới cũng như Việt Nam. Trương Chí Quân, Nguyễn Phương Toàn từng theo học ở MMG Performance. Đông đảo các golfer trẻ khác theo học ở EPGA, Hanoi Golf Academy, LGA, Pure Performance,...

VJO2017PhuongToan01

Nguyễn Phương Toàn theo học ở MMG Performance, Hoa Kỳ (Ảnh: Pháp Nguyễn)

Các vận động viên trẻ ngoài việc được bồi dưỡng phát triển kỹ thuật mà còn tham dự rất nhiều giải đấu lớn nhỏ để nâng cao khả năng cọ sát. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cũng tổ chức các buổi outing hàng tuần thực hiện tốt phương trâm học phải đi đôi với hành. Theo đà cổ vũ đầu tư cho golf từ mầm non đến các tuổi thanh thiếu niên, tương lai golf Việt đang trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

3, Giải đấu là cuộc cạnh tranh khốc liệt ở mọi lứa tuổi

VJO được coi là một Faldo Series thu nhỏ khi các vận động viên đến từ mọi lứa tuổi với giới tính khác nhau để tranh tài cúp vô địch giải. Do vậy sự khốc liệt chắc chắn là hơn rất nhiều. VJO là giải đấu sẽ lựa chọn ra các vận động viên đi thi đấu ở Faldo Series châu Á. Chính vì vậy các tay golf trẻ đại diện ở mỗi bảng đấu càng phải nỗ lực hơn rất nhiều để có cơ hội cọ sát ở đấu trường cấp cao hơn.

VJO2017J01VJO2017J03VJO2017J02 

Các vận động viên trẻ ở mọi lứa tuổi gồm nam và nữ tham dự giải vô cùng đông đảo. (Ảnh: Pháp Nguyễn)

Giảip VĐQG Trẻ mở rộng đến các đối tượng là vận động viên nước ngoài. Các tay golf trẻ của Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà phải chiến đấu với cả các bạn bè xuất sắc đến từ các quốc gia lân cận. Bằng chứng rõ nét nhất là tại VJO 2016, nữ tay golf người Thái Lan Arpichaya Yubol đã lên ngôi giải với chiến thắng tuyệt đối. Hai năm đấu vừa qua đều là các golfer nữ giành chức vô địch. Như vậy dù ở lứa tuổi nào, giới tính nào cũng đều có cơ hội như nhau nhưng chiếc cúp danh giá nhất sẽ về tay golfer có thành tích tốt nhất giải. VJO được tổ chức vào dịp hè nên rất nhiều các tay golf của Việt Nam đang học ở nước ngoài về tham gia thi đấu. Do đó cuộc cạnh tranh ở VJO giữa các golfer trẻ luôn diễn ra vô cùng hấp dẫn.

VJO2017J05VJO2017J06VJO2017J07

Nguyễn Phương Khang (trái), Đoàn Xuân Khuê Minh (giữa), Nhất Long (phải) đều góp mặt tại VJO 2017 (Ảnh: Pháp Nguyễn)

4, Giải đấu có các chương trình Clinic bổ ích:

VJO không chỉ là một giải đấu có tính cạnh tranh cao mà còn là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu với nhau và được gặp gỡ với các tay golf nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Giữa các vòng đấu luôn đan xen các buổi Clinic về luật, kỹ thuật cho vận động viên tham dự giải. Những buổi clininc trong giải là cơ hội để các bạn trẻ mở mang thêm nhiều kiền thức cũng như được truyền lửa cảm hứng từ những khách mời nổi tiếng trong làng golf. Năm 2016 VJO có các vận động viên Asian Tour đến gặp gỡ và giao lưu.

VJO2017Clinic

Buổi trao đổi về các tình huống luật do các đại diện trọng tài của Vietnam Golf Referee (Ảnh: Pháp Nguyễn)

Năm 2017 giải đấu đã mời 3 tay golf chuyên nghiệp của Việt Nam là Nguyễn Thái Dương, Phạm Minh Đức và nữ pro quốc tế Tăng Thị Nhung đến chia sẻ với các em. Bên cạnh đó BTC giải cũng mời đội ngũ trọng tài là thành viên của VGR (Vietnam Golf Referees) đến để giúp các em nắm bắt thêm nhiều tình huống luật giả định, từ đó hạn chế những lỗi mắc phải không đáng có trong thi đấu.

VJO2017star01

Từ trái sang phải là các Pro Golfer Tăng Thị Nhung, Nguyễn Thái Dương và Phạm Minh Đức tại VJO 2017 (Ảnh: Pháp Nguyễn)

5, Giải đấu được xếp hạng WAGR:

VJO được tổ chức xếp hạng golf nghiệp dư thế giới đánh giá tính điểm. Theo đó nhà vô địch sẽ có hội nhận được điểm thưởng và góp mặt trên bảng XH danh giá của golf nghiệp dư thế giới. Hiện tại Việt Nam có 4 tay golf trong WAGR gồm Trương Chí Quân, Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thảo My và Hanako Kawasaki. Nguyễn Thảo My đang có thứ hạng của nhất với vị trí 370 thế giới (tính đến ngày 1/7/2018). Hi vọng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có nhiều tay golf trẻ góp mặt trên bảng xếp hạng WAGR.

VJOtrophy

Chiếc cúp luân lưu của VJO được thiết kế đẹp và công phu (Ảnh: Pháp Nguyễn)

6, Giải đấu chú trọng công tác nhận diện thương hiệu::

Vietnam Junior Open là giải đấu có đầu tư rất bài bản và chuyên nghiệp về mặt hình ảnh thương hiệu của giải. Từ logo giải đấu đến công tác thiết kế nhận diện đều được giám đốc giải ông Vũ Nguyên chú trọng. Màu sắc logo của VJO nói lên tất cả về giải đấu, sức trẻ tràn đầy năng lượng nhưng vẫn có nét hồn nhiên mơ mộng. Ấn phẩm giới thiệu về giải đấu vô cùng ấn tượng, tạo sức hút và quan tâm từ rất nhiều các nhà tài trợ. Để một giải đấu thành công có rất nhiều yếu tố tạo thành song việc phát triển hình ảnh và thương hiệu giải là điều kiện tiên quyết đầu tiên cần thực hiện. VJO đang làm rất tốt việc này khi thu hút được sự quan tâm đông đảo của các nhà tài trợ lớn tên tuổi như Titleist, Coca Cola, Mercerdes Benz. Trong đó Titlesit là đơn vị theo giải từ ngày đầu và luôn có những đóng góp lớn cho giải đấu bằng nhiều phần quà có ý nghĩa cho các tay golf tham dự. Rất nhiều biển bảng với hình ảnh giải cùng với các nhà tài trợ được đặt ở 18 hố đấu tạo nên dấu ấn và thương hiệu đặc trưng của VJO. 

VJOBrand

Trương Chí Quân ở buổi tập giải VJO 2017 (Ảnh: Pháp Nguyễn)

7, Giải đấu song hành với quỹ từ thiện:

 VJO là giải đấu của quốc gia duy nhất hiện nay có phối kết hợp với chương trình từ thiện xã hội. Theo đó các vận động viên của VJO hai năm qua đều tham gia chương trình từ thiện “Từ Trái Tim Đến Trái Tim” (Ra đời năm 2011 do golfer trong tuyển ASIAD 2018 - Nguyễn Hùng Dũng sáng lập) nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo có điều kiện học tập tốt hơn. Năm 2017 chương trình từ thiện “Từ Trái Tim Đến Trái Tim” đã diễn ra tại Trường Tiểu Học Lê Lợi xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trao các quà tặng, thiết bị hỗ trợ công nghệ thông tin như TV, cáp,…song song với một hoạt động khác là tặng quà cho chùa Tự Ân tỉnh bà Rịa Vũng Tàu. Qua hoạt động này, BTC cũng muốn các vận động viên tham dự VJO đồng cảm và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là các trẻ em thiệt thòi và từ đó trân trọng hơn những gì cuộc sống mình đang có.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi