<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2822-do-le-gia-dat-ung-cu-vien-vo-dich-giai-dau-300-trieu-dong-cua-vga.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đỗ Lê Gia Đạt ứng cử viên vô địch giải đấu 300 triệu đồng của VGA</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đỗ Lê Gia Đạt ứng cử viên vô địch giải đấu 300 triệu đồng của VGA</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/GiaDat02-630x360.jpg"> <figcaption>Đỗ Lê Gia Đạt ứng cử viên vô địch giải đấu 300 triệu đồng của VGA</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Giải chuy&ecirc;n nghiệp đầu ti&ecirc;n trong năm của Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 14-17/6 tr&ecirc;n s&acirc;n golf SAM Tuyền L&acirc;m</p></h3> </header> <p>C&oacute; tổng cộng 27 golfer thi đấu ở giải chuy&ecirc;n nghiệp của VGA, giải đấu diễn ra song song c&ugrave;ng với giải v&ocirc; địch nghiệp dư Quốc Gia (VAO) 2018. Giải đấu chuy&ecirc;n nghiệp của VGA 2018 thu h&uacute;t được nhiều c&aacute;c golfer quen thuộc đ&atilde; tham dự ở bảng chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia trước đ&acirc;y như: L&ecirc; Hữu Giang (v&ocirc; địch bảng CN 2015, VMC 2016), Nguyễn Hữu Quyết (V&ocirc; địch VMC 2017), Do&atilde;n Văn Định, Nguyễn Văn Bằng.</p> <p>Nhưng sự ch&uacute; &yacute; được đổ dồn tới Đỗ L&ecirc; Gia Đạt khi lần đầu ti&ecirc;n tham dự giải đấu ở Việt Nam với tư c&aacute;ch golfer chuy&ecirc;n nghiệp. Golfer sinh năm 1994 chuyển sang thi đấu nh&agrave; nghề từ năm 2017 v&agrave; tham dự nhiều giải đấu ADT nhưng vẫn chưa thể qua cắt. Gia Đạt từng v&ocirc; địch golf nghiệp dư Quốc Gia năm 2013, l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt của tuyển SEAGames. Ở c&aacute;c giải đấu VAO trước đ&acirc;y, Đạt thường c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch gậy tốt hơn c&aacute;c golfer thi đấu ở bảng chuy&ecirc;n nghiệp quốc gia. Nhưng điều đ&oacute; kh&ocirc;ng đảm bảo chắc chắn cho anh khi thi đấu ở giải m&agrave; mọi điểm số ch&ecirc;nh lệch đều được trả giả bằng tiền thưởng. Sự cạnh tranh sẽ rất kh&aacute;c khi anh phải đối mặt với những đ&agrave;n anh đi trước đầy kinh nghiệm. Đỗ L&ecirc; Gia Đạt sẽ xuất ph&aacute;t c&ugrave;ng với Do&atilde;n Văn Định, Nguyễn Hữu Quyết ở v&ograve;ng 1,2 giải chuy&ecirc;n nghiệp của VGA.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GiaDatVaoR01.jpg?1528852185148" alt="GiaDatVaoR01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đỗ L&ecirc; Gia Đạt sẵn s&agrave;ng cho giải chuy&ecirc;n nghiệp đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam</em></p> <p>Giải chuy&ecirc;n nghiệp đầu ti&ecirc;n trong năm của VGA c&oacute; tổng tiền thưởng 300 triệu, v&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch sẽ c&oacute; cơ hội nhận tiền thưởng hơn 90 triệu đồng.&nbsp;</p> <p><em><strong>Dưới đ&acirc;y l&agrave; lịch thi đấu của giải chuy&ecirc;n nghiệp:</strong></em></p> <p>(Thời gian thi đấu của giải chuy&ecirc;n nghiệp gần v&agrave;o giờ trưa v&agrave; rất c&oacute; thể sẽ c&oacute; những cơn mưa rải r&aacute;c của Đ&agrave; Lạt v&agrave;o buổi chiều thi đấu. Điều kiện green sẽ thay đổi rất nhiều về tốc độ chạy)</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 408.5px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 34px;"><em><strong>Nh&oacute;m</strong></em></td> <td style="width: 48px;"><em><strong>Teetime</strong></em></td> <td style="width: 307.5px; text-align: center;" colspan="3"><em><strong>Vận động vi&ecirc;n</strong></em></td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 48px;">11:16</td> <td style="width: 106px;">TĂNG NHƠN PH&Uacute;</td> <td style="width: 95px;">L&Ecirc; QU&Yacute; AN DUY</td> <td style="width: 106.5px;">TRẦN VĂN CƠ</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 48px;">11:24</td> <td style="width: 106px;">TRỊNH VĂN THỌ</td> <td style="width: 95px;">NGUYỄN HỮU NĂNG</td> <td style="width: 106.5px;">VŨ ANH QUANG</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 48px;">11:32</td> <td style="width: 106px;">PHẠM MINH TUẤN</td> <td style="width: 95px;">NGUYỄN VĂN LONG</td> <td style="width: 106.5px;">NGUYỄN VĂN BẰNG&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 48px;">11:48</td> <td style="width: 106px;">NGUYỄN GIA HỒNG</td> <td style="width: 95px;">NGUYỄN VĂN THƯƠNG</td> <td style="width: 106.5px;">L&Ecirc; VĂN TIẾN</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 48px;">11:56</td> <td style="width: 106px;">LẦU A T&Agrave;Y</td> <td style="width: 95px;">L&Ecirc; KIM KHA</td> <td style="width: 106.5px;">TRẦN TRỌNG THIỆN</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 48px;">12:04</td> <td style="width: 106px;">NGUYỄN TUẤN KIỆT</td> <td style="width: 95px;">L&Ecirc; HỮU GIANG</td> <td style="width: 106.5px;">LAI THẾ CƯỜNG</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 48px;">12:12</td> <td style="width: 106px;"><em><strong>NGUYỄN HỮU QUYẾT</strong></em></td> <td style="width: 95px;"><em><strong>DO&Atilde;N VĂN ĐỊNH</strong></em></td> <td style="width: 106.5px;"><em><strong>ĐỖ L&Ecirc; GIA ĐẠT</strong></em></td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 48px;">12:20</td> <td style="width: 106px;">PHẠM ĐỒNG DŨNG</td> <td style="width: 95px;">LẦU A BẨU</td> <td style="width: 106.5px;">PHẠM THIỆN DUY</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 48px;">12:28</td> <td style="width: 106px;">NGUYỄN Đ&Igrave;NH CH&Acirc;U</td> <td style="width: 95px;">NGUYỄN TRUNG THU</td> <td style="width: 106.5px;">ĐỖ NGỌC HO&Agrave;NG</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Đỗ Lê Gia Đạt ứng cử viên vô địch giải đấu 300 triệu đồng của VGA

By GolfEdit.com - 13/06/2018

Golfedit.com - Giải chuyên nghiệp đầu tiên trong năm của Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 14-17/6 trên sân golf SAM Tuyền Lâm

Có tổng cộng 27 golfer thi đấu ở giải chuyên nghiệp của VGA, giải đấu diễn ra song song cùng với giải vô địch nghiệp dư Quốc Gia (VAO) 2018. Giải đấu chuyên nghiệp của VGA 2018 thu hút được nhiều các golfer quen thuộc đã tham dự ở bảng chuyên nghiệp Quốc Gia trước đây như: Lê Hữu Giang (vô địch bảng CN 2015, VMC 2016), Nguyễn Hữu Quyết (Vô địch VMC 2017), Doãn Văn Định, Nguyễn Văn Bằng.

Nhưng sự chú ý được đổ dồn tới Đỗ Lê Gia Đạt khi lần đầu tiên tham dự giải đấu ở Việt Nam với tư cách golfer chuyên nghiệp. Golfer sinh năm 1994 chuyển sang thi đấu nhà nghề từ năm 2017 và tham dự nhiều giải đấu ADT nhưng vẫn chưa thể qua cắt. Gia Đạt từng vô địch golf nghiệp dư Quốc Gia năm 2013, là thành viên nòng cốt của tuyển SEAGames. Ở các giải đấu VAO trước đây, Đạt thường có thành tích gậy tốt hơn các golfer thi đấu ở bảng chuyên nghiệp quốc gia. Nhưng điều đó không đảm bảo chắc chắn cho anh khi thi đấu ở giải mà mọi điểm số chênh lệch đều được trả giả bằng tiền thưởng. Sự cạnh tranh sẽ rất khác khi anh phải đối mặt với những đàn anh đi trước đầy kinh nghiệm. Đỗ Lê Gia Đạt sẽ xuất phát cùng với Doãn Văn Định, Nguyễn Hữu Quyết ở vòng 1,2 giải chuyên nghiệp của VGA.

GiaDatVaoR01

Đỗ Lê Gia Đạt sẵn sàng cho giải chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Giải chuyên nghiệp đầu tiên trong năm của VGA có tổng tiền thưởng 300 triệu, và nhà vô địch sẽ có cơ hội nhận tiền thưởng hơn 90 triệu đồng. 

Dưới đây là lịch thi đấu của giải chuyên nghiệp:

(Thời gian thi đấu của giải chuyên nghiệp gần vào giờ trưa và rất có thể sẽ có những cơn mưa rải rác của Đà Lạt vào buổi chiều thi đấu. Điều kiện green sẽ thay đổi rất nhiều về tốc độ chạy)

Nhóm Teetime Vận động viên
1 11:16 TĂNG NHƠN PHÚ LÊ QUÝ AN DUY TRẦN VĂN CƠ
2 11:24 TRỊNH VĂN THỌ NGUYỄN HỮU NĂNG VŨ ANH QUANG
3 11:32 PHẠM MINH TUẤN NGUYỄN VĂN LONG NGUYỄN VĂN BẰNG 
4 11:48 NGUYỄN GIA HỒNG NGUYỄN VĂN THƯƠNG LÊ VĂN TIẾN
5 11:56 LẦU A TÀY LÊ KIM KHA TRẦN TRỌNG THIỆN
6 12:04 NGUYỄN TUẤN KIỆT LÊ HỮU GIANG LAI THẾ CƯỜNG
7 12:12 NGUYỄN HỮU QUYẾT DOÃN VĂN ĐỊNH ĐỖ LÊ GIA ĐẠT
8 12:20 PHẠM ĐỒNG DŨNG LẦU A BẨU PHẠM THIỆN DUY
9 12:28 NGUYỄN ĐÌNH CHÂU NGUYỄN TRUNG THU ĐỖ NGỌC HOÀNG

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Greg Norman, Zlatan Ibrahimovic khỏa thân trên ấn phẩm ESPN The Body Issue

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Huyền thoại golf người Úc với nickname Cá Mập Trắng khoe ảnh hậu trường chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí ESPN ...
Tin tức

Brian Harman vươn lên dẫn đầu sau 36 hố giải Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tổng hợp nổi bật của ngày thi đấu thứ hai giải Travelers Championship đang diễn ra trên sân TPC River Highlands ở Cromwell, Connecticut, Hoa Kỳ ...
Tin tức

Điều lệ Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia Mở rộng và vòng loại Faldo Series Vietnam 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vietnam Junior Open 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12-15/7 trên sân golf top 30 thế giới The Bluff Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu....
Tin tức

Jordan Spieth dẫn đầu vòng 1 Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Jordan Spieth đang có màn khởi đầu rất tốt tại giải đấu mà anh là đương kim vô địch ...
Tin tức

PGA Tour bắt tay với Facebook phát sóng trực tiếp các giải đấu, bắt đầu từ Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bắt đầu từ giải Travelers Championship tuần này, người hâm mộ sẽ có cách để theo dõi các giải đấu của PGA TOUR vào dịp cuối tuần. ...
Tin tức

Hanako Kawasaki tăng 292 hạng trên WAGR, VĐQG Nữ thăng hạng F

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chức vô địch giải VĐQG Nghiệp dư nữ mở rộng 2018 giúp Hanako nhảy 292 bậc trên bảng xếp hạng WAGR ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi