<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2817-thay-golf-nu-thiet-thoi-ceo-sam-tuyen-lam-da-tuyen-bo-gay-shock.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thấy golf nữ thiệt thòi, CEO SAM Tuyền Lâm đã tuyên bố gây shock</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thấy golf nữ thiệt thòi, CEO SAM Tuyền Lâm đã tuyên bố gây shock</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/BuiXuanPhong03-630x360.jpg"> <figcaption>Thấy golf nữ thiệt thòi, CEO SAM Tuyền Lâm đã tuyên bố gây shock</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải golf nữ VĐQG lần đầu ti&ecirc;n được tổ chức tr&ecirc;n s&acirc;n golf SAM Tuyền L&acirc;m, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt v&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp</p></h3> </header> <p>Giải VĐQG Nữ diễn ra từ ng&agrave;y 9-11/6 tr&ecirc;n s&acirc;n SAM Tuyền L&acirc;m, một trong những s&acirc;n golf đẹp h&agrave;ng đầu Việt Nam. Gần 80 tay golf nữ to&agrave;n quốc tham gia thi đấu tại giải năm nay. Chung cuộc golfer trẻ Hanako Kawasaki đ&atilde; c&oacute; danh hiệu Vietnam Ladies Amateur Open (VLAO) thứ 2 khi xuất sắc đăng quang giải đấu với số điểm +11, dẫn c&aacute;ch biệt 3 gậy so với golfer xếp hạng 332 WAGR Nguyễn Thảo My.</p> <p>G&oacute;p mặt ở H&agrave; Nội từ rất sớm để tham dự họp b&aacute;o ra mắt giải cho đến khi giải VQGD Nữ kh&eacute;p lại, CEO SAM Tuyền L&acirc;m - &ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong thực sự chiếm trọn được cảm t&igrave;nh của c&aacute;c golfer nữ tham dự giải năm nay. VLAO đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự chuẩn bị chu đ&aacute;o của s&acirc;n. Mọi c&ocirc;ng t&aacute;c ăn ở đi lại thi đấu cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n nữ đều được l&ecirc;n kế hoạch trước 1 th&aacute;ng. Sự chu đ&aacute;o tỉ mỉ được &ocirc;ng Phong, một người được coi l&agrave; tr&ugrave;m Telesale v&agrave; dịch vụ kh&aacute;ch sạn ở Việt Nam hiện nay rất đề cao. C&oacute; lẽ hiếm thấy một CEO s&acirc;n golf n&agrave;o như &ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong khi sẵn s&agrave;ng l&ecirc;n s&acirc;n khấu trong buổi khai mạc golf nữ, nhảy theo đồng b&agrave;o&nbsp;d&acirc;n tộc K&#039;hoh để&nbsp;c&ugrave;ng h&ograve;a theo&nbsp;kh&ocirc;ng kh&iacute;&nbsp;từng bừng của tiệc Gala Dinner. Nhưng điều bất ngờ nhất m&agrave; &ocirc;ng Phong gi&agrave;nh cho c&aacute;c golfer nữ Việt l&agrave; khi &ocirc;ng tuy&ecirc;n bố <em><strong>miễn ph&iacute; to&agrave;n bộ green fee, buggy, caddie cho to&agrave;n thể vận động vi&ecirc;n nữ tham dự giải đấu trong 1 năm.</strong></em> Một m&oacute;n qu&agrave; qu&aacute; lớn lao khiến cho b&agrave; Ph&oacute; TTK VGA Nguyễn Thị Thu H&agrave; nghẹn ng&agrave;o x&uacute;c động. Tất cả c&aacute;c golfer nữ tham dự buổi tiệc bế mạc đ&atilde; lao l&ecirc;n s&acirc;n khấu v&agrave; cụng ly ch&uacute;c mừng. CEO SAM Tuyền L&acirc;m&nbsp;sẵn s&agrave;ng&nbsp;giảm 50% ph&iacute; s&acirc;n cho người th&acirc;n, gia đ&igrave;nh của c&aacute;c golfer nữ trong một năm.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/BuiXuanPhong02.jpg?1528761300390" alt="BuiXuanPhong02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong nhận kỷ niệm chương từ đại diện VGA - Ph&oacute; TTK Hiệp hội b&agrave; Nguyễn Thị Thu H&agrave;</em></p> <p>&Ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong n&oacute;i: <em>"Từ xưa đến nay, người phụ nữ lu&ocirc;n thiệt th&ograve;i nhất v&agrave; ở ch&iacute;nh bộ m&ocirc;n golf cũng vậy. Họ l&agrave; những người phải chăm lo gia đ&igrave;nh v&agrave; hạn hẹp về mặt thời gian. Để tham dự giải đấu như thế n&agrave;y thực sự l&agrave; một điều tuyệt vời. T&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng cảm k&iacute;ch v&agrave; b&agrave;y tỏ sự k&iacute;nh trọng họ, những người đ&atilde; sinh ra cả thế giới n&agrave;y như lời anh Nguyễn Huy Tiến - bố của Thảo My&nbsp;vừa&nbsp;ph&aacute;t biểu".</em></p> <p>Sự h&agrave;o sảng của SAM Tuyền L&acirc;m cũng như sự ủng hộ của &ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong với golf nữ l&agrave;&nbsp;một động lực qu&aacute; to lớn. Một việc l&agrave;m qu&aacute; &yacute; nghĩa trong bối cảnh golf nữ Việt đang nỗ lực đi l&ecirc;n g&acirc;y dựng phong tr&agrave;o. Mặc d&ugrave; số lượng kh&ocirc;ng nhiều nhưng golf nữ mang lại nhiều điểm s&aacute;ng vượt bậc khi c&oacute;&nbsp;2 động vi&ecirc;n đang xếp hạng nghiệp dư thế giới. Trong đ&oacute; Nguyễn Thảo My đang l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt của tuyển golf trường đại học Bắc Carolina, c&ograve;n Hanako Kawasaki cũng sẵn s&agrave;ng l&ecirc;n tuyển trường đại học Boston. Nếu tất cả c&aacute;c s&acirc;n golf ở Việt Nam đều c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i như c&aacute;ch &ocirc;ng Phong l&agrave;m th&igrave; sẽ thu h&uacute;t mạnh mẽ nữ giới tham gia v&agrave;o bộ m&ocirc;n qu&yacute; tộc n&agrave;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/BuiXuanPhong.jpg?1528761584077" alt="BuiXuanPhong" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong l&agrave; một người vui vẻ h&ograve;a đồng nhưng trong c&ocirc;ng việc điều h&agrave;nh dịch vụ&nbsp;cực kỳ kh&oacute; t&iacute;nh v&agrave; y&ecirc;u cầu sự&nbsp;chuẩn mực&nbsp;của nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ</em></p> <p>&Ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong từng đảm nhiệm c&aacute;c vị tr&iacute; rất quan trọng ở lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng như l&agrave;m việc ở ANZ Australia, gi&aacute;m đốc&nbsp;Contact Center ng&acirc;n h&agrave;ng Sacombank, gi&aacute;m đốc PMO ng&acirc;n h&agrave;ng Phương Đ&ocirc;ng. Nhưng &ocirc;ng gi&agrave;nh đam m&ecirc; v&agrave; nhiệt huyết nhiều nhất với ng&agrave;nh dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng. &Ocirc;ng Phong l&agrave; t&aacute;c giả của rất nhiều cuốn s&aacute;ch b&aacute;n chạy v&agrave; được sinh vi&ecirc;n cũng như d&acirc;n văn ph&ograve;ng đ&oacute;n đọc như: Contact Center - Nghề dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng qua điện thoại,Telesales - tiếp thị b&aacute;n h&agrave;ng qua điện thoại, B&iacute; mật t&aacute;i c&aacute;u tr&uacute;c v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh, Quản trị kh&aacute;ch sạn - Biến đam m&ecirc; th&agrave;nh dịch vụ ho&agrave;n hảo, T&acirc;m l&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; nghệ thuật phụ vụ 5 sao. C&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của &ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong: <em>"5 sao hay 1 sao nằm ở sự h&agrave;i l&ograve;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng hơn l&agrave; cơ sở vật chất"</em>. Hiện tại &ocirc;ng Phong l&agrave; tổng gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh SAM Tuyền L&acirc;m v&agrave; l&agrave; diễn giả ở nhiều buổi n&oacute;i chuyện d&agrave;nh cho CEO cũng như sinh vi&ecirc;n khối đại học Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/BuiXuanPhong05.jpg?1528761461933" alt="BuiXuanPhong05" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Những cuốn s&aacute;ch về Telesales, dịch vụ kh&aacute;ch sạn được kh&aacute;n giả đ&oacute;n đọc của &ocirc;ng B&ugrave;i Xu&acirc;n Phong</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Thấy golf nữ thiệt thòi, CEO SAM Tuyền Lâm đã tuyên bố gây shock

By GolfEdit.com - 12/06/2018

Giải golf nữ VĐQG lần đầu tiên được tổ chức trên sân golf SAM Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt và đã thành công tốt đẹp

Giải VĐQG Nữ diễn ra từ ngày 9-11/6 trên sân SAM Tuyền Lâm, một trong những sân golf đẹp hàng đầu Việt Nam. Gần 80 tay golf nữ toàn quốc tham gia thi đấu tại giải năm nay. Chung cuộc golfer trẻ Hanako Kawasaki đã có danh hiệu Vietnam Ladies Amateur Open (VLAO) thứ 2 khi xuất sắc đăng quang giải đấu với số điểm +11, dẫn cách biệt 3 gậy so với golfer xếp hạng 332 WAGR Nguyễn Thảo My.

Góp mặt ở Hà Nội từ rất sớm để tham dự họp báo ra mắt giải cho đến khi giải VQGD Nữ khép lại, CEO SAM Tuyền Lâm - ông Bùi Xuân Phong thực sự chiếm trọn được cảm tình của các golfer nữ tham dự giải năm nay. VLAO đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự chuẩn bị chu đáo của sân. Mọi công tác ăn ở đi lại thi đấu cho các vận động viên nữ đều được lên kế hoạch trước 1 tháng. Sự chu đáo tỉ mỉ được ông Phong, một người được coi là trùm Telesale và dịch vụ khách sạn ở Việt Nam hiện nay rất đề cao. Có lẽ hiếm thấy một CEO sân golf nào như ông Bùi Xuân Phong khi sẵn sàng lên sân khấu trong buổi khai mạc golf nữ, nhảy theo đồng bào dân tộc K'hoh để cùng hòa theo không khí từng bừng của tiệc Gala Dinner. Nhưng điều bất ngờ nhất mà ông Phong giành cho các golfer nữ Việt là khi ông tuyên bố miễn phí toàn bộ green fee, buggy, caddie cho toàn thể vận động viên nữ tham dự giải đấu trong 1 năm. Một món quà quá lớn lao khiến cho bà Phó TTK VGA Nguyễn Thị Thu Hà nghẹn ngào xúc động. Tất cả các golfer nữ tham dự buổi tiệc bế mạc đã lao lên sân khấu và cụng ly chúc mừng. CEO SAM Tuyền Lâm sẵn sàng giảm 50% phí sân cho người thân, gia đình của các golfer nữ trong một năm.

BuiXuanPhong02

Ông Bùi Xuân Phong nhận kỷ niệm chương từ đại diện VGA - Phó TTK Hiệp hội bà Nguyễn Thị Thu Hà

Ông Bùi Xuân Phong nói: "Từ xưa đến nay, người phụ nữ luôn thiệt thòi nhất và ở chính bộ môn golf cũng vậy. Họ là những người phải chăm lo gia đình và hạn hẹp về mặt thời gian. Để tham dự giải đấu như thế này thực sự là một điều tuyệt vời. Tôi vô cùng cảm kích và bày tỏ sự kính trọng họ, những người đã sinh ra cả thế giới này như lời anh Nguyễn Huy Tiến - bố của Thảo My vừa phát biểu".

Sự hào sảng của SAM Tuyền Lâm cũng như sự ủng hộ của ông Bùi Xuân Phong với golf nữ là một động lực quá to lớn. Một việc làm quá ý nghĩa trong bối cảnh golf nữ Việt đang nỗ lực đi lên gây dựng phong trào. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng golf nữ mang lại nhiều điểm sáng vượt bậc khi có 2 động viên đang xếp hạng nghiệp dư thế giới. Trong đó Nguyễn Thảo My đang là thành viên nòng cốt của tuyển golf trường đại học Bắc Carolina, còn Hanako Kawasaki cũng sẵn sàng lên tuyển trường đại học Boston. Nếu tất cả các sân golf ở Việt Nam đều có những chính sách ưu đãi như cách ông Phong làm thì sẽ thu hút mạnh mẽ nữ giới tham gia vào bộ môn quý tộc này. 

BuiXuanPhong

Ông Bùi Xuân Phong là một người vui vẻ hòa đồng nhưng trong công việc điều hành dịch vụ cực kỳ khó tính và yêu cầu sự chuẩn mực của nhân viên phục vụ

Ông Bùi Xuân Phong từng đảm nhiệm các vị trí rất quan trọng ở lĩnh vực ngân hàng như làm việc ở ANZ Australia, giám đốc Contact Center ngân hàng Sacombank, giám đốc PMO ngân hàng Phương Đông. Nhưng ông giành đam mê và nhiệt huyết nhiều nhất với ngành dịch vụ khách hàng. Ông Phong là tác giả của rất nhiều cuốn sách bán chạy và được sinh viên cũng như dân văn phòng đón đọc như: Contact Center - Nghề dịch vụ khách hàng qua điện thoại,Telesales - tiếp thị bán hàng qua điện thoại, Bí mật tái cáu trúc và mô hình kinh doanh, Quản trị khách sạn - Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo, Tâm lý khách hàng và nghệ thuật phụ vụ 5 sao. Câu nói nổi tiếng của ông Bùi Xuân Phong: "5 sao hay 1 sao nằm ở sự hài lòng của khách hàng hơn là cơ sở vật chất". Hiện tại ông Phong là tổng giám đốc điều hành SAM Tuyền Lâm và là diễn giả ở nhiều buổi nói chuyện dành cho CEO cũng như sinh viên khối đại học Việt Nam.

BuiXuanPhong05

Những cuốn sách về Telesales, dịch vụ khách sạn được khán giả đón đọc của ông Bùi Xuân Phong

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi