<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2720-pga-tour-len-ke-hoach-to-chuc-ca-cuoc-sau-khi-toa-an-toi-cao-my-loai-bo-luat-lien-bang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>PGA TOUR lên kế hoạch tổ chức cá cược sau khi Tòa án tối cao Mỹ loại bỏ luật liên bang</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>PGA TOUR lên kế hoạch tổ chức cá cược sau khi Tòa án tối cao Mỹ loại bỏ luật liên bang</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Pgatourbetting-630x360.jpg"> <figcaption>PGA TOUR lên kế hoạch tổ chức cá cược sau khi Tòa án tối cao Mỹ loại bỏ luật liên bang</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - T&ograve;a &aacute;n tối cao Hoa Kỳ đ&atilde; ch&iacute;nh thức cho ph&eacute;p c&aacute; cược thể thao, loại bỏ luật li&ecirc;n bang năm 1992.</p></h3> </header> <p>Theo CNN, t&ograve;a &aacute;n tối cao Hoa Kỳ đ&atilde; cho ph&eacute;p c&aacute;c tiểu bang hợp thức h&oacute;a c&aacute; cược thể thao. Đảm bảo luật li&ecirc;n bang v&agrave;o năm 1992 cấm hầu hết c&aacute;c nơi ở Mỹ c&oacute; quyền c&aacute; độ. Quyết định số 6-3 của t&ograve;a &aacute;n Hoa Kỳ l&agrave; một&nbsp;chiến thắng lớn cho bang New Jersey v&agrave; c&aacute;c tiểu bang kh&aacute;c v&igrave; họ cho rằng việc c&aacute; cược thể thao sẽ l&agrave; c&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch du lịch v&agrave; tăng cao doanh thu thuế.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/SportBetting.jpg?1526378379927" alt="SportBetting" /></p> <p>Trước đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c hiệp hội thể thao nh&agrave; nghề mỹ như NBA, NCAA, NFL từng ủng hộ luật cấm của li&ecirc;n bang. T&ograve;a &aacute;n tối cao Mỹ cho rằng luật li&ecirc;n bang hiện đang vi phạm nguy&ecirc;n tắc hiến ph&aacute;p m&agrave; theo đ&oacute; giới hạn ch&iacute;nh phủ li&ecirc;n bang kiểm so&aacute;t ch&iacute;nh s&aacute;ch, bắt buộc c&aacute;c tiểu bang phải cấm c&aacute; cược thể thao theo luật ri&ecirc;ng của họ. Theo thẩm ph&aacute;n quốc hội c&oacute; thể điều chỉnh, kiểm so&aacute;t c&aacute; cược thể thao trực tiếp v&agrave; mỗi tiểu bang c&oacute; quyền tự do quyết định c&oacute; tổ chức c&aacute; cược hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Sau ph&aacute;n quyết của t&ograve;a &aacute;n tối cao Mỹ, gi&aacute; cổ phiếu của c&ocirc;ng ty Caesars Entertainment tăng 6% v&agrave; DraftKings tuy&ecirc;n bố sẽ nhảy v&agrave;o thị trường c&aacute; cược thể thao.&nbsp;Tranh c&atilde;i nổ ra từ năm 2011, khi m&agrave; c&aacute;c cử tri New Jersey chấp thuận hợp ph&aacute;p h&oacute;a c&aacute; cược thể thảo bởi ng&agrave;nh s&oacute;ng bạc ở bang n&agrave;y bị chững lại. Nhưng luật của tiểu bang New Jersey ngay lập tức bị NCAA phản đối v&agrave; cho rằng luật li&ecirc;n bang năm 1992 kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p hợp thức h&oacute;a.</p> <p>Với những th&ocirc;ng tin mới từ ph&aacute;n quyết của t&ograve;a &aacute;n tối cao Hoa Kỳ, PGA TOUR cũng l&agrave; đơn vị thể thao golf h&agrave;ng đầu thế giới chắc chắn kh&ocirc;ng đứng ngo&agrave;i cuộc. PGA TOUR đang l&ecirc;n kế hoạch&nbsp;kết hợp với c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&aacute; cược cũng như tham khảo từ c&aacute;c hiệp hội thể thao nh&agrave; nghề kh&aacute;c để đưa ra phương &aacute;n hợp l&yacute;. Bởi nếu tổ chức c&aacute; cược thể thao ở golf th&igrave; việc đ&oacute; cần phải đảm bảo được lợi &iacute;ch cho người chơi cũng như tr&aacute;nh sự &#039;can thiệp&#039; v&agrave;o những cuộc đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/SportBetting01.jpg?1526378494406" alt="SportBetting01" /></p> <p>Đầu năm nay, PGA TOUR đ&atilde; bắt đầu l&ecirc;n chương tr&igrave;nh hợp nhất th&ocirc;ng tin về giải đấu, vận động vi&ecirc;n tham dự với c&ocirc;ng ty Genius Sports để c&oacute; thể l&ecirc;n kế hoạch tổ chức c&aacute; cược chuẩn chỉnh, l&agrave;nh mạnh.&nbsp;</p> <p>Điều h&agrave;nh Tour &ocirc;ng Jay Monahan n&oacute;i với GolfChannel: <em>"Ch&uacute;ng t&ocirc;i ủng hộ quyết định của t&ograve;a &aacute;n tối cao Mỹ v&agrave; sẽ tham gia v&agrave;o mảng c&aacute; cược n&agrave;y. T&ocirc;i tin đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch tốt để khuyến kh&iacute;ch người h&acirc;m mộ theo d&otilde;i giải đấu cũng như l&agrave; cơ hội tăng trưởng kinh doanh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; ch&iacute;nh phủ sẽ gia tăng th&ecirc;m nguồn thu thuế. Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn lắng nghe v&agrave; nhận phản hồi nhiều từ người theo d&otilde;i golf để đưa ra c&aacute;c phương &aacute;n ph&ugrave; hợp".&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;Theo nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y cho biết, chưa cần biết bao nhi&ecirc;u tiểu bang sẽ cho ph&eacute;p c&aacute; cược nhưng gi&aacute; trị của thị trường n&agrave;y ước t&iacute;nh l&agrave; 6,3 tỷ đ&ocirc; la doanh thu mỗi năm.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

PGA TOUR lên kế hoạch tổ chức cá cược sau khi Tòa án tối cao Mỹ loại bỏ luật liên bang

By GolfEdit.com - 15/05/2018

Golfedit.com - Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã chính thức cho phép cá cược thể thao, loại bỏ luật liên bang năm 1992.

Theo CNN, tòa án tối cao Hoa Kỳ đã cho phép các tiểu bang hợp thức hóa cá cược thể thao. Đảm bảo luật liên bang vào năm 1992 cấm hầu hết các nơi ở Mỹ có quyền cá độ. Quyết định số 6-3 của tòa án Hoa Kỳ là một chiến thắng lớn cho bang New Jersey và các tiểu bang khác vì họ cho rằng việc cá cược thể thao sẽ là cách khuyến khích du lịch và tăng cao doanh thu thuế.

SportBetting

Trước đây là các hiệp hội thể thao nhà nghề mỹ như NBA, NCAA, NFL từng ủng hộ luật cấm của liên bang. Tòa án tối cao Mỹ cho rằng luật liên bang hiện đang vi phạm nguyên tắc hiến pháp mà theo đó giới hạn chính phủ liên bang kiểm soát chính sách, bắt buộc các tiểu bang phải cấm cá cược thể thao theo luật riêng của họ. Theo thẩm phán quốc hội có thể điều chỉnh, kiểm soát cá cược thể thao trực tiếp và mỗi tiểu bang có quyền tự do quyết định có tổ chức cá cược hay không.

Sau phán quyết của tòa án tối cao Mỹ, giá cổ phiếu của công ty Caesars Entertainment tăng 6% và DraftKings tuyên bố sẽ nhảy vào thị trường cá cược thể thao. Tranh cãi nổ ra từ năm 2011, khi mà các cử tri New Jersey chấp thuận hợp pháp hóa cá cược thể thảo bởi ngành sóng bạc ở bang này bị chững lại. Nhưng luật của tiểu bang New Jersey ngay lập tức bị NCAA phản đối và cho rằng luật liên bang năm 1992 không cho phép hợp thức hóa.

Với những thông tin mới từ phán quyết của tòa án tối cao Hoa Kỳ, PGA TOUR cũng là đơn vị thể thao golf hàng đầu thế giới chắc chắn không đứng ngoài cuộc. PGA TOUR đang lên kế hoạch kết hợp với các công ty cá cược cũng như tham khảo từ các hiệp hội thể thao nhà nghề khác để đưa ra phương án hợp lý. Bởi nếu tổ chức cá cược thể thao ở golf thì việc đó cần phải đảm bảo được lợi ích cho người chơi cũng như tránh sự 'can thiệp' vào những cuộc đấu.

SportBetting01

Đầu năm nay, PGA TOUR đã bắt đầu lên chương trình hợp nhất thông tin về giải đấu, vận động viên tham dự với công ty Genius Sports để có thể lên kế hoạch tổ chức cá cược chuẩn chỉnh, lành mạnh. 

Điều hành Tour ông Jay Monahan nói với GolfChannel: "Chúng tôi ủng hộ quyết định của tòa án tối cao Mỹ và sẽ tham gia vào mảng cá cược này. Tôi tin đây là cách tốt để khuyến khích người hâm mộ theo dõi giải đấu cũng như là cơ hội tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh đó chính phủ sẽ gia tăng thêm nguồn thu thuế. Chúng tôi vẫn lắng nghe và nhận phản hồi nhiều từ người theo dõi golf để đưa ra các phương án phù hợp". 

 Theo nghiên cứu gần đây cho biết, chưa cần biết bao nhiêu tiểu bang sẽ cho phép cá cược nhưng giá trị của thị trường này ước tính là 6,3 tỷ đô la doanh thu mỗi năm. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi