<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2710-tiger-woods-bo-lo-vi-tri-a-quan-players-championship-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods bỏ lỡ vị trí Á quân Players Championship 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods bỏ lỡ vị trí Á quân Players Championship 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2015/Players2018Woods01-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods bỏ lỡ vị trí Á quân Players Championship 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Tiger Woods đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n thi đấu được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; tuyệt vời ở The Players Championship 2018 khi về vị tr&iacute; T11 chung cuộc.</p></h3> </header> <p>C&oacute; phần chật vật khi kết th&uacute;c hai v&ograve;ng đầu với số điểm -1, vừa đủ để tho&aacute;t nh&aacute;t cắt. Ở hai v&ograve;ng 3,4 l&agrave; m&agrave;n tr&igrave;nh diễn ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c của Tiger Woods. Anh c&oacute; v&ograve;ng đấu hay nhất sự nghiệp ở TPC Sawgrass khi đ&aacute;nh 65 gậy, đạt điểm &acirc;m 7 để xếp đồng hạng 9.</p> <p>Sự hưng phấn tiếp tục được si&ecirc;u hổ thể hiện ở ng&agrave;y thứ 4 khi ở 9 đường đầu anh kh&ocirc;ng mắc một lỗi n&agrave;o, ghi&nbsp;3 birdie li&ecirc;n tiếp ở c&aacute;c hố 3,4,5 v&agrave; điểm birdie hố 9. Woods đ&aacute;nh như l&ecirc;n đồng khi ghi th&ecirc;m hai birdie ở đường 11,12 để&nbsp;vươn l&ecirc;n &aacute;p s&aacute;t vị tr&iacute; dẫn đầu với&nbsp;-14 điểm. Tưởng chừng Tiger Woods sẽ c&oacute; ng&agrave;y kết th&uacute;c trọn vẹn hơn th&igrave; anh một lần nữa mắc lại điểm bogey ở đường 14 Par4 mặc d&ugrave; tốt hơn ở v&ograve;ng 3 l&agrave; anh đ&atilde; đưa b&oacute;ng tiếp cận rất gần cờ. Nhưng pha đ&aacute;nh xuống nước ở hố 17 khiến anh đốt một nửa th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; nỗ lực ở 13 hố đấu đầu ti&ecirc;n. Tiger Woods ph&aacute;t b&oacute;ng xuống nước sau c&uacute; đ&aacute;nh ngắn 113 yards. Anh thả b&oacute;ng ở khu vực Drop Zone c&aacute;ch hố 80 yards. Si&ecirc;u hổ thực hiện hai lần gạt để về double bogey ở đường 17 n&agrave;y. Điểm Par hố 18 gi&uacute;p Tiger Woods về vị tr&iacute; T11(-11 điểm) sau ng&agrave;y đấu đ&aacute;nh 69 gậy. Thật đ&aacute;ng tiếc khi Tiger Woods c&oacute; thể về vị tr&iacute; T2 nếu ở những đường cuối kh&ocirc;ng mắc bogey v&agrave; double bogey đầy đ&aacute;ng tiếc.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2015/Players2018Woods02.jpg?1526258425105" alt="Players2018Woods02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods đ&aacute;nh 69 gậy, về T11(-11) giải Players Championship 2018 - (Ảnh:&nbsp;Richard Heathcote/Getty Images)</em></p> <p>Chia sẻ sau v&ograve;ng đấu, Tiger Woods n&oacute;i:<em> "T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; ng&agrave;y thi đấu thực sự tốt. Đ&aacute;nh b&oacute;ng đ&uacute;ng &yacute; v&agrave; mọi thứ kh&ocirc;ng thể đẹp hơn. T&ocirc;i kiểm so&aacute;t b&oacute;ng từ tee l&ecirc;n green ổn định. Đ&aacute;nh -3 ở v&ograve;ng chung kết l&agrave; điểm số t&ocirc;i kỳ vọng. Mặc d&ugrave; c&oacute; l&uacute;c t&ocirc;i đ&atilde; giảm sự c&aacute;ch biệt với người dẫn đầu c&ograve;n 4 gậy nhưng lỗi ở hố cuối khiến t&ocirc;i kh&ocirc;ng cải thiện được vị tr&iacute;. Nhưng d&ugrave; sao t&ocirc;i h&agrave;i l&ograve;ng về kết quả ở giải đấu". </em></p> <p>Golfer đ&aacute;nh c&ugrave;ng với Tiger Woods l&agrave; Jordan Spieth mắc thảm họa quadrup bogey ở&nbsp;hố&nbsp;18 PAR4. Spieth đ&aacute;nh b&oacute;ng xuống nước sau c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng v&agrave; cần tới 5 gậy mới l&ecirc;n cờ. Thực hiện ẩu ở c&uacute; gạt khiến anh th&ecirc;m 3 gậy nữa ở tr&ecirc;n green. Đ&aacute;nh 8 gậy ở đường cuối c&ugrave;ng khiến Spieth từ vị tr&iacute; T17 xuống T41 chỉ trong 1 hố đấu.&nbsp;</p> <p>Về vị tr&iacute; T11 The Players Championship, Tiger Woods nối d&agrave;nh kết quả thi đấu tốt cho m&ugrave;a giải trở lại n&agrave;y. Trước đ&oacute; hổ gỗ về T2 ở Valspar Championship, T5 giải Arnold Palmer Invt, vị tr&iacute; thứ 12 ở The Honda Classic.</p> <p>Th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y gi&uacute;p Tiger Wood cải thiện thứ hạng tr&ecirc;n OWGR sau tuần n&agrave;y. Trước đ&oacute; anh đứng thứ 92 thế giới trước thềm The Players Championship.&nbsp;</p> <p>Với m&agrave;n tr&igrave;nh diễn ngang ngửa với c&aacute;c golfer&nbsp;h&oacute;t nhất&nbsp;thế giới hiện nay, Tiger Woods khẳng định đẳng cấp v&agrave; sẵn s&agrave;ng cho ng&agrave;y l&ecirc;n ng&ocirc;i lần thứ 80 trong sự nghiệp thi đấu PGA TOUR.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods bỏ lỡ vị trí Á quân Players Championship 2018

By GolfEdit.com - 14/05/2018

Golfedit.com - Tiger Woods đã có màn thi đấu được đánh giá là tuyệt vời ở The Players Championship 2018 khi về vị trí T11 chung cuộc.

Có phần chật vật khi kết thúc hai vòng đầu với số điểm -1, vừa đủ để thoát nhát cắt. Ở hai vòng 3,4 là màn trình diễn hoàn toàn khác của Tiger Woods. Anh có vòng đấu hay nhất sự nghiệp ở TPC Sawgrass khi đánh 65 gậy, đạt điểm âm 7 để xếp đồng hạng 9.

Sự hưng phấn tiếp tục được siêu hổ thể hiện ở ngày thứ 4 khi ở 9 đường đầu anh không mắc một lỗi nào, ghi 3 birdie liên tiếp ở các hố 3,4,5 và điểm birdie hố 9. Woods đánh như lên đồng khi ghi thêm hai birdie ở đường 11,12 để vươn lên áp sát vị trí dẫn đầu với -14 điểm. Tưởng chừng Tiger Woods sẽ có ngày kết thúc trọn vẹn hơn thì anh một lần nữa mắc lại điểm bogey ở đường 14 Par4 mặc dù tốt hơn ở vòng 3 là anh đã đưa bóng tiếp cận rất gần cờ. Nhưng pha đánh xuống nước ở hố 17 khiến anh đốt một nửa thành tích đã nỗ lực ở 13 hố đấu đầu tiên. Tiger Woods phát bóng xuống nước sau cú đánh ngắn 113 yards. Anh thả bóng ở khu vực Drop Zone cách hố 80 yards. Siêu hổ thực hiện hai lần gạt để về double bogey ở đường 17 này. Điểm Par hố 18 giúp Tiger Woods về vị trí T11(-11 điểm) sau ngày đấu đánh 69 gậy. Thật đáng tiếc khi Tiger Woods có thể về vị trí T2 nếu ở những đường cuối không mắc bogey và double bogey đầy đáng tiếc.

Players2018Woods02

Tiger Woods đánh 69 gậy, về T11(-11) giải Players Championship 2018 - (Ảnh: Richard Heathcote/Getty Images)

Chia sẻ sau vòng đấu, Tiger Woods nói: "Tôi đã có ngày thi đấu thực sự tốt. Đánh bóng đúng ý và mọi thứ không thể đẹp hơn. Tôi kiểm soát bóng từ tee lên green ổn định. Đánh -3 ở vòng chung kết là điểm số tôi kỳ vọng. Mặc dù có lúc tôi đã giảm sự cách biệt với người dẫn đầu còn 4 gậy nhưng lỗi ở hố cuối khiến tôi không cải thiện được vị trí. Nhưng dù sao tôi hài lòng về kết quả ở giải đấu".

Golfer đánh cùng với Tiger Woods là Jordan Spieth mắc thảm họa quadrup bogey ở hố 18 PAR4. Spieth đánh bóng xuống nước sau cú phát bóng và cần tới 5 gậy mới lên cờ. Thực hiện ẩu ở cú gạt khiến anh thêm 3 gậy nữa ở trên green. Đánh 8 gậy ở đường cuối cùng khiến Spieth từ vị trí T17 xuống T41 chỉ trong 1 hố đấu. 

Về vị trí T11 The Players Championship, Tiger Woods nối dành kết quả thi đấu tốt cho mùa giải trở lại này. Trước đó hổ gỗ về T2 ở Valspar Championship, T5 giải Arnold Palmer Invt, vị trí thứ 12 ở The Honda Classic.

Thành tích này giúp Tiger Wood cải thiện thứ hạng trên OWGR sau tuần này. Trước đó anh đứng thứ 92 thế giới trước thềm The Players Championship. 

Với màn trình diễn ngang ngửa với các golfer hót nhất thế giới hiện nay, Tiger Woods khẳng định đẳng cấp và sẵn sàng cho ngày lên ngôi lần thứ 80 trong sự nghiệp thi đấu PGA TOUR.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi