<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2613-thang-playoff-golfer-nguyen-tuan-anh-nhat-bang-nam-trung-cao-nien-quoc-gia-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thắng playoff, golfer Nguyễn Tuấn Anh nhất bảng Nam Trung Cao Niên Quốc Gia 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thắng playoff, golfer Nguyễn Tuấn Anh nhất bảng Nam Trung Cao Niên Quốc Gia 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Khoanh khac mung vo dich cua Tuan Anh-630x360.jpg"> <figcaption>Thắng playoff, golfer Nguyễn Tuấn Anh nhất bảng Nam Trung Cao Niên Quốc Gia 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải đấu Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia 2018 (VSC) đ&atilde; kết th&uacute;c với chiến thắng thuộc về golfer Nguyễn Tuấn Anh (bảng Nam) - golfer Nguyễn Thị Lạng (bảng Nữ).</p></h3> </header> <p>V&ograve;ng chung kết VSC 2018 đ&atilde; được đẩy l&ecirc;n kịch t&iacute;nh khi c&oacute; tới 3 golfer c&oacute; c&ugrave;ng số gậy tốt nhất l&agrave; 154 sau hai ng&agrave;y thi đấu. Danh s&aacute;ch gồm golfer Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Long v&agrave; Triệu Văn Thao&nbsp;với c&ugrave;ng&nbsp;số gậy v&ograve;ng 1, 2 như nhau lần lượt l&agrave; 78, 76. Cả ba vận động vi&ecirc;n đến từ bảng nam Trung Ni&ecirc;n buộc phải bước v&agrave;o loạt đấu playoff c&acirc;n n&atilde;o để x&aacute;c định ra nh&agrave; v&ocirc; địch. Ở ngay lượt đấu đầu ti&ecirc;n, golfer c&oacute; handicap 7 l&agrave; Nguyễn Tuấn Anh gạt b&oacute;ng ch&iacute;nh x&aacute;c ghi điểm Par ở hố 18 Par4 s&acirc;n FLC Hạ Long Golf Club để vượt qua tay golf c&ograve;n lại&nbsp;để lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; thứ hạng cao nhất ở VSC. Ở vị tr&iacute; &Aacute; qu&acirc;n thuộc về Nguyễn Tiến Long do&nbsp;thắng Triệu Văn Thao ở t&iacute;nh điểm countback 9 hố.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Golfer%20Nguyen%20Tuan%20Anh%20-%20Vo%20dich%20bang%20Nam.jpg?1523870772182" alt="Golfer Nguyen Tuan Anh - Vo dich bang Nam" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Golfer Nguyễn Tuấn Anh xuất sắc v&ocirc; địch bảng Nam VSC 2018</em></p> <p>Kh&ocirc;ng giữ được phong độ tốt khi đ&aacute;nh điểm chuẩn even par ở v&ograve;ng 1, nhưng với th&agrave;nh t&iacute;ch 81 ở v&ograve;ng 2 cũng gi&uacute;p golfer nữ Nguyễn Thị Lạng đứng nhất&nbsp;ở bảng Nữ Trung - Cao Ni&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n VSC mở rộng ra gồm cả bảng Nữ Trung Ni&ecirc;n v&agrave; Cao Ni&ecirc;n do đ&oacute; giải đ&oacute;n nhận lượng golfer rất đ&ocirc;ng đảo. Nh&igrave; bảng Nữ Trung Cao Ni&ecirc;n thuộc về Nguyễn Kh&aacute;nh H&ograve;a (+14), vị tr&iacute; thứ ba l&agrave; golfer Nguyễn Thu Thủy (+18).&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Nguyen%20Thi%20Lang.jpg?1523870808873" alt="Nguyen Thi Lang" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Golfer Nguyễn Thị Lạng trở th&agrave;nh golfer nữ đầu ti&ecirc;n v&ocirc; địch bảng Nữ VSC</em></p> <p>Nhất bảng Cao ni&ecirc;n Nam thuộc về golfer L&ecirc; Xu&acirc;n Quang. Golfer Trần Thị L&acirc;n nhất bảng Cao ni&ecirc;n Nữ của VSC 2018.&nbsp;</p> <p>Giải Trung Cao Ni&ecirc;n Quốc Gia năm 2018 ngo&agrave;i việc thu h&uacute;t lượng golfer tham dự đ&ocirc;ng đảo th&igrave; ban tổ chức cũng &aacute;p dụng quy định đăng k&yacute; chặt chẽ. Tất cả vận động vi&ecirc;n đăng k&yacute; muộn hay chưa đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu của ban tổ chức đều kh&ocirc;ng thể thi đấu. Mặc d&ugrave; VSC 2018 kh&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute;&nbsp;c&aacute;c bộ huy chương quốc gia ở c&aacute;c vị tr&iacute; nhất nh&igrave; ba giải do thay đ&ocirc;ỉ quy định mới từ Tổng cục TDTT, nhưng việc chia bảng đấu hợp l&yacute; c&ugrave;ng với&nbsp;sự đ&oacute;ng g&oacute;p c&oacute; gi&aacute; trị từ c&aacute;c&nbsp;nh&agrave; t&agrave;i trợ như VSG Media, FLC Biscom, Ford EcoSport gi&uacute;p giải đấu th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n.&nbsp;</p> <p><em><strong>Chi tiết bảng giải thưởng ở c&aacute;c bảng đấu:</strong></em></p> <p>Bảng Nam:</p> <p><em>V&ocirc; địch Trung &ndash; Cao ni&ecirc;n Quốc gia Nam 2018: NGUYỄN TUẤN ANH</em><br /><em>Hạng Nh&igrave; Trung &ndash; Cao ni&ecirc;n Quốc gia Nam 2018: NGUYỄN TIẾN LONG</em><br /><em>Hạng Ba Trung &ndash; Cao ni&ecirc;n Quốc gia Nam 2018: TRIỆU VĂN THAO</em></p> <p><em>Hạng Nhất bảng GROSS Trung ni&ecirc;n Nam: NGUYỄN XU&Acirc;N MAI<br />Hạng Nh&igrave; bảng GROSS Trung ni&ecirc;n Nam: LƯƠNG VĂN CUNG<br />Hạng Ba bảng GROSS Trung ni&ecirc;n Nam: NGUYỄN HUY TIẾN</em></p> <p><em>Hạng Nhất bảng GROSS Cao ni&ecirc;n Nam: L&Ecirc; XU&Acirc;N QUANG<br />Hạng Nh&igrave; bảng GROSS Cao ni&ecirc;n Nam: NGUYỄN Đ&Igrave;NH QUANG<br />Hạng Ba bảng GROSS Cao ni&ecirc;n Nam: B&Ugrave;I HUY HO&Agrave;NG</em></p> <p><em>V&ocirc; địch bảng NET Trung ni&ecirc;n Nam: NGUYỄN TIẾN Đ&Ocirc;NG<br />V&ocirc; địch bảng NET Cao ni&ecirc;n Nam: NGUYỄN Đ&Igrave;NH QUANG</em></p> <p>Bảng Nữ</p> <p><em>V&ocirc; địch Trung &ndash; Cao ni&ecirc;n Quốc gia Nữ 2018: NGUYỄN THỊ LẠNG</em><br /><em>Hạng Nh&igrave; Trung &ndash; Cao ni&ecirc;n Quốc gia Nữ 2018: NGUYỄN KH&Aacute;NH H&Ograve;A</em><br /><em>Hạng Nhất Trung &ndash; Cao ni&ecirc;n Quốc gia Nữ 2018: NGUYỄN THU THỦY</em><br /><br /><em>Hạng Nhất bảng GROSS Trung ni&ecirc;n Nữ: NGUYỄN KIM THOA</em><br /><em>Hạng Nh&igrave; bảng GROSS Trung ni&ecirc;n Nữ: SYLVIA PHẠM</em><br /><em>Hạng Ba bảng GROSS Trung ni&ecirc;n Nữ: ĐỖ THỊ TH&Uacute;Y</em><br /><br /><em>Hạng Nhất bảng GROSS Cao ni&ecirc;n Nữ: TRẦN THỊ LAN</em><br /><em>Hạng Nh&igrave; bảng GROSS Cao ni&ecirc;n Nữ: VŨ THỊ PHƯƠNG MAI</em><br /><em>Hạng Ba bảng GROSS Cao ni&ecirc;n Nữ: NGUYỄN THỊ &Uacute;T</em><br /><br /><em>V&ocirc; địch bảng NET Trung ni&ecirc;n Nữ: NGUYỄN THỊ THU B&Igrave;NH</em><br /><em>V&ocirc; địch bảng NET Cao ni&ecirc;n Nữ: TRẦN THU THỦY</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Thắng playoff, golfer Nguyễn Tuấn Anh nhất bảng Nam Trung Cao Niên Quốc Gia 2018

By GolfEdit.com - 16/04/2018

Giải đấu Trung Cao Niên Quốc Gia 2018 (VSC) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về golfer Nguyễn Tuấn Anh (bảng Nam) - golfer Nguyễn Thị Lạng (bảng Nữ).

Vòng chung kết VSC 2018 đã được đẩy lên kịch tính khi có tới 3 golfer có cùng số gậy tốt nhất là 154 sau hai ngày thi đấu. Danh sách gồm golfer Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Long và Triệu Văn Thao với cùng số gậy vòng 1, 2 như nhau lần lượt là 78, 76. Cả ba vận động viên đến từ bảng nam Trung Niên buộc phải bước vào loạt đấu playoff cân não để xác định ra nhà vô địch. Ở ngay lượt đấu đầu tiên, golfer có handicap 7 là Nguyễn Tuấn Anh gạt bóng chính xác ghi điểm Par ở hố 18 Par4 sân FLC Hạ Long Golf Club để vượt qua tay golf còn lại để lần đầu tiên có thứ hạng cao nhất ở VSC. Ở vị trí Á quân thuộc về Nguyễn Tiến Long do thắng Triệu Văn Thao ở tính điểm countback 9 hố.

Golfer Nguyen Tuan Anh - Vo dich bang Nam

Golfer Nguyễn Tuấn Anh xuất sắc vô địch bảng Nam VSC 2018

Không giữ được phong độ tốt khi đánh điểm chuẩn even par ở vòng 1, nhưng với thành tích 81 ở vòng 2 cũng giúp golfer nữ Nguyễn Thị Lạng đứng nhất ở bảng Nữ Trung - Cao Niên. Đây là lần đầu tiên VSC mở rộng ra gồm cả bảng Nữ Trung Niên và Cao Niên do đó giải đón nhận lượng golfer rất đông đảo. Nhì bảng Nữ Trung Cao Niên thuộc về Nguyễn Khánh Hòa (+14), vị trí thứ ba là golfer Nguyễn Thu Thủy (+18). 

Nguyen Thi Lang

Golfer Nguyễn Thị Lạng trở thành golfer nữ đầu tiên vô địch bảng Nữ VSC

Nhất bảng Cao niên Nam thuộc về golfer Lê Xuân Quang. Golfer Trần Thị Lân nhất bảng Cao niên Nữ của VSC 2018. 

Giải Trung Cao Niên Quốc Gia năm 2018 ngoài việc thu hút lượng golfer tham dự đông đảo thì ban tổ chức cũng áp dụng quy định đăng ký chặt chẽ. Tất cả vận động viên đăng ký muộn hay chưa đáp ứng các yêu cầu của ban tổ chức đều không thể thi đấu. Mặc dù VSC 2018 không còn có các bộ huy chương quốc gia ở các vị trí nhất nhì ba giải do thay đôỉ quy định mới từ Tổng cục TDTT, nhưng việc chia bảng đấu hợp lý cùng với sự đóng góp có giá trị từ các nhà tài trợ như VSG Media, FLC Biscom, Ford EcoSport giúp giải đấu thành công mỹ mãn. 

Chi tiết bảng giải thưởng ở các bảng đấu:

Bảng Nam:

Vô địch Trung – Cao niên Quốc gia Nam 2018: NGUYỄN TUẤN ANH
Hạng Nhì Trung – Cao niên Quốc gia Nam 2018: NGUYỄN TIẾN LONG
Hạng Ba Trung – Cao niên Quốc gia Nam 2018: TRIỆU VĂN THAO

Hạng Nhất bảng GROSS Trung niên Nam: NGUYỄN XUÂN MAI
Hạng Nhì bảng GROSS Trung niên Nam: LƯƠNG VĂN CUNG
Hạng Ba bảng GROSS Trung niên Nam: NGUYỄN HUY TIẾN

Hạng Nhất bảng GROSS Cao niên Nam: LÊ XUÂN QUANG
Hạng Nhì bảng GROSS Cao niên Nam: NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Hạng Ba bảng GROSS Cao niên Nam: BÙI HUY HOÀNG

Vô địch bảng NET Trung niên Nam: NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Vô địch bảng NET Cao niên Nam: NGUYỄN ĐÌNH QUANG

Bảng Nữ

Vô địch Trung – Cao niên Quốc gia Nữ 2018: NGUYỄN THỊ LẠNG
Hạng Nhì Trung – Cao niên Quốc gia Nữ 2018: NGUYỄN KHÁNH HÒA
Hạng Nhất Trung – Cao niên Quốc gia Nữ 2018: NGUYỄN THU THỦY

Hạng Nhất bảng GROSS Trung niên Nữ: NGUYỄN KIM THOA
Hạng Nhì bảng GROSS Trung niên Nữ: SYLVIA PHẠM
Hạng Ba bảng GROSS Trung niên Nữ: ĐỖ THỊ THÚY

Hạng Nhất bảng GROSS Cao niên Nữ: TRẦN THỊ LAN
Hạng Nhì bảng GROSS Cao niên Nữ: VŨ THỊ PHƯƠNG MAI
Hạng Ba bảng GROSS Cao niên Nữ: NGUYỄN THỊ ÚT

Vô địch bảng NET Trung niên Nữ: NGUYỄN THỊ THU BÌNH
Vô địch bảng NET Cao niên Nữ: TRẦN THU THỦY

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi