<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2610-tay-golf-tre-nguoi-my-bryson-dechambeau-chiem-dinh-bang-sau-vong-2-rbc-heritage.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tay golf trẻ người Mỹ Bryson DeChambeau chiếm đỉnh bảng sau vòng 2 RBC Heritage</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tay golf trẻ người Mỹ Bryson DeChambeau chiếm đỉnh bảng sau vòng 2 RBC Heritage</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/RBC2018R2Bryson01-630x360.jpg"> <figcaption>Tay golf trẻ người Mỹ Bryson DeChambeau chiếm đỉnh bảng sau vòng 2 RBC Heritage</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>&nbsp;Bryson DeChambeau c&oacute; v&ograve;ng đấu tốt nhất trong sự nghiệp khi ghi -7 điểm, đ&aacute;nh 64 gậy để vươn l&ecirc;n dẫn đầu RBC Heritage sau v&ograve;ng đấu thứ hai.&nbsp;</p></h3> </header> <p>V&agrave;o năm 2016, Harbour Town ch&iacute;nh l&agrave; nơi chứng kiến DeChambeau lần đầu ti&ecirc;n thi đấu ở PGA TOUR. Đ&uacute;ng hai năm sau, tay golf trẻ người Mỹ đ&atilde; c&oacute; v&ograve;ng đấu thấp nhất anh từng c&oacute; khi thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp để vươn l&ecirc;n dẫn đầu RBC Heritage.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RBC2018R2Bryson01.jpg?1523670371610" alt="RBC2018R2Bryson01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Bryson DeChambeau ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thiện khả năng thi đấu tr&ecirc;n Tour</em></p> <p>Golfer 24 tuổi xuất ph&aacute;t ở đường 10 v&ograve;ng hai. Anh ghi 4 birdie để ho&agrave;n th&agrave;nh 9 hố đầu với số gậy 31. DeChambeau bắt đầu bứt ph&aacute; khi c&oacute; điểm eagle ở hố số 2 PAR5. Ở 7 đường tiếp theo từ hố số 3-9, DeChambeau ghi th&ecirc;m 3 birdie, mắc 2 bogey để ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng 2 với tổng số gậy 64(-7). Anh tạm xếp tr&ecirc;n nh&oacute;m đồng hạng 2 với c&aacute;ch biệt đ&uacute;ng -1 điểm.&nbsp;</p> <p>Chia sẻ sau v&ograve;ng hai RBC Heritage, Bryson DeChambeau n&oacute;i: "Đ&atilde; hai năm tr&ocirc;i qua v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; thời điểm ph&ugrave; hợp cho t&ocirc;i. T&ocirc;i đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; ra rất nhiều điều th&uacute; vị c&oacute; thể gi&uacute;p t&ocirc;i tr&ecirc;n s&acirc;n thi đấu. Hi vọng n&oacute; sẽ ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng tại giải đấu lần n&agrave;y". Tay golf trẻ người Mỹ c&oacute; danh hiệu PGA TOUR đầu ti&ecirc;n v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; năm ngo&aacute;i khi đăng quang giải John Deere Classic. Anh c&oacute; 3 lần về trong top 10 ở m&ugrave;a giải n&agrave;y trong đ&oacute; về vị tr&iacute; &Aacute; qu&acirc;n ở Arnold Palmer Invitational. C&oacute; lẽ Harbour Town sẽ mang đến may mắn gi&uacute;p DeChambeau trong tiến tr&igrave;nh vươn l&ecirc;n h&agrave;ng si&ecirc;u sao thế giới.&nbsp;</p> <p>Nh&agrave; v&ocirc; địch The Players Championship 2017 - Kim Si Woo lẽ ra đ&atilde; c&oacute; một v&ograve;ng đấu kỷ lục nếu kh&ocirc;ng mắc lỗi triple bogey ở hố 14. Kim Si Woo ghi được tổng cộng 9 birdie trong đ&oacute;&nbsp;biridie li&ecirc;n tiếp 3 hố 1-2-3 v&agrave; 15-16-17. Số gậy qua hai v&ograve;ng đấu của anh lần lượt l&agrave; 68-65 gậy, tổng điểm -9.&nbsp; T&agrave;i năng trẻ của H&agrave;n Quốc chia sẻ vị tr&iacute; T2 n&agrave;y với Ian Poulter sau khi golfer người Anh c&oacute; v&ograve;ng đấu kh&ocirc;ng mắc lỗi với 7 điểm birdie. Đương kim v&ocirc; địch Houston Open đang&nbsp;c&oacute;&nbsp;phong độ thi đấu rất tốt trong thời gian gần đ&acirc;y. Anh về T44 ở Masters.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RBC2018R2Ian01.jpg?1523670548586" alt="RBC2018R2Ian01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ian Poulter tr&ecirc;n green hố 17 v&ograve;ng 2 RBC Heritage</em></p> <p>B&aacute;m đuổi theo sau l&agrave; 3 golfer c&oacute; c&ugrave;ng số điểm -8 l&agrave; Cheson Hadley, Brandt Snedeker v&agrave; golfer dẫn đầu v&ograve;ng 1 Rory Sabbatini. Tay golf đến từ Nam Phi Sabbatini đ&aacute;nh 70 gậy (-1), rơi tận 3 bậc xuống vị tr&iacute; đồng hạng 4.&nbsp;</p> <p>Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson c&oacute; v&ograve;ng đấu thứ hai li&ecirc;n tiếp đ&aacute;nh 69 gậy. Anh xếp đồng hạng 26 v&agrave; c&oacute; nhiều hơn 6 gậy so với DeChambeau.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RBC2018R2Dustin01.jpg?1523670169410" alt="RBC2018R2Dustin01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Dustin Johnson cứu b&oacute;ng ở c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2, hố 9 s&acirc;n Harbour Town. (Ảnh:&nbsp;Photo by Tyler Lecka/Getty Images)</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tay golf trẻ người Mỹ Bryson DeChambeau chiếm đỉnh bảng sau vòng 2 RBC Heritage

By GolfEdit.com - 14/04/2018

 Bryson DeChambeau có vòng đấu tốt nhất trong sự nghiệp khi ghi -7 điểm, đánh 64 gậy để vươn lên dẫn đầu RBC Heritage sau vòng đấu thứ hai. 

Vào năm 2016, Harbour Town chính là nơi chứng kiến DeChambeau lần đầu tiên thi đấu ở PGA TOUR. Đúng hai năm sau, tay golf trẻ người Mỹ đã có vòng đấu thấp nhất anh từng có khi thi đấu chuyên nghiệp để vươn lên dẫn đầu RBC Heritage. 

RBC2018R2Bryson01

Bryson DeChambeau ngày càng hoàn thiện khả năng thi đấu trên Tour

Golfer 24 tuổi xuất phát ở đường 10 vòng hai. Anh ghi 4 birdie để hoàn thành 9 hố đầu với số gậy 31. DeChambeau bắt đầu bứt phá khi có điểm eagle ở hố số 2 PAR5. Ở 7 đường tiếp theo từ hố số 3-9, DeChambeau ghi thêm 3 birdie, mắc 2 bogey để hoàn thành vòng 2 với tổng số gậy 64(-7). Anh tạm xếp trên nhóm đồng hạng 2 với cách biệt đúng -1 điểm. 

Chia sẻ sau vòng hai RBC Heritage, Bryson DeChambeau nói: "Đã hai năm trôi qua và đây là thời điểm phù hợp cho tôi. Tôi đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị có thể giúp tôi trên sân thi đấu. Hi vọng nó sẽ phát huy tác dụng tại giải đấu lần này". Tay golf trẻ người Mỹ có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên vào mùa hè năm ngoái khi đăng quang giải John Deere Classic. Anh có 3 lần về trong top 10 ở mùa giải này trong đó về vị trí Á quân ở Arnold Palmer Invitational. Có lẽ Harbour Town sẽ mang đến may mắn giúp DeChambeau trong tiến trình vươn lên hàng siêu sao thế giới. 

Nhà vô địch The Players Championship 2017 - Kim Si Woo lẽ ra đã có một vòng đấu kỷ lục nếu không mắc lỗi triple bogey ở hố 14. Kim Si Woo ghi được tổng cộng 9 birdie trong đó biridie liên tiếp 3 hố 1-2-3 và 15-16-17. Số gậy qua hai vòng đấu của anh lần lượt là 68-65 gậy, tổng điểm -9.  Tài năng trẻ của Hàn Quốc chia sẻ vị trí T2 này với Ian Poulter sau khi golfer người Anh có vòng đấu không mắc lỗi với 7 điểm birdie. Đương kim vô địch Houston Open đang có phong độ thi đấu rất tốt trong thời gian gần đây. Anh về T44 ở Masters.

RBC2018R2Ian01

Ian Poulter trên green hố 17 vòng 2 RBC Heritage

Bám đuổi theo sau là 3 golfer có cùng số điểm -8 là Cheson Hadley, Brandt Snedeker và golfer dẫn đầu vòng 1 Rory Sabbatini. Tay golf đến từ Nam Phi Sabbatini đánh 70 gậy (-1), rơi tận 3 bậc xuống vị trí đồng hạng 4. 

Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson có vòng đấu thứ hai liên tiếp đánh 69 gậy. Anh xếp đồng hạng 26 và có nhiều hơn 6 gậy so với DeChambeau. 

RBC2018R2Dustin01

Dustin Johnson cứu bóng ở cú đánh thứ 2, hố 9 sân Harbour Town. (Ảnh: Photo by Tyler Lecka/Getty Images)

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi