<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2541-david-leadbetter-tin-michelle-wie-se-them-ky-tich-sau-hsbc-championship.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/WieHSBCCham201802-630x360.jpg"> <figcaption>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tưởng chừng như vỡ vụn sau chấn thương, b&ecirc;nh tật v&agrave; rất nhiều lần gục ng&atilde; trong sự nghiệp. Michelle Wie lần nữa trở lại với chiến thắng ngọt ng&agrave;o tại giải HSBC Womens World Championship.</p></h3> </header> <p>Bắt đầu v&ograve;ng chung kết HSBC Women&#039;s World Championship với nhiều hơn 5 gậy với người dẫn đầu, Michelle Wie đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y thi đấu đầy kinh ngạc để đăng quang giải đấu với điểm nhấn l&agrave; pha ghi birdie hố 18. Một điểm số qu&yacute; hơn v&agrave;ng gi&uacute;p Wie tr&aacute;nh khỏi phải thi đấu playoff với 4 tay golf kh&aacute;c đang c&oacute; c&ugrave;ng số điểm -16 l&agrave; Jenny Shin, Brooke Henderson, Danielle Kang v&agrave; Nelly Korda.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/WieHSBCCham201802.jpg?1520225750342" alt="WieHSBCCham201802" /></p> <p>Michelle Wie đ&aacute;nh 65 gậy v&ograve;ng 4, ghi tới 7 birdie m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một điểm bogey n&agrave;o. Pha gạt b&oacute;ng từ khoảng c&aacute;ch hơn 10 met b&ecirc;n r&igrave;a ngo&agrave;i của green như một nốt nhạc h&ugrave;ng tr&aacute;ng nhất cho ng&agrave;y thi đấu thăng hoa của nữ ho&agrave;ng s&acirc;n golf.</p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Wie n&oacute;i:<em> "T&ocirc;i nghĩ rằng đ&acirc;y l&agrave; c&uacute; gạt b&oacute;ng hay nhất trong sự nghiệp của t&ocirc;i".</em></p> <p>Lần gần nhất người ta được chứng kiến Michelle Wie v&ocirc; địch LPGA l&agrave; tại U.S. Women&rsquo;s Open 2014. Đến l&uacute;c n&agrave;y c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; danh hiệu thứ 5 trong bảng th&agrave;nh t&iacute;ch.</p> <p><em>&ldquo;Một chặng đường kh&aacute; d&agrave;i t&ocirc;i đ&atilde; phải trải qua kể từ năm 2014 đến nay. Chấn thương h&agrave;nh hạ, niềm tin lụi tắt v&agrave; chỉ muốn qu&ecirc;n đi mọi thứ. Chiến thắng n&agrave;y đ&atilde; mang lại cho t&ocirc;i qu&aacute; nhiều &yacute; nghĩa. T&ocirc;i cảm thấy tự h&agrave;o v&igrave; ch&iacute;nh t&ocirc;i đ&atilde; vực dậy bản th&acirc;n m&igrave;nh. HSBC Women&#039;s Open thực sự l&agrave; một giải major của ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; t&ocirc;i lu&ocirc;n khao kh&aacute;t c&oacute; được n&oacute;".</em></p> <p>Huấn luyện vi&ecirc;n l&acirc;u năm của c&ocirc; v&agrave; rất nổi tiếng khắp thế giới l&agrave; David Leadbetter tin tưởng rằng c&ocirc; sẽ c&ograve;n gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng nữa. Chiến thắng ở HSBC chưa phản &aacute;nh hết khả năng của Wie. &Ocirc;ng chia sẻ; <em>"T&ocirc;i c&oacute; thể liệt k&ecirc; ra c&aacute;c chấn thương của Wie v&agrave; biết n&oacute; h&agrave;nh hạ c&ocirc; ấy như thế n&agrave;o. Nhưng khi chấn thương đ&atilde; l&agrave;nh sẽ c&oacute; nhiều mục ti&ecirc;u lớn để Wie chinh phục trong năm".</em></p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin về Michell Wie:</strong></p> <p>Qu&ecirc; hương:<em> Honolulu, Hawaii/Jupiter, Fla.</em></p> <p>Sinh ng&agrave;y: <em>11/10/1989;&nbsp;hiện tại&nbsp;28 tuổi, 4 th&aacute;ng, 21&nbsp;ng&agrave;y</em></p> <p>Tham dự LPGA Tour: 2008&nbsp;</p> <p>Thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp/Rookie Year: 2005/2009</p> <p><em>Danh hiệu</em></p> <p>LPGA:&nbsp;5&nbsp;</p> <p>Chiến thắng trước đ&oacute; gồm: U.S. Women&rsquo;s Open Championship 2014, LOTTE Championship 2014, CN Canadian Women&rsquo;s Open 2010, Lorena Ochoa Invitational presented by Banamex and Corona Light 2009.</p> <p><em>Tiền thưởng</em></p> <p>Với danh hiệu ở HSBC n&agrave;y c&ocirc; nhận được&nbsp;225 ng&agrave;n đ&ocirc; la, n&acirc;ng tổng số tiền trong sự nghiệp l&ecirc;n con số 6,5 triệu.&nbsp;</p> <p><em>RACE TO THE CME GLOBE STANDINGS</em></p> <p>Danh hiệu tại HSBC gi&uacute;p c&ocirc; nhận 500 điểm Race to the CME Globe&nbsp;leo l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 2 bảng n&agrave;y.</p> <p>Kết quả trước đ&acirc;y của Wie tại&nbsp;HSBC WOMEN&rsquo;S WORLD CHAMPIONSHIP</p> <p>2017 &ndash; T4; 2016 &ndash; T57; 2015 &ndash; T51; 2014 &ndash; T9; 2013 &ndash; T45; 2012 &ndash; 59; 2011 &ndash; T40; 2010 &ndash; T15</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship

By GolfEdit.com - 05/03/2018

Tưởng chừng như vỡ vụn sau chấn thương, bênh tật và rất nhiều lần gục ngã trong sự nghiệp. Michelle Wie lần nữa trở lại với chiến thắng ngọt ngào tại giải HSBC Womens World Championship.

Bắt đầu vòng chung kết HSBC Women's World Championship với nhiều hơn 5 gậy với người dẫn đầu, Michelle Wie đã có một ngày thi đấu đầy kinh ngạc để đăng quang giải đấu với điểm nhấn là pha ghi birdie hố 18. Một điểm số quý hơn vàng giúp Wie tránh khỏi phải thi đấu playoff với 4 tay golf khác đang có cùng số điểm -16 là Jenny Shin, Brooke Henderson, Danielle Kang và Nelly Korda.

WieHSBCCham201802

Michelle Wie đánh 65 gậy vòng 4, ghi tới 7 birdie mà không có một điểm bogey nào. Pha gạt bóng từ khoảng cách hơn 10 met bên rìa ngoài của green như một nốt nhạc hùng tráng nhất cho ngày thi đấu thăng hoa của nữ hoàng sân golf.

Chia sẻ sau chiến thắng, Wie nói: "Tôi nghĩ rằng đây là cú gạt bóng hay nhất trong sự nghiệp của tôi".

Lần gần nhất người ta được chứng kiến Michelle Wie vô địch LPGA là tại U.S. Women’s Open 2014. Đến lúc này cô đã có danh hiệu thứ 5 trong bảng thành tích.

“Một chặng đường khá dài tôi đã phải trải qua kể từ năm 2014 đến nay. Chấn thương hành hạ, niềm tin lụi tắt và chỉ muốn quên đi mọi thứ. Chiến thắng này đã mang lại cho tôi quá nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy tự hào vì chính tôi đã vực dậy bản thân mình. HSBC Women's Open thực sự là một giải major của châu Á và tôi luôn khao khát có được nó".

Huấn luyện viên lâu năm của cô và rất nổi tiếng khắp thế giới là David Leadbetter tin tưởng rằng cô sẽ còn gặt hái nhiều thành công nữa. Chiến thắng ở HSBC chưa phản ánh hết khả năng của Wie. Ông chia sẻ; "Tôi có thể liệt kê ra các chấn thương của Wie và biết nó hành hạ cô ấy như thế nào. Nhưng khi chấn thương đã lành sẽ có nhiều mục tiêu lớn để Wie chinh phục trong năm".

Thông tin về Michell Wie:

Quê hương: Honolulu, Hawaii/Jupiter, Fla.

Sinh ngày: 11/10/1989; hiện tại 28 tuổi, 4 tháng, 21 ngày

Tham dự LPGA Tour: 2008 

Thi đấu chuyên nghiệp/Rookie Year: 2005/2009

Danh hiệu

LPGA: 5 

Chiến thắng trước đó gồm: U.S. Women’s Open Championship 2014, LOTTE Championship 2014, CN Canadian Women’s Open 2010, Lorena Ochoa Invitational presented by Banamex and Corona Light 2009.

Tiền thưởng

Với danh hiệu ở HSBC này cô nhận được 225 ngàn đô la, nâng tổng số tiền trong sự nghiệp lên con số 6,5 triệu. 

RACE TO THE CME GLOBE STANDINGS

Danh hiệu tại HSBC giúp cô nhận 500 điểm Race to the CME Globe leo lên vị trí thứ 2 bảng này.

Kết quả trước đây của Wie tại HSBC WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP

2017 – T4; 2016 – T57; 2015 – T51; 2014 – T9; 2013 – T45; 2012 – 59; 2011 – T40; 2010 – T15

 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi