<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2541-david-leadbetter-tin-michelle-wie-se-them-ky-tich-sau-hsbc-championship.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/WieHSBCCham201802-630x360.jpg"> <figcaption>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tưởng chừng như vỡ vụn sau chấn thương, b&ecirc;nh tật v&agrave; rất nhiều lần gục ng&atilde; trong sự nghiệp. Michelle Wie lần nữa trở lại với chiến thắng ngọt ng&agrave;o tại giải HSBC Womens World Championship.</p></h3> </header> <p>Bắt đầu v&ograve;ng chung kết HSBC Women&#039;s World Championship với nhiều hơn 5 gậy với người dẫn đầu, Michelle Wie đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y thi đấu đầy kinh ngạc để đăng quang giải đấu với điểm nhấn l&agrave; pha ghi birdie hố 18. Một điểm số qu&yacute; hơn v&agrave;ng gi&uacute;p Wie tr&aacute;nh khỏi phải thi đấu playoff với 4 tay golf kh&aacute;c đang c&oacute; c&ugrave;ng số điểm -16 l&agrave; Jenny Shin, Brooke Henderson, Danielle Kang v&agrave; Nelly Korda.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/WieHSBCCham201802.jpg?1520225750342" alt="WieHSBCCham201802" /></p> <p>Michelle Wie đ&aacute;nh 65 gậy v&ograve;ng 4, ghi tới 7 birdie m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một điểm bogey n&agrave;o. Pha gạt b&oacute;ng từ khoảng c&aacute;ch hơn 10 met b&ecirc;n r&igrave;a ngo&agrave;i của green như một nốt nhạc h&ugrave;ng tr&aacute;ng nhất cho ng&agrave;y thi đấu thăng hoa của nữ ho&agrave;ng s&acirc;n golf.</p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Wie n&oacute;i:<em> "T&ocirc;i nghĩ rằng đ&acirc;y l&agrave; c&uacute; gạt b&oacute;ng hay nhất trong sự nghiệp của t&ocirc;i".</em></p> <p>Lần gần nhất người ta được chứng kiến Michelle Wie v&ocirc; địch LPGA l&agrave; tại U.S. Women&rsquo;s Open 2014. Đến l&uacute;c n&agrave;y c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; danh hiệu thứ 5 trong bảng th&agrave;nh t&iacute;ch.</p> <p><em>&ldquo;Một chặng đường kh&aacute; d&agrave;i t&ocirc;i đ&atilde; phải trải qua kể từ năm 2014 đến nay. Chấn thương h&agrave;nh hạ, niềm tin lụi tắt v&agrave; chỉ muốn qu&ecirc;n đi mọi thứ. Chiến thắng n&agrave;y đ&atilde; mang lại cho t&ocirc;i qu&aacute; nhiều &yacute; nghĩa. T&ocirc;i cảm thấy tự h&agrave;o v&igrave; ch&iacute;nh t&ocirc;i đ&atilde; vực dậy bản th&acirc;n m&igrave;nh. HSBC Women&#039;s Open thực sự l&agrave; một giải major của ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; t&ocirc;i lu&ocirc;n khao kh&aacute;t c&oacute; được n&oacute;".</em></p> <p>Huấn luyện vi&ecirc;n l&acirc;u năm của c&ocirc; v&agrave; rất nổi tiếng khắp thế giới l&agrave; David Leadbetter tin tưởng rằng c&ocirc; sẽ c&ograve;n gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng nữa. Chiến thắng ở HSBC chưa phản &aacute;nh hết khả năng của Wie. &Ocirc;ng chia sẻ; <em>"T&ocirc;i c&oacute; thể liệt k&ecirc; ra c&aacute;c chấn thương của Wie v&agrave; biết n&oacute; h&agrave;nh hạ c&ocirc; ấy như thế n&agrave;o. Nhưng khi chấn thương đ&atilde; l&agrave;nh sẽ c&oacute; nhiều mục ti&ecirc;u lớn để Wie chinh phục trong năm".</em></p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin về Michell Wie:</strong></p> <p>Qu&ecirc; hương:<em> Honolulu, Hawaii/Jupiter, Fla.</em></p> <p>Sinh ng&agrave;y: <em>11/10/1989;&nbsp;hiện tại&nbsp;28 tuổi, 4 th&aacute;ng, 21&nbsp;ng&agrave;y</em></p> <p>Tham dự LPGA Tour: 2008&nbsp;</p> <p>Thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp/Rookie Year: 2005/2009</p> <p><em>Danh hiệu</em></p> <p>LPGA:&nbsp;5&nbsp;</p> <p>Chiến thắng trước đ&oacute; gồm: U.S. Women&rsquo;s Open Championship 2014, LOTTE Championship 2014, CN Canadian Women&rsquo;s Open 2010, Lorena Ochoa Invitational presented by Banamex and Corona Light 2009.</p> <p><em>Tiền thưởng</em></p> <p>Với danh hiệu ở HSBC n&agrave;y c&ocirc; nhận được&nbsp;225 ng&agrave;n đ&ocirc; la, n&acirc;ng tổng số tiền trong sự nghiệp l&ecirc;n con số 6,5 triệu.&nbsp;</p> <p><em>RACE TO THE CME GLOBE STANDINGS</em></p> <p>Danh hiệu tại HSBC gi&uacute;p c&ocirc; nhận 500 điểm Race to the CME Globe&nbsp;leo l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 2 bảng n&agrave;y.</p> <p>Kết quả trước đ&acirc;y của Wie tại&nbsp;HSBC WOMEN&rsquo;S WORLD CHAMPIONSHIP</p> <p>2017 &ndash; T4; 2016 &ndash; T57; 2015 &ndash; T51; 2014 &ndash; T9; 2013 &ndash; T45; 2012 &ndash; 59; 2011 &ndash; T40; 2010 &ndash; T15</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship

By GolfEdit.com - 05/03/2018

Tưởng chừng như vỡ vụn sau chấn thương, bênh tật và rất nhiều lần gục ngã trong sự nghiệp. Michelle Wie lần nữa trở lại với chiến thắng ngọt ngào tại giải HSBC Womens World Championship.

Bắt đầu vòng chung kết HSBC Women's World Championship với nhiều hơn 5 gậy với người dẫn đầu, Michelle Wie đã có một ngày thi đấu đầy kinh ngạc để đăng quang giải đấu với điểm nhấn là pha ghi birdie hố 18. Một điểm số quý hơn vàng giúp Wie tránh khỏi phải thi đấu playoff với 4 tay golf khác đang có cùng số điểm -16 là Jenny Shin, Brooke Henderson, Danielle Kang và Nelly Korda.

WieHSBCCham201802

Michelle Wie đánh 65 gậy vòng 4, ghi tới 7 birdie mà không có một điểm bogey nào. Pha gạt bóng từ khoảng cách hơn 10 met bên rìa ngoài của green như một nốt nhạc hùng tráng nhất cho ngày thi đấu thăng hoa của nữ hoàng sân golf.

Chia sẻ sau chiến thắng, Wie nói: "Tôi nghĩ rằng đây là cú gạt bóng hay nhất trong sự nghiệp của tôi".

Lần gần nhất người ta được chứng kiến Michelle Wie vô địch LPGA là tại U.S. Women’s Open 2014. Đến lúc này cô đã có danh hiệu thứ 5 trong bảng thành tích.

“Một chặng đường khá dài tôi đã phải trải qua kể từ năm 2014 đến nay. Chấn thương hành hạ, niềm tin lụi tắt và chỉ muốn quên đi mọi thứ. Chiến thắng này đã mang lại cho tôi quá nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy tự hào vì chính tôi đã vực dậy bản thân mình. HSBC Women's Open thực sự là một giải major của châu Á và tôi luôn khao khát có được nó".

Huấn luyện viên lâu năm của cô và rất nổi tiếng khắp thế giới là David Leadbetter tin tưởng rằng cô sẽ còn gặt hái nhiều thành công nữa. Chiến thắng ở HSBC chưa phản ánh hết khả năng của Wie. Ông chia sẻ; "Tôi có thể liệt kê ra các chấn thương của Wie và biết nó hành hạ cô ấy như thế nào. Nhưng khi chấn thương đã lành sẽ có nhiều mục tiêu lớn để Wie chinh phục trong năm".

Thông tin về Michell Wie:

Quê hương: Honolulu, Hawaii/Jupiter, Fla.

Sinh ngày: 11/10/1989; hiện tại 28 tuổi, 4 tháng, 21 ngày

Tham dự LPGA Tour: 2008 

Thi đấu chuyên nghiệp/Rookie Year: 2005/2009

Danh hiệu

LPGA: 5 

Chiến thắng trước đó gồm: U.S. Women’s Open Championship 2014, LOTTE Championship 2014, CN Canadian Women’s Open 2010, Lorena Ochoa Invitational presented by Banamex and Corona Light 2009.

Tiền thưởng

Với danh hiệu ở HSBC này cô nhận được 225 ngàn đô la, nâng tổng số tiền trong sự nghiệp lên con số 6,5 triệu. 

RACE TO THE CME GLOBE STANDINGS

Danh hiệu tại HSBC giúp cô nhận 500 điểm Race to the CME Globe leo lên vị trí thứ 2 bảng này.

Kết quả trước đây của Wie tại HSBC WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP

2017 – T4; 2016 – T57; 2015 – T51; 2014 – T9; 2013 – T45; 2012 – 59; 2011 – T40; 2010 – T15

 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi