<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2541-david-leadbetter-tin-michelle-wie-se-them-ky-tich-sau-hsbc-championship.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/WieHSBCCham201802-630x360.jpg"> <figcaption>David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tưởng chừng như vỡ vụn sau chấn thương, b&ecirc;nh tật v&agrave; rất nhiều lần gục ng&atilde; trong sự nghiệp. Michelle Wie lần nữa trở lại với chiến thắng ngọt ng&agrave;o tại giải HSBC Womens World Championship.</p></h3> </header> <p>Bắt đầu v&ograve;ng chung kết HSBC Women&#039;s World Championship với nhiều hơn 5 gậy với người dẫn đầu, Michelle Wie đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y thi đấu đầy kinh ngạc để đăng quang giải đấu với điểm nhấn l&agrave; pha ghi birdie hố 18. Một điểm số qu&yacute; hơn v&agrave;ng gi&uacute;p Wie tr&aacute;nh khỏi phải thi đấu playoff với 4 tay golf kh&aacute;c đang c&oacute; c&ugrave;ng số điểm -16 l&agrave; Jenny Shin, Brooke Henderson, Danielle Kang v&agrave; Nelly Korda.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/WieHSBCCham201802.jpg?1520225750342" alt="WieHSBCCham201802" /></p> <p>Michelle Wie đ&aacute;nh 65 gậy v&ograve;ng 4, ghi tới 7 birdie m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một điểm bogey n&agrave;o. Pha gạt b&oacute;ng từ khoảng c&aacute;ch hơn 10 met b&ecirc;n r&igrave;a ngo&agrave;i của green như một nốt nhạc h&ugrave;ng tr&aacute;ng nhất cho ng&agrave;y thi đấu thăng hoa của nữ ho&agrave;ng s&acirc;n golf.</p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Wie n&oacute;i:<em> "T&ocirc;i nghĩ rằng đ&acirc;y l&agrave; c&uacute; gạt b&oacute;ng hay nhất trong sự nghiệp của t&ocirc;i".</em></p> <p>Lần gần nhất người ta được chứng kiến Michelle Wie v&ocirc; địch LPGA l&agrave; tại U.S. Women&rsquo;s Open 2014. Đến l&uacute;c n&agrave;y c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; danh hiệu thứ 5 trong bảng th&agrave;nh t&iacute;ch.</p> <p><em>&ldquo;Một chặng đường kh&aacute; d&agrave;i t&ocirc;i đ&atilde; phải trải qua kể từ năm 2014 đến nay. Chấn thương h&agrave;nh hạ, niềm tin lụi tắt v&agrave; chỉ muốn qu&ecirc;n đi mọi thứ. Chiến thắng n&agrave;y đ&atilde; mang lại cho t&ocirc;i qu&aacute; nhiều &yacute; nghĩa. T&ocirc;i cảm thấy tự h&agrave;o v&igrave; ch&iacute;nh t&ocirc;i đ&atilde; vực dậy bản th&acirc;n m&igrave;nh. HSBC Women&#039;s Open thực sự l&agrave; một giải major của ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; t&ocirc;i lu&ocirc;n khao kh&aacute;t c&oacute; được n&oacute;".</em></p> <p>Huấn luyện vi&ecirc;n l&acirc;u năm của c&ocirc; v&agrave; rất nổi tiếng khắp thế giới l&agrave; David Leadbetter tin tưởng rằng c&ocirc; sẽ c&ograve;n gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng nữa. Chiến thắng ở HSBC chưa phản &aacute;nh hết khả năng của Wie. &Ocirc;ng chia sẻ; <em>"T&ocirc;i c&oacute; thể liệt k&ecirc; ra c&aacute;c chấn thương của Wie v&agrave; biết n&oacute; h&agrave;nh hạ c&ocirc; ấy như thế n&agrave;o. Nhưng khi chấn thương đ&atilde; l&agrave;nh sẽ c&oacute; nhiều mục ti&ecirc;u lớn để Wie chinh phục trong năm".</em></p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin về Michell Wie:</strong></p> <p>Qu&ecirc; hương:<em> Honolulu, Hawaii/Jupiter, Fla.</em></p> <p>Sinh ng&agrave;y: <em>11/10/1989;&nbsp;hiện tại&nbsp;28 tuổi, 4 th&aacute;ng, 21&nbsp;ng&agrave;y</em></p> <p>Tham dự LPGA Tour: 2008&nbsp;</p> <p>Thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp/Rookie Year: 2005/2009</p> <p><em>Danh hiệu</em></p> <p>LPGA:&nbsp;5&nbsp;</p> <p>Chiến thắng trước đ&oacute; gồm: U.S. Women&rsquo;s Open Championship 2014, LOTTE Championship 2014, CN Canadian Women&rsquo;s Open 2010, Lorena Ochoa Invitational presented by Banamex and Corona Light 2009.</p> <p><em>Tiền thưởng</em></p> <p>Với danh hiệu ở HSBC n&agrave;y c&ocirc; nhận được&nbsp;225 ng&agrave;n đ&ocirc; la, n&acirc;ng tổng số tiền trong sự nghiệp l&ecirc;n con số 6,5 triệu.&nbsp;</p> <p><em>RACE TO THE CME GLOBE STANDINGS</em></p> <p>Danh hiệu tại HSBC gi&uacute;p c&ocirc; nhận 500 điểm Race to the CME Globe&nbsp;leo l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 2 bảng n&agrave;y.</p> <p>Kết quả trước đ&acirc;y của Wie tại&nbsp;HSBC WOMEN&rsquo;S WORLD CHAMPIONSHIP</p> <p>2017 &ndash; T4; 2016 &ndash; T57; 2015 &ndash; T51; 2014 &ndash; T9; 2013 &ndash; T45; 2012 &ndash; 59; 2011 &ndash; T40; 2010 &ndash; T15</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

David Leadbetter tin Michelle Wie sẽ thêm kỳ tích sau HSBC Championship

By GolfEdit.com - 05/03/2018

Tưởng chừng như vỡ vụn sau chấn thương, bênh tật và rất nhiều lần gục ngã trong sự nghiệp. Michelle Wie lần nữa trở lại với chiến thắng ngọt ngào tại giải HSBC Womens World Championship.

Bắt đầu vòng chung kết HSBC Women's World Championship với nhiều hơn 5 gậy với người dẫn đầu, Michelle Wie đã có một ngày thi đấu đầy kinh ngạc để đăng quang giải đấu với điểm nhấn là pha ghi birdie hố 18. Một điểm số quý hơn vàng giúp Wie tránh khỏi phải thi đấu playoff với 4 tay golf khác đang có cùng số điểm -16 là Jenny Shin, Brooke Henderson, Danielle Kang và Nelly Korda.

WieHSBCCham201802

Michelle Wie đánh 65 gậy vòng 4, ghi tới 7 birdie mà không có một điểm bogey nào. Pha gạt bóng từ khoảng cách hơn 10 met bên rìa ngoài của green như một nốt nhạc hùng tráng nhất cho ngày thi đấu thăng hoa của nữ hoàng sân golf.

Chia sẻ sau chiến thắng, Wie nói: "Tôi nghĩ rằng đây là cú gạt bóng hay nhất trong sự nghiệp của tôi".

Lần gần nhất người ta được chứng kiến Michelle Wie vô địch LPGA là tại U.S. Women’s Open 2014. Đến lúc này cô đã có danh hiệu thứ 5 trong bảng thành tích.

“Một chặng đường khá dài tôi đã phải trải qua kể từ năm 2014 đến nay. Chấn thương hành hạ, niềm tin lụi tắt và chỉ muốn quên đi mọi thứ. Chiến thắng này đã mang lại cho tôi quá nhiều ý nghĩa. Tôi cảm thấy tự hào vì chính tôi đã vực dậy bản thân mình. HSBC Women's Open thực sự là một giải major của châu Á và tôi luôn khao khát có được nó".

Huấn luyện viên lâu năm của cô và rất nổi tiếng khắp thế giới là David Leadbetter tin tưởng rằng cô sẽ còn gặt hái nhiều thành công nữa. Chiến thắng ở HSBC chưa phản ánh hết khả năng của Wie. Ông chia sẻ; "Tôi có thể liệt kê ra các chấn thương của Wie và biết nó hành hạ cô ấy như thế nào. Nhưng khi chấn thương đã lành sẽ có nhiều mục tiêu lớn để Wie chinh phục trong năm".

Thông tin về Michell Wie:

Quê hương: Honolulu, Hawaii/Jupiter, Fla.

Sinh ngày: 11/10/1989; hiện tại 28 tuổi, 4 tháng, 21 ngày

Tham dự LPGA Tour: 2008 

Thi đấu chuyên nghiệp/Rookie Year: 2005/2009

Danh hiệu

LPGA: 5 

Chiến thắng trước đó gồm: U.S. Women’s Open Championship 2014, LOTTE Championship 2014, CN Canadian Women’s Open 2010, Lorena Ochoa Invitational presented by Banamex and Corona Light 2009.

Tiền thưởng

Với danh hiệu ở HSBC này cô nhận được 225 ngàn đô la, nâng tổng số tiền trong sự nghiệp lên con số 6,5 triệu. 

RACE TO THE CME GLOBE STANDINGS

Danh hiệu tại HSBC giúp cô nhận 500 điểm Race to the CME Globe leo lên vị trí thứ 2 bảng này.

Kết quả trước đây của Wie tại HSBC WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP

2017 – T4; 2016 – T57; 2015 – T51; 2014 – T9; 2013 – T45; 2012 – 59; 2011 – T40; 2010 – T15

 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Điều lệ Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia Mở rộng và vòng loại Faldo Series Vietnam 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vietnam Junior Open 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12-15/7 trên sân golf top 30 thế giới The Bluff Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu....
Tin tức

Jordan Spieth dẫn đầu vòng 1 Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Jordan Spieth đang có màn khởi đầu rất tốt tại giải đấu mà anh là đương kim vô địch ...
Tin tức

PGA Tour bắt tay với Facebook phát sóng trực tiếp các giải đấu, bắt đầu từ Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bắt đầu từ giải Travelers Championship tuần này, người hâm mộ sẽ có cách để theo dõi các giải đấu của PGA TOUR vào dịp cuối tuần. ...
Tin tức

Hanako Kawasaki tăng 292 hạng trên WAGR, VĐQG Nữ thăng hạng F

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chức vô địch giải VĐQG Nghiệp dư nữ mở rộng 2018 giúp Hanako nhảy 292 bậc trên bảng xếp hạng WAGR ...
Tin tức

Cựu số 1 thế giới So Yeon Ryu vô địch Meijer Lpga Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nhà vô địch của 2 danh hiệu Major đến từ Hàn Quôc Soyeon Ryu đã xuất sắc lên ngôi giải Meijer LPGA Classic 2018 ...
Tin tức

Caddy sân Tràng An lên ngôi vô địch giải Vietnam Caddies Championship miền Bắc

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Caddie Nguyễn Văn Dương đã xuất sắc giành chức vô địch giải Vietnam Caddies Championship diễn ra trên sân golf Đại Lải vào ngày 18/6. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi