<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2522-ted-potter-jr-vo-dich-at-t-pebble-beach-sau-2044-ngay-khong-co-danh-hieu.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/ATT201807-630x360.jpg"> <figcaption>Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Ted Potter Jr đ&atilde; xuất sắc l&ecirc;n ng&ocirc;i giải AT&amp;T Pebble Beach National&nbsp;Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua h&agrave;ng loạt c&aacute;c t&ecirc;n tuổi lớn để đăng quang giải đấu hấp dẫn ở v&ugrave;ng biển Pebble, bang California.</p></h3> </header> <p>Ted Potter Jr v&ocirc; địch giải đấu với &iacute;t hơn&nbsp;nh&oacute;m&nbsp;đứng&nbsp;T2 tới 3 gậy. Nh&oacute;m đồng hạng 2 (-14 điểm) gồm c&oacute; golfer số 1 thế giới Dustin Johnson, Jason Day, Phil Mickelson, v&agrave; golfer về thứ 2 giải WM Phoenix tuần trước Chez Reavie.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/ATT201807.jpg?1518506434956" alt="ATT201807" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ted Potter Jr. (tr&aacute;i)&nbsp;v&agrave;&nbsp;Larry Fitzgerald&nbsp;(am) c&ugrave;ng ăn mừng chiến thắng AT&amp;T Pebble Beach Pro-Am at Pebble Beach Golf Links&nbsp;11/2/2018 in Pebble Beach, California. (Photo: Warren Little/Getty Images)</em></p> <p>Ted Potter Jr sinh năm 1983, danh hiệu PGA TOUR đầu ti&ecirc;n anh c&oacute; được l&agrave; ở giải Greenbrier Classic năm 2012 v&agrave; phải mất 6 năm anh mới được n&acirc;ng chiếc c&uacute;p tiếp theo. Trong thời gian qua, Potter Jr thi đấu rất nhiều mini-tour v&agrave; số tiền thưởng lớn nhất anh từng nhận được l&agrave; 33 ng&agrave;n đ&ocirc;. Anh phải bỏ thi đấu 2 năm để hồi phục sau phẫu thuật gẫy mắt c&aacute; ch&acirc;n. Chiến thắng giải AT&amp;T đ&aacute;nh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Ted Potter Jr.&nbsp;</p> <table style="border-collapse: collapse; width: 244px; border-spacing: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 641px;" border="01" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl65" style="height: 15pt; width: 46px; text-align: center;" height="20"><strong>XH</strong></td> <td class="xl65" style="border-left: none; width: 156.5px; text-align: center;"><strong>Golfer</strong></td> <td class="xl65" style="border-left: none; width: 39.5px; text-align: center;"><strong>Điểm</strong></td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20"> <div style="position: relative;" data-pid="27556" data-index="0"> <div style="position: relative;">1</div> </div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Ted Potter, Jr.&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-17</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T2</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Phil Mickelson&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-14</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T2</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Chez Reavie&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-14</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T2</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Jason Day&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-14</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T2</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Dustin Johnson&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-14</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">6</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Kevin Streelman&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-13</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">7</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Scott Stallings&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-12</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T8</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;"><a><span style="color: black; text-decoration: none;">Jimmy Walker&nbsp;&nbsp;(PB)</span></a></div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-10</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T8</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;"><a><span style="color: black; text-decoration: none;">Kevin Chappell&nbsp;&nbsp;(PB)</span></a></div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-10</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T8</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;"><a><span style="color: black; text-decoration: none;">Grayson Murray&nbsp;&nbsp;(PB)</span></a></div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-10</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T8</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Paul Casey&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-10</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T8</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Brian Gay&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-10</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 46px;" height="20">T8</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;"><a><span style="color: black; text-decoration: none;">Patrick Rodgers&nbsp;&nbsp;(PB)</span></a></div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; padding-bottom: 13px; padding-top: 13px; width: 39.5px;">-10</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; width: 46px;" height="20">T8</td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; width: 156.5px;"> <div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px;">Troy Merritt&nbsp;&nbsp;(PB)</div> </td> <td class="xl66" style="border-top: none; border-left: none; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; width: 39.5px;">-10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Potter bắt đầu v&ograve;ng 4 với số điểm bằng với Dustin Johnson. Nhưng golfer số 1 thế giới đ&atilde; cần tới 72 gậy ghi Even par để kết th&uacute;c v&ograve;ng đấu trong khi đ&aacute;u Ted ghi -3 điểm, đ&aacute;nh 69 gậy.&nbsp;Chiến thắng n&agrave;y gi&uacute;p Ted Potter Jr nhận tấm s&eacute;c trị gi&aacute; 1,3 triệu đ&ocirc; la v&agrave; một suất tham dự The Masters.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/ATT201806.jpg?1518506556504" alt="ATT201806" /></p> <p>Chia sẻ sau chiến thắng, Ted Potter Jr n&oacute;i: "T&ocirc;i rất hạnh ph&uacute;c v&igrave; những g&igrave; l&agrave;m được. Đặc biệt được thi đấu c&ugrave;ng golfer số 1 thế giới thật l&agrave; một vinh dự. V&ocirc; địch ở Pebble Beach thực sự bản th&acirc;n t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng tin nổi điều n&agrave;y".&nbsp;</p> <p><strong>Diễn biến ở v&ograve;ng 4:</strong></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/IItvA9wAW28" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Chỉ số thi đấu của Ted Potter Jr tại giải:</strong></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 266px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 142px;"><strong>Chỉ số</strong></td> <td style="text-align: center; width: 64px;"><strong>Tổng</strong></td> <td style="text-align: center; width: 44px;"><strong>XH</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;"> <p>EAGLES</p> </td> <td style="width: 64px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T5</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">BIRDIES</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">24</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">PARS</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">38</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T73</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">BOGEYS</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T27</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">DOUBLE BOGEYS</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">3+ BOGEYS</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">DRIVING ACCURACY</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">76.36% (42/55)</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T13</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">DRIVING DISTANCE</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">282.9</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">LONGEST DRIVE</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">322</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T150</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">SAND SAVES</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T73</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">SCRAMBLING</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">0.6842</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T19</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">GREENS IN REGULATION</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">73.61% (53/72)</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">T9</td> </tr> <tr> <td style="width: 142px;">PUTTS PER GIR</td> <td style="width: 64px; text-align: center;">1.642</td> <td style="width: 44px; text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Bộ gậy của Ted Potter Jr:</strong></p> <p>Driver: PING G400 (Project X HZRDUS T1100 65 6.0 shaft), 9 degrees</p> <p>3-wood: PING G400 (Project X HZRDUS T1100 75 6.0 shaft), 14.5 degrees</p> <p>Hybrids: PING G400 (17.5 and 21 degrees; Project X EvenFlow Black 100H 6.5 shafts)</p> <p>Irons: PING iBlade (4-9; True Temper Dynamic Gold AMT Tour Issue X100 shafts), PING Glide 2.0 (46-SS degrees; True Temper Dynamic Gold AMT Tour Issue X100 shaft)</p> <p>Wedges: Cleveland RTX-3 (54 and 60 degrees; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts)</p> <p>Putter: Odyssey White Hot #2</p> <p>Ball: Srixon Z-Star XV</p> <p><strong>Giải đấu tuần tới:</strong></p> <p><em>- Giải: Genesis Open&nbsp;</em></p> <p><em>- S&acirc;n:&nbsp;Riviera CC,&nbsp; Pacific Palisades,&nbsp; CA</em></p> <p><em>- Tổng thưởng: 7,2 triệu đ&ocirc; la</em></p> <p><em>- Đương kim v&ocirc; địch: Dustin Johnson</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com - 13/02/2018

Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải đấu hấp dẫn ở vùng biển Pebble, bang California.

Ted Potter Jr vô địch giải đấu với ít hơn nhóm đứng T2 tới 3 gậy. Nhóm đồng hạng 2 (-14 điểm) gồm có golfer số 1 thế giới Dustin Johnson, Jason Day, Phil Mickelson, và golfer về thứ 2 giải WM Phoenix tuần trước Chez Reavie.

ATT201807

Ted Potter Jr. (trái) và Larry Fitzgerald (am) cùng ăn mừng chiến thắng AT&T Pebble Beach Pro-Am at Pebble Beach Golf Links 11/2/2018 in Pebble Beach, California. (Photo: Warren Little/Getty Images)

Ted Potter Jr sinh năm 1983, danh hiệu PGA TOUR đầu tiên anh có được là ở giải Greenbrier Classic năm 2012 và phải mất 6 năm anh mới được nâng chiếc cúp tiếp theo. Trong thời gian qua, Potter Jr thi đấu rất nhiều mini-tour và số tiền thưởng lớn nhất anh từng nhận được là 33 ngàn đô. Anh phải bỏ thi đấu 2 năm để hồi phục sau phẫu thuật gẫy mắt cá chân. Chiến thắng giải AT&T đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Ted Potter Jr. 

XH Golfer Điểm
1
Ted Potter, Jr.  (PB)
-17
T2
Phil Mickelson  (PB)
-14
T2
Chez Reavie  (PB)
-14
T2
Jason Day  (PB)
-14
T2
Dustin Johnson  (PB)
-14
6
Kevin Streelman  (PB)
-13
7
Scott Stallings  (PB)
-12
T8 -10
T8 -10
T8 -10
T8
Paul Casey  (PB)
-10
T8
Brian Gay  (PB)
-10
T8 -10
T8
Troy Merritt  (PB)
-10

Potter bắt đầu vòng 4 với số điểm bằng với Dustin Johnson. Nhưng golfer số 1 thế giới đã cần tới 72 gậy ghi Even par để kết thúc vòng đấu trong khi đáu Ted ghi -3 điểm, đánh 69 gậy. Chiến thắng này giúp Ted Potter Jr nhận tấm séc trị giá 1,3 triệu đô la và một suất tham dự The Masters. 

ATT201806

Chia sẻ sau chiến thắng, Ted Potter Jr nói: "Tôi rất hạnh phúc vì những gì làm được. Đặc biệt được thi đấu cùng golfer số 1 thế giới thật là một vinh dự. Vô địch ở Pebble Beach thực sự bản thân tôi cũng không tin nổi điều này". 

Diễn biến ở vòng 4:

Chỉ số thi đấu của Ted Potter Jr tại giải:

Chỉ số Tổng XH

EAGLES

1 T5
BIRDIES 24 1
PARS 38 T73
BOGEYS 9 T27
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 0 T1
DRIVING ACCURACY 76.36% (42/55) T13
DRIVING DISTANCE 282.9 67
LONGEST DRIVE 322 T150
SAND SAVES 0 T73
SCRAMBLING 0.6842 T19
GREENS IN REGULATION 73.61% (53/72) T9
PUTTS PER GIR 1.642 4

Bộ gậy của Ted Potter Jr:

Driver: PING G400 (Project X HZRDUS T1100 65 6.0 shaft), 9 degrees

3-wood: PING G400 (Project X HZRDUS T1100 75 6.0 shaft), 14.5 degrees

Hybrids: PING G400 (17.5 and 21 degrees; Project X EvenFlow Black 100H 6.5 shafts)

Irons: PING iBlade (4-9; True Temper Dynamic Gold AMT Tour Issue X100 shafts), PING Glide 2.0 (46-SS degrees; True Temper Dynamic Gold AMT Tour Issue X100 shaft)

Wedges: Cleveland RTX-3 (54 and 60 degrees; True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400 shafts)

Putter: Odyssey White Hot #2

Ball: Srixon Z-Star XV

Giải đấu tuần tới:

- Giải: Genesis Open 

- Sân: Riviera CC,  Pacific Palisades,  CA

- Tổng thưởng: 7,2 triệu đô la

- Đương kim vô địch: Dustin Johnson

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi