<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2519-train-the-trainer-khoa-3-nguyen-huu-quyet-bat-can-de-thieu-diem-dang-tiec-o-phan-thi-18-ho.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Train201802-630x360.jpg"> <figcaption>Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; tổng cộng 12 học vi&ecirc;n tham dự kh&oacute;a học Train The Trainer - kh&oacute;a học thứ 3, diễn ra từ ng&agrave;y 22-26/01 ở Ecopark.</p></h3> </header> <p>Train The Trainer l&agrave; chương tr&igrave;nh huấn luyện v&agrave; cấp chứng chỉ dạy golf chuy&ecirc;n nghiệp&nbsp;đ&atilde; bước sang kh&oacute;a thứ 3. Kh&oacute;a học lần n&agrave;y nhận đ&uacute;ng 12 học vi&ecirc;n để huấn luyện cấp chứng chỉ.</p> <p>Tham dự kh&oacute;a học n&agrave;y c&oacute; một số tay golf đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; như nh&agrave; v&ocirc; địch Đối kh&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp quốc gia Nguyễn Hữu Quyết. Golfer chuy&ecirc;n nghiệp Lầu A T&agrave;y, gương mặt quen thuộc ở c&aacute;c giải đấu của VGA hay gần đ&acirc;y nhất l&agrave; giải FLC Vietnam Masters.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Train201802.jpg?1517847400729" alt="Train201802" /></p> <p style="text-align: center;"><em>C&aacute;c học vi&ecirc;n kh&oacute;a 3 lắng nghe chia sẻ của giảng vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh huấn luyện - Ảnh EPGA</em></p> <p>C&aacute;c học vi&ecirc;n phải trải qua tổng cộng 9 b&agrave;i thi kh&aacute;c nhau gồm:&nbsp;phần thi Lag Putt, Chip &amp; Run, Chip Over Bunker, Bunker Shot, 60 yard Pitch, 90 yard Pitch, 9- Hole Score, thi luật R&amp;A v&agrave; phần thi Playing Ability Test 18 hố (PAT).&nbsp;Trong đ&oacute; kh&oacute;a học n&agrave;y phần thi Pitch shot đ&atilde; thay đổi từ hai cự ly 70 - 95 yards sang 60-90 yards v&agrave; th&ecirc;m phần thi 9-Hole Score. Điểm tối thiểu của c&aacute;c b&agrave;i cần phải đạt l&agrave; Lag putt: <em>25 điểm</em>, Chip &amp; Run: <em>20 điểm</em>, Chip over bunker: <em>20 điểm</em>, Bunker: <em>20 điểm</em>, 60 Yard Pitch: <em>15 điểm</em>, 90 Yard Pitch: <em>15 điểm</em>, 9-hole PAR3: dưới 36 gậy, Luật R&amp;A: <em>70 điểm</em> v&agrave; PAT tối thiểu <em>36 điểm.</em>&nbsp;</p> <p>Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, học vi&ecirc;n duy nhất qua tất cả c&aacute;c phần thi v&agrave; nhận chứng chỉ l&agrave; golfer Lầu A T&agrave;y. Ri&ecirc;ng Nguyễn Hữu Quyết chỉ thiếu đ&uacute;ng 1 điểm ở&nbsp;b&agrave;i kiểm tra&nbsp;18 hố để qua tất cả b&agrave;i thi trong chương tr&igrave;nh huấn luyện. Anh đạt điểm rất cao ở 8 b&agrave;i kiểm tra trước nhưng lại xảy ch&acirc;n ở b&agrave;i thi cuối c&ugrave;ng. Theo như th&ocirc;ng tin GolfEdit nhận được, Hữu Quyết khi thi đấu đến hố 14 v&agrave; trong gi&acirc;y ph&uacute;t mất tập trung đ&atilde; cộng nhầm điểm th&agrave;nh 36 (số điểm tối thiểu để qua b&agrave;i) n&ecirc;n đ&atilde; dừng cuộc thi. Nhưng rất tiếc khi ban&nbsp;khảo thi&nbsp;đ&atilde; x&aacute;c nhận ch&iacute;nh x&aacute;c số điểm m&agrave; Hữu Quyết thực đạt khi đến hố 14 l&agrave; 35 điểm.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HuuQuyetVMC201702.jpg?1517847433575" alt="HuuQuyetVMC201702" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nguyễn Hữu Quyết c&oacute; một năm 2017 v&ocirc; c&ugrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng khi đạt thứ hạng cao ở hai giải đấu lớn l&agrave; FLC Vietnam Masters v&agrave; VMC 2017 - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết điểm c&aacute;c phần thi của c&aacute;c học viện tại kh&oacute;a Train The Trainer Level I - Lần 3 n&agrave;y:</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Phần thi Lag Putt, chip&amp;run, chip overbunker v&agrave; bunker shot</strong></em>&nbsp;</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 362px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;"><strong>Stt</strong></td> <td style="width: 135px; text-align: center;"><strong>T&ecirc;n</strong></td> <td style="width: 50px; text-align: center;"><strong>Lag Putt</strong></td> <td style="width: 49px; text-align: center;"><strong>Chip &amp; Run</strong></td> <td style="width: 46px; text-align: center;"><strong>Chip Over Bunker</strong></td> <td style="width: 31px; text-align: center;"><strong>Bunker Shot</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">1</td> <td style="width: 135px;">Mark Khan</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">75</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">60</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">2</td> <td style="width: 135px;">Phạm Thị T&ocirc; Trang</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">3</td> <td style="width: 135px;">Đỗ Xu&acirc;n Anh</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">60</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">60</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">4</td> <td style="width: 135px;">Đinh Văn Bắc</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">115</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;"><strong>5</strong></td> <td style="width: 135px;"><strong>Lầu A T&agrave;y</strong></td> <td style="width: 50px; text-align: center;"><strong>50</strong></td> <td style="width: 49px; text-align: center;"><strong>110</strong></td> <td style="width: 46px; text-align: center;"><strong>55</strong></td> <td style="width: 31px; text-align: center;"><strong>25</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">6</td> <td style="width: 135px;">Nguyễn Hữu Quyết</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">75</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">7</td> <td style="width: 135px;">Nguyễn Hữu Phương</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">40</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">120</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">8</td> <td style="width: 135px;">Đặng Quốc Cường</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">75</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">9</td> <td style="width: 135px;">Nguyễn Thị Thu L&agrave;nh</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">10</td> <td style="width: 135px;">Trần Quốc Toản</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">11</td> <td style="width: 135px;">Trần Thị Kim Loan</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">12</td> <td style="width: 135px;">Nguyễn Bảo Trường</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 49px; text-align: center;">65</td> <td style="width: 46px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><em><strong>Phần thi 60-90 Yard Pitch v&agrave; 9 hố Par3</strong></em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 335.5px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 34px; text-align: center;"><strong>Stt</strong></td> <td style="width: 118px; text-align: center;"><strong>T&ecirc;n</strong></td> <td style="width: 61px; text-align: center;"><strong>60 Yard Pitch</strong></td> <td style="width: 53px; text-align: center;"><strong>90 Yard Pitch</strong></td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;"><strong>9-Hole Score</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">1</td> <td style="width: 118px;">Mark Khan</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">2</td> <td style="width: 118px;">Phạm Thị T&ocirc; Trang</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">3</td> <td style="width: 118px;">Đỗ Xu&acirc;n Anh</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">4</td> <td style="width: 118px;">Đinh Văn Bắc</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;"><strong>5</strong></td> <td style="width: 118px;"><strong>Lầu A T&agrave;y</strong></td> <td style="width: 61px; text-align: center;"><strong>35</strong></td> <td style="width: 53px; text-align: center;"><strong>20</strong></td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;"><strong>27</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">6</td> <td style="width: 118px;">Nguyễn Hữu Quyết</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">7</td> <td style="width: 118px;">Nguyễn Hữu Phương</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">8</td> <td style="width: 118px;">Đặng Quốc Cường</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">9</td> <td style="width: 118px;">Nguyễn Thị Thu L&agrave;nh</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">10</td> <td style="width: 118px;">Trần Quốc Toản</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">11</td> <td style="width: 118px;">Trần Thị Kim Loan</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td style="width: 34px;">12</td> <td style="width: 118px;">Nguyễn Bảo Trường</td> <td style="width: 61px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 53px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 48.5px; text-align: center;">32</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><strong>Phần thi Luật R&amp;A v&agrave; thi đấu 18 hố</strong></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 262px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 35px; text-align: center;"><strong>Stt</strong></td> <td style="width: 122px; text-align: center;"><strong>T&ecirc;n</strong></td> <td style="width: 48px; text-align: center;"><strong>R&amp;A</strong></td> <td style="width: 39px; text-align: center;"><strong>PAT</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">1</td> <td style="width: 122px;">Mark Khan</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">72</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">2</td> <td style="width: 122px;">Phạm Thị T&ocirc; Trang</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">70</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">3</td> <td style="width: 122px;">Đỗ Xu&acirc;n Anh</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">4</td> <td style="width: 122px;">Đinh Văn Bắc</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">62</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;"><strong>5</strong></td> <td style="width: 122px;"><strong>Lầu A T&agrave;y</strong></td> <td style="width: 48px; text-align: center;"><strong>74</strong></td> <td style="width: 39px; text-align: center;"><strong>36</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">6</td> <td style="width: 122px;">Nguyễn Hữu Quyết</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">74</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">7</td> <td style="width: 122px;">Nguyễn Hữu Phương</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">84</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">8</td> <td style="width: 122px;">Đặng Quốc Cường</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">9</td> <td style="width: 122px;">Nguyễn Thị Thu L&agrave;nh</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">74</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">10</td> <td style="width: 122px;">Trần Quốc Toản</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">86</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">11</td> <td style="width: 122px;">Trần Thị Kim Loan</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">88</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td style="width: 35px;">12</td> <td style="width: 122px;">Nguyễn Bảo Trường</td> <td style="width: 48px; text-align: center;">92</td> <td style="width: 39px; text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com - 05/02/2018

Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark.

Train The Trainer là chương trình huấn luyện và cấp chứng chỉ dạy golf chuyên nghiệp đã bước sang khóa thứ 3. Khóa học lần này nhận đúng 12 học viên để huấn luyện cấp chứng chỉ.

Tham dự khóa học này có một số tay golf đáng chú ý như nhà vô địch Đối kháng chuyên nghiệp quốc gia Nguyễn Hữu Quyết. Golfer chuyên nghiệp Lầu A Tày, gương mặt quen thuộc ở các giải đấu của VGA hay gần đây nhất là giải FLC Vietnam Masters. 

Train201802

Các học viên khóa 3 lắng nghe chia sẻ của giảng viên trong chương trình huấn luyện - Ảnh EPGA

Các học viên phải trải qua tổng cộng 9 bài thi khác nhau gồm: phần thi Lag Putt, Chip & Run, Chip Over Bunker, Bunker Shot, 60 yard Pitch, 90 yard Pitch, 9- Hole Score, thi luật R&A và phần thi Playing Ability Test 18 hố (PAT). Trong đó khóa học này phần thi Pitch shot đã thay đổi từ hai cự ly 70 - 95 yards sang 60-90 yards và thêm phần thi 9-Hole Score. Điểm tối thiểu của các bài cần phải đạt là Lag putt: 25 điểm, Chip & Run: 20 điểm, Chip over bunker: 20 điểm, Bunker: 20 điểm, 60 Yard Pitch: 15 điểm, 90 Yard Pitch: 15 điểm, 9-hole PAR3: dưới 36 gậy, Luật R&A: 70 điểm và PAT tối thiểu 36 điểm. 

Kết thúc khóa học, học viên duy nhất qua tất cả các phần thi và nhận chứng chỉ là golfer Lầu A Tày. Riêng Nguyễn Hữu Quyết chỉ thiếu đúng 1 điểm ở bài kiểm tra 18 hố để qua tất cả bài thi trong chương trình huấn luyện. Anh đạt điểm rất cao ở 8 bài kiểm tra trước nhưng lại xảy chân ở bài thi cuối cùng. Theo như thông tin GolfEdit nhận được, Hữu Quyết khi thi đấu đến hố 14 và trong giây phút mất tập trung đã cộng nhầm điểm thành 36 (số điểm tối thiểu để qua bài) nên đã dừng cuộc thi. Nhưng rất tiếc khi ban khảo thi đã xác nhận chính xác số điểm mà Hữu Quyết thực đạt khi đến hố 14 là 35 điểm. 

HuuQuyetVMC201702

Nguyễn Hữu Quyết có một năm 2017 vô cùng thành công khi đạt thứ hạng cao ở hai giải đấu lớn là FLC Vietnam Masters và VMC 2017 - Ảnh Duy Dương

Dưới đây là chi tiết điểm các phần thi của các học viện tại khóa Train The Trainer Level I - Lần 3 này:

Phần thi Lag Putt, chip&run, chip overbunker và bunker shot 

Stt Tên Lag Putt Chip & Run Chip Over Bunker Bunker Shot
1 Mark Khan 50 75 60 10
2 Phạm Thị Tô Trang 10 15 10 0
3 Đỗ Xuân Anh 60 60 20 5
4 Đinh Văn Bắc 30 20 115 5
5 Lầu A Tày 50 110 55 25
6 Nguyễn Hữu Quyết 50 25 25 75
7 Nguyễn Hữu Phương 40 120 50 15
8 Đặng Quốc Cường 30 75 30 5
9 Nguyễn Thị Thu Lành 30 30 20 5
10 Trần Quốc Toản 30 20 25 5
11 Trần Thị Kim Loan 30 20 30 10
12 Nguyễn Bảo Trường 20 65 25 15

Phần thi 60-90 Yard Pitch và 9 hố Par3

Stt Tên 60 Yard Pitch 90 Yard Pitch 9-Hole Score
1 Mark Khan 20 20 29
2 Phạm Thị Tô Trang 0 0  
3 Đỗ Xuân Anh 5 10  
4 Đinh Văn Bắc 15 20 31
5 Lầu A Tày 35 20 27
6 Nguyễn Hữu Quyết 25 30 30
7 Nguyễn Hữu Phương 10 15 30
8 Đặng Quốc Cường 10 15 30
9 Nguyễn Thị Thu Lành 10 15 46
10 Trần Quốc Toản 25 10 33
11 Trần Thị Kim Loan 20 20 38
12 Nguyễn Bảo Trường 10 5 32

Phần thi Luật R&A và thi đấu 18 hố

Stt Tên R&A PAT
1 Mark Khan 72 30
2 Phạm Thị Tô Trang 70 0
3 Đỗ Xuân Anh 80 6
4 Đinh Văn Bắc 62 36
5 Lầu A Tày 74 36
6 Nguyễn Hữu Quyết 74 35
7 Nguyễn Hữu Phương 84 26
8 Đặng Quốc Cường 80 18
9 Nguyễn Thị Thu Lành 74 14
10 Trần Quốc Toản 86 20
11 Trần Thị Kim Loan 88 22
12 Nguyễn Bảo Trường 92 16

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi