<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2517-wm-phoenix-open-2018-jordan-spieth-bi-loai-rickie-fowler-xep-dau-bang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>WM Phoenix Open 2018: Jordan Spieth bị loại - Rickie Fowler xếp đầu bảng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>WM Phoenix Open 2018: Jordan Spieth bị loại - Rickie Fowler xếp đầu bảng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/WM2018Spieth01-630x360.png"> <figcaption>WM Phoenix Open 2018: Jordan Spieth bị loại - Rickie Fowler xếp đầu bảng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jordan Spieth sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; mặt ở hai v&ograve;ng 3,4 giải Waste Management Phoenix Open, v&agrave; anh sẽ c&oacute; l&yacute; do để đổ tại cho gậy putter.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Spieth đ&aacute;nh 72 v&ograve;ng 1 v&agrave; 70 gậy ở v&ograve;ng 2 để c&oacute; tổng điểm Even Par nhưng vẫn c&aacute;ch l&aacute;t c&aacute;t 1 gậy nhiều hơn. Anh đ&atilde; bỏ lỡ qu&aacute; nhiều cơ hội ghi điểm v&agrave; đồng thời phung ph&iacute; nhiều điểm để cứu Par. Jordan Spieth c&oacute; được 3 birdie v&agrave; 2 điểm Bogey ở v&ograve;ng 2 n&agrave;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/WM2018Spieth01.jpg?1517621748668" alt="WM2018Spieth01" /></p> <p>Spieth vẫn xếp top 25 về khả năng khi điểm (strokes gained off the tee) ở v&ograve;ng 2, nhưng anh cần tới 32 lần putt mới ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng đấu. Điều n&agrave;y khiến Spieth phải trả gi&aacute;.&nbsp;</p> <p>Việc bị sớm loại khỏi giải Waste Management Phoenix Open của Spieth khiến nhiều người ngạc nhi&ecirc;n. Anh từng về đồng hạng 7 ở lần ra mắt năm 2015 v&agrave; đồng hạng 9 năm 2017. Anh l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n cho chức v&ocirc; địch giải đấu n&agrave;y, người c&oacute; khả năng biến Hideki Matsuyama th&agrave;nh cựu v&ocirc; địch. Nhưng thay v&agrave;o những kỳ vọng, Spieth đ&atilde; để trượt nh&aacute;t cắt. Đ&acirc;y l&agrave; lần kết th&uacute;c tệ nhất kể từ lần bị loại ở giải&nbsp;AT&amp;T Byron Nelson v&agrave;o th&aacute;ng Năm năm ngo&aacute;i. Nh&agrave; v&ocirc; địch The Open 2017 đang c&oacute; sự khởi đầu tuyệt vời khi c&oacute; 15 giải li&ecirc;n tiếp vượt cắt tr&ecirc;n mọi đấu trường.</p> <p>Jordan Spieth cần phải điều chỉnh ngay lập tức để chuẩn bị bảo vệ chức v&ocirc; địch ở giải AT&amp;T Pebble Beach Pro-Am diễn ra v&agrave;o tuần tới cũng như tại Genesis Open ở tuần tiếp theo.</p> <p>Hiện tại tr&ecirc;n bảng xếp hạng giải Waste Management Phoenix Open: <em>Dẫn đầu đang l&agrave; Rickie Fowler v&agrave;&nbsp;Bryson DeChambeau với tổng điểm -10 sau hai v&ograve;ng đấu. Ở vị tr&iacute; T3(-9) l&agrave; Daniel Berger v&agrave; Chez Reavie. Rickie Fowler đang thể hiện phong độ thi đấu hủy diệt từ đầu năm nay khi c&oacute; những v&ograve;ng đấu xuất sắc v&agrave; rất ổn định. Rất c&oacute; thể năm 2018 sẽ l&agrave; năm tỏa s&aacute;ng của Rickie Fowler khi m&agrave; Justin Thomas v&agrave;&nbsp;Jordan Spieth&nbsp;đang c&oacute; dấu hiệu chững lại. Đương kim v&ocirc; địch giải, tay golf người Nhật Hideki Matsuyama r&uacute;t lui khỏi v&ograve;ng 2 v&agrave; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh cựu vương.</em></p> <p>Giải đấu WM Phoenix Open lu&ocirc;n l&agrave; giải đấu thu h&uacute;t được c&aacute;c tay golf nổi tiếng thế giới, dưới đ&acirc;y l&agrave; một số gương mặt đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;:</p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/WM2018Phil01.jpg?1517621382822" alt="WM2018Phil01" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Phil Mickelson - nh&agrave; v&ocirc; địch giải WM Phoenix Open 2012</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/WM2018Buba01.jpg?1517621414821" alt="WM2018Buba01" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Bubba Watson sau c&uacute; đ&aacute;nh teeshot ở hố 13, v&ograve;ng 1 giải WM Phoenix Open 2018</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/WM2018Justin01.jpg?1517621481853" alt="WM2018Justin01" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Justin Thomas bắt đầu ch&ugrave;ng xuống từ đầu m&ugrave;a giải 2018 sau năm 2017 qu&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/WM2018Ian01.jpg?1517621522212" alt="WM2018Ian01" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Ian Poulter đang ra k&yacute; hiệu muốn nghe tiếng h&ograve; h&eacute;t của fan ở hố 16</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/WM2018Hide01.jpg?1517621562147" alt="WM2018Hide01" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Hideki Matsuyama đương kim v&ocirc; địch đ&atilde; phải r&uacute;t lui khỏi giải&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/WM2018Rickie02.jpg?1517621704884" alt="WM2018Rickie02" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Rickie Fowler đang thi đấu đầy ổn định v&agrave; thăng hoa ở đầu m&ugrave;a giải&nbsp;2018</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

WM Phoenix Open 2018: Jordan Spieth bị loại - Rickie Fowler xếp đầu bảng

By GolfEdit.com - 03/02/2018

Jordan Spieth sẽ không có mặt ở hai vòng 3,4 giải Waste Management Phoenix Open, và anh sẽ có lý do để đổ tại cho gậy putter. 

Spieth đánh 72 vòng 1 và 70 gậy ở vòng 2 để có tổng điểm Even Par nhưng vẫn cách lát cát 1 gậy nhiều hơn. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi điểm và đồng thời phung phí nhiều điểm để cứu Par. Jordan Spieth có được 3 birdie và 2 điểm Bogey ở vòng 2 này. 

WM2018Spieth01

Spieth vẫn xếp top 25 về khả năng khi điểm (strokes gained off the tee) ở vòng 2, nhưng anh cần tới 32 lần putt mới hoàn thành vòng đấu. Điều này khiến Spieth phải trả giá. 

Việc bị sớm loại khỏi giải Waste Management Phoenix Open của Spieth khiến nhiều người ngạc nhiên. Anh từng về đồng hạng 7 ở lần ra mắt năm 2015 và đồng hạng 9 năm 2017. Anh là ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu này, người có khả năng biến Hideki Matsuyama thành cựu vô địch. Nhưng thay vào những kỳ vọng, Spieth đã để trượt nhát cắt. Đây là lần kết thúc tệ nhất kể từ lần bị loại ở giải AT&T Byron Nelson vào tháng Năm năm ngoái. Nhà vô địch The Open 2017 đang có sự khởi đầu tuyệt vời khi có 15 giải liên tiếp vượt cắt trên mọi đấu trường.

Jordan Spieth cần phải điều chỉnh ngay lập tức để chuẩn bị bảo vệ chức vô địch ở giải AT&T Pebble Beach Pro-Am diễn ra vào tuần tới cũng như tại Genesis Open ở tuần tiếp theo.

Hiện tại trên bảng xếp hạng giải Waste Management Phoenix Open: Dẫn đầu đang là Rickie Fowler và Bryson DeChambeau với tổng điểm -10 sau hai vòng đấu. Ở vị trí T3(-9) là Daniel Berger và Chez Reavie. Rickie Fowler đang thể hiện phong độ thi đấu hủy diệt từ đầu năm nay khi có những vòng đấu xuất sắc và rất ổn định. Rất có thể năm 2018 sẽ là năm tỏa sáng của Rickie Fowler khi mà Justin Thomas và Jordan Spieth đang có dấu hiệu chững lại. Đương kim vô địch giải, tay golf người Nhật Hideki Matsuyama rút lui khỏi vòng 2 và chính thức trở thành cựu vương.

Giải đấu WM Phoenix Open luôn là giải đấu thu hút được các tay golf nổi tiếng thế giới, dưới đây là một số gương mặt đáng chú ý:

WM2018Phil01

Phil Mickelson - nhà vô địch giải WM Phoenix Open 2012

WM2018Buba01

Bubba Watson sau cú đánh teeshot ở hố 13, vòng 1 giải WM Phoenix Open 2018

WM2018Justin01

Justin Thomas bắt đầu chùng xuống từ đầu mùa giải 2018 sau năm 2017 quá thành công

WM2018Ian01

Ian Poulter đang ra ký hiệu muốn nghe tiếng hò hét của fan ở hố 16

WM2018Hide01

Hideki Matsuyama đương kim vô địch đã phải rút lui khỏi giải 

WM2018Rickie02

Rickie Fowler đang thi đấu đầy ổn định và thăng hoa ở đầu mùa giải 2018

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi