<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2487-tbt-bao-vietnamnet-pham-anh-tuan-van-con-nhieu-nguoi-co-dinh-kien-voi-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>TBT Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn: vẫn còn nhiều người có định kiến với Golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>TBT Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn: vẫn còn nhiều người có định kiến với Golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VCG2018PhamTuan-630x360.jpg"> <figcaption>TBT Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn: vẫn còn nhiều người có định kiến với Golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>B&aacute;o VietNamNet phối hợp c&ugrave;ng Vietnam Report, viện Michael Dukakis v&agrave; Hanoi Golf Academy tổ chức giải đấu Vietnam Top 500 CEO Golf Championship (VCG500) v&agrave;o ng&agrave;y 20/1/2018 tr&ecirc;n s&acirc;n Vinpearl Golf Hải Ph&ograve;ng.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm th&agrave;nh lập&nbsp;B&aacute;o Điện Tử&nbsp;rất uy t&iacute;n VietNamNet v&agrave; 11 năm c&ocirc;ng bố - vinh danh 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. VCG500 được tổ chức ngay sau Lễ c&ocirc;ng bố 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 (VNR500) diễn ra ng&agrave;y 19/1/2018 tại kh&aacute;ch sạn Grand Plaza, H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/VCG2018PhamTuan.jpg?1515421371829" alt="VCG2018PhamTuan" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Phạm Anh Tuấn TBT B&aacute;o VietNamNet (giữa) trả lời b&aacute;o ch&iacute; - &Ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i Dương (b&ecirc;n phải) - gi&aacute;m đốc VPGA TOUR, Học viện Golf H&agrave; Nội - &Ocirc;ng Vũ Đăng Vinh&nbsp;Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; Việt Nam (Vietnam Report) - </em>Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng</p> <p>Ph&aacute;t biểu trong buổi họp b&aacute;o, tổng bi&ecirc;n tập VietNamNet &ocirc;ng Phạm&nbsp;Anh Tuấn n&oacute;i: <em>"Phong tr&agrave;o Golf của Việt Nam trong những năm gần đ&acirc;y đ&atilde; c&oacute; những bước tiến nổi bật khi c&oacute; nhiều giải đấu được tổ chức với lượng người ưa chuộng m&ocirc;n thể thao n&agrave;y ng&agrave;y một gia tăng. Cũng kh&ocirc;ng nằm ngo&agrave;i xu thế chung v&agrave; tạo cơ hội truyền th&ecirc;m cảm hứng, VietNamNet c&ugrave;ng VNR500&nbsp;cho ra mắt&nbsp;giải đấu đặc biệt&nbsp;Vietnam Top 500 CEO Golf Championship d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho cộng đồng l&atilde;nh đạo doanh nghiệp h&agrave;ng đầu Việt Nam. Ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;tin tưởng rằng&nbsp;VCG500 sẽ l&agrave; cơ hội gặp gỡ, kết nối v&agrave; chia sẻ giữa c&aacute;c l&atilde;nh đạo h&agrave;ng đầu&nbsp;từ đ&oacute; t&igrave;m ra những cơ hội hợp t&aacute;c mới, từng bước x&acirc;y dựng một cộng đồng doanh nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh".</em>&nbsp;</p> <p>Khi được hỏi về l&yacute; do chọn m&ocirc;n thể thao Golf cho sự kiện kỷ niệm 20 năm th&agrave;nh lập B&aacute;o VietNamNet, &ocirc;ng Phạm Anh Tuấn cho biết: <em>"Golf ở Việt Nam đang trong giải đoạn đầu non trẻ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; vẫn c&ograve;n những định kiến, thi&ecirc;n kiến kiểu như &#039;học l&agrave;m sang&#039; với những người chơi golf khiến cho&nbsp;kh&ocirc;ng &iacute;t người hiểu sai v&agrave; c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n chưa thực sự chuẩn về m&ocirc;n thể thao n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tổ chức giải đấu cho c&aacute;c CEO cũng với một mong muốn x&acirc;y dựng l&ecirc;n một s&acirc;n chơi chung cho c&aacute;c l&atilde;nh đạo h&agrave;ng đầu, từ đ&oacute; sẽ c&oacute; nhiều &yacute; tưởng ph&aacute;t triển mới v&agrave; chắc chắn c&oacute; lợi &iacute;ch cho cộng đồng. Một khi&nbsp;việc bạn&nbsp;l&agrave;m l&agrave; tốt v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa th&igrave; h&atilde;y thực hiện m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải bận t&acirc;m qu&aacute; đến những định kiến của người kh&aacute;c".</em></p> <p>B&aacute;o&nbsp;VietNamNet l&agrave; đơn vị truyền th&ocirc;ng ch&iacute;nh cho hệ thống golf chuy&ecirc;n nghiệp VPGA TOUR - tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng giải FLC Vietnam Masters đ&atilde; diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 9/2017. Gi&aacute;m đốc VPGA TOUR &ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i Dương chia sẻ rằng sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho VCG500&nbsp;ở lần đầu tổ chức. Th&ocirc;ng qua VCG500, B&aacute;o VietNamNet&nbsp;cũng sẽ giới thiệu&nbsp;VPGA TOUR tới c&aacute;c doanh nghiệp, CEO h&agrave;ng đầu cũng c&oacute; chung một niềm đam m&ecirc; v&agrave; ph&aacute;t triển Golf đặc biệt l&agrave; Golf chuy&ecirc;n nghiệp.&nbsp;</p> <p>Song h&agrave;nh c&ugrave;ng giải đấu&nbsp;Vietnam Top 500 CEO Golf Championship c&oacute; chương tr&igrave;nh học bổng Michael Dukakis Fellowship của Viện Michael Dukakis về L&atilde;nh đạo &amp; S&aacute;ng tạo nhằm t&igrave;m kiếm v&agrave; t&ocirc;n vinh những c&aacute; nh&acirc;n l&atilde;nh đạo xuất sắc đến từ c&aacute;c lĩnh vực h&agrave;ng đầu. Ph&oacute; BTC &ocirc;ng Vũ Đăng Vinh n&oacute;i:<em> "C&oacute; rất nhiều giải đấu Golf nhằm g&acirc;y quỹ từ thiện ủng hộ th&igrave; tại VCG500 ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn l&agrave;m điều kh&aacute;c biệt. Đ&oacute; l&agrave; k&ecirc;u gọi c&aacute;c doanh nghiệp t&agrave;i trợ quỹ học bổng Michael Dukakis Fellowship. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh được t&agrave;i trợ bởi Diễn đ&agrave;n to&agrave;n cầu Boston v&agrave; Viện l&atilde;nh đạo &amp; đổi mới Dukakis kh&ocirc;ng chỉ t&ocirc;n vinh những c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc đến từ mọi lĩnh vực m&agrave; c&ograve;n lựa chọn, đ&agrave;o tạo c&aacute;c đối ngũ lạnh đạo c&oacute; năng lực, tr&iacute; tuệ v&agrave; khả năng cạnh tranh cao trong kỷ nguy&ecirc;n c&aacute;ch mạng 4.0".</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/VCG2018Sponsors.jpg?1515423092295" alt="VCG2018Sponsors" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>BTC Giải đấu chụp ảnh c&ugrave;ng đại diện đến từ tập đo&agrave;n SAMSUNG</em></p> <p>Giải VCG500 dự kiến c&oacute; 120 CEO tham dự, giải đấu chia ra 03 bảng đấu, t&iacute;nh điểm handicap ng&agrave;y System36. Giải đấu sẽ khai mạc v&agrave; thi đấu v&agrave;o 11h30 Thứ Bảy, ng&agrave;y 20/01/2018 tr&ecirc;n s&acirc;n Vinpearl Golf Hải Phỏng (Đảo Vũ Y&ecirc;n).</p> <p><strong>GolfEdit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

TBT Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn: vẫn còn nhiều người có định kiến với Golf

By GolfEdit.com - 08/01/2018

Báo VietNamNet phối hợp cùng Vietnam Report, viện Michael Dukakis và Hanoi Golf Academy tổ chức giải đấu Vietnam Top 500 CEO Golf Championship (VCG500) vào ngày 20/1/2018 trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng.

Đây là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Điện Tử rất uy tín VietNamNet và 11 năm công bố - vinh danh 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. VCG500 được tổ chức ngay sau Lễ công bố 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 (VNR500) diễn ra ngày 19/1/2018 tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

VCG2018PhamTuan

Ông Phạm Anh Tuấn TBT Báo VietNamNet (giữa) trả lời báo chí - Ông Nguyễn Thái Dương (bên phải) - giám đốc VPGA TOUR, Học viện Golf Hà Nội - Ông Vũ Đăng Vinh Tổng giám đốc Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) - Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Phát biểu trong buổi họp báo, tổng biên tập VietNamNet ông Phạm Anh Tuấn nói: "Phong trào Golf của Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến nổi bật khi có nhiều giải đấu được tổ chức với lượng người ưa chuộng môn thể thao này ngày một gia tăng. Cũng không nằm ngoài xu thế chung và tạo cơ hội truyền thêm cảm hứng, VietNamNet cùng VNR500 cho ra mắt giải đấu đặc biệt Vietnam Top 500 CEO Golf Championship dành riêng cho cộng đồng lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng VCG500 sẽ là cơ hội gặp gỡ, kết nối và chia sẻ giữa các lãnh đạo hàng đầu từ đó tìm ra những cơ hội hợp tác mới, từng bước xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh". 

Khi được hỏi về lý do chọn môn thể thao Golf cho sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Báo VietNamNet, ông Phạm Anh Tuấn cho biết: "Golf ở Việt Nam đang trong giải đoạn đầu non trẻ. Bên cạnh đó vẫn còn những định kiến, thiên kiến kiểu như 'học làm sang' với những người chơi golf khiến cho không ít người hiểu sai và có cái nhìn chưa thực sự chuẩn về môn thể thao này. Chúng tôi tổ chức giải đấu cho các CEO cũng với một mong muốn xây dựng lên một sân chơi chung cho các lãnh đạo hàng đầu, từ đó sẽ có nhiều ý tưởng phát triển mới và chắc chắn có lợi ích cho cộng đồng. Một khi việc bạn làm là tốt và có ý nghĩa thì hãy thực hiện mà không cần phải bận tâm quá đến những định kiến của người khác".

Báo VietNamNet là đơn vị truyền thông chính cho hệ thống golf chuyên nghiệp VPGA TOUR - tổ chức thành công giải FLC Vietnam Masters đã diễn ra vào tháng 9/2017. Giám đốc VPGA TOUR ông Nguyễn Thái Dương chia sẻ rằng sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho VCG500 ở lần đầu tổ chức. Thông qua VCG500, Báo VietNamNet cũng sẽ giới thiệu VPGA TOUR tới các doanh nghiệp, CEO hàng đầu cũng có chung một niềm đam mê và phát triển Golf đặc biệt là Golf chuyên nghiệp. 

Song hành cùng giải đấu Vietnam Top 500 CEO Golf Championship có chương trình học bổng Michael Dukakis Fellowship của Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo & Sáng tạo nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân lãnh đạo xuất sắc đến từ các lĩnh vực hàng đầu. Phó BTC ông Vũ Đăng Vinh nói: "Có rất nhiều giải đấu Golf nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ thì tại VCG500 chúng tôi muốn làm điều khác biệt. Đó là kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ quỹ học bổng Michael Dukakis Fellowship. Đây là chương trình được tài trợ bởi Diễn đàn toàn cầu Boston và Viện lãnh đạo & đổi mới Dukakis không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc đến từ mọi lĩnh vực mà còn lựa chọn, đào tạo các đối ngũ lạnh đạo có năng lực, trí tuệ và khả năng cạnh tranh cao trong kỷ nguyên cách mạng 4.0".

VCG2018Sponsors

BTC Giải đấu chụp ảnh cùng đại diện đến từ tập đoàn SAMSUNG

Giải VCG500 dự kiến có 120 CEO tham dự, giải đấu chia ra 03 bảng đấu, tính điểm handicap ngày System36. Giải đấu sẽ khai mạc và thi đấu vào 11h30 Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 trên sân Vinpearl Golf Hải Phỏng (Đảo Vũ Yên).

GolfEdit.com

 

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi