<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2483-nhan-dau-tu-tien-ty-vga-cho-ra-mat-he-thong-handicap-quoc-gia.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nhận đầu tư tiền tỷ, VGA cho ra mắt hệ thống Handicap Quốc Gia</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nhận đầu tư tiền tỷ, VGA cho ra mắt hệ thống Handicap Quốc Gia</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Vhandicap01-750x428.jpg"> <figcaption>Nhận đầu tư tiền tỷ, VGA cho ra mắt hệ thống Handicap Quốc Gia</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Ng&agrave;y 5/1 đ&aacute;nh dấu bước ngoặt lớn khi hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố hệ thống t&iacute;nh điểm chấp Quốc Gia - VHandicap.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Cổ phần Dịch vụ Golf Việt Nam (VGS) ph&aacute;t triển Hệ thống t&iacute;nh điểm chấp (handicap) Quốc gia (viết tắt l&agrave; Vhandicap) theo ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; được cấp ph&eacute;p bởi Hiệp hội Golf Hoa Kỳ (USGA). Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n một Hệ thống t&iacute;nh điểm chấp c&oacute; quy m&ocirc; to&agrave;n quốc được triển khai &aacute;p dụng tại Việt Nam. VGS đ&atilde; vượt qua nhiều đơn vị để trở th&agrave;nh nh&agrave; t&agrave;i trợ đầu tư ch&iacute;nh thức hệ thống Handicap Quốc Gia cho VGA.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Vhandicap02.jpg?1515379740901" alt="Vhandicap02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; TTK VGA &ocirc;ng Trần Duy Cảnh ph&aacute;t biểu tại buổi họp b&aacute;o ra mắt ứng dụng điểm chấp Quốc Gia VHandicap</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/Vhandicap04.jpg?1515199199285" alt="Vhandicap04" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty VGS &ocirc;ng Nguyễn Hồng Đức tr&igrave;nh b&agrave;y về ứng dựng VHandicap</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2018/Vhandicap05.jpg?1515199303572" alt="Vhandicap05" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Tổng thư k&yacute; hội golf th&agrave;nh phố H&agrave; Nội &ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam tham dự buổi họp b&aacute;o</em></p> <p>Tr&ecirc;n thế giới như Mỹ, Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u &Uacute;c hay c&aacute;c quốc gia&nbsp;l&aacute;ng giếng với&nbsp;Việt Nam như Th&aacute;i Lan, Malaysia th&igrave; hệ thống Handicap Quốc Gia của họ đ&atilde; ra đời từ rất sớm v&agrave; nhiều golfer sử dụng. Nổi tiếng nhất l&agrave; hệ thống GHIN (Golfer Handicap and Information Network) của hiệp hội golf Hoa Kỳ đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dịch vụ Handicap cho hơn 71 bang, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ cũng như c&aacute;c hiệp hội golf Quốc Gia. C&oacute; tổng cộng hơn 12 ng&agrave;n c&acirc;u lạc bộ golf v&agrave; xấp xỉ 2,3 triệu người đang sử dụng GHIN. Do vậy việc ra đời VHandicap - hệ thống Handicap Quốc Gia của Việt Nam cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; mới với thế giới v&agrave; kh&ocirc;ng&nbsp;nằm&nbsp;ngo&agrave;i tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển chung của Golf. Hiện tại phi&ecirc;n bản ứng dụng VHandicap mới chỉ cập nhật cho người d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n, v&agrave; bản đầy đủ cho c&aacute;c đơn vị quản l&yacute; s&acirc;n, c&acirc;u lạc bộ v&agrave; c&aacute;c đơn vị tổ chức giải đấu sẽ được ho&agrave;n thiện v&agrave;o th&aacute;ng 6 tới.&nbsp;</p> <p><strong>Hệ thống Handicap Quốc Gia gi&uacute;p giải quyết những vấn đề g&igrave;?</strong></p> <p><em>Một người chơi c&oacute;&nbsp;Handicap d&ugrave; thi đấu ở nhiều s&acirc;n golf kh&aacute;c nhau</em></p> <p>C&oacute; một c&acirc;u hỏi quen thuộc đối&nbsp;với người chơi golf với nhau l&agrave;:"Handicap của anh/chị bao nhi&ecirc;u?" Như vậy bất cứ người n&agrave;o cũng cần c&oacute; Handicap (HCP). Handicap ch&iacute;nh l&agrave; thước đo khả năng chơi golf v&agrave; phần n&agrave;o phản &aacute;nh&nbsp;sự&nbsp;trung thực của người chơi đ&oacute;. Vậy l&agrave; c&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave;m thế n&agrave;o để người chơi c&oacute; được HCP cho m&igrave;nh. Đối với một tay golf l&agrave; member của một s&acirc;n golf ABC n&agrave;o đ&oacute;. Họ đều được s&acirc;n golf đ&oacute; cung cấp dịch vụ t&iacute;nh HCP miễn ph&iacute; theo s&acirc;n. Nhưng bất cập l&agrave; ở chỗ họ kh&ocirc;ng thể lấy điểm Scorecard ở c&aacute;c s&acirc;n kh&aacute;c cũng thả v&agrave;o s&acirc;n đấu họ l&agrave; member. Điều n&agrave;y phần n&agrave;o kh&ocirc;ng phản &aacute;nh được ch&iacute;nh x&aacute;c được tr&igrave;nh độ thi đấu của tay golf. Vhandicap sẽ đ&aacute;p ứng to&agrave;n bộ việc đ&oacute; cho c&aacute;c tay golf thi đấu ở nhiều s&acirc;n kh&aacute;c nhau. Do vậy một người sở hữu Handicap quốc gia sẽ phản ảnh được thực tế hơn khả năng chơi golf. C&oacute; người chơi thi đấu rất hay ở một s&acirc;n nhưng lại "bể" ở s&acirc;n đấu kh&aacute;c, do vậy VHandicap sẽ thể hiện được to&agrave;n diện hơn về tr&igrave;nh độ của một tay golf.&nbsp;</p> <p><em>Handicap ch&iacute;nh thức v&agrave; thống nhất tr&ecirc;n to&agrave;n quốc được quốc tế c&ocirc;ng nhận</em></p> <p>Nhu cầu c&oacute; một handicap chuẩn của Quốc Gia l&agrave; một nhu cầu thực tế v&agrave; nhiều người mong đợi&nbsp;từ rất l&acirc;u. Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo&nbsp;hơn việc người chơi sở hữu Handicap&nbsp;m&agrave; được&nbsp;sự c&ocirc;ng nhận của cơ quan đứng đầu về Golf l&agrave; VGA,&nbsp;kh&ocirc;ng những thế&nbsp;golfer&nbsp;c&oacute; thể sử dụng&nbsp;HCP Quốc Gia l&agrave; căn cứ để x&aacute;c nhận để tham dự c&aacute;c&nbsp;giải đấu quốc tế.</p> <p>C&oacute; handicap Quốc Gia ch&iacute;nh thức cũng gi&uacute;p c&aacute;c đơn vị tổ chức giải Golf từ cấp hiệp hội, địa phương, doanh nghiệp hay c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ dễ d&agrave;ng cập nhật nhanh ch&oacute;ng handicap của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham dự giải. Việc n&agrave;y sẽ hạn chế được sự gian lận handicap v&agrave; tạo ra sự c&ocirc;ng bằng chung cho cuộc chơi.</p> <p><em>N&acirc;ng cao khả năng quản l&yacute; cho Hiệp hội golf Việt Nam VGA</em></p> <p>VHandicap ra đời gi&uacute;p VGA&nbsp;c&oacute; thể xếp hạng tr&igrave;nh độ người chơi golf tại Việt Nam dựa tr&ecirc;n th&ocirc;ng tin do ứng dụng Vhandicap cung cấp. H&agrave;ng năm, VGA tổ chức&nbsp;rất nhiều&nbsp;giải đấu nghiệp dư quốc gia đỉnh cao như VGA Union Cup, Vietnam Amateur Open, Vietnam Junior Open, Vietnam Ladies Open, Vietnam Matchplay Championship v&agrave; việc c&oacute; điểm chấp quốc gia gi&uacute;p hiệp hội c&oacute; căn cứ để x&aacute;c nhận Handicap cho c&aacute;c tay golf tham dự.&nbsp;<br /><br />B&ecirc;n cạnh đ&oacute; VHandicap gi&uacute;p VGA c&oacute; cơ sở để quản l&yacute;, điều chỉnh v&agrave; đưa ra c&aacute;c mức phạt khi c&oacute; dấu hiệu gian lận handicap, c&oacute; thể treo HCP của c&aacute;c golfer kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp;tư c&aacute;ch nghiệp dư.</p> <p><em>Tăng cường tiện &iacute;ch quản l&yacute; Handicap hội vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch lẻ cho c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, s&acirc;n golf:</em></p> <p>VHandicap ra đời nhằm hướng tới hỗ trợ&nbsp;quản l&yacute; handicap một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng hơn cho c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, s&acirc;n golf khi hội vi&ecirc;n hội vi&ecirc;n của&nbsp;họ chơi tại c&aacute;c s&acirc;n g&ocirc;n kh&aacute;c cũng như khi hội vi&ecirc;n của s&acirc;n kh&aacute;c chơi tại s&acirc;n&nbsp;họ.&nbsp;Tăng cường tiện &iacute;ch cho hội vi&ecirc;n khi họ c&oacute; thể dễ d&agrave;ng kiểm tra Handicap&nbsp;của m&igrave;nh&nbsp;hay của bạn chơi tr&ecirc;n ứng dụng di động, thay v&igrave; phải l&ecirc;n web hay gọi điện thoại trực tiếp hỏi s&acirc;n g&ocirc;n như hiện nay. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đội ngũ kỹ thuật của VGA v&agrave; VGS sẽ duy tr&igrave; v&agrave; hỗ trợ 24/24 đảm bảo cho hệ thống vận h&agrave;nh ho&agrave;n hảo v&agrave; cập nhật kịp thời.</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; về Ứng dụng quản l&yacute; điểm chấp Quốc Gia VHandicap:</strong></p> <p>Ứng dụng điểm chấp Quốc Gia VHandicap được đ&aacute;nh gi&aacute; cao bởi 6 yếu tố: uy t&iacute;n, c&ocirc;ng bằng, minh bạch, bảo mật v&agrave; đa nền tảng.</p> <p><em>Uy t&iacute;n:</em><br />Dữ liệu Handicap, th&ocirc;ng tin s&acirc;n t&iacute;nh to&aacute;n theo thuật to&aacute;n chuẩn của USGA. Chu kỳ cập nhật cho chỉ số Handicap l&agrave; 15 ng&agrave;y. Hệ thống VHandicap được quản l&yacute; v&agrave; bảo hộ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam v&agrave; được sử dụng ch&iacute;nh thức trong c&aacute;c giải đấu do VGA tổ chức kể từ 1/1/2018.</p> <p><em>C&ocirc;ng bằng:</em><br />Mọi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n được x&aacute;c thực bằng OTP (số điện thoại) th&ocirc;ng qua hệ thống tổng đ&agrave;i tự động cho duy nhất 1 t&agrave;i khoản. Người chơi dễ d&agrave;ng cập nhật Handicap s&acirc;n v&agrave; kiểm tra HDC của bạn b&egrave; tr&ecirc;n hệ thống VHandicap. HCP Index theo chuẩn USGA, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&ocirc;ng tin người chơi được cập nhật trực tuyến.</p> <p><em>Minh bạch:</em><br />Với VHandicap, bạn chơi c&ugrave;ng nh&oacute;m x&aacute;c thực cho nhau hoặc qua ảnh chụp scorecard. Tổng đ&agrave;i sẵn s&agrave;ng hỗ trợ khiếu nại trực tuyến cho những thay đổi hoặc chứng nhận kết quả trận đ&aacute;nh. Mọi thay đổi kết quả sau trận đấu đều được th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c bạn trong nh&oacute;m chơi c&ugrave;ng.Th&ocirc;ng tin HDC được cập nhật tự động qua tổng đ&agrave;i tin nhắn SMS h&agrave;ng th&aacute;ng.</p> <p><em>Bảo mật:</em> <br />Tất cả mọi dữ liệu tr&ecirc;n VHandicap đều được m&atilde; h&oacute;a v&agrave; lưu trữ tr&ecirc;n Cloud. Chi tiết v&ograve;ng chơi chỉ được xem bởi bạn b&egrave;. Mọi th&ocirc;ng tin về c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; quyền ri&ecirc;ng tư được bảo mật tuyệt đối.</p> <p><em>Đa nền tảng:</em><br />Người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng c&oacute; thể download apps VHandicap tr&ecirc;n mọi tr&igrave;nh duyệt ở c&aacute;c thiết bị cầm tay th&ocirc;ng minh. Ứng dụng đ&atilde; c&oacute; sẵn tr&ecirc;n chợ Appstore của IOS, Google Play với d&ograve;ng Androids. Chỉ mới ra mắt nhưng ứng VHandicap đ&atilde; lọt top 5 apps được t&igrave;m kiếm nhiều nhất, điều đ&oacute; cho thấy sự quan t&acirc;m kh&ocirc;ng hề nhỏ từ cộng động golf.</p> <p><strong>Ai c&oacute; thể tham gia sử dụng VHandicap v&agrave; chi ph&iacute; như thế n&agrave;o?</strong></p> <p>C&aacute;c tay golf tham gia sử dụng hệ thống Vhandicap c&oacute; thể đăng k&yacute; theo 3 h&igrave;nh thức:<br />1. C&aacute; nh&acirc;n: Người chơi kh&ocirc;ng l&agrave; hội vi&ecirc;n của s&acirc;n g&ocirc;n, hội golf n&agrave;o v&agrave; đăng k&yacute; với tư c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n (homeless golfers). <br />2. Hội vi&ecirc;n c&aacute;c s&acirc;n golf, CLB golf địa phương l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của VGA: L&agrave; những người c&oacute; thẻ hội vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức tại c&aacute;c s&acirc;n golf, CLB golf. Đăng k&yacute; qua v&agrave; quản l&yacute; hệ thống bởi c&aacute;c s&acirc;n golf, CLB, Hội golf địa phương theo hệ thống Vhandicap d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c tổ chức n&agrave;y. <br />3. Hội vi&ecirc;n c&aacute;c Hội Golf, C&acirc;u lạc bộ Golf tự ph&aacute;t &ndash; kh&ocirc;ng phải th&agrave;nh vi&ecirc;n của VGA</p> <p>Trước mắt, hệ thống Vhandicap sẽ chạy bản Beta đến hết th&aacute;ng 6/2018 v&agrave; bắt đầu ch&iacute;nh thức từ 1/7/2018. Điểm chấp từ hệ thống Vhandicap được &aacute;p dụng ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n to&agrave;n l&atilde;nh thổ Việt Nam từ ng&agrave;y 1/1/2018. Sau&nbsp; khi vận h&agrave;nh ch&iacute;nh thức, trừ c&aacute;c đối tượng đề cập ở điểm (2) ở trang n&agrave;y, sẽ tiến h&agrave;nh thu ph&iacute; với một khoản tiền hợp l&yacute; v&agrave; ph&ugrave; hợp với thị trường.</p> <p><strong>C&oacute; bắt buộc phải sử dụng VHandicap?</strong></p> <p>C&acirc;u trả lời của VGA l&agrave;: Kh&ocirc;ng, nhưng khuyến kh&iacute;ch sử dụng bởi c&oacute; qu&aacute; nhiều thuận lợi cho người chơi golf nghiệp dư phong tr&agrave;o tr&ecirc;n cả nước.&nbsp;</p> <p><em>Như&nbsp;chuy&ecirc;n gia Golf - Lars Holden từng chia sẻ rằng điều &ocirc;ng quan t&acirc;m nhất bao l&acirc;u nay l&agrave; Việt Nam cần c&oacute; một hệ thống Handicap Quốc Gia chuẩn v&agrave; thống nhất. Bởi điểm chấp quốc gia&nbsp;đ&oacute;ng vai tr&ograve; then chốt, quan trọng&nbsp;trong việc hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t triển thật mạnh mẽ phong tr&agrave;o golf kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n cũng như golf trẻ cả nước. Bởi khi c&oacute; nền tảng nghiệp dư v&agrave; kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tốt th&igrave; mới x&acirc;y dựng được golf chuy&ecirc;n nghiệp tốt trong tương lai. Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n m&agrave; VGA phải gần 10 năm mới&nbsp;thực hiện được, nhưng muộn c&ograve;n hơn kh&ocirc;ng. Sự ra đời của&nbsp;VHandicap thực sự l&agrave; một cột mốc&nbsp;lịch sử c&oacute; &yacute; nghĩa lớn lao. C&ugrave;ng chung tay với VGA để đẩy mạnh sự ph&aacute;t triển cho cả cộng đồng golf Việt.&nbsp;</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nhận đầu tư tiền tỷ, VGA cho ra mắt hệ thống Handicap Quốc Gia

By GolfEdit.com - 05/01/2018

Ngày 5/1 đánh dấu bước ngoặt lớn khi hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) chính thức công bố hệ thống tính điểm chấp Quốc Gia - VHandicap. 

Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf Việt Nam (VGS) phát triển Hệ thống tính điểm chấp (handicap) Quốc gia (viết tắt là Vhandicap) theo tiêu chuẩn và được cấp phép bởi Hiệp hội Golf Hoa Kỳ (USGA). Đây là lần đầu tiên một Hệ thống tính điểm chấp có quy mô toàn quốc được triển khai áp dụng tại Việt Nam. VGS đã vượt qua nhiều đơn vị để trở thành nhà tài trợ đầu tư chính thức hệ thống Handicap Quốc Gia cho VGA. 

Vhandicap02

Phó TTK VGA ông Trần Duy Cảnh phát biểu tại buổi họp báo ra mắt ứng dụng điểm chấp Quốc Gia VHandicap

Vhandicap04

Tổng giám đốc công ty VGS ông Nguyễn Hồng Đức trình bày về ứng dựng VHandicap

Vhandicap05

Tổng thư ký hội golf thành phố Hà Nội ông Lê Hùng Nam tham dự buổi họp báo

Trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Châu Úc hay các quốc gia láng giếng với Việt Nam như Thái Lan, Malaysia thì hệ thống Handicap Quốc Gia của họ đã ra đời từ rất sớm và nhiều golfer sử dụng. Nổi tiếng nhất là hệ thống GHIN (Golfer Handicap and Information Network) của hiệp hội golf Hoa Kỳ đã và đang cung cấp dịch vụ Handicap cho hơn 71 bang, vùng lãnh thổ cũng như các hiệp hội golf Quốc Gia. Có tổng cộng hơn 12 ngàn câu lạc bộ golf và xấp xỉ 2,3 triệu người đang sử dụng GHIN. Do vậy việc ra đời VHandicap - hệ thống Handicap Quốc Gia của Việt Nam cũng không phải là mới với thế giới và không nằm ngoài tiến trình phát triển chung của Golf. Hiện tại phiên bản ứng dụng VHandicap mới chỉ cập nhật cho người dùng cá nhân, và bản đầy đủ cho các đơn vị quản lý sân, câu lạc bộ và các đơn vị tổ chức giải đấu sẽ được hoàn thiện vào tháng 6 tới. 

Hệ thống Handicap Quốc Gia giúp giải quyết những vấn đề gì?

Một người chơi có Handicap dù thi đấu ở nhiều sân golf khác nhau

Có một câu hỏi quen thuộc đối với người chơi golf với nhau là:"Handicap của anh/chị bao nhiêu?" Như vậy bất cứ người nào cũng cần có Handicap (HCP). Handicap chính là thước đo khả năng chơi golf và phần nào phản ánh sự trung thực của người chơi đó. Vậy là câu hỏi đặt ra làm thế nào để người chơi có được HCP cho mình. Đối với một tay golf là member của một sân golf ABC nào đó. Họ đều được sân golf đó cung cấp dịch vụ tính HCP miễn phí theo sân. Nhưng bất cập là ở chỗ họ không thể lấy điểm Scorecard ở các sân khác cũng thả vào sân đấu họ là member. Điều này phần nào không phản ánh được chính xác được trình độ thi đấu của tay golf. Vhandicap sẽ đáp ứng toàn bộ việc đó cho các tay golf thi đấu ở nhiều sân khác nhau. Do vậy một người sở hữu Handicap quốc gia sẽ phản ảnh được thực tế hơn khả năng chơi golf. Có người chơi thi đấu rất hay ở một sân nhưng lại "bể" ở sân đấu khác, do vậy VHandicap sẽ thể hiện được toàn diện hơn về trình độ của một tay golf. 

Handicap chính thức và thống nhất trên toàn quốc được quốc tế công nhận

Nhu cầu có một handicap chuẩn của Quốc Gia là một nhu cầu thực tế và nhiều người mong đợi từ rất lâu. Không có gì đảm bảo hơn việc người chơi sở hữu Handicap mà được sự công nhận của cơ quan đứng đầu về Golf là VGA, không những thế golfer có thể sử dụng HCP Quốc Gia là căn cứ để xác nhận để tham dự các giải đấu quốc tế.

Có handicap Quốc Gia chính thức cũng giúp các đơn vị tổ chức giải Golf từ cấp hiệp hội, địa phương, doanh nghiệp hay các câu lạc bộ dễ dàng cập nhật nhanh chóng handicap của các vận động viên đăng ký tham dự giải. Việc này sẽ hạn chế được sự gian lận handicap và tạo ra sự công bằng chung cho cuộc chơi.

Nâng cao khả năng quản lý cho Hiệp hội golf Việt Nam VGA

VHandicap ra đời giúp VGA có thể xếp hạng trình độ người chơi golf tại Việt Nam dựa trên thông tin do ứng dụng Vhandicap cung cấp. Hàng năm, VGA tổ chức rất nhiều giải đấu nghiệp dư quốc gia đỉnh cao như VGA Union Cup, Vietnam Amateur Open, Vietnam Junior Open, Vietnam Ladies Open, Vietnam Matchplay Championship và việc có điểm chấp quốc gia giúp hiệp hội có căn cứ để xác nhận Handicap cho các tay golf tham dự. 

Bên cạnh đó VHandicap giúp VGA có cơ sở để quản lý, điều chỉnh và đưa ra các mức phạt khi có dấu hiệu gian lận handicap, có thể treo HCP của các golfer không còn tư cách nghiệp dư.

Tăng cường tiện ích quản lý Handicap hội viên và khách lẻ cho các câu lạc bộ, sân golf:

VHandicap ra đời nhằm hướng tới hỗ trợ quản lý handicap một cách dễ dàng hơn cho các câu lạc bộ, sân golf khi hội viên hội viên của họ chơi tại các sân gôn khác cũng như khi hội viên của sân khác chơi tại sân họ. Tăng cường tiện ích cho hội viên khi họ có thể dễ dàng kiểm tra Handicap của mình hay của bạn chơi trên ứng dụng di động, thay vì phải lên web hay gọi điện thoại trực tiếp hỏi sân gôn như hiện nay. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật của VGA và VGS sẽ duy trì và hỗ trợ 24/24 đảm bảo cho hệ thống vận hành hoàn hảo và cập nhật kịp thời.

Đánh giá về Ứng dụng quản lý điểm chấp Quốc Gia VHandicap:

Ứng dụng điểm chấp Quốc Gia VHandicap được đánh giá cao bởi 6 yếu tố: uy tín, công bằng, minh bạch, bảo mật và đa nền tảng.

Uy tín:
Dữ liệu Handicap, thông tin sân tính toán theo thuật toán chuẩn của USGA. Chu kỳ cập nhật cho chỉ số Handicap là 15 ngày. Hệ thống VHandicap được quản lý và bảo hộ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam và được sử dụng chính thức trong các giải đấu do VGA tổ chức kể từ 1/1/2018.

Công bằng:
Mọi thông tin cá nhân được xác thực bằng OTP (số điện thoại) thông qua hệ thống tổng đài tự động cho duy nhất 1 tài khoản. Người chơi dễ dàng cập nhật Handicap sân và kiểm tra HDC của bạn bè trên hệ thống VHandicap. HCP Index theo chuẩn USGA, bên cạnh đó thông tin người chơi được cập nhật trực tuyến.

Minh bạch:
Với VHandicap, bạn chơi cùng nhóm xác thực cho nhau hoặc qua ảnh chụp scorecard. Tổng đài sẵn sàng hỗ trợ khiếu nại trực tuyến cho những thay đổi hoặc chứng nhận kết quả trận đánh. Mọi thay đổi kết quả sau trận đấu đều được thông báo đến các bạn trong nhóm chơi cùng.Thông tin HDC được cập nhật tự động qua tổng đài tin nhắn SMS hàng tháng.

Bảo mật:
Tất cả mọi dữ liệu trên VHandicap đều được mã hóa và lưu trữ trên Cloud. Chi tiết vòng chơi chỉ được xem bởi bạn bè. Mọi thông tin về cá nhân và quyền riêng tư được bảo mật tuyệt đối.

Đa nền tảng:
Người dùng dễ dàng có thể download apps VHandicap trên mọi trình duyệt ở các thiết bị cầm tay thông minh. Ứng dụng đã có sẵn trên chợ Appstore của IOS, Google Play với dòng Androids. Chỉ mới ra mắt nhưng ứng VHandicap đã lọt top 5 apps được tìm kiếm nhiều nhất, điều đó cho thấy sự quan tâm không hề nhỏ từ cộng động golf.

Ai có thể tham gia sử dụng VHandicap và chi phí như thế nào?

Các tay golf tham gia sử dụng hệ thống Vhandicap có thể đăng ký theo 3 hình thức:
1. Cá nhân: Người chơi không là hội viên của sân gôn, hội golf nào và đăng ký với tư cách cá nhân (homeless golfers).
2. Hội viên các sân golf, CLB golf địa phương là thành viên của VGA: Là những người có thẻ hội viên chính thức tại các sân golf, CLB golf. Đăng ký qua và quản lý hệ thống bởi các sân golf, CLB, Hội golf địa phương theo hệ thống Vhandicap dành riêng cho các tổ chức này.
3. Hội viên các Hội Golf, Câu lạc bộ Golf tự phát – không phải thành viên của VGA

Trước mắt, hệ thống Vhandicap sẽ chạy bản Beta đến hết tháng 6/2018 và bắt đầu chính thức từ 1/7/2018. Điểm chấp từ hệ thống Vhandicap được áp dụng chính thức trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ ngày 1/1/2018. Sau  khi vận hành chính thức, trừ các đối tượng đề cập ở điểm (2) ở trang này, sẽ tiến hành thu phí với một khoản tiền hợp lý và phù hợp với thị trường.

Có bắt buộc phải sử dụng VHandicap?

Câu trả lời của VGA là: Không, nhưng khuyến khích sử dụng bởi có quá nhiều thuận lợi cho người chơi golf nghiệp dư phong trào trên cả nước. 

Như chuyên gia Golf - Lars Holden từng chia sẻ rằng điều ông quan tâm nhất bao lâu nay là Việt Nam cần có một hệ thống Handicap Quốc Gia chuẩn và thống nhất. Bởi điểm chấp quốc gia đóng vai trò then chốt, quan trọng trong việc hỗ trợ và phát triển thật mạnh mẽ phong trào golf không chuyên cũng như golf trẻ cả nước. Bởi khi có nền tảng nghiệp dư và không chuyên tốt thì mới xây dựng được golf chuyên nghiệp tốt trong tương lai. Đây là dự án mà VGA phải gần 10 năm mới thực hiện được, nhưng muộn còn hơn không. Sự ra đời của VHandicap thực sự là một cột mốc lịch sử có ý nghĩa lớn lao. Cùng chung tay với VGA để đẩy mạnh sự phát triển cho cả cộng đồng golf Việt. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi