<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2482-14-su-kien-golf-noi-bat-nhat-cua-viet-nam-nam-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>14 sự kiện golf nổi bật nhất của Việt Nam năm 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>14 sự kiện golf nổi bật nhất của Việt Nam năm 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VGA Union Cup 201701-630x360.png"> <figcaption>14 sự kiện golf nổi bật nhất của Việt Nam năm 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Tuyển VGA Union Cup lần thứ 2 l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch,&nbsp;&nbsp;tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng giải đấu golf cho người Việt tại ch&acirc;u &Acirc;u, ră mắt hệ thống golf chuy&ecirc;n nghiệp VPGA TOUR, hội nghị thượng đỉnh golf ch&acirc;u &Aacute; APGS, chị em nh&agrave; Jutanugarn đến H&agrave; Nội, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh đi v&agrave;o lịch sử golf nữ, Hanako Kawasaki c&oacute; một năm thi đấu th&agrave;nh c&ocirc;ng...l&agrave; những sự kiện nổi bật của l&agrave;ng golf Việt năm 2017.</p></h3> </header> <p><strong>GolfEdit đưa ra 14 sự kiện golf nổi bật trong nước năm 2017:</strong></p> <p><strong>1, Tuyển VGA Union Cup miền Bắc bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng chức v&ocirc; địch:</strong></p> <p>Giải golf được coi l&agrave; Ryder Cup phi&ecirc;n bản Việt Nam với&nbsp;t&ecirc;n gọi&nbsp;C&uacute;p Thống Nhất đ&atilde; trải qua hai năm tổ chức v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; giải đấu rất hấp dẫn v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n rất cao. VGA Union tập hợp c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ưu t&uacute; h&agrave;ng đầu của l&agrave;ng golf nghiệp dư hai miền Nam Bắc tham gia thi đấu đối kh&aacute;ng. Nếu ở lần đầu ra mắt giải đấu năm 2016 tr&ecirc;n s&acirc;n golf Đ&agrave; Lạt Palace, tuyển miền Bắc của đội trưởng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đ&atilde; c&oacute; chiến thắng kh&ocirc;ng tưởng khi lội ngược d&ograve;ng ở v&ograve;ng single match đầy bất ngờ, th&igrave; ở năm 2017 tuyển miền Bắc đ&atilde;&nbsp; c&oacute; chiến thắng đầy thuyết phục.&nbsp;Sau 3 ng&agrave;y thi đấu, tuyển Miền Bắc đ&atilde; vượt qua tuyển miền Nam với tỷ số 16-12. Điểm nhấn tạo n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt n&agrave;y l&agrave; ở lượt trận Foursome khi tuyển miền Bắc thắng 6 trận, h&ograve;a 1 trận. Tuyển miền Nam chỉ c&oacute; đ&ocirc;i ch&uacute;t nhỉnh hơn ở thể thức Fourball nhưng cũng chỉ c&oacute; được 4,5/8 điểm. Tuyển miền Bắc dẫn đầu tất cả c&aacute;c v&ograve;ng đấu, &aacute;p đảo ở hầu hết c&aacute;c nội dung để lần thứ 2 đăng quang.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VGA%20Union%20Cup%20201701.png?1514679022615" alt="VGA Union Cup 201701" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; đội trưởng Nguyễn Văn Chung nhấc bổng th&agrave;nh vi&ecirc;n V&otilde; Văn Đường - người ấn định chiến thắng cho tuyển VGA Union Cup miền Bắc</em></p> <p>Sau hai năm tổ chức ở miền Trung T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; miền Bắc&nbsp;th&igrave;&nbsp;năm 2018 giải sẽ được tổ chức ở s&acirc;n golf Long Th&agrave;nh, tỉnh Đồng Nai. Chắc chắn tuyển miền VGA Union Cup miền Nam sẽ quyết t&acirc;m r&uacute;t ngắn tỷ số 2-0 xuống để t&igrave;m lại niềm tin chiến thắng. Nhưng ở thể thức đấu matchplay rất kh&oacute; để dự đo&aacute;n trước, v&agrave; việc một đội tuyển như Mỹ ở Ryder Cup cũng từng phải chờ đợi nhiều năm mới c&oacute; lại mạch thắng v&agrave; tương tự với tuyển Ch&acirc;u &Acirc;u.&nbsp;</p> <p>Hai đội tuyển VGA Union Cup Bắc Nam 2018 đ&atilde; đưa ra đội h&igrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; c&oacute; nhiều gương mặt mới, qu&acirc;n b&agrave;i mới điều n&agrave;y hứa hẹn những kịch t&iacute;nh kh&oacute; lường ở giải tới. Sẽ l&agrave; m&agrave;n đấu tr&iacute; chiến thuật của hai đội trưởng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam v&agrave; Andrew H&ugrave;ng Phạm.&nbsp;</p> <p><strong>2, Chương tr&igrave;nh huấn luyện Train The Trainer:</strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh huấn luyện v&agrave; cấp chứng chỉ dạy golf chuy&ecirc;n nghiệp Train the trainer (Vietnam PGA Trainees - VPGA) đ&atilde; ch&iacute;nh thức triển khai tại học viện golf EPGA, Ecopark.&nbsp; VPGA gồm 3 cấp độ: Cơ Bản - Ph&aacute;t Triển - Thi Đấu. C&aacute;c học vi&ecirc;n phải học v&agrave; thi đậu ở cấp độ 1, cấp độ cơ bản sau đ&oacute; mới được tham gia v&agrave;o cấp độ 2 Ph&aacute;t Triển v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; cấp độ 3 Thi Đấu. Trong đ&oacute; kh&oacute;a học Cơ Bản (cấp độ 1) sẽ giới thiệu m&ocirc;n Golf đến người mới l&agrave;m quen với Golf. Mỗi học vi&ecirc;n cần ho&agrave;n th&agrave;nh kh&oacute;a đ&agrave;o tạo giảng vi&ecirc;n cấp 1 trong một tuần, vượt qua c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra tr&igrave;nh độ, kỹ thuật v&agrave; luật sơ cấp. Kết th&uacute;c kh&oacute;a học n&agrave;y học vi&ecirc;n sẽ được cấp chứng chỉ Giảng Vi&ecirc;n Level 1 VPGA. Đ&acirc;y l&agrave; kh&oacute;a học đầu ti&ecirc;n được triển khai tại EPGA với 12 học vi&ecirc;n. Kh&oacute;a học Ph&aacute;t Triển (cấp độ 2) sẽ gi&uacute;p ph&aacute;t triển c&aacute;c kỹ thuật Golf/ Kỹ năng short game cho những golfer n&acirc;ng cao, được đ&agrave;o tạo theo gi&aacute;o tr&igrave;nh PGA Europe. Kh&oacute;a học cấp độ 3 Thi Đấu sẽ huấn luyện những vận động vi&ecirc;n đỉnh cao, kiểm so&aacute;t chiến thuật l&agrave;m chủ s&acirc;n thi đấu, ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh, điều chỉnh kỹ thuật dựa tr&ecirc;n c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ph&acirc;n t&iacute;ch ti&ecirc;n tiến.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/2017Noibat01.jpg?1514679226851" alt="2017Noibat01" /></p> <p>Train The Trainer được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản chuy&ecirc;n nghiệp nhất chưa từng c&oacute; tại Việt Nam. Để c&oacute; được kết quả n&agrave;y kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc đến sự nỗ lực tuyệt vời của Hiệp hội Golf Việt nam, Tổng cục TDTT trong việc đẩy mạnh hợp t&aacute;c với học viện EPGA, mong muốn ph&aacute;t triển một chương tr&igrave;nh huấn luyện v&agrave; cấp chứng chỉ dạy golf được c&ocirc;ng nhận ngay tại Việt nam m&agrave; kh&ocirc;ng phải đi đ&acirc;u xa. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute; ph&aacute;t triển mạng lưới c&aacute;c HLV Chuy&ecirc;n nghiệp to&agrave;n quốc gia c&oacute; tr&igrave;nh độ v&agrave; b&agrave;i bản để hướng dẫn những người mới tập chơi cũng như trẻ em mới l&agrave;m quen với golf.</p> <p><strong>3, Ra đời EVGA TOUR: hệ thống golf cho cộng đồng người Việt tại ch&acirc;u &Acirc;u</strong></p> <p>Ph&oacute; TTK VGA, &ocirc;ng Ng&ocirc; Thế H&agrave;o l&agrave; người ti&ecirc;n phong khởi xướng th&agrave;nh lập hệ thống giải EVGA- Tour.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; hệ thống giải đấu golf nghiệp dư cho người Việt Nam thi đấu ở Ch&acirc;u &Acirc;u, được hiệp hội golf Việt Nam - VGA bảo trợ.&nbsp;Hệ thống giải đấu được điều h&agrave;nh bởi ban chấp h&agrave;nh EVGA (European Vietnam Golf Association) gồm c&aacute;c chủ tịch, tổng thư k&yacute; hội golf c&aacute;c nước th&agrave;nh vi&ecirc;n.&nbsp;EVGA Tour 2017 đ&atilde; trải qua 8 giải đấu v&ograve;ng loại ở&nbsp;8 quốc gia ch&acirc;u &Acirc;u gồm&nbsp;Slovakia, Ph&aacute;p, Hungari, Đức, Nga, S&eacute;c, Thụy Điển, Balan v&agrave; 1 giải đấu chung kết EVGA TOUR Championship diễn ra ở&nbsp;s&acirc;n Carya Golf Course, Thổ Nhĩ Kỳ. Chung cuộc, tay golf&nbsp;B&ugrave;i Thanh Phương v&ocirc; địch đơn nam - Golfer V&acirc;n Anh v&ocirc; địch đơn nữ của giải EVGA TOUR để kh&eacute;p lại năm đầu ti&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng ngo&agrave;i sức mong đợi của hệ thống giải đấu.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/2017Noibat02.jpg?1514679338760" alt="2017Noibat02" /></p> <p>Hệ thống giải golf EVGA Tour Championship đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh một hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa to lớn, gi&uacute;p n&acirc;ng cao t&igrave;nh đo&agrave;n kết&nbsp;cho cộng đồng người Việt ở ch&acirc;u &Acirc;u. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; giải mong muốn mang đến một th&ocirc;ng điệp về một tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Golf n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thể thao Việt Nam n&oacute;i chung, sẽ ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; vươn xa.&nbsp;</p> <p><strong>4, HANAKO KAWASAKI v&ocirc; địch VJO v&agrave; lần đầu ti&ecirc;n lọt v&agrave;o bảng xếp hạng WAGR:</strong></p> <p>Giải v&ocirc; địch golf trẻ quốc gia Vietnam Junior Open 2017 thu h&uacute;t gần 100 vận động vi&ecirc;n trong nước v&agrave; c&aacute;c tay golf đến từ 7 quốc gia trong khu vực. Đại diện của Việt Nam l&agrave; Hanako Kawasaki đ&atilde; xuất sắc v&ocirc; địch giải&nbsp;VJO 2017 với số điểm +3 sau 3 ng&agrave;y thi đấu. Hanako hơn người thứ 2 l&agrave; golfer người Th&aacute;i Varuth Khachonkittisakul tới 4 gậy c&aacute;ch biệt.&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc; g&aacute;i người Việt lai Nhật cũng&nbsp;bổ sung th&ecirc;m cho m&igrave;nh danh hiệu&nbsp;nhất&nbsp;bảng người Việt, v&agrave; Bảng Girl E. Đặc biệt tại v&ograve;ng 1, Hanako Kawasaki đ&aacute;nh dưới chuẩn tới 3 gậy, lặp lại th&agrave;nh t&iacute;ch c&ocirc; c&oacute; được tại giải VĐQG Nữ 2016.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/hanakocheering.jpg?1498379966352" alt="hanakocheering" /></p> <p>Với danh hiệu v&ocirc; địch tại Vietnam Junior Open 2017, lần đầu ti&ecirc;n&nbsp;Hanako Kawasaki đ&atilde; được WAGR&nbsp;xếp hạng tr&ecirc;n bảng nghiệp dư thế giới với thứ hạng 2297 thế giới. Đ&acirc;y cũng l&agrave; nỗ lực tuyệt vời của hiệp hội golf Việt Nam VGA, ban tổ chức giải VJO trong 2 năm qua khi đưa giải đấu về chuẩn để gi&uacute;p c&aacute;c golfer trẻ tham dự c&oacute; cơ hội được xếp hạng WAGR.&nbsp;</p> <p><strong>5, Gregory Foo v&ocirc; địch VAO 2017 với số điểm -9:</strong></p> <p>Giải v&ocirc; địch golf nghiệp dư quốc gia mở rộng lần thứ 13 do hiệp hội golf Việt Nam VGA tổ chức đ&atilde; kết th&uacute;c v&agrave; chiến thắng đ&atilde; thuộc về golfer trẻ đến từ Singapore Gregory Foo. Với tổng điểm &ndash; 9 sau 4 ng&agrave;y, đ&acirc;y l&agrave; số điểm kỷ lục của giải VAO trong 3 năm qua. Một lần nữa, c&aacute;c vận động vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i tiếp tục thống trị giải Vietnam Amateur Open.&nbsp;RUPERTO ZARAGOSA III người Philipin đ&atilde; đăng quang VAO 2016 v&agrave; năm 2017 l&agrave; t&agrave;i năng đến từ Singapore. Cũng trong năm nay. Foo cũng đ&atilde; gi&uacute;p tuyển Singapore d&agrave;nh huy chương v&agrave;ng&nbsp;đồng đội SEAGames 29 sau khi xuất sắc đ&aacute;nh bại tuyển Th&aacute;i Lan ở v&ograve;ng chung kết.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/FooVao2017.jpg?1497163879076" alt="FooVao2017" /></p> <p>VAO - Vietnam Amateur Open l&agrave; một trong những giải đấu golf nghiệp dư thường ni&ecirc;n cực kỳ uy t&iacute;n do Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) tổ chức. Giải đấu quy tụ c&aacute;c golfer nghiệp dư xuất sắc của cả nước, với điểm handicap kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 12 theo USGA handicap. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; một giải đấu golf phong tr&agrave;o th&ocirc;ng thường, bởi người tham dự đ&ograve;i hỏi ở tr&igrave;nh độ kh&aacute; cao, c&oacute; c&aacute;c golfer nghi&ecirc;p dư c&oacute; thứ hạng của nước ngo&agrave;i tham dự, thi đấu theo chuẩn thể thức d&agrave;nh cho thi đấu golf chuy&ecirc;n nghiệp, tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m ngặt luật lệ v&agrave; được gi&aacute;m s&aacute;t bởi trọng t&agrave;i cấp quốc tế. VAO lu&ocirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; giải golf nghiệp dư đỉnh cao được mong đợi nhất trong năm.</p> <p><strong>6,&nbsp;Hội golf th&agrave;nh phố H&agrave; Nội&nbsp;truyền lửa cho&nbsp;27 c&acirc;u lạc bộ&nbsp;</strong></p> <p>Hội golf th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng giải đấu v&ocirc; địch c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf H&agrave; Nội lần thứ 1. Giải đấu quy tụ 216 vận động vi&ecirc;n đến từ 27 c&acirc;u lạc bộ golf nghiệp dư tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tham gia tranh t&agrave;i. Đ&acirc;y l&agrave; những c&acirc;u lạc bộ Golf được th&agrave;nh lập tối thiểu trong thời gian 45 ng&agrave;y v&agrave; c&oacute; điều lệ hoạt động r&otilde; r&agrave;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một sự kiện golf nghiệp dư phong tr&agrave;o thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m lớn từ cộng đồng golf cũng như truyền th&ocirc;ng. Gi&aacute;m đốc giải, trường ban tổ chức, tổng thư k&yacute; hội golf th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, &ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam tin tưởng rằng sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của giải sẽ g&oacute;p phần gắn kết c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; giải sẽ l&agrave; nguồn cảm hứng truyền lửa tới nhiều người y&ecirc;u golf hơn nữa để x&acirc;y dựng một cộng đồng golf ph&aacute;t triển.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/2017Noibat03.jpg?1514679664425" alt="2017Noibat03" /></p> <p><strong>7, Ra mắt&nbsp;hệ thống golf chuy&ecirc;n nghiệp VPGA TOUR</strong></p> <p>Hệ thống giải golf chuy&ecirc;n nghiệp Việt Nam c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; VPGA TOUR ch&iacute;nh thức được ra mắt cộng đồng v&agrave;o ng&agrave;y 4/8/2017.&nbsp;Mục ti&ecirc;u quan trọng nhất của VPGATOUR&nbsp;l&agrave; nhằm&nbsp;thiết lập giải đấu chuy&ecirc;n nghiệp d&agrave;nh cho c&aacute;c golfer chuy&ecirc;n nghiệp Việt Nam thi thố t&agrave;i năng, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ kỹ thuật, t&ocirc;i luyện bản lĩnh v&agrave; t&iacute;ch lũy kinh nghiệm thi đấu nhằm chuẩn bị đầy đủ cho c&aacute;c golfer khi tham dự c&aacute;c giải đấu chuy&ecirc;n nghiệp quốc tế.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VPGATOURPress01.jpg?1501833517818" alt="Kết quả h&igrave;nh ảnh cho ra mắt vpga tour golfedit" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i Dương - gi&aacute;m đốc hệ thống giải trả lời b&aacute;o giới trong buổi ra mắt hệ thống VPGA TOUR&nbsp;</em></p> <p>VPGA TOUR đ&aacute;nh dấu sự khởi đầu bằng giải đấu đầu ti&ecirc;n FLC Vietnam Masters. Nh&agrave; v&ocirc; địch l&agrave; golfer Việt kiều &Uacute;c Andy Chu Minh Đức.&nbsp;Andy Chu đ&aacute;nh Even Par ở v&ograve;ng thi đấu chung kết, kh&eacute;p lại bốn ng&agrave;y tranh t&agrave;i tr&ecirc;n s&acirc;n FLC Sầm Sơn Golf Links với tổng điểm -1. Người đứng thứ hai, PGA &Uacute;c Phạm Minh Đức nhiều hơn 3 gậy so với Andy.&nbsp;Giải FLC Vietnam Masters 2017 với tổng gi&aacute; trị giải thưởng 1,1 tỷ đồng, tổ chức tr&ecirc;n s&acirc;n golf FLC Sầm Sơn Golf Links đ&atilde; kết th&uacute;c. Giải đấu thực sự l&agrave; cột mốc mới cho lịch sử golf chuy&ecirc;n nghiệp Việt Nam. C&ograve;n rất nhiều việc phải l&agrave;m nhưng với những sự khởi đầu n&agrave;y của VPGA TOUR thực sự đem lại nhiều hứa hẹn cho nền golf nước nh&agrave;.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/cache/A_Photos/2017/AndyChuFLC2017-700x400.jpg" alt="H&igrave;nh ảnh c&oacute; li&ecirc;n quan" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Andy Chu Minh Đức đăng quang giải FLC Vietnam Masters 2017</em></p> <p><strong>8, Hội nghị thượng đỉnh golf ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (APGS)</strong></p> <p>Hội nghị Golf Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương 2017 (APGS 2017) - sự kiện danh gi&aacute; v&agrave; c&oacute; lịch sử l&acirc;u nhất trong ng&agrave;nh kinh doanh&nbsp;Golf tại Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương đ&atilde; được tổ chức tại Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, Việt Nam.&nbsp;Sự kiện n&agrave;y được xem l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất từ trước tới nay v&agrave; chắc chắn đi v&agrave;o lịch sử như&nbsp;tạo bước tiến lớn cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp Golf trong thập kỷ tiếp theo ở Ch&acirc;u &Aacute;.</p> <p>C&oacute; hơn 300 đại biểu v&agrave; kh&aacute;ch mời tham sự APGS 2017 trong lịch tr&igrave;nh 3 ng&agrave;y của sự kiện tại th&agrave;nh phố du lịch biển số 1 Việt Nam l&agrave; Đ&agrave; Nẵng.&nbsp;Th&ocirc;ng điệp của APGS 2017 l&agrave; &ldquo;New Directions&rdquo; - Hướng đi mới. Tại hội nghị thượng đỉnh golf cấp cao ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương năm nay rất vinh dự khi được ch&agrave;o đ&oacute;n tỷ ph&uacute;, nh&agrave; s&aacute;ng lập h&atilde;ng gậy PXG, chả đẻ của GoDaddy &ocirc;ng Bob Parson. Ngo&agrave;i ra c&oacute; hơn 20 c&aacute;c nh&agrave; thuyết tr&igrave;nh, ph&aacute;t triển golf&nbsp;h&agrave;ng đầu thế giới như đại diện đến từ PGA TOUR, PGA, c&aacute;c c&ocirc;ng ty giải ph&aacute;p kỹ thuật, thiết bị th&ocirc;ng minh. Tất cả đ&atilde; đưa ra h&agrave;ng loạt c&aacute;c chủ đề, &yacute; tưởng ph&aacute;t triển nhằm đưa ng&agrave;nh golf thế giới tiến l&ecirc;n một trang mới v&agrave; sẵn s&agrave;ng bắt tay hợp t&aacute;c với c&aacute;c đối t&aacute;c Việt Nam.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/APGS2017SM01.jpg?1511238766249" alt="Kết quả h&igrave;nh ảnh cho hội nghị thượng đỉnh golf APGS golfedit" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Bob Parsons mở m&agrave;n hội nghị bằng b&agrave;i ph&aacute;t biểu đầy &yacute; nghĩa</em></p> <p>Một trong những điểm nổi bật tại APGS năm nay l&agrave;&nbsp;phần Gala trao&nbsp;giải thưởng trong hạng mục Asian Golf Awards, đ&acirc;y được coi l&agrave; giải &ldquo;Oscars&rdquo; cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf ở ch&acirc;u &Aacute;. Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về Madame Nguyễn Thị Nga. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; hảo t&acirc;m, doanh nh&acirc;n, anh h&ugrave;ng lao động, &ocirc;ng L&ecirc; Văn Kiểm vinh dự được nhận danh hiệu Asia Pacific Golf Pioneer Award 2017 tại ch&iacute;nh hội nghị golf cấp cao ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Ri&ecirc;ng Việt Nam được vinh dự trở th&agrave;nh điểm đến tốt nhất về golf ở khu vực Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương khi nhận danh hiệu &ldquo;Best Golf Destination&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Việt Nam nhận được danh hiệu n&agrave;y, trước đ&oacute; danh hiệu thuộc về Th&aacute;i Lan.</p> <p>APGS 2017 đ&atilde; kh&eacute;p lại với th&agrave;nh c&ocirc;ng của đơn vị tổ chức tập đo&agrave;n Asia Pacific Golf Group. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự hỗ trợ quan trọng từ đơn vị đăng cai cho sự kiện - tập đo&agrave;n BRG Group.</p> <p><strong>9,&nbsp;VGA mở kh&oacute;a học luật R&amp;A Level 2:</strong></p> <p>Nhằm n&acirc;ng cao hiểu biết về Luật v&agrave; c&aacute;c Decision li&ecirc;n quan đến Golf. Hiệp hội Golf Việt Nam đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố kh&oacute;a học luật R&amp;A Level 2 đầu ti&ecirc;n cho tất cả mọi người.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VGARALevel02.jpg?1514679955026" alt="VGARALevel02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>19 học vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c quản l&yacute; điều h&agrave;nh s&acirc;n golf, nh&acirc;n vi&ecirc;n đơn vị tổ chức sự kiện golf, truyền th&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh kh&oacute;a đ&agrave;o tạo Luật Golf Cấp 2 (VGA/R&amp;A Level 2 Rules School) được tổ chức tr&ecirc;n s&acirc;n golf T&acirc;n Sơn Nhất (28-29/10) - Ảnh Vietnam Golf Magazine</em></p> <p>Sự ra đời của kh&oacute;a học R&amp;A Level 2 do hiệp hội golf Việt Nam l&agrave;m đơn vị chủ quản được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một bước đi b&agrave;i bản, v&agrave; rất c&oacute; định hướng. Kh&oacute;a học n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết cho c&aacute;c quản l&yacute;, điều h&agrave;nh golf, marshall s&acirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c đơn vị tổ chức sự kiện golf, l&atilde;nh đạo, thư k&yacute;, chủ quản của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf, hội golf v&agrave; cả c&aacute;c golfer muốn hiểu r&otilde; Luật để c&oacute; lợi thế tốt khi thi đấu.</p> <p><strong>10,&nbsp;Asian Tour c&ocirc;ng bố lịch thi đấu ch&iacute;nh thức giải Hồ Tr&agrave;m Players Championship 2018:</strong></p> <p>Theo đ&oacute; tổ chức Asian Tour sẽ trở lại Việt Nam khi ch&iacute;nh thức cấp ph&eacute;p cho giải golf chuy&ecirc;n nghiệp Hồ Tr&agrave;m Players Championship v&agrave;o c&aacute;c năm 2018, 2019.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/SergioHoTram2015.jpg?1505923821300" alt="SergioHoTram2015" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Sergio Garcia cứu b&oacute;ng trong bụi cậy tại giải Hồ Tram Open 2015 - Ảnh: Ph&aacute;p Nguyễn</em></p> <p>Giải golf v&ocirc; địch nh&agrave; nghề Hồ Tr&agrave;m Players Championship năm 2018 sẽ được diễn ra trong 4 ng&agrave;y từ 6-9 th&aacute;ng 12, đồng thời dự kiến tổ chức giải đầu tiếp theo v&agrave;o năm 2019. Đương nhi&ecirc;n s&acirc;n The Bluff Hồ Tr&agrave;m l&agrave; nơi đăng cai tổ chức sự kiện golf đỉnh cao n&agrave;y. THE BLUFFS Hồ Tr&agrave;m Strip tọa lạc tại khu vực biển Hồ Tr&agrave;m, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; trung t&acirc;m thương mại lớn nhất Việt Nam 120 km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam. S&acirc;n golf với 18 hố v&agrave; Par 71 được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman x&acirc;y dựng tr&ecirc;n một v&iacute; tr&iacute; địa l&yacute; đắc địa bởi c&aacute;c cồn c&aacute;t tự nhi&ecirc;n c&ugrave;ng cảnh biển tuyệt vời v&agrave; c&aacute;nh rừng nguy&ecirc;n sinh đ&atilde; tạo ra một s&acirc;n g&ocirc;n mang phong c&aacute;ch &ldquo;links&rdquo; truyền thống đầy thử th&aacute;ch.</p> <p>Hồ Tr&agrave;m cũng được tạp ch&iacute; Vietnam Golf Magazine b&igrave;nh chọn l&agrave; s&acirc;n golf tốt nhất Việt Nam 2017. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; The Grand Hồ Tr&agrave;m Strip vượt qua Trump National Doral nhận danh hiệu Kh&aacute;ch sạn c&oacute; s&acirc;n golf tốt nhất thế giới 2017.</p> <p>Sự trở lại của Asian Tour bằng giải đấu Hồ Tr&agrave;m Players Championship sẽ gi&uacute;p Golf Việt Nam tăng th&ecirc;m đ&agrave; ph&aacute;t triển mạnh mẽ, gi&uacute;p c&aacute;c golfer đẩy thứ hạng sự nghiệp trong khi vẫn duy tr&igrave; cam kết sự trung thực của bộ m&ocirc;n thể thao n&agrave;y.</p> <p><strong>11, Chị em nh&agrave;&nbsp;Jutanugarn truyền cảm hứng cho golf trẻ Việt Nam:</strong></p> <p>Hai chị em tay golf h&agrave;ng đầu thế giới với biệt danh Thai Sisters l&agrave; Moriya v&agrave; Ariya Jutanugarn đ&atilde; tới Việt Nam trong chương tr&igrave;nh đặc biệt Tập huấn Golf truyền cảm hứng cho c&aacute;c golfer trẻ. Cả hai đ&atilde; c&oacute; buổi ra mắt người h&acirc;m mộ, truyền th&ocirc;ng Việt trong buổi họp b&aacute;o diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 1/12 tại kh&aacute;ch sạn Melia. Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện Golf v&ocirc; c&ugrave;ng nổi bật cho l&agrave;ng Golf Việt Nam trong năm 2017 do Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao H&agrave; Nội đ&atilde; hợp t&aacute;c c&ugrave;ng tập đo&agrave;n SCG đứng ra tổ chức v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo b&aacute;o giới đến tham dự.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ThaiSisters02.jpg?1512218841873" alt="ThaiSisters02" /></p> <p>Chương tr&igrave;nh tập huấn Golf truyền cảm hứng gi&uacute;p c&aacute;c golfer trẻ của Việt Nam c&oacute; cơ hội được giao lưu v&agrave; học hỏi trực tiếp từ hai vận động vi&ecirc;n h&agrave;ng đầu của giải LPGA v&agrave; được truyền cảm hứng từ h&agrave;nh tr&igrave;nh ngoạn mục để chinh phục l&agrave;ng golf chuy&ecirc;n nghiệp của họ; đặc biệt l&agrave; với Ariya Jutanugarn - người đ&atilde; tạo n&ecirc;n lịch sử khi trở th&agrave;nh tay golf đầu ti&ecirc;n của ASEAN vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; số 1 thế giới trong bảng xếp hạng LPGA v&agrave;o th&aacute;ng 6 năm 2017.</p> <p>Golf Việt Nam mới bắt đầu ph&aacute;t triển mạnh hơn trong 3 năm trở lại đ&acirc;y. Đ&acirc;y l&agrave; một thị trường Golf mới v&agrave; c&ograve;n non trẻ. Số lượng người chơi gia tăng l&ecirc;n tới con số h&agrave;ng chục ng&agrave;n xong Golf Việt vẫn chưa thực sự ghi được c&aacute;c dấu ấn tr&ecirc;n trường quốc tế so với nước l&aacute;ng giềng Th&aacute;i Lan, hay Malaysia v&agrave; Singapore. C&acirc;u chuyện ph&aacute;t triển golf Việt về chiều rộng cũng đặt ra b&agrave;i to&agrave;n định hướng về chiều s&acirc;u cũng cần phải giải quyết. R&otilde; r&agrave;ng Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n&nbsp;gần như&nbsp;phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o yếu tố c&aacute; nh&acirc;n, họ đầu tư cả thời gian v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh. Sự hỗ trợ từ gia đ&igrave;nh l&agrave; yếu tố đầu ti&ecirc;n, theo đ&oacute; l&agrave; sự quan t&acirc;m&nbsp;t&agrave;i trợ&nbsp;từ c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn để gi&uacute;p c&aacute;c t&agrave;i năng c&oacute; cơ hội vươn xa. Việc c&ograve;n lại thuộc về c&aacute;c nh&agrave; hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch tạo ra m&ocirc;i trường,&nbsp;song h&agrave;nh&nbsp;khuyến kh&iacute;ch Golf ph&aacute;t triển, kh&ocirc;ng ngừng biểu dương ghi nhận c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch tuyệt vời để g&oacute;p phần truyền cảm hứng cho những thế hệ kệ cận.&nbsp;</p> <p><strong>12, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh đi v&agrave;o lịch sử golf nữ Việt:</strong></p> <p>Khu&ecirc; Minh đ&atilde; trở th&agrave;nh golfer nữ trẻ tuổi nhất&nbsp;trong lịch sử golf nữ Quốc Gia đăng quang khi mới 14 tuổi. Giải VĐQG đ&atilde; trải qua 6 năm tổ chức v&agrave; độ tuổi của nh&agrave; v&ocirc; địch ng&agrave;y một trẻ h&oacute;a v&agrave; kỷ lục về tuổi li&ecirc;n tục bị ph&aacute; vỡ. Trong c&ugrave;ng một năm 2017, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh cũng vượt qua golfer đ&agrave;n chị l&agrave; Trần Chi&ecirc;u Dương trong loạt playoff để tham dự SEAGames để lập kỷ lục golfer trẻ tuổi nhất tham dự SEAGames v&agrave; lần n&agrave;y l&agrave; golfer trẻ tuổi nhất v&ocirc; địch giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/KhueMinhvdqg201703.jpg?1512887390913" alt="KhueMinhvdqg201703" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; TTK VGA - Trưởng BTC Giải b&agrave; Nguyễn Thị Thu H&agrave; trao c&uacute;p cho nh&agrave; v&ocirc; địch Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh (Ảnh:Duy Dương)</em></p> <p>Sau 3 ng&agrave;y thi đấu, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh c&oacute; được tổng điểm +24 (240 gậy). Joung Sun Mi đứng thứ 2 với +26(242 gậy). Ng&ocirc; L&ecirc; Ho&agrave;ng Nam Phương đứng thứ 3 với tổng điểm +31 v&agrave; vận động vi&ecirc;n dẫn đầu v&ograve;ng 1 l&agrave; Nguyễn Thị V&acirc;n Anh xếp vị tr&iacute; thứ 4 với tổng điểm +36.</p> <p><strong>13, Hanako Kawasaki&nbsp;ho&agrave;n th&agrave;nh Grandslam danh hiệu quốc gia.</strong></p> <p>Vận động vi&ecirc;n người Việt lai Nhật Hanako Kawasako đ&atilde; đ&aacute;nh bại Nguyễn Thảo My với tỷ số 1up để đăng quang giải VĐ Đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017. Hanako Kawasaki đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh trọn bộ danh hiệu golf Quốc Gia bao gồm chức v&ocirc; địch golf nữ 2016, v&ocirc; địch golf trẻ 2017 v&agrave; v&ocirc; địch golf đối kh&aacute;ng 2017. Đ&acirc;y l&agrave; một năm rất th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&aacute;nh dấu bước trưởng th&agrave;nh vượt bậc của tay golf nữ trẻ n&agrave;y.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/2017Noibat04.jpg?1514680283423" alt="2017Noibat04" /></p> <p><strong>14,&nbsp;Nguyễn Hữu Quyết v&ocirc; địch giải chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng Quốc Gia VMC&nbsp;v&agrave; nhận giải thưởng 105 triệu đồng</strong></p> <p>Giải golf chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017 ch&agrave;o đ&oacute;n nh&agrave; t&acirc;n v&ocirc; địch Nguyễn Hữu Quyết. Anh c&oacute; chiến thắng kịch t&iacute;nh 1Up trước nh&agrave; v&ocirc; địch đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017 L&ecirc; Hữu Giang. Chức v&ocirc; địch tại giải đối kh&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia mang đến số tiền thưởng hơn 100 triệu cho Hữu Quyết, người từng l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; v&agrave; về vị tr&iacute; thứ 3 ở FLC Vietnam Masters năm nay. Một năm qu&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n Nguyễn Hữu Quyết trở n&ecirc;n phổ biến trong cộng đồng golf chuy&ecirc;n nghiệp n&oacute;i ri&ecirc;ng, v&agrave; cộng đồng golf Việt Nam n&oacute;i chung.&nbsp;Giải golf chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng Quốc Gia năm thứ 2 được tổ chức thu h&uacute;t được c&aacute;c vận động vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp trong nước. Giải đấu n&agrave;y sẽ được hiệp hội golf VGA đưa v&agrave;o hệ thống giải golf chuy&ecirc;n nghiệp quốc gia VPG trong năm tới.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HuuQuyetVMC201702.jpg?1514443946201" alt="HuuQuyetVMC201702" /></p> <p style="text-align: center;"><em>2017 l&agrave; một năm đầy th&agrave;nh c&ocirc;ng của Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

14 sự kiện golf nổi bật nhất của Việt Nam năm 2017

By GolfEdit.com - 29/12/2017

Tuyển VGA Union Cup lần thứ 2 lên ngôi vô địch,  tổ chức thành công giải đấu golf cho người Việt tại châu Âu, ră mắt hệ thống golf chuyên nghiệp VPGA TOUR, hội nghị thượng đỉnh golf châu Á APGS, chị em nhà Jutanugarn đến Hà Nội, Đoàn Xuân Khuê Minh đi vào lịch sử golf nữ, Hanako Kawasaki có một năm thi đấu thành công...là những sự kiện nổi bật của làng golf Việt năm 2017.

GolfEdit đưa ra 14 sự kiện golf nổi bật trong nước năm 2017:

1, Tuyển VGA Union Cup miền Bắc bảo vệ thành công chức vô địch:

Giải golf được coi là Ryder Cup phiên bản Việt Nam với tên gọi Cúp Thống Nhất đã trải qua hai năm tổ chức và được đánh giá là giải đấu rất hấp dẫn và có tính chuyên môn rất cao. VGA Union tập hợp các thành viên ưu tú hàng đầu của làng golf nghiệp dư hai miền Nam Bắc tham gia thi đấu đối kháng. Nếu ở lần đầu ra mắt giải đấu năm 2016 trên sân golf Đà Lạt Palace, tuyển miền Bắc của đội trưởng Lê Hùng Nam đã có chiến thắng không tưởng khi lội ngược dòng ở vòng single match đầy bất ngờ, thì ở năm 2017 tuyển miền Bắc đã  có chiến thắng đầy thuyết phục. Sau 3 ngày thi đấu, tuyển Miền Bắc đã vượt qua tuyển miền Nam với tỷ số 16-12. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt này là ở lượt trận Foursome khi tuyển miền Bắc thắng 6 trận, hòa 1 trận. Tuyển miền Nam chỉ có đôi chút nhỉnh hơn ở thể thức Fourball nhưng cũng chỉ có được 4,5/8 điểm. Tuyển miền Bắc dẫn đầu tất cả các vòng đấu, áp đảo ở hầu hết các nội dung để lần thứ 2 đăng quang. 

VGA Union Cup 201701

Phó đội trưởng Nguyễn Văn Chung nhấc bổng thành viên Võ Văn Đường - người ấn định chiến thắng cho tuyển VGA Union Cup miền Bắc

Sau hai năm tổ chức ở miền Trung Tây Nguyên và miền Bắc thì năm 2018 giải sẽ được tổ chức ở sân golf Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chắc chắn tuyển miền VGA Union Cup miền Nam sẽ quyết tâm rút ngắn tỷ số 2-0 xuống để tìm lại niềm tin chiến thắng. Nhưng ở thể thức đấu matchplay rất khó để dự đoán trước, và việc một đội tuyển như Mỹ ở Ryder Cup cũng từng phải chờ đợi nhiều năm mới có lại mạch thắng và tương tự với tuyển Châu Âu. 

Hai đội tuyển VGA Union Cup Bắc Nam 2018 đã đưa ra đội hình chính và có nhiều gương mặt mới, quân bài mới điều này hứa hẹn những kịch tính khó lường ở giải tới. Sẽ là màn đấu trí chiến thuật của hai đội trưởng Lê Hùng Nam và Andrew Hùng Phạm. 

2, Chương trình huấn luyện Train The Trainer:

Chương trình huấn luyện và cấp chứng chỉ dạy golf chuyên nghiệp Train the trainer (Vietnam PGA Trainees - VPGA) đã chính thức triển khai tại học viện golf EPGA, Ecopark.  VPGA gồm 3 cấp độ: Cơ Bản - Phát Triển - Thi Đấu. Các học viên phải học và thi đậu ở cấp độ 1, cấp độ cơ bản sau đó mới được tham gia vào cấp độ 2 Phát Triển và cuối cùng là cấp độ 3 Thi Đấu. Trong đó khóa học Cơ Bản (cấp độ 1) sẽ giới thiệu môn Golf đến người mới làm quen với Golf. Mỗi học viên cần hoàn thành khóa đào tạo giảng viên cấp 1 trong một tuần, vượt qua các bài kiểm tra trình độ, kỹ thuật và luật sơ cấp. Kết thúc khóa học này học viên sẽ được cấp chứng chỉ Giảng Viên Level 1 VPGA. Đây là khóa học đầu tiên được triển khai tại EPGA với 12 học viên. Khóa học Phát Triển (cấp độ 2) sẽ giúp phát triển các kỹ thuật Golf/ Kỹ năng short game cho những golfer nâng cao, được đào tạo theo giáo trình PGA Europe. Khóa học cấp độ 3 Thi Đấu sẽ huấn luyện những vận động viên đỉnh cao, kiểm soát chiến thuật làm chủ sân thi đấu, phân tích các cú đánh, điều chỉnh kỹ thuật dựa trên các ứng dụng công nghệ phân tích tiên tiến.

2017Noibat01

Train The Trainer được đánh giá là chương trình đào tạo bài bản chuyên nghiệp nhất chưa từng có tại Việt Nam. Để có được kết quả này không thể không nhắc đến sự nỗ lực tuyệt vời của Hiệp hội Golf Việt nam, Tổng cục TDTT trong việc đẩy mạnh hợp tác với học viện EPGA, mong muốn phát triển một chương trình huấn luyện và cấp chứng chỉ dạy golf được công nhận ngay tại Việt nam mà không phải đi đâu xa. Trên cơ sở đó phát triển mạng lưới các HLV Chuyên nghiệp toàn quốc gia có trình độ và bài bản để hướng dẫn những người mới tập chơi cũng như trẻ em mới làm quen với golf.

3, Ra đời EVGA TOUR: hệ thống golf cho cộng đồng người Việt tại châu Âu

Phó TTK VGA, ông Ngô Thế Hào là người tiên phong khởi xướng thành lập hệ thống giải EVGA- Tour. Đây là hệ thống giải đấu golf nghiệp dư cho người Việt Nam thi đấu ở Châu Âu, được hiệp hội golf Việt Nam - VGA bảo trợ. Hệ thống giải đấu được điều hành bởi ban chấp hành EVGA (European Vietnam Golf Association) gồm các chủ tịch, tổng thư ký hội golf các nước thành viên. EVGA Tour 2017 đã trải qua 8 giải đấu vòng loại ở 8 quốc gia châu Âu gồm Slovakia, Pháp, Hungari, Đức, Nga, Séc, Thụy Điển, Balan và 1 giải đấu chung kết EVGA TOUR Championship diễn ra ở sân Carya Golf Course, Thổ Nhĩ Kỳ. Chung cuộc, tay golf Bùi Thanh Phương vô địch đơn nam - Golfer Vân Anh vô địch đơn nữ của giải EVGA TOUR để khép lại năm đầu tiên thành công ngoài sức mong đợi của hệ thống giải đấu. 

2017Noibat02

Hệ thống giải golf EVGA Tour Championship đã và đang trở thành một hoạt động có ý nghĩa to lớn, giúp nâng cao tình đoàn kết cho cộng đồng người Việt ở châu Âu. Bên cạnh đó giải mong muốn mang đến một thông điệp về một tinh thần trách nhiệm vào sự phát triển của Golf nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, sẽ phát triển mạnh mẽ và vươn xa. 

4, HANAKO KAWASAKI vô địch VJO và lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng WAGR:

Giải vô địch golf trẻ quốc gia Vietnam Junior Open 2017 thu hút gần 100 vận động viên trong nước và các tay golf đến từ 7 quốc gia trong khu vực. Đại diện của Việt Nam là Hanako Kawasaki đã xuất sắc vô địch giải VJO 2017 với số điểm +3 sau 3 ngày thi đấu. Hanako hơn người thứ 2 là golfer người Thái Varuth Khachonkittisakul tới 4 gậy cách biệt. Bên cạnh đó, cô gái người Việt lai Nhật cũng bổ sung thêm cho mình danh hiệu nhất bảng người Việt, và Bảng Girl E. Đặc biệt tại vòng 1, Hanako Kawasaki đánh dưới chuẩn tới 3 gậy, lặp lại thành tích cô có được tại giải VĐQG Nữ 2016. 

hanakocheering

Với danh hiệu vô địch tại Vietnam Junior Open 2017, lần đầu tiên Hanako Kawasaki đã được WAGR xếp hạng trên bảng nghiệp dư thế giới với thứ hạng 2297 thế giới. Đây cũng là nỗ lực tuyệt vời của hiệp hội golf Việt Nam VGA, ban tổ chức giải VJO trong 2 năm qua khi đưa giải đấu về chuẩn để giúp các golfer trẻ tham dự có cơ hội được xếp hạng WAGR. 

5, Gregory Foo vô địch VAO 2017 với số điểm -9:

Giải vô địch golf nghiệp dư quốc gia mở rộng lần thứ 13 do hiệp hội golf Việt Nam VGA tổ chức đã kết thúc và chiến thắng đã thuộc về golfer trẻ đến từ Singapore Gregory Foo. Với tổng điểm – 9 sau 4 ngày, đây là số điểm kỷ lục của giải VAO trong 3 năm qua. Một lần nữa, các vận động viên nước ngoài tiếp tục thống trị giải Vietnam Amateur Open. RUPERTO ZARAGOSA III người Philipin đã đăng quang VAO 2016 và năm 2017 là tài năng đến từ Singapore. Cũng trong năm nay. Foo cũng đã giúp tuyển Singapore dành huy chương vàng đồng đội SEAGames 29 sau khi xuất sắc đánh bại tuyển Thái Lan ở vòng chung kết.

FooVao2017

VAO - Vietnam Amateur Open là một trong những giải đấu golf nghiệp dư thường niên cực kỳ uy tín do Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) tổ chức. Giải đấu quy tụ các golfer nghiệp dư xuất sắc của cả nước, với điểm handicap không vượt quá 12 theo USGA handicap. Đây không phải là một giải đấu golf phong trào thông thường, bởi người tham dự đòi hỏi ở trình độ khá cao, có các golfer nghiêp dư có thứ hạng của nước ngoài tham dự, thi đấu theo chuẩn thể thức dành cho thi đấu golf chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ và được giám sát bởi trọng tài cấp quốc tế. VAO luôn xứng đáng là giải golf nghiệp dư đỉnh cao được mong đợi nhất trong năm.

6, Hội golf thành phố Hà Nội truyền lửa cho 27 câu lạc bộ 

Hội golf thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công giải đấu vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội lần thứ 1. Giải đấu quy tụ 216 vận động viên đến từ 27 câu lạc bộ golf nghiệp dư trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia tranh tài. Đây là những câu lạc bộ Golf được thành lập tối thiểu trong thời gian 45 ngày và có điều lệ hoạt động rõ ràng. Đây là một sự kiện golf nghiệp dư phong trào thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng golf cũng như truyền thông. Giám đốc giải, trường ban tổ chức, tổng thư ký hội golf thành phố Hà Nội, ông Lê Hùng Nam tin tưởng rằng sự thành công của giải sẽ góp phần gắn kết các câu lạc bộ golf trên địa bàn thành phố, bên cạnh đó giải sẽ là nguồn cảm hứng truyền lửa tới nhiều người yêu golf hơn nữa để xây dựng một cộng đồng golf phát triển. 

2017Noibat03

7, Ra mắt hệ thống golf chuyên nghiệp VPGA TOUR

Hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam có tên là VPGA TOUR chính thức được ra mắt cộng đồng vào ngày 4/8/2017. Mục tiêu quan trọng nhất của VPGATOUR là nhằm thiết lập giải đấu chuyên nghiệp dành cho các golfer chuyên nghiệp Việt Nam thi thố tài năng, qua đó nâng cao trình độ kỹ thuật, tôi luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm thi đấu nhằm chuẩn bị đầy đủ cho các golfer khi tham dự các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế. 

Kết quả hình ảnh cho ra mắt vpga tour golfedit

Ông Nguyễn Thái Dương - giám đốc hệ thống giải trả lời báo giới trong buổi ra mắt hệ thống VPGA TOUR 

VPGA TOUR đánh dấu sự khởi đầu bằng giải đấu đầu tiên FLC Vietnam Masters. Nhà vô địch là golfer Việt kiều Úc Andy Chu Minh Đức. Andy Chu đánh Even Par ở vòng thi đấu chung kết, khép lại bốn ngày tranh tài trên sân FLC Sầm Sơn Golf Links với tổng điểm -1. Người đứng thứ hai, PGA Úc Phạm Minh Đức nhiều hơn 3 gậy so với Andy. Giải FLC Vietnam Masters 2017 với tổng giá trị giải thưởng 1,1 tỷ đồng, tổ chức trên sân golf FLC Sầm Sơn Golf Links đã kết thúc. Giải đấu thực sự là cột mốc mới cho lịch sử golf chuyên nghiệp Việt Nam. Còn rất nhiều việc phải làm nhưng với những sự khởi đầu này của VPGA TOUR thực sự đem lại nhiều hứa hẹn cho nền golf nước nhà.

Hình ảnh có liên quan

Andy Chu Minh Đức đăng quang giải FLC Vietnam Masters 2017

8, Hội nghị thượng đỉnh golf châu Á - Thái Bình Dương (APGS)

Hội nghị Golf Châu Á Thái Bình Dương 2017 (APGS 2017) - sự kiện danh giá và có lịch sử lâu nhất trong ngành kinh doanh Golf tại Châu Á Thái Bình Dương đã được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Sự kiện này được xem là thành công nhất từ trước tới nay và chắc chắn đi vào lịch sử như tạo bước tiến lớn cho ngành công nghiệp Golf trong thập kỷ tiếp theo ở Châu Á.

Có hơn 300 đại biểu và khách mời tham sự APGS 2017 trong lịch trình 3 ngày của sự kiện tại thành phố du lịch biển số 1 Việt Nam là Đà Nẵng. Thông điệp của APGS 2017 là “New Directions” - Hướng đi mới. Tại hội nghị thượng đỉnh golf cấp cao châu Á Thái Bình Dương năm nay rất vinh dự khi được chào đón tỷ phú, nhà sáng lập hãng gậy PXG, chả đẻ của GoDaddy ông Bob Parson. Ngoài ra có hơn 20 các nhà thuyết trình, phát triển golf hàng đầu thế giới như đại diện đến từ PGA TOUR, PGA, các công ty giải pháp kỹ thuật, thiết bị thông minh. Tất cả đã đưa ra hàng loạt các chủ đề, ý tưởng phát triển nhằm đưa ngành golf thế giới tiến lên một trang mới và sẵn sàng bắt tay hợp tác với các đối tác Việt Nam. 

Kết quả hình ảnh cho hội nghị thượng đỉnh golf APGS golfedit

Bob Parsons mở màn hội nghị bằng bài phát biểu đầy ý nghĩa

Một trong những điểm nổi bật tại APGS năm nay là phần Gala trao giải thưởng trong hạng mục Asian Golf Awards, đây được coi là giải “Oscars” cho ngành công nghiệp golf ở châu Á. Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về Madame Nguyễn Thị Nga. Bên cạnh đó, nhà hảo tâm, doanh nhân, anh hùng lao động, ông Lê Văn Kiểm vinh dự được nhận danh hiệu Asia Pacific Golf Pioneer Award 2017 tại chính hội nghị golf cấp cao châu Á Thái Bình Dương. Riêng Việt Nam được vinh dự trở thành điểm đến tốt nhất về golf ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương khi nhận danh hiệu “Best Golf Destination”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam nhận được danh hiệu này, trước đó danh hiệu thuộc về Thái Lan.

APGS 2017 đã khép lại với thành công của đơn vị tổ chức tập đoàn Asia Pacific Golf Group. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ quan trọng từ đơn vị đăng cai cho sự kiện - tập đoàn BRG Group.

9, VGA mở khóa học luật R&A Level 2:

Nhằm nâng cao hiểu biết về Luật và các Decision liên quan đến Golf. Hiệp hội Golf Việt Nam đã chính thức công bố khóa học luật R&A Level 2 đầu tiên cho tất cả mọi người.

VGARALevel02

19 học viên là các quản lý điều hành sân golf, nhân viên đơn vị tổ chức sự kiện golf, truyền thông đã hoàn thành khóa đào tạo Luật Golf Cấp 2 (VGA/R&A Level 2 Rules School) được tổ chức trên sân golf Tân Sơn Nhất (28-29/10) - Ảnh Vietnam Golf Magazine

Sự ra đời của khóa học R&A Level 2 do hiệp hội golf Việt Nam làm đơn vị chủ quản được đánh giá là một bước đi bài bản, và rất có định hướng. Khóa học này vô cùng cần thiết cho các quản lý, điều hành golf, marshall sân, nhân viên các đơn vị tổ chức sự kiện golf, lãnh đạo, thư ký, chủ quản của các câu lạc bộ golf, hội golf và cả các golfer muốn hiểu rõ Luật để có lợi thế tốt khi thi đấu.

10, Asian Tour công bố lịch thi đấu chính thức giải Hồ Tràm Players Championship 2018:

Theo đó tổ chức Asian Tour sẽ trở lại Việt Nam khi chính thức cấp phép cho giải golf chuyên nghiệp Hồ Tràm Players Championship vào các năm 2018, 2019.

SergioHoTram2015

Sergio Garcia cứu bóng trong bụi cậy tại giải Hồ Tram Open 2015 - Ảnh: Pháp Nguyễn

Giải golf vô địch nhà nghề Hồ Tràm Players Championship năm 2018 sẽ được diễn ra trong 4 ngày từ 6-9 tháng 12, đồng thời dự kiến tổ chức giải đầu tiếp theo vào năm 2019. Đương nhiên sân The Bluff Hồ Tràm là nơi đăng cai tổ chức sự kiện golf đỉnh cao này. THE BLUFFS Hồ Tràm Strip tọa lạc tại khu vực biển Hồ Tràm, cách thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam 120 km về phía Đông Nam. Sân golf với 18 hố và Par 71 được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman xây dựng trên một ví trí địa lý đắc địa bởi các cồn cát tự nhiên cùng cảnh biển tuyệt vời và cánh rừng nguyên sinh đã tạo ra một sân gôn mang phong cách “links” truyền thống đầy thử thách.

Hồ Tràm cũng được tạp chí Vietnam Golf Magazine bình chọn là sân golf tốt nhất Việt Nam 2017. Bên cạnh đó The Grand Hồ Tràm Strip vượt qua Trump National Doral nhận danh hiệu Khách sạn có sân golf tốt nhất thế giới 2017.

Sự trở lại của Asian Tour bằng giải đấu Hồ Tràm Players Championship sẽ giúp Golf Việt Nam tăng thêm đà phát triển mạnh mẽ, giúp các golfer đẩy thứ hạng sự nghiệp trong khi vẫn duy trì cam kết sự trung thực của bộ môn thể thao này.

11, Chị em nhà Jutanugarn truyền cảm hứng cho golf trẻ Việt Nam:

Hai chị em tay golf hàng đầu thế giới với biệt danh Thai Sisters là Moriya và Ariya Jutanugarn đã tới Việt Nam trong chương trình đặc biệt Tập huấn Golf truyền cảm hứng cho các golfer trẻ. Cả hai đã có buổi ra mắt người hâm mộ, truyền thông Việt trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 1/12 tại khách sạn Melia. Đây là sự kiện Golf vô cùng nổi bật cho làng Golf Việt Nam trong năm 2017 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hợp tác cùng tập đoàn SCG đứng ra tổ chức và thu hút đông đảo báo giới đến tham dự.

ThaiSisters02

Chương trình tập huấn Golf truyền cảm hứng giúp các golfer trẻ của Việt Nam có cơ hội được giao lưu và học hỏi trực tiếp từ hai vận động viên hàng đầu của giải LPGA và được truyền cảm hứng từ hành trình ngoạn mục để chinh phục làng golf chuyên nghiệp của họ; đặc biệt là với Ariya Jutanugarn - người đã tạo nên lịch sử khi trở thành tay golf đầu tiên của ASEAN vươn lên vị trí số 1 thế giới trong bảng xếp hạng LPGA vào tháng 6 năm 2017.

Golf Việt Nam mới bắt đầu phát triển mạnh hơn trong 3 năm trở lại đây. Đây là một thị trường Golf mới và còn non trẻ. Số lượng người chơi gia tăng lên tới con số hàng chục ngàn xong Golf Việt vẫn chưa thực sự ghi được các dấu ấn trên trường quốc tế so với nước láng giềng Thái Lan, hay Malaysia và Singapore. Câu chuyện phát triển golf Việt về chiều rộng cũng đặt ra bài toàn định hướng về chiều sâu cũng cần phải giải quyết. Rõ ràng Golf là bộ môn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố cá nhân, họ đầu tư cả thời gian và tài chính. Sự hỗ trợ từ gia đình là yếu tố đầu tiên, theo đó là sự quan tâm tài trợ từ các tập đoàn lớn để giúp các tài năng có cơ hội vươn xa. Việc còn lại thuộc về các nhà hoạch định chính sách tạo ra môi trường, song hành khuyến khích Golf phát triển, không ngừng biểu dương ghi nhận các thành tích tuyệt vời để góp phần truyền cảm hứng cho những thế hệ kệ cận. 

12, Đoàn Xuân Khuê Minh đi vào lịch sử golf nữ Việt:

Khuê Minh đã trở thành golfer nữ trẻ tuổi nhất trong lịch sử golf nữ Quốc Gia đăng quang khi mới 14 tuổi. Giải VĐQG đã trải qua 6 năm tổ chức và độ tuổi của nhà vô địch ngày một trẻ hóa và kỷ lục về tuổi liên tục bị phá vỡ. Trong cùng một năm 2017, Đoàn Xuân Khuê Minh cũng vượt qua golfer đàn chị là Trần Chiêu Dương trong loạt playoff để tham dự SEAGames để lập kỷ lục golfer trẻ tuổi nhất tham dự SEAGames và lần này là golfer trẻ tuổi nhất vô địch giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia.

KhueMinhvdqg201703

Phó TTK VGA - Trưởng BTC Giải bà Nguyễn Thị Thu Hà trao cúp cho nhà vô địch Đoàn Xuân Khuê Minh (Ảnh:Duy Dương)

Sau 3 ngày thi đấu, Đoàn Xuân Khuê Minh có được tổng điểm +24 (240 gậy). Joung Sun Mi đứng thứ 2 với +26(242 gậy). Ngô Lê Hoàng Nam Phương đứng thứ 3 với tổng điểm +31 và vận động viên dẫn đầu vòng 1 là Nguyễn Thị Vân Anh xếp vị trí thứ 4 với tổng điểm +36.

13, Hanako Kawasaki hoàn thành Grandslam danh hiệu quốc gia.

Vận động viên người Việt lai Nhật Hanako Kawasako đã đánh bại Nguyễn Thảo My với tỷ số 1up để đăng quang giải VĐ Đối kháng Quốc Gia 2017. Hanako Kawasaki đã hoàn thành trọn bộ danh hiệu golf Quốc Gia bao gồm chức vô địch golf nữ 2016, vô địch golf trẻ 2017 và vô địch golf đối kháng 2017. Đây là một năm rất thành công, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của tay golf nữ trẻ này.  

2017Noibat04

14, Nguyễn Hữu Quyết vô địch giải chuyên nghiệp đối kháng Quốc Gia VMC và nhận giải thưởng 105 triệu đồng

Giải golf chuyên nghiệp đối kháng Quốc Gia 2017 chào đón nhà tân vô địch Nguyễn Hữu Quyết. Anh có chiến thắng kịch tính 1Up trước nhà vô địch đối kháng Quốc Gia 2017 Lê Hữu Giang. Chức vô địch tại giải đối kháng chuyên nghiệp Quốc Gia mang đến số tiền thưởng hơn 100 triệu cho Hữu Quyết, người từng làm mưa làm gió và về vị trí thứ 3 ở FLC Vietnam Masters năm nay. Một năm quá thành công và cái tên Nguyễn Hữu Quyết trở nên phổ biến trong cộng đồng golf chuyên nghiệp nói riêng, và cộng đồng golf Việt Nam nói chung. Giải golf chuyên nghiệp đối kháng Quốc Gia năm thứ 2 được tổ chức thu hút được các vận động viên chuyên nghiệp trong nước. Giải đấu này sẽ được hiệp hội golf VGA đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp quốc gia VPG trong năm tới.

HuuQuyetVMC201702

2017 là một năm đầy thành công của Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi