<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2480-nguyen-huu-quyet-bien-le-huu-giang-thanh-nha-cuu-vo-dich-vietnam-matchplay-va-nhan-105-trieu-tien-thuong.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/HuuQuyetVMC201702-750x428.jpg"> <figcaption>Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải golf chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017 ch&agrave;o đ&oacute;n nh&agrave; t&acirc;n v&ocirc; địch Nguyễn Hữu Quyết.</p></h3> </header> <p>Nguyễn Hữu Quyết c&oacute; chiến thắng kịch t&iacute;nh 1Up trước nh&agrave; v&ocirc; địch đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017 L&ecirc; Hữu Giang. Chức v&ocirc; địch tại giải đối kh&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia mang đến số tiền thưởng hơn 100 triệu cho Hữu Quyết, người từng l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; v&agrave; về vị tr&iacute; thứ 3 ở FLC Vietnam Masters năm nay.&nbsp;Một năm qu&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n Nguyễn Hữu Quyết trở n&ecirc;n phổ biến trong cộng đồng golf chuy&ecirc;n nghiệp n&oacute;i ri&ecirc;ng, v&agrave; cộng đồng golf Việt Nam n&oacute;i chung.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HuuQuyetVMC201702.jpg?1514443946201" alt="HuuQuyetVMC201702" /></p> <p style="text-align: center;"><em>2017 l&agrave; một năm đầy th&agrave;nh c&ocirc;ng của Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Đến với danh hiệu v&ocirc; địch VMC 2017, Nguyễn Hữu Quyết gặp kh&ocirc;ng qu&aacute; nhiều kh&oacute; khăn. Tay golf sinh năm 1990 đ&atilde; vượt qua Nguyễn Văn Hưng ở v&ograve;ng 1/16 với tỷ số 2Up, L&ecirc; Việt Cường (2&amp;1) v&agrave; V&otilde; T&aacute; Thủy (bỏ cuộc) ở v&ograve;ng b&aacute;n kết. Trong khi đ&oacute; L&ecirc; Hữu Giang gặp nhiều kh&oacute; khăn hơn. Anh thi đấu chật vật ngay từ v&ograve;ng 1/16 khi anh su&yacute;t để thua trước Nguyễn Trung Thu. Anh đ&atilde; lội ngược d&ograve;ng v&agrave; chỉ c&oacute; được chiến thắng sau loạt playoff thứ 2. Ở v&ograve;ng tứ kết, một lần nữa L&ecirc; Hữu Giang phải đấu playoff cũng sau m&agrave;n lội ngược để đăng loại Lai Thế Cường. Trận b&aacute;n kết đầy duy&ecirc;n nợ giữa L&ecirc; Hữu Giang v&agrave; Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u cũng đầy kịch t&iacute;nh. Anh c&oacute; được chiến thắng sau c&uacute; đ&aacute;nh hỏng ở hố 18 của Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u.&nbsp;</p> <p>Bước v&agrave;o trận chung kết, Nguyễn Hữu Quyết đ&atilde; thắng ngay hố 1 nhưng để dẫn lại sau 3 hố với tỷ số 1Up. Sau đ&oacute; l&agrave; li&ecirc;n tiếp c&aacute;c m&agrave;n rượt đuổi, khi Hữu Quyết lại vươn l&ecirc;n dẫn 1Up từ hố 5. C&oacute; thời điểm dẫn 2up khi tới hố 14, nhưng hố 15 L&ecirc; Hữu Giang đ&atilde; kịp gỡ lại c&ograve;n 1Down. C&ograve;n 3 hố cuối, mỗi vận động vi&ecirc;n thắng 1 hố v&agrave; tỷ số l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; 1Up nghi&ecirc;ng về Hữu Quyết trước khi đến hố 18. V&agrave; kh&ocirc;ng mắc một sai s&oacute;t n&agrave;o, Hữu Quyết cầm h&ograve;a L&ecirc; Hữu Giang ở hố 18 s&acirc;n Vinpearl để lần đầu ti&ecirc;n v&ocirc; địch giải golf đối kh&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia 2017.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HuyQuyetVMC2017Win.jpg?1514461984610" alt="HuyQuyetVMC2017Win" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ng&ocirc;i v&ocirc; địch VMC 2017 đ&atilde; đổi chủ, t&acirc;n vương mới l&agrave; Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Giải golf chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng Quốc Gia năm thứ 2 được tổ chức thu h&uacute;t được c&aacute;c vận động vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp trong nước. Giải đấu n&agrave;y sẽ được hiệp hội golf VGA đưa v&agrave;o hệ thống giải golf chuy&ecirc;n nghiệp quốc gia VPG trong năm tới.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nguyễn Hữu Quyết biến Lê Hữu Giang thành nhà cựu vô địch Vietnam Matchplay và nhận 105 triệu tiền thưởng

By GolfEdit.com - 28/12/2017

Giải golf chuyên nghiệp đối kháng Quốc Gia 2017 chào đón nhà tân vô địch Nguyễn Hữu Quyết.

Nguyễn Hữu Quyết có chiến thắng kịch tính 1Up trước nhà vô địch đối kháng Quốc Gia 2017 Lê Hữu Giang. Chức vô địch tại giải đối kháng chuyên nghiệp Quốc Gia mang đến số tiền thưởng hơn 100 triệu cho Hữu Quyết, người từng làm mưa làm gió và về vị trí thứ 3 ở FLC Vietnam Masters năm nay. Một năm quá thành công và cái tên Nguyễn Hữu Quyết trở nên phổ biến trong cộng đồng golf chuyên nghiệp nói riêng, và cộng đồng golf Việt Nam nói chung.

HuuQuyetVMC201702

2017 là một năm đầy thành công của Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương

Đến với danh hiệu vô địch VMC 2017, Nguyễn Hữu Quyết gặp không quá nhiều khó khăn. Tay golf sinh năm 1990 đã vượt qua Nguyễn Văn Hưng ở vòng 1/16 với tỷ số 2Up, Lê Việt Cường (2&1) và Võ Tá Thủy (bỏ cuộc) ở vòng bán kết. Trong khi đó Lê Hữu Giang gặp nhiều khó khăn hơn. Anh thi đấu chật vật ngay từ vòng 1/16 khi anh suýt để thua trước Nguyễn Trung Thu. Anh đã lội ngược dòng và chỉ có được chiến thắng sau loạt playoff thứ 2. Ở vòng tứ kết, một lần nữa Lê Hữu Giang phải đấu playoff cũng sau màn lội ngược để đăng loại Lai Thế Cường. Trận bán kết đầy duyên nợ giữa Lê Hữu Giang và Nguyễn Đình Châu cũng đầy kịch tính. Anh có được chiến thắng sau cú đánh hỏng ở hố 18 của Nguyễn Đình Châu. 

Bước vào trận chung kết, Nguyễn Hữu Quyết đã thắng ngay hố 1 nhưng để dẫn lại sau 3 hố với tỷ số 1Up. Sau đó là liên tiếp các màn rượt đuổi, khi Hữu Quyết lại vươn lên dẫn 1Up từ hố 5. Có thời điểm dẫn 2up khi tới hố 14, nhưng hố 15 Lê Hữu Giang đã kịp gỡ lại còn 1Down. Còn 3 hố cuối, mỗi vận động viên thắng 1 hố và tỷ số lúc này là 1Up nghiêng về Hữu Quyết trước khi đến hố 18. Và không mắc một sai sót nào, Hữu Quyết cầm hòa Lê Hữu Giang ở hố 18 sân Vinpearl để lần đầu tiên vô địch giải golf đối kháng chuyên nghiệp Quốc Gia 2017.

HuyQuyetVMC2017Win

Ngôi vô địch VMC 2017 đã đổi chủ, tân vương mới là Nguyễn Hữu Quyết - Ảnh Duy Dương

Giải golf chuyên nghiệp đối kháng Quốc Gia năm thứ 2 được tổ chức thu hút được các vận động viên chuyên nghiệp trong nước. Giải đấu này sẽ được hiệp hội golf VGA đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp quốc gia VPG trong năm tới.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi