<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2478-nguyen-dinh-chau-thua-le-huu-giang-o-vietnam-matchplay-nhu-la-dinh-menh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nguyễn Đình Châu: thua Lê Hữu Giang ở Vietnam Matchplay như là định mệnh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nguyễn Đình Châu: thua Lê Hữu Giang ở Vietnam Matchplay như là định mệnh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VMC2017ChauGiang01-630x360.jpg"> <figcaption>Nguyễn Đình Châu: thua Lê Hữu Giang ở Vietnam Matchplay như là định mệnh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải v&ocirc; địch đối kh&aacute;ng Quốc Gia 2017 đ&atilde; x&aacute;c định ra c&aacute;c cặp đấu chung kết thuộc c&aacute;c bảng đấu: nam nghiệp dư, nam chuy&ecirc;n nghiệp, nữ mở rộng v&agrave; trung cao ni&ecirc;n.</p></h3> </header> <p>Kịch bản chung kết Vietnam Matchplay Championship 2016 được lặp lại ở năm nay khi hạt giống số 1 Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n t&aacute;i đấu đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc L&ecirc; H&ugrave;ng Nam. Trong khi đ&oacute; trận chung kết ở ph&acirc;n nh&aacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp sẽ l&agrave; đương kim v&ocirc; địch L&ecirc; Hữu Giang gặp tay golf trẻ mới nổi từ giải FLC Vietnam Masters Nguyễn Hữu Quyết. Bảng nữ mở rộng l&agrave; cặp đấu chung kết hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn giữa Nguyễn Thảo My v&agrave; Hanako Kawasaki.</p> <p>Ở c&aacute;c trận b&aacute;n kết của bảng Nam nghiệp dư v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp chiều ng&agrave;y 28/12, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; cặp đấu Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n v&agrave; tay golf 12 tuổi Đặng Quang Anh. Kh&ocirc;ng sử dụng gậy Driver v&igrave; chưa thực sự c&oacute; cảm gi&aacute;c tốt nhưng Ch&iacute; Qu&acirc;n vẫn li&ecirc;n tục mắc lỗi khi đưa b&oacute;ng xuống nước nhiều lần. C&oacute; thời điểm Quang Anh dẫn trước tới 2up. Nhưng khi chuyển sang đường 10, đương kim v&ocirc; địch 2016 thực sự mới t&igrave;m lại được sự tự tin vốn c&oacute; của m&igrave;nh v&agrave; đưa trận đấu về tỷ số h&ograve;a. Đặng Quang Anh bị xuống t&acirc;m l&yacute; v&agrave; cũng c&oacute; nhiều lỗi hỏng hơn trong khi đ&oacute; Ch&iacute; Qu&acirc;n gạt b&oacute;ng cực hay. Chung cuộc Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n vượt qua Đặng Quang Anh với tỷ số 3&amp;2.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017QAQuan01.jpg?1514372665123" alt="VMC2017QAQuan01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đặng Quang Anh (tr&aacute;i) đ&atilde; g&acirc;y kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn cho Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n ở v&ograve;ng b&aacute;n kết - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Cặp b&aacute;n kết c&ograve;n lại của bảng Nam nghiệp dư, đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đ&atilde; kh&ocirc;ng mấy kh&oacute; khăn khi loại Đỗ Anh Đức với tỷ số c&aacute;ch biệt 6&amp;5. Đỗ Anh Đức đ&atilde; lọt v&agrave;o b&aacute;n kết sau khi thắng huy chương đồng quốc gia VMC 2016 Đo&agrave;n Văn Nam với kết quả 4&amp;2.</p> <p>Chia sẻ sau v&ograve;ng đấu tay golf L&ecirc; H&ugrave;ng Nam n&oacute;i:<em> &ldquo;Buổi thi đấu chiều nay mọi c&uacute; đ&aacute;nh đều đ&uacute;ng như &yacute; của t&ocirc;i, khắc phục những lỗi hỏng v&agrave;o buổi s&aacute;ng khi gặp Th&aacute;i Trung Hiếu. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; những điểm birdie quan trọng để một lần nữa lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017Namchen01.jpg?1514372710701" alt="VMC2017Namchen01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Một lần nữa golfer L&ecirc; H&ugrave;ng Nam gặp lại Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n ở chung kết VMC - Ảnh Duy Dương</em></p> <p><strong><em>Ở bảng chuy&ecirc;n nghiệp,</em></strong> cặp đấu b&aacute;n kết hai giữa Nguyễn Hữu Quyết v&agrave; V&otilde; T&aacute; Thủy đ&atilde; sớm phải kết th&uacute;c khi tay golf từng tham dự SEAGames l&agrave; T&aacute; Thủy phải bỏ cuộc v&igrave; chấn thương lưng. Cắp đấu b&aacute;n kết c&ograve;n lại thuộc về hai cặp đấu đầy duy&ecirc;n nợ L&ecirc; Hữu Giang v&agrave; Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u. Trận đấu t&aacute;i hiện kịch bản năm 2016 v&agrave; một lần nữa L&ecirc; Hữu Giang l&agrave; người chiến thắng. Cả hai tay golf h&ograve;a sau hố 17 v&agrave; sau c&oacute; teeshot đưa b&oacute;ng l&ecirc;n fairway tốt của L&ecirc; Hữu Giang. Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u trong một chốc mất tập trung ph&aacute;t b&oacute;ng xuống nước v&agrave; phải cần tới 4 gậy mới đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green. Ở c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 b&oacute;ng của L&ecirc; Hữu Giang dưa b&oacute;ng l&ecirc;n khu cỏ rough nhưng s&aacute;t cờ v&agrave; sau c&uacute; gạt thứ nhất b&oacute;ng gần cờ, l&uacute;c n&agrave;y Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u l&agrave; nhấc b&oacute;ng, chấp nhận thất bại với tỷ số 1Down. Trận chung kết chuy&ecirc;n nghiệp sẽ l&agrave; hai m&agrave;n so t&agrave;i hấp dẫn giữa L&ecirc; Hữu Giang v&agrave; Nguyễn Hữu Quyết.</p> <p>Sau m&agrave;n thua kh&aacute; &ecirc; chề, PGA Th&aacute;i Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u n&oacute;i:<em> &ldquo;Thua L&ecirc; Hữu Giang như l&agrave; một định mệnh m&agrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể vượt qua l&uacute;c n&agrave;y. Hố 18 lại một lần nữa l&agrave; cửa tử khiến t&ocirc;i rất đau đớn. T&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng hiểu sao m&igrave;nh lại đưa b&oacute;ng xuống nước ở t&igrave;nh huống quan trọng nhất của v&ograve;ng đấu. Nhưng L&ecirc; Hữu Giang ng&agrave;y h&ocirc;m nay short game v&agrave; gạt b&oacute;ng thực sự tốt. Xin ch&uacute;c mừng cậu ấy.&rdquo;</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017ChauGiang02.jpg?1514372929605" alt="VMC2017ChauGiang02" /></p> <p><em>Trận chung kết bảng Nữ mở rộng</em> l&agrave; hai c&aacute;i t&ecirc;n quen thuộc Nguyễn Thảo My v&agrave; Hanako Kawasaki. Một trấn đấu hấp dẫn hứa hẹn nhiều t&igrave;nh huống kịch t&iacute;nh đ&aacute;ng xem. Một Hanako Kawasaki c&oacute; phong độ cao trong năm nay, thi đấu rất hiếm khi mắc sai lầm sẽ l&agrave; th&aacute;ch thức lớn cho việc bảo vệ ng&ocirc;i vương của Thảo My. Nếu kh&ocirc;ng thể thi đấu vượt trội v&agrave; đột ph&aacute; th&igrave; Thảo My sẽ kh&ocirc;ng thể dễ d&agrave;ng lần hai v&ocirc; địch giải đấu.</p> <p><em>Bảng trung cao ni&ecirc;n:</em> cặp chung kết sẽ l&agrave; Trương Quốc Ch&iacute;, cha của Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n, thi đấu với Nguyễn Duy Hải.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nguyễn Đình Châu: thua Lê Hữu Giang ở Vietnam Matchplay như là định mệnh

By GolfEdit.com - 27/12/2017

Giải vô địch đối kháng Quốc Gia 2017 đã xác định ra các cặp đấu chung kết thuộc các bảng đấu: nam nghiệp dư, nam chuyên nghiệp, nữ mở rộng và trung cao niên.

Kịch bản chung kết Vietnam Matchplay Championship 2016 được lặp lại ở năm nay khi hạt giống số 1 Trương Chí Quân tái đấu đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc Lê Hùng Nam. Trong khi đó trận chung kết ở phân nhánh chuyên nghiệp sẽ là đương kim vô địch Lê Hữu Giang gặp tay golf trẻ mới nổi từ giải FLC Vietnam Masters Nguyễn Hữu Quyết. Bảng nữ mở rộng là cặp đấu chung kết hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn giữa Nguyễn Thảo My và Hanako Kawasaki.

Ở các trận bán kết của bảng Nam nghiệp dư và chuyên nghiệp chiều ngày 28/12, đáng chú ý là cặp đấu Trương Chí Quân và tay golf 12 tuổi Đặng Quang Anh. Không sử dụng gậy Driver vì chưa thực sự có cảm giác tốt nhưng Chí Quân vẫn liên tục mắc lỗi khi đưa bóng xuống nước nhiều lần. Có thời điểm Quang Anh dẫn trước tới 2up. Nhưng khi chuyển sang đường 10, đương kim vô địch 2016 thực sự mới tìm lại được sự tự tin vốn có của mình và đưa trận đấu về tỷ số hòa. Đặng Quang Anh bị xuống tâm lý và cũng có nhiều lỗi hỏng hơn trong khi đó Chí Quân gạt bóng cực hay. Chung cuộc Trương Chí Quân vượt qua Đặng Quang Anh với tỷ số 3&2.

VMC2017QAQuan01

Đặng Quang Anh (trái) đã gây không ít khó khăn cho Trương Chí Quân ở vòng bán kết - Ảnh Duy Dương

Cặp bán kết còn lại của bảng Nam nghiệp dư, đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc Lê Hùng Nam đã không mấy khó khăn khi loại Đỗ Anh Đức với tỷ số cách biệt 6&5. Đỗ Anh Đức đã lọt vào bán kết sau khi thắng huy chương đồng quốc gia VMC 2016 Đoàn Văn Nam với kết quả 4&2.

Chia sẻ sau vòng đấu tay golf Lê Hùng Nam nói: “Buổi thi đấu chiều nay mọi cú đánh đều đúng như ý của tôi, khắc phục những lỗi hỏng vào buổi sáng khi gặp Thái Trung Hiếu. Tôi đã có những điểm birdie quan trọng để một lần nữa lọt vào vòng chung kết”.

VMC2017Namchen01

Một lần nữa golfer Lê Hùng Nam gặp lại Trương Chí Quân ở chung kết VMC - Ảnh Duy Dương

Ở bảng chuyên nghiệp, cặp đấu bán kết hai giữa Nguyễn Hữu Quyết và Võ Tá Thủy đã sớm phải kết thúc khi tay golf từng tham dự SEAGames là Tá Thủy phải bỏ cuộc vì chấn thương lưng. Cắp đấu bán kết còn lại thuộc về hai cặp đấu đầy duyên nợ Lê Hữu Giang và Nguyễn Đình Châu. Trận đấu tái hiện kịch bản năm 2016 và một lần nữa Lê Hữu Giang là người chiến thắng. Cả hai tay golf hòa sau hố 17 và sau có teeshot đưa bóng lên fairway tốt của Lê Hữu Giang. Nguyễn Đình Châu trong một chốc mất tập trung phát bóng xuống nước và phải cần tới 4 gậy mới đưa bóng lên green. Ở cú đánh thứ 2 bóng của Lê Hữu Giang dưa bóng lên khu cỏ rough nhưng sát cờ và sau cú gạt thứ nhất bóng gần cờ, lúc này Nguyễn Đình Châu là nhấc bóng, chấp nhận thất bại với tỷ số 1Down. Trận chung kết chuyên nghiệp sẽ là hai màn so tài hấp dẫn giữa Lê Hữu Giang và Nguyễn Hữu Quyết.

Sau màn thua khá ê chề, PGA Thái Nguyễn Đình Châu nói: “Thua Lê Hữu Giang như là một định mệnh mà tôi không thể vượt qua lúc này. Hố 18 lại một lần nữa là cửa tử khiến tôi rất đau đớn. Tôi cũng không hiểu sao mình lại đưa bóng xuống nước ở tình huống quan trọng nhất của vòng đấu. Nhưng Lê Hữu Giang ngày hôm nay short game và gạt bóng thực sự tốt. Xin chúc mừng cậu ấy.”

VMC2017ChauGiang02

Trận chung kết bảng Nữ mở rộng là hai cái tên quen thuộc Nguyễn Thảo My và Hanako Kawasaki. Một trấn đấu hấp dẫn hứa hẹn nhiều tình huống kịch tính đáng xem. Một Hanako Kawasaki có phong độ cao trong năm nay, thi đấu rất hiếm khi mắc sai lầm sẽ là thách thức lớn cho việc bảo vệ ngôi vương của Thảo My. Nếu không thể thi đấu vượt trội và đột phá thì Thảo My sẽ không thể dễ dàng lần hai vô địch giải đấu.

Bảng trung cao niên: cặp chung kết sẽ là Trương Quốc Chí, cha của Trương Chí Quân, thi đấu với Nguyễn Duy Hải.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi