<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2477-vmc-2017-le-hung-nam-ha-thai-trung-hieu-o-tu-ket-thao-my-gap-hanako-o-chung-ket.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>VMC 2017: Lê Hùng Nam hạ Thái Trung Hiếu ở tứ kết - Thảo My gặp Hanako ở chung kết</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>VMC 2017: Lê Hùng Nam hạ Thái Trung Hiếu ở tứ kết - Thảo My gặp Hanako ở chung kết</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VMC2017LeHungNam01-630x360.jpg"> <figcaption>VMC 2017: Lê Hùng Nam hạ Thái Trung Hiếu ở tứ kết - Thảo My gặp Hanako ở chung kết</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>S&aacute;ng 27/12 diễn ra c&aacute;c cặp đấu tứ kết ở bảng Nam Nghiệp Dư -Chuy&ecirc;n Nghiệp v&agrave; b&aacute;n kết ở bảng Nữ mở rộng v&agrave; bảng Trung Cao Ni&ecirc;n.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Tứ kết Nam nghiệp Dư gồm c&aacute;c cặp: Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n &amp; Nguyễn Bảo Long, Trần L&ecirc; H&ugrave;ng &amp; Đặng Quang Anh, Đo&agrave;n Văn Nam gặp V&otilde; Văn Đức v&agrave; L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đấu với Th&aacute;i Trung Hiếu.&nbsp;</p> <p>Bất ngờ nhất c&oacute; lẽ đến từ tay golf trẻ 12 tuổi Đặng Quang Anh khi loại người đ&agrave;n anh&nbsp;từng l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; ở Vietnam Matchplay Championship 2016&nbsp;Trần L&ecirc; H&ugrave;ng với tỷ số c&aacute;ch biệt 4&amp;2.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017DangQuangAnh01.jpg?1514353971055" alt="VMC2017DangQuangAnh01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đặng Quang Anh cho thấy sự trưởng th&agrave;nh tại VMC 2017 - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Cặp đấu được ch&uacute; &yacute; hơn cả l&agrave; giữa hai th&agrave;nh vi&ecirc;n VGA Union Cup miền Bắc - đội trưởng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam gặp Th&aacute;i Trung Hiếu. C&oacute; thời điểm Th&aacute;i Trung Hiếu dẫn trước 2up nhưng với bản lĩnh của &Aacute; Qu&acirc;n VMC 2016, L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đ&atilde;&nbsp;vươn l&ecirc;n&nbsp;ở phần hố sau trước khi kết th&uacute;c trận đấu với tỷ số 2&amp;1.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017LeHungNam01.jpg?1514353933522" alt="VMC2017LeHungNam01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Aacute; Qu&acirc;n VMC 2016 c&agrave;ng đ&aacute;nh c&agrave;ng hay - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n kh&ocirc;ng cho đ&agrave;n em Nguyễn Bảo Long tạo n&ecirc;n bất ngờ khi c&oacute; chiến thắng nhẹ nh&agrave;ng 4&amp;3. Huy chương đồng VMC 2016 l&agrave; Đo&agrave;n Văn Nam đ&atilde; bất ngờ gục ng&atilde; trước Đỗ&nbsp;Anh Đức với tỷ số 4&amp;2.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017TruongChiQuan01.jpg?1514354246972" alt="VMC2017TruongChiQuan01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n kh&ocirc;ng tốn qu&aacute; nhiều sức lực cho đến thời điểm n&agrave;y tại giải đấu - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Như vậy hai cặp đấu b&aacute;n kết Nam nghiệp dư sẽ l&agrave;: Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n v&agrave; Đặng Quang Anh; L&ecirc; H&ugrave;ng Nam gặp Đỗ&nbsp;Anh Đức. Theo nhận định của giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n, trận chung kết Nam nghiệp dư VMC 2016 c&oacute; thể sẽ được t&aacute;i diễn khi khả năng lớn Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n gặp lại L&ecirc; H&ugrave;ng Nam. Nhưng với matchplay th&igrave; mọi thứ&nbsp;c&ograve;n&nbsp;qu&aacute; sớm để kết luận.</p> <p><em>Bảng Nữ mở rộng:</em> Thảo My c&oacute; chiến thắng hủy diệt 9&amp;7 trước tay golf Nguyễn Thị Hằng, người loại vận đ&ocirc;ng vi&ecirc;n nữ chuy&ecirc;n nghiệp duy nhất của giải đấu l&agrave; Vũ Thị V&acirc;n sau m&agrave;n marathon ở v&ograve;ng tứ kết. Cặp đấu b&aacute;n kết hai, nh&agrave; v&ocirc; địch VJO 2017 Hanako Kawasaki thể hiện đẳng cấp vượt chội trước đ&agrave;n em Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh khi chiến thắng với tỷ số 6&amp;5. Như vậy cặp đấu chung kết đầu ti&ecirc;n tại giải l&agrave; hai tay golf xuất sắc nhất của l&agrave;ng golf nữ Việt: Nguyễn Thảo My đấu&nbsp;Hanako Kawasaki. Trận đấu n&agrave;y sẽ khẳng định ai sẽ l&agrave; vận động vi&ecirc;n thống trị golf nữ nghiệp dư hiện nay.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017Hanako01.jpg?1514354527585" alt="VMC2017Hanako01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Hanako Kawasaki qu&aacute; mạnh trước Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh - Ảnh Duy Dương</em></p> <p><em>Ph&acirc;n nh&aacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp:</em> Hai cặp đấu b&aacute;n kết của bảng chuy&ecirc;n nghiệp thuộc gồm cặp L&ecirc; Hữu Giang gặp Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u, Nguyễn Hữu Quyết gặp V&otilde; T&aacute; Thủy.&nbsp;L&ecirc; Hữu Giang đến với giải VMC 2017 kh&ocirc;ng mấy dễ d&agrave;ng khi trong hai ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp phải trải qua hai v&ograve;ng đ&aacute;nh Playoff sau m&agrave;n lội người d&ograve;ng kh&ocirc;ng thể tin nổi. Ở trận tứ kết gặp Lai Thế Cường, L&ecirc; Hữu Giang bị dẫn tới 3up khi c&ograve;n 4 hố đấu v&agrave; một lần nữa bản lĩnh của nh&agrave; v&ocirc; địch giải đ&atilde; gi&uacute;p anh li&ecirc;n tiếp thắng ở c&aacute;c hố đấu 15,16,17. Anh c&oacute; cơ hội hạ Lai Thế Cường ở đường 18 nhưng c&uacute; gạt trượt đ&aacute;ng tiếc buộc anh một lần nữa phải giải quyết thắng thua bằng playoff hố 1. Ở lượt đấu thứ 1, thần may mắn đ&atilde; mỉm cười với L&ecirc; Hữu Giang khi anh pitch b&oacute;ng từ khoảng c&aacute;ch 50yards khiến b&oacute;ng đập cờ nằm c&aacute;ch hố hơn 1 yard. Trong khi đ&oacute; Lai Thế Cường sau pha teeshot đưa b&oacute;ng nằm bụi cạnh k&ecirc;nh nước sau đ&oacute; cứu b&oacute;ng sang bunker để sau đ&oacute; tiếp green kh&aacute; non, b&oacute;ng c&aacute;ch pin chừng 13 yards. Lai Thế Cường cần tới 3 putt trong khi đ&oacute; L&ecirc; Hữu Giang xuất sắc ghi điểm PAR với 1 putt, để điền t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết.&nbsp;</p> <p>Nguyễn Hữu Quyết đang cho thấy anh l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n cho chức v&ocirc; địch khi băng băng về đ&iacute;ch. Anh thắng L&ecirc; Việt Cường với tỷ số 2&amp;1 ở tứ kết. Trong khi đ&oacute; Nguyễn Văn Bằng thất thủ trước tay golf đến từ H&agrave; Tĩnh V&otilde; T&aacute; Thủy với tỷ số 2&amp;1.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC2017NguyenHuuQuyet.jpg?1514354215344" alt="VMC2017NguyenHuuQuyet" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nguyễn Hữu Quyết đang cho thấy một năm thi đấu tỏa s&aacute;ng - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Lịch đấu b&aacute;n kết chiều 27/12:</p> <p><em><strong>Trong c&ugrave;ng&nbsp;ng&agrave;y 27/12, hai cặp b&aacute;n kết Nam Nghiệp Dư sẽ diễn ra giữa c&aacute;c cặp Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n v&agrave; Đặng Quang Anh l&uacute;c 12h00, L&ecirc; H&ugrave;ng Nam gặp Đỗ Anh Đức. Sau đ&oacute; l&agrave; hai cặp đấu b&aacute;n kết nam chuy&ecirc;n nghiệp giữa L&ecirc; Hữu Giang v&agrave; Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u, hạt giống số 2 Nguyễn Hữu Quyết gặp V&otilde; T&aacute; Thủy.</strong></em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

VMC 2017: Lê Hùng Nam hạ Thái Trung Hiếu ở tứ kết - Thảo My gặp Hanako ở chung kết

By GolfEdit.com - 27/12/2017

Sáng 27/12 diễn ra các cặp đấu tứ kết ở bảng Nam Nghiệp Dư -Chuyên Nghiệp và bán kết ở bảng Nữ mở rộng và bảng Trung Cao Niên. 

Tứ kết Nam nghiệp Dư gồm các cặp: Trương Chí Quân & Nguyễn Bảo Long, Trần Lê Hùng & Đặng Quang Anh, Đoàn Văn Nam gặp Võ Văn Đức và Lê Hùng Nam đấu với Thái Trung Hiếu. 

Bất ngờ nhất có lẽ đến từ tay golf trẻ 12 tuổi Đặng Quang Anh khi loại người đàn anh từng làm mưa làm gió ở Vietnam Matchplay Championship 2016 Trần Lê Hùng với tỷ số cách biệt 4&2.

VMC2017DangQuangAnh01

Đặng Quang Anh cho thấy sự trưởng thành tại VMC 2017 - Ảnh Duy Dương

Cặp đấu được chú ý hơn cả là giữa hai thành viên VGA Union Cup miền Bắc - đội trưởng Lê Hùng Nam gặp Thái Trung Hiếu. Có thời điểm Thái Trung Hiếu dẫn trước 2up nhưng với bản lĩnh của Á Quân VMC 2016, Lê Hùng Nam đã vươn lên ở phần hố sau trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 2&1. 

VMC2017LeHungNam01

Á Quân VMC 2016 càng đánh càng hay - Ảnh Duy Dương

Trương Chí Quân không cho đàn em Nguyễn Bảo Long tạo nên bất ngờ khi có chiến thắng nhẹ nhàng 4&3. Huy chương đồng VMC 2016 là Đoàn Văn Nam đã bất ngờ gục ngã trước Đỗ Anh Đức với tỷ số 4&2.

VMC2017TruongChiQuan01

Trương Chí Quân không tốn quá nhiều sức lực cho đến thời điểm này tại giải đấu - Ảnh Duy Dương

Như vậy hai cặp đấu bán kết Nam nghiệp dư sẽ là: Trương Chí Quân và Đặng Quang Anh; Lê Hùng Nam gặp Đỗ Anh Đức. Theo nhận định của giới chuyên môn, trận chung kết Nam nghiệp dư VMC 2016 có thể sẽ được tái diễn khi khả năng lớn Trương Chí Quân gặp lại Lê Hùng Nam. Nhưng với matchplay thì mọi thứ còn quá sớm để kết luận.

Bảng Nữ mở rộng: Thảo My có chiến thắng hủy diệt 9&7 trước tay golf Nguyễn Thị Hằng, người loại vận đông viên nữ chuyên nghiệp duy nhất của giải đấu là Vũ Thị Vân sau màn marathon ở vòng tứ kết. Cặp đấu bán kết hai, nhà vô địch VJO 2017 Hanako Kawasaki thể hiện đẳng cấp vượt chội trước đàn em Đoàn Xuân Khuê Minh khi chiến thắng với tỷ số 6&5. Như vậy cặp đấu chung kết đầu tiên tại giải là hai tay golf xuất sắc nhất của làng golf nữ Việt: Nguyễn Thảo My đấu Hanako Kawasaki. Trận đấu này sẽ khẳng định ai sẽ là vận động viên thống trị golf nữ nghiệp dư hiện nay. 

VMC2017Hanako01

Hanako Kawasaki quá mạnh trước Đoàn Xuân Khuê Minh - Ảnh Duy Dương

Phân nhánh chuyên nghiệp: Hai cặp đấu bán kết của bảng chuyên nghiệp thuộc gồm cặp Lê Hữu Giang gặp Nguyễn Đình Châu, Nguyễn Hữu Quyết gặp Võ Tá Thủy. Lê Hữu Giang đến với giải VMC 2017 không mấy dễ dàng khi trong hai ngày liên tiếp phải trải qua hai vòng đánh Playoff sau màn lội người dòng không thể tin nổi. Ở trận tứ kết gặp Lai Thế Cường, Lê Hữu Giang bị dẫn tới 3up khi còn 4 hố đấu và một lần nữa bản lĩnh của nhà vô địch giải đã giúp anh liên tiếp thắng ở các hố đấu 15,16,17. Anh có cơ hội hạ Lai Thế Cường ở đường 18 nhưng cú gạt trượt đáng tiếc buộc anh một lần nữa phải giải quyết thắng thua bằng playoff hố 1. Ở lượt đấu thứ 1, thần may mắn đã mỉm cười với Lê Hữu Giang khi anh pitch bóng từ khoảng cách 50yards khiến bóng đập cờ nằm cách hố hơn 1 yard. Trong khi đó Lai Thế Cường sau pha teeshot đưa bóng nằm bụi cạnh kênh nước sau đó cứu bóng sang bunker để sau đó tiếp green khá non, bóng cách pin chừng 13 yards. Lai Thế Cường cần tới 3 putt trong khi đó Lê Hữu Giang xuất sắc ghi điểm PAR với 1 putt, để điền tên mình vào vòng bán kết. 

Nguyễn Hữu Quyết đang cho thấy anh là ứng cử viên cho chức vô địch khi băng băng về đích. Anh thắng Lê Việt Cường với tỷ số 2&1 ở tứ kết. Trong khi đó Nguyễn Văn Bằng thất thủ trước tay golf đến từ Hà Tĩnh Võ Tá Thủy với tỷ số 2&1. 

VMC2017NguyenHuuQuyet

Nguyễn Hữu Quyết đang cho thấy một năm thi đấu tỏa sáng - Ảnh Duy Dương

Lịch đấu bán kết chiều 27/12:

Trong cùng ngày 27/12, hai cặp bán kết Nam Nghiệp Dư sẽ diễn ra giữa các cặp Trương Chí Quân và Đặng Quang Anh lúc 12h00, Lê Hùng Nam gặp Đỗ Anh Đức. Sau đó là hai cặp đấu bán kết nam chuyên nghiệp giữa Lê Hữu Giang và Nguyễn Đình Châu, hạt giống số 2 Nguyễn Hữu Quyết gặp Võ Tá Thủy.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi