<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2475-vmc-2017-khong-co-bat-ngo-lon-trong-ngay-26-12.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>VMC 2017: Không có bất ngờ lớn trong ngày 26/12</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>VMC 2017: Không có bất ngờ lớn trong ngày 26/12</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VMC2017Trung-Thu2-630x360.jpg"> <figcaption>VMC 2017: Không có bất ngờ lớn trong ngày 26/12</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải Golf VĐ Đối kh&aacute;ng nghiệp dư v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp Quốc Gia 2017 sau v&ograve;ng ph&acirc;n hạng đấu gậy trong ng&agrave;y 25/12 đ&atilde; chọn ra c&aacute;c cặp đấu Matchplay cho ng&agrave;y 26/12.&nbsp;</p></h3> </header> <p><em>Theo đ&oacute; bảng Nam Nghiệp Dư</em> đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh cả hai v&ograve;ng 1/32 v&agrave; 1/16 với&nbsp;23&nbsp;cặp đấu nổi bật, do Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n được đặc c&aacute;ch ở v&ograve;ng đấu 1/32. Đương kim v&ocirc; địch giải đấu cũng dễ d&agrave;ng vượt qua Nguyễn Vũ Đức Anh với tỷ số 6&amp;5 để lọt v&agrave;o v&ograve;ng Tứ kết. Đối thủ của Ch&iacute; Qu&acirc;n l&agrave; một t&agrave;i năng rất trẻ tuổi Nguyễn Bảo Long sau khi vượt qua tay golf L&ecirc; Tiến Dũng 2Up ở v&ograve;ng 1/16.&nbsp;</p> <p>Nh&oacute;m vận động vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu ở bảng Nam nghiệp dư như L&ecirc; H&ugrave;ng Nam cũng c&oacute; hai chiến thắng trước&nbsp;Trần&nbsp;Hồng Thắng v&agrave; Vũ Anh Nguy&ecirc;n (thắng 1Up). &Aacute; qu&acirc;n của VMC 2016 sẽ gặp th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ugrave;ng tuyển VGA Union Cup Th&aacute;i Trung Hiếu ở tứ kết. Đ&acirc;y hứa hẹn l&agrave; trận đấu hấp dẫn ở v&ograve;ng đấu ng&agrave;y 27/12. Golfer Th&aacute;i Trung Hiếu kh&ocirc;ng qu&aacute; vất vả để vượt qua hai đối thủ ở hai v&ograve;ng l&agrave; Nguyễn Thế Vinh (thắng 6&amp;5), v&agrave; L&ecirc; Đức Kỳ (thắng 3&amp;2).&nbsp;</p> <p>Vận động vi&ecirc;n cao hơn 1m8 đang học tập tại Mỹ l&agrave; Trần L&ecirc; H&ugrave;ng cũng đ&aacute;nh bại Nguyễn Văn Th&aacute;i v&agrave; Nguyễn Văn Tải để đối đầu với Đặng Quang Anh ở tứ kết. VMC 2017 l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Đặng Quang Anh tham dự nhưng tay golf 12 tuổi đ&atilde; sẵn s&agrave;ng thử th&aacute;ch thức&nbsp;m&igrave;nh với những&nbsp;tay golf dầy dạn kinh nghiệm hơn.&nbsp;</p> <p><em>Ở ph&acirc;n nh&aacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp,</em> 8 cặp đấu đ&atilde; diễn ra v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất ngờ n&agrave;o lớn khi những tay golf nổi bật đều d&agrave;nh quyền đi tiếp v&agrave;o v&ograve;ng tứ kết. C&oacute; lẽ trận đấu k&iacute;nh t&iacute;nh nhất thuộc về cặp Nguyễn Trung Thu v&agrave; đương kim v&ocirc; địch giải chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng VMC 2016 L&ecirc; Hữu Giang. Hạt giống số 13 Nguyễn Trung Thu đ&atilde; dẫn với tỷ số 2Up đến hố 16 v&agrave; khi mọi người nghĩ tới một kịch bản&nbsp;shock&nbsp;th&igrave; L&ecirc; Hữu Giang cho thấy bản lĩnh của m&igrave;nh. Anh xuất sắc lội ngược d&ograve;ng khi thắng hố 17, 18 để k&eacute;o trận đấu v&agrave;o v&ograve;ng playoff c&acirc;n n&atilde;o. Sau hai hố đấu L&ecirc; Hữu Giang đ&aacute;nh bại Nguyễn Trung Thu&nbsp; để ch&iacute;nh thức v&agrave;o v&ograve;ng tứ kết gặp hạt giống số 5 l&agrave; Lai Thế Cường.&nbsp;</p> <p>PGA Th&aacute;i Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u cũng kh&ocirc;ng mấy kh&oacute; khăn khi loại Vũ Anh Quang với kết quả 4&amp;3. Top 3 FLC Vietnam Masters, hạt giống số 2 Nguyễn Hữu Quyết hạ Nguyễn Văn Hưng với tỷ số 2Up. Cựu vận động vi&ecirc;n từng tham dự SEAGames l&agrave; V&otilde; T&aacute; Thủy c&oacute; chiến thắng c&aacute;ch biệt 4&amp;3 trước Phạm Đồng Dũng. Golfer trẻ Nguyễn Gia Hồng sẽ đối đầu với Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u ở tứ kết sau khi vượt qua Cao Xu&acirc;n S&acirc;m 2up.</p> <p><em>Bảng Nữ Mở Rộng,</em> c&aacute;c hạt giống h&agrave;ng đầu như Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh đều lọt v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết. Hạt giống số 1 của nữ l&agrave; Thảo My c&oacute; chiến thắng hủy diệt 5&amp;4 trước đ&agrave;n em Phạm Thị Yến Vy. C&oacute; kết quả tương tự 5&amp;4 giữa cặp Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh v&agrave; Ng&ocirc; Thị An Trinh. Hanako Kawasaki vượt qua Ho&agrave;ng Hương Ly với tỷ số 3&amp;2. Cặp đấu gay cấn nhất thuộc về tay golf chuy&ecirc;n nghiệp Vũ Thị V&acirc;n v&agrave; Nguyễn Thị Hằng. Vũ Thị V&acirc;n sau khi bị dẫn trước 4up đ&atilde; lội ngược d&ograve;ng để đưa về thế h&ograve;a sau 18 hố, buộc Nguyễn Thị Hằng phải bước v&agrave;o loạt playoff. Nhưng trong một ng&agrave;y thi đấu kh&ocirc;ng may mắn, c&uacute; gạt trượt của &aacute; qu&acirc;n VMC 2016 đ&atilde; bỏ lỡ cơ hội v&agrave;o b&aacute;n kết để nhận khoản tiền thưởng 30 triệu. Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu đầu ti&ecirc;n của VMC c&oacute; bảng chuy&ecirc;n nghiệp nữ v&agrave; Vũ Thị V&acirc;n l&agrave; tay golf chuy&ecirc;n nghiệp duy nhất tham dự giải.&nbsp;</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; kết quả chi tiết của c&aacute;c bảng đấu:</p> <p><strong>BẢNG NAM NGHIỆP DƯ:</strong></p> <table style="width: 349.5px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 1 ) TRƯƠNG CH&Iacute; QU&Acirc;N</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">WIN</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 1 ) TRƯƠNG CH&Iacute; QU&Acirc;N</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">6&amp;5</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 32 )&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 16 ) NGUYỄN VŨ QUỐC ANH</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">5&amp;3</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 16 ) NGUYỄN VŨ QUỐC ANH</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 17 ) NGUYỄN ĐẶNG MINH</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 8 ) NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 25 ) NGUYỄN BẢO LONG</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">2 UP</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 25 ) NGUYỄN BẢO LONG</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">3&amp;2</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 9 ) PHẠM TIẾN DŨNG</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">2&amp;1</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 9 ) PHẠM TIẾN DŨNG</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 24 ) NGUYỄN TUẤN VIỆT</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 4 ) &Ocirc;N VĂN NAM</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">8&amp;7</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">( 4 ) &Ocirc;N VĂN NAM</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 29 ) NGUYỄN HỒNG SƠN</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 13 ) ĐẶNG QUANG ANH</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">4&amp;3</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 13 ) ĐẶNG QUANG ANH</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">2 UP</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 20 ) NGUYỄN ĐỨC HO&Agrave;NG</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 5 ) TRẦN L&Ecirc; H&Ugrave;NG</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">6&amp;5</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 5 ) TRẦN L&Ecirc; H&Ugrave;NG</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">3&amp;2</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 28 ) NGUYỄN XU&Acirc;N TH&Aacute;I</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 12 ) NGUYỄN VĂN T&Aacute;M</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">3&amp;2</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 12 ) NGUYỄN VĂN T&Aacute;M</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 21 ) Đ&Agrave;M HỮU MẠNH</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 2 ) LƯU VĂN TUẤN</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">WIN</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 2 ) LƯU VĂN TUẤN</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 31 ) ĐỖ NGỌC DINH</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 15 ) ĐỖ ANH ĐỨC</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">3&amp;2</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">( 15 ) ĐỖ ANH ĐỨC</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">2&amp;1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 18 ) VŨ ĐỨC LONG</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 7 ) NGUYỄN HỒNG HẢI</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">3&amp;2</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 7 ) NGUYỄN HỒNG HẢI</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 26 ) ĐƯỜNG NGỌC DƯƠNG</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 10 ) ĐO&Agrave;N VĂN NAM</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">Hole 19</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 10 ) ĐO&Agrave;N VĂN NAM</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">7&amp;6</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 23 ) NGUYỄN NHẤT LONG</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 3 ) L&Ecirc; H&Ugrave;NG NAM</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">WIN</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">( 3 ) L&Ecirc; H&Ugrave;NG NAM</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">1 UP</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">( 30 ) TRẦN HỒNG THẮNG</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 14 ) DƯƠNG VĂN VINH</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 19 ) VŨ ANH NGUYỆN</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 19 ) VŨ ANH NGUYỆN</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">5&amp;4</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 6 ) TH&Aacute;I TRUNG HIẾU</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">6&amp;5</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 146px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 26px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 26px;">( 6 ) TH&Aacute;I TRUNG HIẾU</td> <td style="width: 26.5px; height: 26px;">3&amp;2</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 27 ) NGUYỄN THẾ VINH</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">24</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 11 ) L&Ecirc; ĐỨC KỲ</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">WIN</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">( 11 ) L&Ecirc; ĐỨC KỲ</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 146px; height: 13px;">( 22 ) KIỀU HỮU HO&Agrave;N</td> <td style="width: 41px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 113px; height: 13px;">&nbsp;</td> <td style="width: 26.5px; height: 13px;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>BẢNG NAM CHUY&Ecirc;N NGHIỆP:</strong></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" width="264"> <tbody> <tr> <td>(1) NGUYỄN GIA HỒNG</td> <td>2 UP</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(16) CAO XU&Acirc;N S&Acirc;M</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(8) NGUYỄN Đ&Igrave;NH CH&Acirc;U</td> <td>4&amp;3</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(9) VŨ ANH QUANG</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(5) LAI THẾ CƯỜNG</td> <td>4&amp;3</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(12) ALEX QUỐC TRẦN</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(4) L&Ecirc; HỮU GIANG</td> <td>Hole 20</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(13) NGUYỄN TRUNG THU</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(3) PHẠM ĐỒNG DŨNG</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(14) V&Otilde; T&Aacute; THỦY</td> <td>4&amp;3</td> </tr> <tr> <td>(6) NGUYỄN TUẤN LONG</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(11) NGUYỄN VĂN BẰNG</td> <td>2 UP</td> </tr> <tr> <td>(7) ĐINH MẠNH C&Ocirc;NG</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(10) L&Ecirc; VIỆT CƯỜNG</td> <td>2 UP</td> </tr> <tr> <td>(2) NGUYỄN HỮU QUYẾT</td> <td>2 UP</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>(15) NGUYỄN VĂN HƯNG</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>BẢNG NỮ NGHIỆP DƯ:</strong></p> <table style="width: 263.5px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(1) NGUYỄN THẢO MY</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">5&amp;4</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(8) PHẠM THỊ YẾN VY</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(5) NGUYỄN THỊ HẰNG</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">Hole 19</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(4) VŨ THỊ V&Acirc;N (PRO)</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(3) ĐO&Agrave;N XU&Acirc;N KHU&Ecirc; MINH</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">5&amp;4</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(6) NG&Ocirc; THỊ AN TRINH</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(7) HO&Agrave;NG HƯƠNG LY</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="height: 13px; width: 184px;">(2) HANAKO KAWASAKI</td> <td style="height: 13px; width: 70.5px;">3&amp;2</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>BẢNG TRUNG CAO NI&Ecirc;N:</strong></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" width="233"> <tbody> <tr> <td width="179">( 1 ) L&Ecirc; XU&Acirc;N QUANG</td> <td width="54">Hole 20</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>( 8 ) TRẦN QUANG VINH</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>( 5 ) NGUYỄN HUY TIẾN</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>( 4 ) TRƯƠNG QUỐC CH&Iacute;</td> <td>Hole 19</td> </tr> <tr> <td>( 3 ) NGUYỄN DUY HẢI</td> <td>2&amp;1</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>( 6 ) NGUYỄN TIẾN LONG</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>( 7 ) NGUYỄN SỸ T&Igrave;NH</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>( 2 ) NGUYỄN ĐỨC HẠNH</td> <td>5&amp;4</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

VMC 2017: Không có bất ngờ lớn trong ngày 26/12

By GolfEdit.com - 27/12/2017

Giải Golf VĐ Đối kháng nghiệp dư và chuyên nghiệp Quốc Gia 2017 sau vòng phân hạng đấu gậy trong ngày 25/12 đã chọn ra các cặp đấu Matchplay cho ngày 26/12. 

Theo đó bảng Nam Nghiệp Dư đã hoàn thành cả hai vòng 1/32 và 1/16 với 23 cặp đấu nổi bật, do Trương Chí Quân được đặc cách ở vòng đấu 1/32. Đương kim vô địch giải đấu cũng dễ dàng vượt qua Nguyễn Vũ Đức Anh với tỷ số 6&5 để lọt vào vòng Tứ kết. Đối thủ của Chí Quân là một tài năng rất trẻ tuổi Nguyễn Bảo Long sau khi vượt qua tay golf Lê Tiến Dũng 2Up ở vòng 1/16. 

Nhóm vận động viên tiêu biểu ở bảng Nam nghiệp dư như Lê Hùng Nam cũng có hai chiến thắng trước Trần Hồng Thắng và Vũ Anh Nguyên (thắng 1Up). Á quân của VMC 2016 sẽ gặp thành viên cùng tuyển VGA Union Cup Thái Trung Hiếu ở tứ kết. Đây hứa hẹn là trận đấu hấp dẫn ở vòng đấu ngày 27/12. Golfer Thái Trung Hiếu không quá vất vả để vượt qua hai đối thủ ở hai vòng là Nguyễn Thế Vinh (thắng 6&5), và Lê Đức Kỳ (thắng 3&2). 

Vận động viên cao hơn 1m8 đang học tập tại Mỹ là Trần Lê Hùng cũng đánh bại Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Tải để đối đầu với Đặng Quang Anh ở tứ kết. VMC 2017 là lần đầu tiên Đặng Quang Anh tham dự nhưng tay golf 12 tuổi đã sẵn sàng thử thách thức mình với những tay golf dầy dạn kinh nghiệm hơn. 

Ở phân nhánh chuyên nghiệp, 8 cặp đấu đã diễn ra và không có bất ngờ nào lớn khi những tay golf nổi bật đều dành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết. Có lẽ trận đấu kính tính nhất thuộc về cặp Nguyễn Trung Thu và đương kim vô địch giải chuyên nghiệp đối kháng VMC 2016 Lê Hữu Giang. Hạt giống số 13 Nguyễn Trung Thu đã dẫn với tỷ số 2Up đến hố 16 và khi mọi người nghĩ tới một kịch bản shock thì Lê Hữu Giang cho thấy bản lĩnh của mình. Anh xuất sắc lội ngược dòng khi thắng hố 17, 18 để kéo trận đấu vào vòng playoff cân não. Sau hai hố đấu Lê Hữu Giang đánh bại Nguyễn Trung Thu  để chính thức vào vòng tứ kết gặp hạt giống số 5 là Lai Thế Cường. 

PGA Thái Nguyễn Đình Châu cũng không mấy khó khăn khi loại Vũ Anh Quang với kết quả 4&3. Top 3 FLC Vietnam Masters, hạt giống số 2 Nguyễn Hữu Quyết hạ Nguyễn Văn Hưng với tỷ số 2Up. Cựu vận động viên từng tham dự SEAGames là Võ Tá Thủy có chiến thắng cách biệt 4&3 trước Phạm Đồng Dũng. Golfer trẻ Nguyễn Gia Hồng sẽ đối đầu với Nguyễn Đình Châu ở tứ kết sau khi vượt qua Cao Xuân Sâm 2up.

Bảng Nữ Mở Rộng, các hạt giống hàng đầu như Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki, Đoàn Xuân Khuê Minh đều lọt vào vòng bán kết. Hạt giống số 1 của nữ là Thảo My có chiến thắng hủy diệt 5&4 trước đàn em Phạm Thị Yến Vy. Có kết quả tương tự 5&4 giữa cặp Đoàn Xuân Khuê Minh và Ngô Thị An Trinh. Hanako Kawasaki vượt qua Hoàng Hương Ly với tỷ số 3&2. Cặp đấu gay cấn nhất thuộc về tay golf chuyên nghiệp Vũ Thị Vân và Nguyễn Thị Hằng. Vũ Thị Vân sau khi bị dẫn trước 4up đã lội ngược dòng để đưa về thế hòa sau 18 hố, buộc Nguyễn Thị Hằng phải bước vào loạt playoff. Nhưng trong một ngày thi đấu không may mắn, cú gạt trượt của á quân VMC 2016 đã bỏ lỡ cơ hội vào bán kết để nhận khoản tiền thưởng 30 triệu. Đây là giải đấu đầu tiên của VMC có bảng chuyên nghiệp nữ và Vũ Thị Vân là tay golf chuyên nghiệp duy nhất tham dự giải. 

Dưới đây là kết quả chi tiết của các bảng đấu:

BẢNG NAM NGHIỆP DƯ:

( 1 ) TRƯƠNG CHÍ QUÂN WIN    
    ( 1 ) TRƯƠNG CHÍ QUÂN 6&5
( 32 )       
       
( 16 ) NGUYỄN VŨ QUỐC ANH 5&3    
    ( 16 ) NGUYỄN VŨ QUỐC ANH  
( 17 ) NGUYỄN ĐẶNG MINH      
       
( 8 ) NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH      
    ( 25 ) NGUYỄN BẢO LONG 2 UP
( 25 ) NGUYỄN BẢO LONG 3&2    
       
( 9 ) PHẠM TIẾN DŨNG 2&1    
    ( 9 ) PHẠM TIẾN DŨNG  
( 24 ) NGUYỄN TUẤN VIỆT      
       
( 4 ) ÔN VĂN NAM 8&7    
    ( 4 ) ÔN VĂN NAM  
( 29 ) NGUYỄN HỒNG SƠN      
       
( 13 ) ĐẶNG QUANG ANH 4&3    
    ( 13 ) ĐẶNG QUANG ANH 2 UP
( 20 ) NGUYỄN ĐỨC HOÀNG      
       
( 5 ) TRẦN LÊ HÙNG 6&5    
    ( 5 ) TRẦN LÊ HÙNG 3&2
( 28 ) NGUYỄN XUÂN THÁI      
       
( 12 ) NGUYỄN VĂN TÁM 3&2    
    ( 12 ) NGUYỄN VĂN TÁM  
( 21 ) ĐÀM HỮU MẠNH      
       
( 2 ) LƯU VĂN TUẤN WIN    
    ( 2 ) LƯU VĂN TUẤN  
( 31 ) ĐỖ NGỌC DINH      
       
( 15 ) ĐỖ ANH ĐỨC 3&2    
    ( 15 ) ĐỖ ANH ĐỨC 2&1
( 18 ) VŨ ĐỨC LONG      
       
( 7 ) NGUYỄN HỒNG HẢI 3&2    
    ( 7 ) NGUYỄN HỒNG HẢI  
( 26 ) ĐƯỜNG NGỌC DƯƠNG      
       
( 10 ) ĐOÀN VĂN NAM Hole 19    
    ( 10 ) ĐOÀN VĂN NAM 7&6
( 23 ) NGUYỄN NHẤT LONG      
       
( 3 ) LÊ HÙNG NAM WIN    
    ( 3 ) LÊ HÙNG NAM 1 UP
( 30 ) TRẦN HỒNG THẮNG      
       
( 14 ) DƯƠNG VĂN VINH      
    ( 19 ) VŨ ANH NGUYỆN  
( 19 ) VŨ ANH NGUYỆN 5&4    
       
( 6 ) THÁI TRUNG HIẾU 6&5    
    ( 6 ) THÁI TRUNG HIẾU 3&2
( 27 ) NGUYỄN THẾ VINH      
    24  
( 11 ) LÊ ĐỨC KỲ WIN    
    ( 11 ) LÊ ĐỨC KỲ  
( 22 ) KIỀU HỮU HOÀN      

BẢNG NAM CHUYÊN NGHIỆP:

(1) NGUYỄN GIA HỒNG 2 UP
   
(16) CAO XUÂN SÂM  
(8) NGUYỄN ĐÌNH CHÂU 4&3
   
(9) VŨ ANH QUANG  
(5) LAI THẾ CƯỜNG 4&3
   
(12) ALEX QUỐC TRẦN  
(4) LÊ HỮU GIANG Hole 20
   
(13) NGUYỄN TRUNG THU  
(3) PHẠM ĐỒNG DŨNG  
   
(14) VÕ TÁ THỦY 4&3
(6) NGUYỄN TUẤN LONG  
   
(11) NGUYỄN VĂN BẰNG 2 UP
(7) ĐINH MẠNH CÔNG  
   
(10) LÊ VIỆT CƯỜNG 2 UP
(2) NGUYỄN HỮU QUYẾT 2 UP
8  
(15) NGUYỄN VĂN HƯNG  

BẢNG NỮ NGHIỆP DƯ:

(1) NGUYỄN THẢO MY 5&4
(8) PHẠM THỊ YẾN VY  
(5) NGUYỄN THỊ HẰNG Hole 19
(4) VŨ THỊ VÂN (PRO)  
(3) ĐOÀN XUÂN KHUÊ MINH 5&4
(6) NGÔ THỊ AN TRINH  
(7) HOÀNG HƯƠNG LY  
(2) HANAKO KAWASAKI 3&2

BẢNG TRUNG CAO NIÊN:

( 1 ) LÊ XUÂN QUANG Hole 20
   
( 8 ) TRẦN QUANG VINH  
( 5 ) NGUYỄN HUY TIẾN  
   
( 4 ) TRƯƠNG QUỐC CHÍ Hole 19
( 3 ) NGUYỄN DUY HẢI 2&1
   
( 6 ) NGUYỄN TIẾN LONG  
( 7 ) NGUYỄN SỸ TÌNH  
   
( 2 ) NGUYỄN ĐỨC HẠNH 5&4

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi