<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2474-7-guong-mat-dang-chu-y-tai-giai-vd-golf-doi-khang-quoc-gia-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>7 gương mặt đáng chú ý tại Giải VĐ Golf đối kháng Quốc Gia 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>7 gương mặt đáng chú ý tại Giải VĐ Golf đối kháng Quốc Gia 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VMC201701-750x428.jpg"> <figcaption>7 gương mặt đáng chú ý tại Giải VĐ Golf đối kháng Quốc Gia 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Vietnam Matchplay Championship l&agrave; giải cuối c&ugrave;ng trong năm 2017 của Hiệp hội golf Việt Nam), thu h&uacute;t nhiều VĐV ti&ecirc;u biểu của l&agrave;ng golf Việt Nam hiện nay.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ hai li&ecirc;n tiếp giải v&ocirc; địch đối kh&aacute;ng tiếp tục được tổ chức ở nội dung chuy&ecirc;n nghiệp với tổng gi&aacute; trị giải thưởng cho c&aacute;c golfer l&agrave; 350 triệu đồng với Nam, v&agrave; lần đầu ti&ecirc;n tổ chức bảng Nữ chuy&ecirc;n nghiệp với tổng giải 50 triệu đồng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC201701.jpg?1514302841167" alt="VMC201701" /></p> <p>C&oacute; tổng cộng bốn bảng đấu ch&iacute;nh thức gồm: Nam nghiệp dư, Nam chuy&ecirc;n nghiệp, Nữ mở rộng, Trung Cao Ni&ecirc;n. C&aacute;c VĐV sau khi vượt qua v&ograve;ng ph&acirc;n loại t&iacute;nh điểm gậy ở v&ograve;ng 1 ng&agrave;y 25/12 sẽ bước v&agrave;o tranh t&agrave;i ở thể thức đối kh&aacute;ng từ h&ocirc;m nay. C&aacute;c cặp đấu chung kết t&igrave;m ra nh&agrave; v&ocirc; địch sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 28/12 tr&ecirc;n s&acirc;n Vinpearl Hải Ph&ograve;ng.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c vận động vi&ecirc;n nổi bật tại giải</p> <p><strong>1. Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n.</strong>&nbsp;Đương kim v&ocirc; địch giải đấu được xếp l&agrave;m hạt giống số một của bảng nghiệp dư Nam. Ch&iacute; Qu&acirc;n tập trung học tập v&agrave; thi đấu ở Mỹ nhiều hơn trong năm nay v&agrave; chỉ tham dự duy nhất giải Vietnam Junior Open cuối th&aacute;ng 6 diễn ra ở Hồ Tr&agrave;m. Tuy nhi&ecirc;n anh được coi l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; cho chức v&ocirc; địch.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TruongQuan.JPG" alt="" border="0" /></p> <p><strong>2. Nguyễn Thảo My.</strong>&nbsp;Golfer đang đứng thứ 1.446 tr&ecirc;n bảng World Amateur Golf Ranking được đ&aacute;nh gi&aacute; cao nhất ở bảng Nữ v&agrave; quyết t&acirc;m bảo vệ chiếc Cup c&ocirc; gi&agrave;nh được năm 2016. Thảo My li&ecirc;n tục đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao ở c&aacute;c giải đấu thuộc trường đại học m&agrave; c&ocirc; đang theo đuổi ở Mỹ. Trong đ&oacute; phải kể đến kết quả đồng hạng nhất c&aacute; nh&acirc;n giải William &amp; Mary Invitational, top 15 giải Lady Paladin Invitational. Đối thủ đ&aacute;ng kể của Thảo My ở VMC 2017 l&agrave; Hanako Kawasaki v&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch trẻ tuổi nhất của giải golf nữ quốc gia Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/ThaoMyVJO201601.jpg" alt="Kết quả h&igrave;nh ảnh cho Nguyễn Thảo My GolfEdit" /></p> <p><strong>3. Hanako Kawasaki.</strong>&nbsp;Hai năm trở lại đ&acirc;y c&ocirc; g&aacute;i người Việt lai Nhật cho thấy sự trưởng th&agrave;nh vượt bậc trong thi đấu. C&ocirc; lập kỷ lục với số điểm -3 ở v&ograve;ng 1 giải v&ocirc; địch quốc gia nữ 2016, v&agrave; sau đ&oacute; đăng quang giải n&agrave;y để c&oacute; danh hiệu lớn đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp. Năm 2017 Hanako cũng khẳng định sức mạnh trước cả những VĐV quốc tế khi v&ocirc; địch giải Vietnam Junior Open - nơi c&ocirc; t&aacute;i thiết lập kỷ lục đ&aacute;nh 69 gậy khi ở v&ograve;ng 1. Ch&iacute;nh nhờ th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y, Hanako đ&atilde; lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; vị tr&iacute; tr&ecirc;n bảng golf nữ nghiệp dư thế giới, trước cả Nguyễn Thảo My. Vị tr&iacute; hiện tại của c&ocirc; tr&ecirc;n WAGR l&agrave; 2.137.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/cache/A_Photos/2017/VJOR2hanako-630x360.jpg" alt="Kết quả h&igrave;nh ảnh cho Hanako Kawasaki GolfEdit" /></p> <p class="Normal"><strong>4. Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh.&nbsp;</strong>2017 l&agrave; một năm ch&oacute;i s&aacute;ng của golfer 14 tuổi người H&agrave; Nội khi trở th&agrave;nh VĐV nữ trẻ tuổi nhất lịch sử tham dự SEA Games v&agrave; v&ocirc; địch quốc gia. Tại VMC 2016, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng mấy th&agrave;nh c&ocirc;ng khi kh&ocirc;ng lọt v&agrave;o v&ograve;ng knock-out. Nhưng năm nay mọi chuyện đ&atilde; kh&aacute;c, Khu&ecirc; Minh đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm thi đấu, v&agrave; ở thể thức match-play cũng kh&ocirc;ng thể biết trước điều g&igrave; c&oacute; thể xảy ra.</p> <p class="Normal" style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/KhueMinhvdqg201702.jpg?1512887466696" alt="KhueMinhvdqg201702" /></p> <p class="Normal"><strong>5. L&ecirc; Hữu Giang.&nbsp;</strong>L&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch VMC 2016 sau c&uacute; gạt th&agrave;nh c&ocirc;ng ở hố 18 hạ golfer chuy&ecirc;n nghiệp Nguyễn Th&aacute;i Dương, L&ecirc; Hữu Giang được coi l&agrave; ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; cho danh hiệu danh gi&aacute; ở giải chuy&ecirc;n nghiệp đối kh&aacute;ng năm nay. Ở thể thức đối kh&aacute;ng L&ecirc; Hữu Giang vẫn cho thấy một sự điềm tĩnh trong thi đấu v&agrave; chắc chắn ở từng pha đ&aacute;nh. Đối thủ của anh năm nay l&agrave; những gương mặt mới c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt ở giải Vietnam Masters như Nguyễn Hữu Quyết. Ngo&agrave;i ra, bảng Nam chuy&ecirc;n nghiệp c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của một số golfer chuy&ecirc;n nghiệp quen thuộc như Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&acirc;u, Nguyễn Văn Bằng hay V&otilde; T&aacute; Thủy.</p> <p class="Normal" style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/LeHuuGiang_1.jpg?1514303225688" alt="LeHuuGiang_1" />&nbsp;</p> <p class="Normal"><strong>6. Tuyển VGA Union Cup miền Bắc thử lửa tại VMC 2017.&nbsp;</strong>Vietnam Matchplay Championship l&agrave; giải đấu được c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của tuyển VGA Union Cup miền Bắc rất quan t&acirc;m khi số lượng đăng k&yacute; kh&aacute; đ&ocirc;ng. Trong đ&oacute; c&oacute; đội trưởng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam, đương kim &aacute; qu&acirc;n giải VMC 2016, Th&aacute;i Trung Hiếu - golfer l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; ở c&aacute;c giải đấu phong tr&agrave;o năm nay. Huy chương đồng giải đối kh&aacute;ng quốc gia 2016 Đo&agrave;n Văn Nam chắc chắn cũng sẽ quyết t&acirc;m bảo vệ th&agrave;nh t&iacute;ch khi tiếp tục được thi đấu tr&ecirc;n s&acirc;n nh&agrave; Hải Ph&ograve;ng. Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn T&aacute;m hay Lưu Văn Tuấn cũng l&agrave; những th&agrave;nh vi&ecirc;n lần đầu tham dự Vietnam Matchplay Championship.</p> <p class="Normal" style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/LeHungNam.jpg?1514303271581" alt="LeHungNam" /></p> <p class="Normal" style="text-align: center;"><em>&Aacute; Qu&acirc;n VMC 2016 - đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc - golfer L&ecirc; H&ugrave;ng Nam&nbsp;</em></p> <p class="Normal"><strong>7. C&aacute;c golfer trẻ quyết t&acirc;m tạo n&ecirc;n bất ngờ.&nbsp;</strong>Năm 2016, giải v&ocirc; địch đối kh&aacute;ng quốc gia đ&atilde; chứng kiến những m&agrave;n thi đấu tuyệt vời của c&aacute;c golfer trẻ. Nhất Long đ&atilde; gieo sầu cho golfer l&atilde;o l&agrave;ng h&agrave;ng đầu Việt Nam l&agrave; Andrew H&ugrave;ng Phạm, v&agrave; khiến đối trưởng VGA Union Cup miền Bắc L&ecirc; H&ugrave;ng Nam to&aacute;t mồ h&ocirc;i hột. Hay Trần L&ecirc; H&ugrave;ng, VĐV trẻ từng loại hai niềm hi vọng, hai th&agrave;nh vi&ecirc;n hạt giống của giải l&agrave; Trần Thế Cường v&agrave; Th&aacute;i Trung Hiếu tại VMC 2016.</p> <p class="Normal">Năm nay giải đấu đ&oacute;n ch&agrave;o ba t&agrave;i năng trẻ kh&aacute;c l&agrave; Đặng Quang Anh, Nguyễn Bảo Long v&agrave; Nguyễn Vũ Đức Anh. Giải golf đối kh&aacute;ng thực sự l&agrave; giải đấu kh&ocirc;ng thể tốt hơn cho những m&agrave;n đối đầu về t&acirc;m l&yacute;, điều rất cần t&ocirc;i luyện cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n trẻ tuổi của Việt Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VMC201702.jpg?1514303339038" alt="VMC201702" /></p> <p class="Normal"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

7 gương mặt đáng chú ý tại Giải VĐ Golf đối kháng Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com - 26/12/2017

Vietnam Matchplay Championship là giải cuối cùng trong năm 2017 của Hiệp hội golf Việt Nam), thu hút nhiều VĐV tiêu biểu của làng golf Việt Nam hiện nay.

Đây là năm thứ hai liên tiếp giải vô địch đối kháng tiếp tục được tổ chức ở nội dung chuyên nghiệp với tổng giá trị giải thưởng cho các golfer là 350 triệu đồng với Nam, và lần đầu tiên tổ chức bảng Nữ chuyên nghiệp với tổng giải 50 triệu đồng.

VMC201701

Có tổng cộng bốn bảng đấu chính thức gồm: Nam nghiệp dư, Nam chuyên nghiệp, Nữ mở rộng, Trung Cao Niên. Các VĐV sau khi vượt qua vòng phân loại tính điểm gậy ở vòng 1 ngày 25/12 sẽ bước vào tranh tài ở thể thức đối kháng từ hôm nay. Các cặp đấu chung kết tìm ra nhà vô địch sẽ diễn ra vào ngày 28/12 trên sân Vinpearl Hải Phòng.

Dưới đây là các vận động viên nổi bật tại giải

1. Trương Chí Quân. Đương kim vô địch giải đấu được xếp làm hạt giống số một của bảng nghiệp dư Nam. Chí Quân tập trung học tập và thi đấu ở Mỹ nhiều hơn trong năm nay và chỉ tham dự duy nhất giải Vietnam Junior Open cuối tháng 6 diễn ra ở Hồ Tràm. Tuy nhiên anh được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

2. Nguyễn Thảo My. Golfer đang đứng thứ 1.446 trên bảng World Amateur Golf Ranking được đánh giá cao nhất ở bảng Nữ và quyết tâm bảo vệ chiếc Cup cô giành được năm 2016. Thảo My liên tục đạt thành tích cao ở các giải đấu thuộc trường đại học mà cô đang theo đuổi ở Mỹ. Trong đó phải kể đến kết quả đồng hạng nhất cá nhân giải William & Mary Invitational, top 15 giải Lady Paladin Invitational. Đối thủ đáng kể của Thảo My ở VMC 2017 là Hanako Kawasaki và nhà vô địch trẻ tuổi nhất của giải golf nữ quốc gia Đoàn Xuân Khuê Minh.

Kết quả hình ảnh cho Nguyễn Thảo My GolfEdit

3. Hanako Kawasaki. Hai năm trở lại đây cô gái người Việt lai Nhật cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong thi đấu. Cô lập kỷ lục với số điểm -3 ở vòng 1 giải vô địch quốc gia nữ 2016, và sau đó đăng quang giải này để có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2017 Hanako cũng khẳng định sức mạnh trước cả những VĐV quốc tế khi vô địch giải Vietnam Junior Open - nơi cô tái thiết lập kỷ lục đánh 69 gậy khi ở vòng 1. Chính nhờ thành tích này, Hanako đã lần đầu tiên có vị trí trên bảng golf nữ nghiệp dư thế giới, trước cả Nguyễn Thảo My. Vị trí hiện tại của cô trên WAGR là 2.137.

Kết quả hình ảnh cho Hanako Kawasaki GolfEdit

4. Đoàn Xuân Khuê Minh. 2017 là một năm chói sáng của golfer 14 tuổi người Hà Nội khi trở thành VĐV nữ trẻ tuổi nhất lịch sử tham dự SEA Games và vô địch quốc gia. Tại VMC 2016, Đoàn Xuân Khuê Minh đã không mấy thành công khi không lọt vào vòng knock-out. Nhưng năm nay mọi chuyện đã khác, Khuê Minh đã có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu, và ở thể thức match-play cũng không thể biết trước điều gì có thể xảy ra.

KhueMinhvdqg201702

5. Lê Hữu Giang. Lên ngôi vô địch VMC 2016 sau cú gạt thành công ở hố 18 hạ golfer chuyên nghiệp Nguyễn Thái Dương, Lê Hữu Giang được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu danh giá ở giải chuyên nghiệp đối kháng năm nay. Ở thể thức đối kháng Lê Hữu Giang vẫn cho thấy một sự điềm tĩnh trong thi đấu và chắc chắn ở từng pha đánh. Đối thủ của anh năm nay là những gương mặt mới có thành tích tốt ở giải Vietnam Masters như Nguyễn Hữu Quyết. Ngoài ra, bảng Nam chuyên nghiệp còn có sự góp mặt của một số golfer chuyên nghiệp quen thuộc như Nguyễn Đình Châu, Nguyễn Văn Bằng hay Võ Tá Thủy.

LeHuuGiang_1 

6. Tuyển VGA Union Cup miền Bắc thử lửa tại VMC 2017. Vietnam Matchplay Championship là giải đấu được các thành viên của tuyển VGA Union Cup miền Bắc rất quan tâm khi số lượng đăng ký khá đông. Trong đó có đội trưởng Lê Hùng Nam, đương kim á quân giải VMC 2016, Thái Trung Hiếu - golfer làm mưa làm gió ở các giải đấu phong trào năm nay. Huy chương đồng giải đối kháng quốc gia 2016 Đoàn Văn Nam chắc chắn cũng sẽ quyết tâm bảo vệ thành tích khi tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Hải Phòng. Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Tám hay Lưu Văn Tuấn cũng là những thành viên lần đầu tham dự Vietnam Matchplay Championship.

LeHungNam

Á Quân VMC 2016 - đội trưởng VGA Union Cup miền Bắc - golfer Lê Hùng Nam 

7. Các golfer trẻ quyết tâm tạo nên bất ngờ. Năm 2016, giải vô địch đối kháng quốc gia đã chứng kiến những màn thi đấu tuyệt vời của các golfer trẻ. Nhất Long đã gieo sầu cho golfer lão làng hàng đầu Việt Nam là Andrew Hùng Phạm, và khiến đối trưởng VGA Union Cup miền Bắc Lê Hùng Nam toát mồ hôi hột. Hay Trần Lê Hùng, VĐV trẻ từng loại hai niềm hi vọng, hai thành viên hạt giống của giải là Trần Thế Cường và Thái Trung Hiếu tại VMC 2016.

Năm nay giải đấu đón chào ba tài năng trẻ khác là Đặng Quang Anh, Nguyễn Bảo Long và Nguyễn Vũ Đức Anh. Giải golf đối kháng thực sự là giải đấu không thể tốt hơn cho những màn đối đầu về tâm lý, điều rất cần tôi luyện cho các vận động viên trẻ tuổi của Việt Nam.

VMC201702

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi