<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2470-giai-golf-tu-hung-khi-moi-dieu-khong-chi-dung-lai-o-mot-giai-dau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Giải golf Tứ Hùng: Khi mọi điều không chỉ dừng lại ở một giải đấu.</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Giải golf Tứ Hùng: Khi mọi điều không chỉ dừng lại ở một giải đấu.</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TuHung01-750x428.jpg"> <figcaption>Giải golf Tứ Hùng: Khi mọi điều không chỉ dừng lại ở một giải đấu.</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Ng&agrave;y h&ocirc;m qua, 16/12 c&acirc;u lạc bộ golf cựu sinh vi&ecirc;n Đại Học X&acirc;y Dựng đ&atilde; xuất sắc v&ocirc; địch giải đồng đội giải Golf Tứ H&ugrave;ng v&agrave; h&igrave;nh ảnh của những nh&agrave; v&ocirc; địch tr&ecirc;n bục vinh quang vẫn khiến nhiều người xem phải rạo rực.</p></h3> </header> <p>Giải đấu n&agrave;o cũng sẽ c&oacute; người chiến thắng nhưng điều đ&oacute; thực sự &yacute; nghĩa hơn rất nhiều khi những người&nbsp;về&nbsp;sau cũng vui mừng chia sẻ niềm vui với nh&agrave; v&ocirc; địch v&agrave; ở&nbsp;ch&iacute;nh giải Golf Tứ H&ugrave;ng l&agrave; như vậy.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TuHung02.jpg?1513495902769" alt="TuHung02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tuyển c&acirc;u lạc bộ Golf Đại Học X&acirc;y Dựng&nbsp;khoắc những bộ suites</em><em>&nbsp;trang trọng trước nh&agrave; c&acirc;u lạc bộ s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n&nbsp;</em></p> <p>Kh&aacute;c với rất nhiều giải đấu Golf phong tr&agrave;o từng diễn ra, giải golf Tứ H&ugrave;ng l&agrave; một cuộc thi đấu Golf của c&aacute;c cựu sinh vi&ecirc;n&nbsp;4 trường Đại Học B&aacute;ch Khoa- Kinh Tế - X&acirc;y Dựng - T&agrave;i Ch&iacute;nh. Một trận địa được tạo ra bởi những thủ lĩnh h&agrave;ng đầu, họ bắt tay nhau để tạo n&ecirc;n một giải đấu c&oacute; t&iacute;nh lịch sử. Lịch sử của sự kết giao giữa những thế hệ sinh vi&ecirc;n đ&atilde; từng nếm đủ những kh&oacute; khăn, mặn ch&aacute;t của thời kỳ đi l&ecirc;n sự&nbsp;tiến bộ cho đất nước. Kh&ocirc;ng &iacute;t những thanh ni&ecirc;n &#039;ng&acirc;y ng&ocirc;&#039; năm ấy nay đ&atilde; l&agrave; những người đ&agrave;n &ocirc;ng, phụ nữ&nbsp;th&agrave;nh đạt&nbsp;v&agrave; c&oacute; địa vị trong x&atilde; hội. Kể cả những h&agrave;o quang m&agrave; họ c&oacute; được trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay vẫn chẳng bao giờ c&oacute; thể qu&ecirc;n được &#039;những ng&agrave;y xưa đ&oacute;i khổ, vất vả học h&agrave;nh&#039; v&agrave; t&igrave;nh bạn vẫn ấm nồng như thế. Nghĩ lại thời đ&oacute; chắc sống mũi vẫn cay cay, cơ m&agrave; c&aacute;i thời sinh vi&ecirc;n c&oacute; thiếu thốn thật đấy nhưng họ l&agrave; c&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&ocirc; tư v&agrave; kh&ocirc;ng phải qu&aacute; bận rộn&nbsp;trong cuộc sống đầy x&ocirc; bồ v&agrave; &aacute;p lực&nbsp;như ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Giải golf Tứ H&ugrave;ng ra đời như l&agrave; một điều tất yếu&nbsp;v&agrave; thực sự vượt qua khu&ocirc;n khổ của một giải đấu đầy cạnh tranh th&aacute;ch thức, bởi đ&oacute; l&agrave; giải đấu tri &acirc;n t&igrave;nh bằng hữu giữa&nbsp;những thế hệ sinh vi&ecirc;n B&aacute;ch - Kinh- X&acirc;y - T&agrave;i, một&nbsp;dịp để &ocirc;n lại kỷ niệm của một thời&nbsp;kỳ đầy&nbsp;giai thoại đ&aacute;ng nhớ v&agrave; qua giải đấu người tham dự&nbsp;c&ugrave;ng nhau ủng hộ san sẻ cho những ho&agrave;n cảnh học sinh sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn của v&ugrave;ng cao.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TuHungBattle.jpg?1513555424284" alt="TuHungBattle" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Lễ khai mạc giải golf Tứ H&ugrave;ng diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng v&agrave; đầy h&agrave;o hứng</em></p> <p>Bốn chủ tịch của 4 c&acirc;u lạc bộ golf v&agrave; ban tổ chức đ&atilde; c&oacute; một khoảng thời gian chuẩn bị rất kỳ c&ocirc;ng v&agrave; chu đ&aacute;o cho giải đấu. Từ đặt&nbsp;t&ecirc;n cho giải đấu, format thi đấu, bốc thăm chia nh&oacute;m v&agrave; để đảm bảo sự chặt chẽ BTC cũng đ&atilde; lập ra một bạn kỹ thuật cho giải để mọi kh&acirc;u được diễn ra trơn tru nhất từ khi bắt đầu cho đến khi kết th&uacute;c.&nbsp;Đội trưởng mỗi đội đều chịu tr&aacute;ch nhiệm c&ocirc;ng bố danh s&aacute;ch v&agrave; handicap của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&uacute;ng ng&agrave;y quy định.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TuHung05.jpg?1513495966538" alt="TuHung05" /></p> <p style="text-align: center;">(từ tr&aacute;i&nbsp;sang phải)<em>&nbsp;&Ocirc;ng Lữ Th&agrave;nh Long (Chủ tịch&nbsp;HUST) -&nbsp;&Ocirc;ng Phan Minh Ch&iacute;nh (Chủ tịch NEU) - &Ocirc;ng Nguyễn Trường Giang (Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;NUCE)&nbsp;- &Ocirc;ng Nguyễn Hồng Vinh (Chủ tịch&nbsp;AOF)&nbsp;</em></p> <p>Khi nh&acirc;n h&ograve;a đ&atilde; c&oacute; thi&ecirc;n thời rồi th&igrave;&nbsp;địa lợi cũng kh&ocirc;ng muốn phụ l&ograve;ng những con người t&acirc;m huyết v&agrave; nỗ lực n&agrave;y. Thời tiết cho ng&agrave;y diễn ra giải đấu chỉ d&ugrave;ng hai từ l&agrave; ho&agrave;n hảo. Một ng&agrave;y m&ugrave;a đ&ocirc;ng H&agrave; Nội của th&aacute;ng cuối năm trời lạnh 16-17 độ nhưng nắng trong. Cả 4 đội tuyển với m&agrave;u&nbsp;cờ&nbsp;sắc &aacute;o ri&ecirc;ng, tr&agrave;n đầy kh&iacute; thế tập trung dưới nh&agrave; c&acirc;u lạc bộ s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n để chuẩn bị cho một trận chiến&nbsp;kh&ocirc;ng khoan nhượng. 80 đại diện của giải đồng đội v&agrave; hơn 100 th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c tranh giải c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; bước v&agrave;o giải đấu. Sau hơn một ng&agrave;y tranh t&agrave;i, đội tuyển của c&acirc;u lạc bộ X&acirc;y Dựng đ&atilde; xuất sắc l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch. Một chiến thắng v&ocirc; c&ugrave;ng xứng đ&aacute;ng v&agrave; chắc chắn &ocirc;ng Giang Th&aacute;i L&acirc;m - Tổng thư k&yacute; CLB&nbsp;Golf ĐHXD - trưởng ban tổ chức cũng kh&ocirc;ng giấu diếm được niềm hạnh ph&uacute;c n&agrave;y. Đại học X&acirc;y dựng l&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch của một giải đấu nhưng cả bốn đội tuyển đ&atilde; tạo n&ecirc;n chiến thắng lớn&nbsp;cho tất cả những người chơi&nbsp;về&nbsp;một giải đấu của sự bằng hữu, gắn kết cho c&aacute;c cựu sinh vi&ecirc;n B&aacute;ch Kinh X&acirc;y T&agrave;i. Như &ocirc;ng Nguyễn Hồng Vinh, chủ tịch clb Golf T&agrave;i Ch&iacute;nh n&oacute;i sau giải đấu: "Một cảm gi&aacute;c thật dễ chịu khi đ&atilde; tổ chức xong một giải đấu mang dấu ấn lịch sử, khi 4 trường Đại Học lớn bắt tay nhau tạo n&ecirc;n một s&acirc;n chơi đầy &yacute; nghĩa! Cảm ơn c&aacute;c Anh l&atilde;nh đạo của 3 CLB những người đ&atilde; l&agrave;m việc đầy t&acirc;m huyết. Cảm ơn team AOF đ&atilde; chiến đấu v&igrave; m&agrave;u cờ sắc &aacute;o, ch&uacute;c mừng to&agrave;n bộ đội tuyển AOF đ&atilde; về nh&igrave;, đồng thời cũng ch&uacute;c mừng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n AOF đạt c&aacute;c danh hiệu c&aacute; nh&acirc;n!"</p> <p>Giải golf Tứ H&ugrave;ng diễn ra như l&agrave; điều&nbsp;cần phải xảy ra. Đ&uacute;ng như những cam kết ban đầu, giải Golf Tứ H&ugrave;ng đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p được 200 triệu tiền mặt để ủng hộ cho c&aacute;c học sinh, sinh vi&ecirc;n trường học v&ugrave;ng cao. Chia sẻ của&nbsp;&ocirc;ng Lữ Th&agrave;nh Long đại diện chủ tịch của c&acirc;u lạc bộ golf cựu sinh vi&ecirc;n B&aacute;ch Khoa trước giải đấu:&nbsp;<em>"Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong chờ sự kiện golf n&agrave;y. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; dịp để c&aacute;c cựu sinh vi&ecirc;n B&aacute;ch - Kinh - X&acirc;y - T&agrave;i được giao lưu thi đấu Golf với nhau m&agrave; c&ograve;n l&agrave; sự kiện&nbsp;đầy &yacute; nghĩa&nbsp;để&nbsp;san sẻ&nbsp;cho những ho&agrave;n cảnh sinh vi&ecirc;n học sinh kh&oacute; khăn ở v&ugrave;ng cao".&nbsp;</em>Trong cuộc sống n&agrave;y, ai cũng c&oacute; ri&ecirc;ng cho m&igrave;nh những kế hoạch, những dự định ri&ecirc;ng, rồi những nỗi lo của cơm, &aacute;o, gạo, tiền. Trong d&ograve;ng đời vội v&atilde; vẫn&nbsp;c&oacute; nhiều ho&agrave;n cảnh, mảnh đời đau thương&nbsp;v&agrave; bất hạnh cần ch&uacute;ng ta sẻ chia, gi&uacute;p đỡ. Ch&uacute;ng ta đ&acirc;u chỉ sống ri&ecirc;ng cho m&igrave;nh, m&agrave; c&ograve;n phải biết quan t&acirc;m tới những người kh&aacute;c, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự &ldquo;cho&rdquo; v&agrave; &ldquo;nhận&rdquo; trong cuộc đời n&agrave;y. Cảm ơn giải golf Tứ H&ugrave;ng với h&agrave;nh động thiện t&acirc;m đầy &yacute; nghĩa v&agrave; rất đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TuHungCharity.jpg?1513555446837" alt="TuHungCharity" /></p> <p style="text-align: center;"><em>BTC giải Tứ H&ugrave;ng gồm 4 chủ tịch B&aacute;ch - Kinh - X&acirc;y - T&agrave;i trao tặng 200 triệu tiền từ thiện cho học sinh kh&oacute; khăn ở v&ugrave;ng cao&nbsp;</em></p> <p>Kết th&uacute;c giải đấu người tham dự vừa c&oacute; cảm gi&aacute;c rất trọn vẹn nhưng c&oacute; lẽ vẫn thấy&nbsp;chưa đủ. Cảm gi&aacute;c trọn vẹn khi mọi thứ được xảy ra đ&uacute;ng như những g&igrave; mong muốn, người chơi được tận hưởng mọi gi&acirc;y ph&uacute;t tuyệt vời. C&acirc;u lạc bộ X&acirc;y Dựng l&ecirc;n ng&ocirc;i vị cao nhất, vượt qua 3 đội tuyển B&aacute;ch Khoa, Kinh Tế, T&agrave;i Ch&iacute;nh sau một ng&agrave;y thi đấu đầy s&ocirc;i nổi. N&oacute; giống như l&agrave; một nốt nhạc để kh&eacute;p lại bản anh h&ugrave;ng ca ho&agrave;nh tr&aacute;ng. Nhưng vẫn c&oacute; đ&acirc;u đ&oacute; cảm gi&aacute;c chưa đủ l&agrave; bởi mọi thứ diễn ra sao m&agrave; nhanh thế, họ lại c&agrave;ng kh&aacute;t khao mong cho một ng&agrave;y trở lại.&nbsp;</p> <p>C&oacute; lẽ kh&ocirc;ng thể kể&nbsp;hết những &yacute; nghĩa&nbsp;của giải đấu Golf Tứ H&ugrave;ng v&agrave; để kết th&uacute;c b&agrave;i viết, GolfEdit xin tr&iacute;ch v&agrave; xin ph&eacute;p thay đổi đ&ocirc;i ch&uacute;t nội dung đoạn thơ của t&aacute;c giả với facebook Hanoi Bui - th&agrave;nh vi&ecirc;n của CLB cựu sinh vi&ecirc;n Kinh tế:</p> <p><em>Đ&aacute;nh v&igrave; t&igrave;nh bằng hữu</em><br /><em>Đ&aacute;nh cho để th&ecirc;m th&acirc;n</em><br /><em>Đ&aacute;nh cho n&oacute; "vĩnh kết đồng t&acirc;m".&nbsp;<span class="text_exposed_show"><br />Đ&aacute;nh cho n&oacute; "huynh đệ tương ph&ugrave;ng"<br />Đ&aacute;nh cho biết&nbsp;B&aacute;ch - Kinh - X&acirc;y - T&agrave;i&nbsp;anh h&ugrave;ng nhiều v&ocirc; kể</span></em></p> <p><strong><span class="text_exposed_show">Golfedit.com</span></strong></p> </article> </body></html>

Giải golf Tứ Hùng: Khi mọi điều không chỉ dừng lại ở một giải đấu.

By GolfEdit.com - 17/12/2017

Ngày hôm qua, 16/12 câu lạc bộ golf cựu sinh viên Đại Học Xây Dựng đã xuất sắc vô địch giải đồng đội giải Golf Tứ Hùng và hình ảnh của những nhà vô địch trên bục vinh quang vẫn khiến nhiều người xem phải rạo rực.

Giải đấu nào cũng sẽ có người chiến thắng nhưng điều đó thực sự ý nghĩa hơn rất nhiều khi những người về sau cũng vui mừng chia sẻ niềm vui với nhà vô địch và ở chính giải Golf Tứ Hùng là như vậy. 

TuHung02

Tuyển câu lạc bộ Golf Đại Học Xây Dựng khoắc những bộ suites trang trọng trước nhà câu lạc bộ sân golf Long Biên 

Khác với rất nhiều giải đấu Golf phong trào từng diễn ra, giải golf Tứ Hùng là một cuộc thi đấu Golf của các cựu sinh viên 4 trường Đại Học Bách Khoa- Kinh Tế - Xây Dựng - Tài Chính. Một trận địa được tạo ra bởi những thủ lĩnh hàng đầu, họ bắt tay nhau để tạo nên một giải đấu có tính lịch sử. Lịch sử của sự kết giao giữa những thế hệ sinh viên đã từng nếm đủ những khó khăn, mặn chát của thời kỳ đi lên sự tiến bộ cho đất nước. Không ít những thanh niên 'ngây ngô' năm ấy nay đã là những người đàn ông, phụ nữ thành đạt và có địa vị trong xã hội. Kể cả những hào quang mà họ có được trong ngày hôm nay vẫn chẳng bao giờ có thể quên được 'những ngày xưa đói khổ, vất vả học hành' và tình bạn vẫn ấm nồng như thế. Nghĩ lại thời đó chắc sống mũi vẫn cay cay, cơ mà cái thời sinh viên có thiếu thốn thật đấy nhưng họ là các thanh niên vô tư và không phải quá bận rộn trong cuộc sống đầy xô bồ và áp lực như ngày hôm nay. Giải golf Tứ Hùng ra đời như là một điều tất yếu và thực sự vượt qua khuôn khổ của một giải đấu đầy cạnh tranh thách thức, bởi đó là giải đấu tri ân tình bằng hữu giữa những thế hệ sinh viên Bách - Kinh- Xây - Tài, một dịp để ôn lại kỷ niệm của một thời kỳ đầy giai thoại đáng nhớ và qua giải đấu người tham dự cùng nhau ủng hộ san sẻ cho những hoàn cảnh học sinh sinh viên khó khăn của vùng cao. 

TuHungBattle

Lễ khai mạc giải golf Tứ Hùng diễn ra trong không khí trang trọng và đầy hào hứng

Bốn chủ tịch của 4 câu lạc bộ golf và ban tổ chức đã có một khoảng thời gian chuẩn bị rất kỳ công và chu đáo cho giải đấu. Từ đặt tên cho giải đấu, format thi đấu, bốc thăm chia nhóm và để đảm bảo sự chặt chẽ BTC cũng đã lập ra một bạn kỹ thuật cho giải để mọi khâu được diễn ra trơn tru nhất từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Đội trưởng mỗi đội đều chịu trách nhiệm công bố danh sách và handicap của từng thành viên đúng ngày quy định.

TuHung05

(từ trái sang phải) Ông Lữ Thành Long (Chủ tịch HUST) - Ông Phan Minh Chính (Chủ tịch NEU) - Ông Nguyễn Trường Giang (Phó Chủ tịch NUCE) - Ông Nguyễn Hồng Vinh (Chủ tịch AOF) 

Khi nhân hòa đã có thiên thời rồi thì địa lợi cũng không muốn phụ lòng những con người tâm huyết và nỗ lực này. Thời tiết cho ngày diễn ra giải đấu chỉ dùng hai từ là hoàn hảo. Một ngày mùa đông Hà Nội của tháng cuối năm trời lạnh 16-17 độ nhưng nắng trong. Cả 4 đội tuyển với màu cờ sắc áo riêng, tràn đầy khí thế tập trung dưới nhà câu lạc bộ sân golf Long Biên để chuẩn bị cho một trận chiến không khoan nhượng. 80 đại diện của giải đồng đội và hơn 100 thành viên khác tranh giải cá nhân đã bước vào giải đấu. Sau hơn một ngày tranh tài, đội tuyển của câu lạc bộ Xây Dựng đã xuất sắc lên ngôi vô địch. Một chiến thắng vô cùng xứng đáng và chắc chắn ông Giang Thái Lâm - Tổng thư ký CLB Golf ĐHXD - trưởng ban tổ chức cũng không giấu diếm được niềm hạnh phúc này. Đại học Xây dựng là nhà vô địch của một giải đấu nhưng cả bốn đội tuyển đã tạo nên chiến thắng lớn cho tất cả những người chơi về một giải đấu của sự bằng hữu, gắn kết cho các cựu sinh viên Bách Kinh Xây Tài. Như ông Nguyễn Hồng Vinh, chủ tịch clb Golf Tài Chính nói sau giải đấu: "Một cảm giác thật dễ chịu khi đã tổ chức xong một giải đấu mang dấu ấn lịch sử, khi 4 trường Đại Học lớn bắt tay nhau tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa! Cảm ơn các Anh lãnh đạo của 3 CLB những người đã làm việc đầy tâm huyết. Cảm ơn team AOF đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chúc mừng toàn bộ đội tuyển AOF đã về nhì, đồng thời cũng chúc mừng các thành viên AOF đạt các danh hiệu cá nhân!"

Giải golf Tứ Hùng diễn ra như là điều cần phải xảy ra. Đúng như những cam kết ban đầu, giải Golf Tứ Hùng đã quyên góp được 200 triệu tiền mặt để ủng hộ cho các học sinh, sinh viên trường học vùng cao. Chia sẻ của ông Lữ Thành Long đại diện chủ tịch của câu lạc bộ golf cựu sinh viên Bách Khoa trước giải đấu: "Chúng tôi rất mong chờ sự kiện golf này. Đây không chỉ là dịp để các cựu sinh viên Bách - Kinh - Xây - Tài được giao lưu thi đấu Golf với nhau mà còn là sự kiện đầy ý nghĩa để san sẻ cho những hoàn cảnh sinh viên học sinh khó khăn ở vùng cao". Trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định riêng, rồi những nỗi lo của cơm, áo, gạo, tiền. Trong dòng đời vội vã vẫn có nhiều hoàn cảnh, mảnh đời đau thương và bất hạnh cần chúng ta sẻ chia, giúp đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác, đó chính là sự “cho” và “nhận” trong cuộc đời này. Cảm ơn giải golf Tứ Hùng với hành động thiện tâm đầy ý nghĩa và rất đáng trân trọng. 

TuHungCharity

BTC giải Tứ Hùng gồm 4 chủ tịch Bách - Kinh - Xây - Tài trao tặng 200 triệu tiền từ thiện cho học sinh khó khăn ở vùng cao 

Kết thúc giải đấu người tham dự vừa có cảm giác rất trọn vẹn nhưng có lẽ vẫn thấy chưa đủ. Cảm giác trọn vẹn khi mọi thứ được xảy ra đúng như những gì mong muốn, người chơi được tận hưởng mọi giây phút tuyệt vời. Câu lạc bộ Xây Dựng lên ngôi vị cao nhất, vượt qua 3 đội tuyển Bách Khoa, Kinh Tế, Tài Chính sau một ngày thi đấu đầy sôi nổi. Nó giống như là một nốt nhạc để khép lại bản anh hùng ca hoành tráng. Nhưng vẫn có đâu đó cảm giác chưa đủ là bởi mọi thứ diễn ra sao mà nhanh thế, họ lại càng khát khao mong cho một ngày trở lại. 

Có lẽ không thể kể hết những ý nghĩa của giải đấu Golf Tứ Hùng và để kết thúc bài viết, GolfEdit xin trích và xin phép thay đổi đôi chút nội dung đoạn thơ của tác giả với facebook Hanoi Bui - thành viên của CLB cựu sinh viên Kinh tế:

Đánh vì tình bằng hữu
Đánh cho để thêm thân
Đánh cho nó "vĩnh kết đồng tâm". 
Đánh cho nó "huynh đệ tương phùng"
Đánh cho biết Bách - Kinh - Xây - Tài anh hùng nhiều vô kể

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi