<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2468-bach-kinh-xay-tai-tranh-ba-o-giai-golf-tu-hung.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/bachkinhxaytai-630x360.jpg"> <figcaption>Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Lần đầu ti&ecirc;n c&aacute;c cựu sinh vi&ecirc;n 4 trường đại học nổi tiếng ở H&agrave; Nội l&agrave; B&aacute;ch Khoa - X&acirc;y Dựng - Kinh Tế v&agrave; Học viện T&agrave;i Ch&iacute;nh sẽ tổ chức giải đấu mang t&ecirc;n: Giải Golf Tứ H&ugrave;ng 2017</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu golf được tổ chức với mục đ&iacute;ch giao lưu văn h&oacute;a cựu sinh vi&ecirc;n 4 trường nhằm&nbsp;trao đổi kinh nghiệm sống, chia sẻ c&ocirc;ng việc v&agrave; hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ph&aacute;t triển. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; tất cả những người tham dự sẽ chung tay đ&oacute;ng g&oacute;p từ thiện cho học sinh&nbsp;cho trường v&ugrave;ng cao. Dự kiến số tiền vận động v&igrave; mục đ&iacute;ch nh&acirc;n đạo sẽ l&ecirc;n con số 200 triệu.</p> <p><em><strong>GolfEdit đ&atilde; c&oacute; buổi&nbsp;n&oacute;i chuyện&nbsp;với 4 chủ tịch đại diện cho c&acirc;u lạc bộ Golf 4 trường Đại Học, v&agrave; dưới đ&acirc;y l&agrave; những chia sẻ của họ:&nbsp;</strong></em></p> <p>Đại diện chủ tịch của c&acirc;u lạc bộ golf cựu sinh vi&ecirc;n B&aacute;ch Khoa, lớp Tin Học kh&oacute;a K34 &ocirc;ng Lữ Th&agrave;nh Long n&oacute;i: <em>"Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong chờ sự kiện golf n&agrave;y. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; dịp để c&aacute;c cựu sinh vi&ecirc;n B&aacute;ch - Kinh - X&acirc;y - T&agrave;i được giao lưu thi đấu Golf với nhau m&agrave; c&ograve;n l&agrave; sự kiện&nbsp;đầy &yacute; nghĩa&nbsp;để&nbsp;san sẻ&nbsp;cho những ho&agrave;n cảnh sinh vi&ecirc;n học sinh kh&oacute; khăn ở v&ugrave;ng cao. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; t&ocirc;i tin tưởng rằng giải golf Tứ H&ugrave;ng sẽ g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o golf của Việt Nam hiện nay".</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/LuThanhLong02.jpg?1513168624546" alt="LuThanhLong02" width="460" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Chủ tịch&nbsp;c&acirc;u lạc bộ golf cựu sinh vi&ecirc;n ĐH B&aacute;ch Khoa &ocirc;ng&nbsp;Lữ Th&agrave;nh Long&nbsp;</em></p> <p>&Ocirc;ng Phan Minh Ch&iacute;nh - Chủ tịch CLB Golf ĐH Kinh Tế chia sẻ: <em>"Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của giải golf Tứ H&ugrave;ng kh&ocirc;ng phải l&agrave; chờ ng&agrave;y thi đấu mới thấy được. Trong thời gian qua việc outing luyện tập của c&aacute;c đội cũng đ&atilde; g&oacute;p phần thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết kh&ocirc;ng chỉ của golfer mỗi trường m&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; Hiệu trưởng của 4 trường cũng gặp gỡ v&agrave; giao lưu nh&acirc;n sự kiện n&agrave;y."</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2017/PhanMinhCHinh.jpg?1513235437754" alt="PhanMinhCHinh" width="460" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Phan Minh Ch&iacute;nh - chủ tịch CLB Golf Kinh Tế</em></p> <p>Chủ tịch CLB&nbsp;Golf Học viện T&agrave;i Ch&iacute;nh AOF &Ocirc;ng Nguyễn Hồng Vinh cho biết:<em>&nbsp;"Mặc d&ugrave;&nbsp;c&acirc;u lạc bộ&nbsp;mới ra mắt chưa l&acirc;u nhưng anh chị em rất h&agrave;o hứng tham gia sự kiện n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i coi giải l&agrave; cơ hội lớn để được giao lưu v&agrave; hợp t&aacute;c với c&aacute;c golfer l&agrave; c&aacute;c SV th&agrave;nh đạt từ c&aacute;c trường kh&aacute;c".</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2017/Vinh01.jpg?1513235499613" alt="Vinh01" width="460" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Golf T&agrave;i Ch&iacute;nh</em></p> <p style="text-align: left;">&Ocirc;ng Giang Th&aacute;i L&acirc;m - Tổng thư k&yacute; CLB&nbsp;Golf ĐHXD cũng l&agrave; trưởng ban tổ chức giải b&agrave;y tỏ rằng:<em> "Được sự tin tưởng v&agrave; t&iacute;n nhiệm của 4 Chủ tịch clb t&ocirc;i được giao nhiệm vụ l&agrave;m Trưởng ban tổ chức. C&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y rất th&aacute;ch thức v&agrave; c&ocirc;ng việc kh&aacute; đồ sộ nhưng với sự hợp t&aacute;c v&ocirc; c&ugrave;ng t&iacute;ch cực từ Ban l&atilde;nh đạo 4 clb n&ecirc;n mọi việc đ&atilde; trở n&ecirc;n thuận lợi v&agrave; su&ocirc;n sẻ. T&ocirc;i khẳng định chắc chắn giải sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; mang lại tiếng vang lớn trong cộng đồng golfer Việt Nam."</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GiangThanhLam.jpg?1513236600024" alt="GiangThanhLam" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Giang Th&aacute;i L&acirc;m - tổng thư k&yacute;, trưởng ban tổ chức giải golf Tứ H&ugrave;ng 2017</em></p> <p style="text-align: left;"><strong>C&ocirc;ng t&aacute;c kỹ thuật cho giải đấu:</strong></p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Khả Tuy&ecirc;n, người g&oacute;p c&ocirc;ng đem đến chiến thắng cho đội tuyển VGA Union Cup miền Bắc đầu năm nay&nbsp;đảm nhiệm vai tr&ograve; trưởng ban kỹ thuật của giải Tứ H&ugrave;ng. &Ocirc;ng Tuy&ecirc;n chia sẻ về&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; format thi đấu: <em>"T&ocirc;i v&agrave; 4 chủ tịch c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đ&atilde; phối kết hợp với nhau kể từ khi l&ecirc;n &yacute; tưởng cho đến l&uacute;c n&agrave;y. Hiện tại c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị của ch&uacute;ng t&ocirc;i về giải đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 99%. Về format thi đấu thực ra thể hiện tinh thần giao hữu l&agrave; ch&iacute;nh, cạnh tranh chỉ l&agrave; 1 phần. Ở giải đồng đội, c&oacute; 4 bảng đấu A(HCP: 0-9),B(HCP:10-15),C (HCP: 15-20) ,D cho handicap từ 21-26. Mỗi đội tuyển chọn ra 20 golfer, mỗi 5 golfer (4 ch&iacute;nh thức, 1 dự bị) sẽ nằm ở một bảng đấu tương ứng. Do đ&oacute; mỗi bảng đấu sẽ c&oacute; 4 flights, mỗi 1 flight sẽ c&oacute; 4 th&agrave;nh vi&ecirc;n thuộc 4 c&acirc;u lạc bộ. Người n&agrave;o c&oacute; điểm Net so với handicap cao nhất của 1 flight sau giải đấu sẽ nhận 4 điểm, nh&igrave; (3 điểm), ba (2 điểm) v&agrave; tư (1 điểm). Đội n&agrave;o nhiều điểm nhất đội đ&oacute; thắng."</em></p> <p>&Ocirc;ng Tuy&ecirc;n cho biết th&ecirc;m về s&acirc;n đấu:<em> "S&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n&nbsp;l&agrave; một trong những s&acirc;n c&oacute; chất lượng tốt do lu&ocirc;n được bảo dưỡng thường xuy&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; s&acirc;n đấu được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; rất thử th&aacute;ch, đặc biệt những c&uacute; tiếp cận cờ kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng cho người chơi. C&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần của s&acirc;n cũng nếu kh&ocirc;ng n&oacute;i l&agrave; tuyệt vời nhất hiện nay&nbsp;v&agrave; việc đi lại rất thuận tiện cho giải đấu".&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2017/LeKhaTuyen.jpg?1513164225189" alt="LeKhaTuyen" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng L&ecirc; Khả Tuy&ecirc;n tại giải VGA Union Cup đầu năm 2017 - Ảnh: Duy Dương</em></p> <p>Như vậy đ&acirc;y sẽ l&agrave; giải đấu sử dụng t&iacute;nh điểm Net, v&agrave; theo handicap khai b&aacute;o.&nbsp;B&agrave;n luận về c&aacute;ch t&iacute;nh điểm n&agrave;y,&nbsp;s&aacute;ng lập vi&ecirc;n Handicap MISA&nbsp;&ocirc;ng Lữ Th&agrave;nh Long giải th&iacute;ch: <em>" Đối với golfer đội tuyển đang d&ugrave;ng hệ thống t&iacute;nh handicap Misa hoặc hệ thống ehandicap của GLC v&agrave; c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ kh&aacute;c th&igrave; cung cấp nick misa hoặc ID v&agrave; t&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ đang tham gia. Đối với golfer đội tuyển chỉ sử dụng handicap s&acirc;n th&igrave; li&ecirc;n hệ với s&acirc;n để cung cấp ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh chi tiết handicap của m&igrave;nh.Căn cứ tr&ecirc;n th&ocirc;ng tin cung cấp của golfer, Ban kỹ thuật sẽ c&oacute; 08 ng&agrave;y để x&aacute;c minh handicap của c&aacute;c golfer mỗi đội v&agrave; sẽ họp để đưa ra x&aacute;c nhận cuối c&ugrave;ng về handicap của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n mỗi đội v&agrave;o ng&agrave;y 12/12/2017. Nếu Ban kỹ thuật x&aacute;c minh kết quả handicap của golfer kh&ocirc;ng trung thực th&igrave; sẽ được quyền loại golfer đ&oacute; ra khỏi giải đấu v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Ban tổ chức. Sau khi Ban kỹ thuật đ&atilde; đưa ra kết quả x&aacute;c minh cuối c&ugrave;ng về handicap của c&aacute;c golfer th&igrave; mọi tranh chấp, khiếu kiện ph&aacute;t sinh li&ecirc;n quan đến handicap của golfers sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị."</em></p> <p>Giải đấu nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ rất lớn của c&aacute;c cựu học vi&ecirc;n của c&aacute;c trường. Đối với NEU đ&atilde; c&oacute; hơn 60 golfers tham gia qualify để lựa chọn đội tuyển v&agrave; hơn 100 người đăng k&yacute; tham gia giải đấu. Những t&ecirc;n tuổi s&aacute;ng gi&aacute; đại diện c&aacute;c trường c&oacute;: L&ecirc; Khả Tuy&ecirc;n, Nguyễn Văn T&agrave;i, Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Quốc Mến của Kinh tế, Trần Thế Cường đến từ&nbsp;B&aacute;ch Khoa, Vũ Tuấn Phương cựu sinh vi&ecirc;n&nbsp;T&agrave;i Ch&iacute;nh v&agrave; Nguyễn Đăng Kh&aacute;nh đại diện ưu t&uacute; của CLB&nbsp;X&acirc;y Dựng.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, giải Golf Tứ H&ugrave;ng cũng c&oacute; giải c&aacute; nh&acirc;n. Mỗi CLB được đăng k&yacute; tối đa th&ecirc;m 34 golfer (bao gồm cả BTC giải đấu v&agrave; 4 Golfer dự bị của mỗi CLB) tham gia tranh giải c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; được chia th&agrave;nh c&aacute;c bảng A(HCP 0-15), B(HCP 16-26) v&agrave; C(HCP 27-36). Thể thức thi đấu theo system36.</p> <p>S&acirc;n golf đăng cai tổ chức giải đấu l&agrave; s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội. Giải đồng đội thi đấu 18 lỗ tại đường A-B. Giải c&aacute; nh&acirc;n thi đấu 18 hố tại s&acirc;n BC v&agrave; AC.</p> <p><strong>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng tin chi tiết tại giải đấu Golf Tứ H&ugrave;ng:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/POSTER2-01%20Gi%E1%BA%A3i%20t%E1%BB%A9%20H%C3%B9ng.jpg?1513164124227" alt="POSTER2-01 Giải tứ H&ugrave;ng" /></strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">1, Ban tổ chức giải:</span></p> <p>Trưởng Ban tổ chức giải: &Ocirc;ng Giang Th&aacute;i L&acirc;m (Chủ tịch NUCE)</p> <p><em>* Ban Tổ Chức:</em></p> <p>- &Ocirc;ng Lữ Th&agrave;nh Long: Chủ tịch HUST<br />- &Ocirc;ng Phan Minh Ch&iacute;nh: Chủ tịch NEU<br />- &Ocirc;ng Nguyễn Hồng Vinh: Chủ tịch AOF<br />- &Ocirc;ng Nguyễn Trường Giang: Ph&oacute; Chủ tịch NUCE</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/4chutich.jpg?1513236764137" alt="4chutich" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(tr&aacute;i sang phải) &Ocirc;ng Phan Minh Ch&iacute;nh (NEU) - &Ocirc;ng Nguyễn Hồng Vinh (AOF) - &Ocirc;ng Lữ Th&agrave;nh Long (HUST) - &Ocirc;ng Nguyễn Trường Giang (NUCE)</em></p> <p><em>* Ban Hậu Cần:</em></p> <p>- &Ocirc;ng Phạm Văn Tuấn (Cengolf): Trưởng ban<br />- B&agrave; Nguyễn Thị Thanh Huyền (AOF): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- B&agrave; Nguyễn Thị Hồng Hoa (AOF): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng Trần Quang (NUCE): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng: Đỗ Trọng Dịp (HUST): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng: Đặng Xu&acirc;n T&acirc;n (HUST): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng: La Quốc Đức (NEU): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng:Đỗ Minh Thanh ( NEU): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- B&agrave; Trần Th&uacute;y Liễu (AOF): Th&agrave;nh vi&ecirc;n</p> <p><em>* Ban Kỹ Thuật:</em></p> <p>- &Ocirc;ng L&ecirc; Khả Tuy&ecirc;n (NEU): Trưởng ban<br />- &Ocirc;ng Nguyễn Văn T&agrave;i (NEU): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng Phạm Văn Minh (NUCE): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng Nguyễn Trường Giang (NUCE): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng Dương Quốc Tuấn ( HUST): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng Trịnh Đức Minh (HUST): Th&agrave;nh vi&ecirc;n<br />- &Ocirc;ng Vũ Tuấn Phương (AOF); Th&agrave;nh vi&ecirc;n</p> <p><span style="text-decoration: underline;">2. Thời gian Tee off (Shotgun):</span> <em>12h00,Thứ Bẩy,ng&agrave;y16/12/2017</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">3. Địa điểm:</span> <em>S&acirc;n Golf Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">4. Số lượng golfer tham gia:</span> <em>216 Golfer nghiệp dư (Amateur)</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">5. Th&agrave;nh phần tham dự:</span> <em>Golfer l&agrave; cựu sinh vi&ecirc;n ĐHBK, ĐHXD, ĐHKTQD, HVTC.</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">6. Cơ cấu giải:&nbsp;</span></p> <p><em><strong>Giải V&ocirc; địch</strong></em><br />Đồng đội: C&uacute;p lu&acirc;n lưu, huy chương V&agrave;ng v&agrave; qu&agrave; tặng<br />C&aacute;c CLB kh&ocirc;ng đạt giải: Huy chương Đồng v&agrave; qu&agrave; tặng</p> <p><em><strong>Giải c&aacute; nh&acirc;n:</strong> </em><br />03 Giải Nhất 3 bảng A, B, C<br />03 Giải Nh&igrave; 3 bảng A, B, C<br />03 Giải Ba 3 bảng A, B, C</p> <p><em><strong>Giải kỹ thuật:</strong> </em><br />06 Giải Nearest to The Pin hố 4A, 6A, 2B, 5B, 5C, 9C<br />03 Giải Nearest to The Line hố 2A, 9B, 2C<br />03 Giải Longest Drive hố 9A, 8B, 8C</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com - 13/12/2017

Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính sẽ tổ chức giải đấu mang tên: Giải Golf Tứ Hùng 2017

Đây là giải đấu golf được tổ chức với mục đích giao lưu văn hóa cựu sinh viên 4 trường nhằm trao đổi kinh nghiệm sống, chia sẻ công việc và hợp tác cùng phát triển. Bên cạnh đó tất cả những người tham dự sẽ chung tay đóng góp từ thiện cho học sinh cho trường vùng cao. Dự kiến số tiền vận động vì mục đích nhân đạo sẽ lên con số 200 triệu.

GolfEdit đã có buổi nói chuyện với 4 chủ tịch đại diện cho câu lạc bộ Golf 4 trường Đại Học, và dưới đây là những chia sẻ của họ: 

Đại diện chủ tịch của câu lạc bộ golf cựu sinh viên Bách Khoa, lớp Tin Học khóa K34 ông Lữ Thành Long nói: "Chúng tôi rất mong chờ sự kiện golf này. Đây không chỉ là dịp để các cựu sinh viên Bách - Kinh - Xây - Tài được giao lưu thi đấu Golf với nhau mà còn là sự kiện đầy ý nghĩa để san sẻ cho những hoàn cảnh sinh viên học sinh khó khăn ở vùng cao. Bên cạnh đó tôi tin tưởng rằng giải golf Tứ Hùng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào golf của Việt Nam hiện nay".

LuThanhLong02

Chủ tịch câu lạc bộ golf cựu sinh viên ĐH Bách Khoa ông Lữ Thành Long 

Ông Phan Minh Chính - Chủ tịch CLB Golf ĐH Kinh Tế chia sẻ: "Sự thành công của giải golf Tứ Hùng không phải là chờ ngày thi đấu mới thấy được. Trong thời gian qua việc outing luyện tập của các đội cũng đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết không chỉ của golfer mỗi trường mà thậm chí là Hiệu trưởng của 4 trường cũng gặp gỡ và giao lưu nhân sự kiện này."

PhanMinhCHinh

Ông Phan Minh Chính - chủ tịch CLB Golf Kinh Tế

Chủ tịch CLB Golf Học viện Tài Chính AOF Ông Nguyễn Hồng Vinh cho biết: "Mặc dù câu lạc bộ mới ra mắt chưa lâu nhưng anh chị em rất hào hứng tham gia sự kiện này. Chúng tôi coi giải là cơ hội lớn để được giao lưu và hợp tác với các golfer là các SV thành đạt từ các trường khác".

Vinh01

Ông Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Golf Tài Chính

Ông Giang Thái Lâm - Tổng thư ký CLB Golf ĐHXD cũng là trưởng ban tổ chức giải bày tỏ rằng: "Được sự tin tưởng và tín nhiệm của 4 Chủ tịch clb tôi được giao nhiệm vụ làm Trưởng ban tổ chức. Công tác này rất thách thức và công việc khá đồ sộ nhưng với sự hợp tác vô cùng tích cực từ Ban lãnh đạo 4 clb nên mọi việc đã trở nên thuận lợi và suôn sẻ. Tôi khẳng định chắc chắn giải sẽ thành công và mang lại tiếng vang lớn trong cộng đồng golfer Việt Nam."

GiangThanhLam

Ông Giang Thái Lâm - tổng thư ký, trưởng ban tổ chức giải golf Tứ Hùng 2017

Công tác kỹ thuật cho giải đấu:

Ông Lê Khả Tuyên, người góp công đem đến chiến thắng cho đội tuyển VGA Union Cup miền Bắc đầu năm nay đảm nhiệm vai trò trưởng ban kỹ thuật của giải Tứ Hùng. Ông Tuyên chia sẻ về công tác tổ chức và format thi đấu: "Tôi và 4 chủ tịch các câu lạc bộ đã phối kết hợp với nhau kể từ khi lên ý tưởng cho đến lúc này. Hiện tại công tác chuẩn bị của chúng tôi về giải đã hoàn thành 99%. Về format thi đấu thực ra thể hiện tinh thần giao hữu là chính, cạnh tranh chỉ là 1 phần. Ở giải đồng đội, có 4 bảng đấu A(HCP: 0-9),B(HCP:10-15),C (HCP: 15-20) ,D cho handicap từ 21-26. Mỗi đội tuyển chọn ra 20 golfer, mỗi 5 golfer (4 chính thức, 1 dự bị) sẽ nằm ở một bảng đấu tương ứng. Do đó mỗi bảng đấu sẽ có 4 flights, mỗi 1 flight sẽ có 4 thành viên thuộc 4 câu lạc bộ. Người nào có điểm Net so với handicap cao nhất của 1 flight sau giải đấu sẽ nhận 4 điểm, nhì (3 điểm), ba (2 điểm) và tư (1 điểm). Đội nào nhiều điểm nhất đội đó thắng."

Ông Tuyên cho biết thêm về sân đấu: "Sân golf Long Biên là một trong những sân có chất lượng tốt do luôn được bảo dưỡng thường xuyên, bên cạnh đó sân đấu được đánh giá là rất thử thách, đặc biệt những cú tiếp cận cờ không hề dễ dàng cho người chơi. Công tác hậu cần của sân cũng nếu không nói là tuyệt vời nhất hiện nay và việc đi lại rất thuận tiện cho giải đấu". 

LeKhaTuyen

Ông Lê Khả Tuyên tại giải VGA Union Cup đầu năm 2017 - Ảnh: Duy Dương

Như vậy đây sẽ là giải đấu sử dụng tính điểm Net, và theo handicap khai báo. Bàn luận về cách tính điểm này, sáng lập viên Handicap MISA ông Lữ Thành Long giải thích: " Đối với golfer đội tuyển đang dùng hệ thống tính handicap Misa hoặc hệ thống ehandicap của GLC và các câu lạc bộ khác thì cung cấp nick misa hoặc ID và tên câu lạc bộ đang tham gia. Đối với golfer đội tuyển chỉ sử dụng handicap sân thì liên hệ với sân để cung cấp ảnh chụp màn hình chi tiết handicap của mình.Căn cứ trên thông tin cung cấp của golfer, Ban kỹ thuật sẽ có 08 ngày để xác minh handicap của các golfer mỗi đội và sẽ họp để đưa ra xác nhận cuối cùng về handicap của từng thành viên mỗi đội vào ngày 12/12/2017. Nếu Ban kỹ thuật xác minh kết quả handicap của golfer không trung thực thì sẽ được quyền loại golfer đó ra khỏi giải đấu và báo cáo lên Ban tổ chức. Sau khi Ban kỹ thuật đã đưa ra kết quả xác minh cuối cùng về handicap của các golfer thì mọi tranh chấp, khiếu kiện phát sinh liên quan đến handicap của golfers sẽ không có giá trị."

Giải đấu nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của các cựu học viên của các trường. Đối với NEU đã có hơn 60 golfers tham gia qualify để lựa chọn đội tuyển và hơn 100 người đăng ký tham gia giải đấu. Những tên tuổi sáng giá đại diện các trường có: Lê Khả Tuyên, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Quốc Mến của Kinh tế, Trần Thế Cường đến từ Bách Khoa, Vũ Tuấn Phương cựu sinh viên Tài Chính và Nguyễn Đăng Khánh đại diện ưu tú của CLB Xây Dựng.

Bên cạnh đó, giải Golf Tứ Hùng cũng có giải cá nhân. Mỗi CLB được đăng ký tối đa thêm 34 golfer (bao gồm cả BTC giải đấu và 4 Golfer dự bị của mỗi CLB) tham gia tranh giải cá nhân và được chia thành các bảng A(HCP 0-15), B(HCP 16-26) và C(HCP 27-36). Thể thức thi đấu theo system36.

Sân golf đăng cai tổ chức giải đấu là sân golf Long Biên, Hà Nội. Giải đồng đội thi đấu 18 lỗ tại đường A-B. Giải cá nhân thi đấu 18 hố tại sân BC và AC.

Dưới đây là những thông tin chi tiết tại giải đấu Golf Tứ Hùng:

POSTER2-01 Giải tứ Hùng

1, Ban tổ chức giải:

Trưởng Ban tổ chức giải: Ông Giang Thái Lâm (Chủ tịch NUCE)

* Ban Tổ Chức:

- Ông Lữ Thành Long: Chủ tịch HUST
- Ông Phan Minh Chính: Chủ tịch NEU
- Ông Nguyễn Hồng Vinh: Chủ tịch AOF
- Ông Nguyễn Trường Giang: Phó Chủ tịch NUCE

4chutich

(trái sang phải) Ông Phan Minh Chính (NEU) - Ông Nguyễn Hồng Vinh (AOF) - Ông Lữ Thành Long (HUST) - Ông Nguyễn Trường Giang (NUCE)

* Ban Hậu Cần:

- Ông Phạm Văn Tuấn (Cengolf): Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (AOF): Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (AOF): Thành viên
- Ông Trần Quang (NUCE): Thành viên
- Ông: Đỗ Trọng Dịp (HUST): Thành viên
- Ông: Đặng Xuân Tân (HUST): Thành viên
- Ông: La Quốc Đức (NEU): Thành viên
- Ông:Đỗ Minh Thanh ( NEU): Thành viên
- Bà Trần Thúy Liễu (AOF): Thành viên

* Ban Kỹ Thuật:

- Ông Lê Khả Tuyên (NEU): Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tài (NEU): Thành viên
- Ông Phạm Văn Minh (NUCE): Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Giang (NUCE): Thành viên
- Ông Dương Quốc Tuấn ( HUST): Thành viên
- Ông Trịnh Đức Minh (HUST): Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Phương (AOF); Thành viên

2. Thời gian Tee off (Shotgun): 12h00,Thứ Bẩy,ngày16/12/2017

3. Địa điểm: Sân Golf Long Biên, Hà Nội

4. Số lượng golfer tham gia: 216 Golfer nghiệp dư (Amateur)

5. Thành phần tham dự: Golfer là cựu sinh viên ĐHBK, ĐHXD, ĐHKTQD, HVTC.

6. Cơ cấu giải: 

Giải Vô địch
Đồng đội: Cúp luân lưu, huy chương Vàng và quà tặng
Các CLB không đạt giải: Huy chương Đồng và quà tặng

Giải cá nhân:
03 Giải Nhất 3 bảng A, B, C
03 Giải Nhì 3 bảng A, B, C
03 Giải Ba 3 bảng A, B, C

Giải kỹ thuật:
06 Giải Nearest to The Pin hố 4A, 6A, 2B, 5B, 5C, 9C
03 Giải Nearest to The Line hố 2A, 9B, 2C
03 Giải Longest Drive hố 9A, 8B, 8C

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi