<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2449-chi-em-nha-jutanugarn-phan-khich-khi-duoc-de-nghi-mac-ao-dai-viet-nam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Chị em nhà Jutanugarn phấn khích khi được đề nghị mặc áo dài Việt Nam</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Chị em nhà Jutanugarn phấn khích khi được đề nghị mặc áo dài Việt Nam</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/AriyaJuta01-630x360.jpg"> <figcaption>Chị em nhà Jutanugarn phấn khích khi được đề nghị mặc áo dài Việt Nam</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Hai chị em tay golf h&agrave;ng đầu thế giới với biệt danh Thai Sisters l&agrave; Moriya v&agrave; Ariya Jutanugarn đ&atilde; tới Việt Nam trong chương tr&igrave;nh đặc biệt Tập huấn Golf truyền cảm hứng cho c&aacute;c golfer trẻ. Cả hai đ&atilde; c&oacute; buổi ra mắt người h&acirc;m mộ, truyền th&ocirc;ng Việt trong buổi họp b&aacute;o diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 1/12 tại kh&aacute;ch sạn Melia.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện Golf v&ocirc; c&ugrave;ng nổi bật cho l&agrave;ng Golf Việt Nam trong năm 2017 do&nbsp;Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao H&agrave; Nội đ&atilde; hợp t&aacute;c c&ugrave;ng tập đo&agrave;n SCG đứng ra&nbsp;tổ chức v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo b&aacute;o giới đến tham dự.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Cac%20dai%20bieu.jpg?1512218308115" alt="Cac dai bieu" /></p> <p>Chương tr&igrave;nh tập huấn Golf truyền cảm hứng gi&uacute;p c&aacute;c&nbsp;golfer&nbsp;trẻ của Việt Nam c&oacute; cơ hội được giao lưu v&agrave; học hỏi trực tiếp từ hai vận động vi&ecirc;n h&agrave;ng đầu của giải LPGA v&agrave; được truyền cảm hứng từ h&agrave;nh tr&igrave;nh ngoạn mục để chinh phục l&agrave;ng golf chuy&ecirc;n nghiệp của họ; đặc biệt l&agrave; với Ariya Jutanugarn. - người đ&atilde; tạo n&ecirc;n lịch sử khi trở th&agrave;nh tay golf đầu ti&ecirc;n của ASEAN vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; số 1 thế giới trong bảng xếp hạng LPGA v&agrave;o th&aacute;ng 6 năm 2017.</p> <p>Tham dự buổi họp b&aacute;o c&oacute; &ocirc;ng&nbsp;T&ocirc; Văn Động - Gi&aacute;m đốc Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao H&agrave; Nội&nbsp;v&agrave;&nbsp;Chủ tịch tập đo&agrave;n SCG tại Việt Nam, &ocirc;ng Dhep Vongvanich.&nbsp;</p> <p>GolfEdit đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i phỏng vấn với chị em nh&agrave; Jutanugarn v&agrave; đại diện đơn vị tổ chức:</p> <p><em>- Ariya (May) th&acirc;n mến, xin bạn cho chia sẻ đ&ocirc;i điều cảm x&uacute;c khi đến Việt Nam?</em></p> <p>- <span style="font-weight: 400;">Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đến với th&agrave;nh phố H&agrave; Nội xinh đẹp. Từ sự ch&agrave;o đ&oacute;n nồng nhiệt của c&aacute;c bạn, đến c&aacute;c m&oacute;n ăn địa phương, cảnh sắc v&agrave; thời tiết đều rất tuyệt vời. Cả gia đ&igrave;nh t&ocirc;i đều rất th&iacute;ch v&agrave; tận hưởng khoảng thời gian tại đ&acirc;y. Chuyến đi lần n&agrave;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&aacute; ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 2 ng&agrave;y. Như c&aacute;c bạn đ&atilde; biết, mục đ&iacute;ch của chuyến thăm lần n&agrave;y l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Tập huấn Golf truyền cảm hứng&rdquo; cho c&aacute;c tay golf trẻ tại Việt Nam. Với nhiều giải đấu golf trong năm, ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ c&oacute; thể d&agrave;nh một khoảng thời kh&aacute; ngắn trước lễ Gi&aacute;ng sinh để tham gia c&aacute;c hoạt động tập huấn golf cho c&aacute;c bạn trẻ. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i thật sự y&ecirc;u th&iacute;ch v&igrave; n&oacute; nhắc ch&uacute;ng t&ocirc;i nhớ về ước mơ thời thơ ấu.&nbsp;Ngay khi SCG đưa ra lời đề nghị t&ocirc;i đến Việt Nam, t&ocirc;i đ&atilde; đồng &yacute;, v&igrave; t&ocirc;i biết đ&acirc;y l&agrave; điều tốt nhất m&agrave; t&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m để gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c, như SCG đ&atilde; l&agrave;m với t&ocirc;i.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img src="/images/A_Photos/2017/AriyaJuta01.jpg?1512218367222" alt="AriyaJuta01" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><em>&nbsp;Ariya Jutanugarn lu&ocirc;n nở nụ cười th&acirc;n thiện v&agrave; trả lời rất h&oacute;m hỉnh tại buổi họp b&aacute;o</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">- Cả hai<em>&nbsp;bắt đầu chơi&nbsp;golf từ khi n&agrave;o? Cơ duy&ecirc;n n&agrave;o đưa&nbsp;cả hai đến với Golf?</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">-&nbsp;T&ocirc;i v&agrave;&nbsp;em g&aacute;i bắt đầu chơi golf từ khi ch&uacute;ng t&ocirc;i l&ecirc;n 5 - 6 tuổi. Người đ&atilde; đưa cảm hứng v&agrave; y&ecirc;u Golf đến chị em t&ocirc;i ch&iacute;nh l&agrave; cha. T&ocirc;i thấy ba rất hay đ&aacute;nh Golf v&agrave; cũng thấy th&iacute;ch th&uacute; với bộ m&ocirc;n n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n luyện tập c&ugrave;ng nhau v&agrave; tham gia thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp kh&aacute; sớm khi 11 tuổi. Kể từ đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng nu&ocirc;i ước mơ được thi đấu c&aacute;c giải quốc tế trong đ&oacute; c&oacute; LPGA TOUR.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img src="/images/A_Photos/2017/MoriyaJuta01.jpg?1512218556745" alt="MoriyaJuta01" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;">Moriya Jutanugarn c&oacute; t&iacute;nh c&aacute;ch trầm hơn so với người em kh&aacute; &#039;hiếu động" l&agrave; Ariya Jutanugarn</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">- Con đường dẫn đến th&agrave;nh c&ocirc;ng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay, c&aacute;c bạn đ&atilde; gặp những kh&oacute; khăn như n&agrave;o?</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">- Để n&oacute;i về kh&oacute; khăn th&igrave; kh&ocirc;ng thể kể hết ra đ&acirc;y được nhưng t&acirc;m sự thật với bạn rằng t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; ước mơ n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i trở th&agrave;nh một tay Golf.&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">C&acirc;u chuyện của ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng bắt đầu từ đứa trẻ mơ ước được chơi golf chuy&ecirc;n nghiệp. Khi ấy, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng h&igrave;nh dung được phải trải qua bao nhi&ecirc;u kh&oacute; khăn v&agrave; phải hy sinh bao nhi&ecirc;u tuổi xu&acirc;n cho giấc mơ đ&oacute;. C&oacute; thể n&oacute;i thể thao c&oacute; khả năng truyền cảm hứng cho rất nhiều người v&agrave; gi&uacute;p n&acirc;ng cao ti&ecirc;u chuẩn sống tr&ecirc;n rất nhiều mặt.&nbsp;<br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">- Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; SCG th&igrave; c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng thể th&agrave;nh c&ocirc;ng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay, t&ocirc;i n&oacute;i vậy c&oacute; thật sự đ&uacute;ng?</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">-&nbsp;</span>SCG l&agrave; một trong những t&aacute;c nh&acirc;n quan trọng trong việc đưa t&ocirc;i v&agrave; em g&aacute;i l&ecirc;n đẳng cấp quốc tế. SCG hỗ trợ ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ về mặt kinh tế m&agrave; c&ograve;n cả về khoa học thể thao, t&acirc;m l&yacute; v&agrave; c&aacute;ch suy nghĩ như một vận động vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, cũng như nhiều điều kh&aacute;c nữa. Kh&ocirc;ng thể phủ nhận vai tr&ograve; to lớn của SCG cho những th&agrave;nh c&ocirc;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i như ng&agrave;y h&ocirc;m nay nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả. Ch&uacute;ng t&ocirc;i trước ti&ecirc;n nhận được&nbsp;sự hỗ trợ đặc biệt&nbsp;tin cậy&nbsp;từ&nbsp;gia đ&igrave;nh, huấn luyện vi&ecirc;n v&agrave; cả sự cổ vũ của bạn b&egrave; nữa. Gia đ&igrave;nh l&agrave; nơi lu&ocirc;n b&ecirc;n t&ocirc;i từ khi t&ocirc;i mới bắt đầu v&agrave;o nghiệp golf cho đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Cha l&agrave; người đầu ti&ecirc;n truyền cảm hứng v&agrave; định hướng cho cả chị em t&ocirc;i. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tập luyện chăm chỉ,vượt qua nhiều th&aacute;ch thức lớn để trưởng th&agrave;nh v&agrave; tiến bộ theo thời gian.&nbsp;</p> <p><em>- Cả hai c&oacute; bị "c&oacute;ng" khi thi đấu c&ugrave;ng với c&aacute;c PRO h&agrave;ng đầu thế giới như Lexi Thompson, Lydia Ko kh&ocirc;ng?</em></p> <p>- Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i thi đấu tại c&aacute;c giải quốc tế, đặc biệt l&agrave; LPGA, kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng để vượt qua cảm gi&aacute;c hồi hộp với &aacute;p lực từ đối thủ, kh&ocirc;ng kh&iacute; xung quanh, địa h&igrave;nh v.v... Nhưng ngay l&uacute;c đ&oacute;, t&ocirc;i qu&ecirc;n đi tất cả mọi thứ để tập trung v&agrave;o trận đấu, lu&ocirc;n l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; tận hưởng trọn vẹn cuộc chơi, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; b&iacute; quyết th&agrave;nh c&ocirc;ng của t&ocirc;i khi chơi golf.</p> <p><em>- Việt Nam ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; trang phục truyền thống l&agrave; &Aacute;o D&agrave;i, cả hai chị em c&oacute; dự định mặc kh&ocirc;ng?</em></p> <p>- Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất phấn kh&iacute;ch v&agrave; mong chờ để được mặc những chiếc &Aacute;o truyền thống của đất nước bạn. T&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh sẽ như thế n&agrave;o trong bộ &aacute;o duy&ecirc;n d&aacute;ng đ&oacute; nhưng chắc chắn l&agrave; sẽ rất đẹp. T&ocirc;i cũng biết đất nước bạn c&oacute; ẩm thực ngon nổi tiếng thế giới v&agrave; cả hai ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng thưởng thức v&agrave;&nbsp;"lượn"&nbsp;một v&ograve;ng quanh thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</p> <p><strong>- <em>May v&agrave; Mo đ&atilde; chuyển&nbsp;chuy&ecirc;n nghiệp&nbsp;từ năm 2012, ch&iacute;nh l&uacute;c đ&oacute; tập đo&agrave;n SCG đ&atilde; k&yacute; hợp đồng t&agrave;i trợ ch&iacute;nh thức, nhưng phải tới 3-4 năm sau đặc biệt l&agrave; năm 2016, một năm thi đấu rực rỡ của May tại LPGA TOUR. Thưa &ocirc;ng&nbsp;Dhep Vongvanich, l&yacute; do n&agrave;o khiến cho SCG vẫn ki&ecirc;n tr&igrave; đầu tư v&agrave;o chị em nh&agrave; Jutanugarn? C&oacute; khi n&agrave;o tập đo&agrave;n SCG đ&atilde; muốn chuyển hướng kh&aacute;c?</em></strong></p> <p>- Tập đo&agrave;n SCG của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một tập đo&agrave;n lớn h&agrave;ng đầu Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; về c&aacute;c ng&agrave;nh nghề x&acirc;y dựng, h&oacute;a dầu v&agrave; bao b&igrave; nhưng lại rất quan t&acirc;m ph&aacute;t triển thể thao v&agrave; gi&aacute;o dục. Golf cũng nằm trong những ưu tiền để ph&aacute;t triển. Như bạn hỏi l&yacute; do n&agrave;o khiến cho ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn ki&ecirc;n tr&igrave; t&agrave;i trợ cho chị em Jutanugarn trong một thời gian d&agrave;i như vậy. Thực ra n&oacute; thuộc về tầm nh&igrave;n của tập đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i. Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; một quả ngọt n&agrave;o m&agrave; kh&ocirc;ng thể nh&acirc;t thời c&oacute; được. Mọi th&agrave;nh quả đều phải trả bằng sự nỗ lực, quyết t&acirc;m v&agrave; chiến lược l&acirc;u d&agrave;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ hỗ trợ về mặt t&agrave;i ch&iacute;nh m&agrave; c&ograve;n hỗ trợ họ cả đ&agrave;o tạo khoa học thể thao, r&egrave;n luyện t&acirc;m l&yacute;&nbsp;v&agrave; được thử th&aacute;ch ở c&aacute;c m&ocirc;i trường golf chuy&ecirc;n nghiệp kh&aacute;c nhau. Trước khi th&agrave;nh c&ocirc;ng của May v&agrave;o năm 2016 th&igrave; người chị Mo đ&atilde; từng tạo ra kỳ t&iacute;ch khi nhận danh hiệu Rookie of the Year của LPGA TOUR năm 2013, đ&uacute;ng 1 năm sau khi Mo chuyển sang thi đấu PRO. V&agrave; từ đ&oacute; c&agrave;ng củng cố niềm tin của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o cả hai chị em.&nbsp;</p> <p><em>- Tập Đo&agrave;n SCG c&oacute; muốn t&igrave;m kiếm v&agrave; cũng đầu tư v&agrave;o Golf trẻ Việt để t&igrave;m ra những "Ariya" hay "Moriya" từ đất nước ch&uacute;ng t&ocirc;i?</em></p> <p>- Đương nhi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i rất muốn thực hiện việc n&agrave;y. Sự kiện tập huấn n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i kết hợp với Sở VH v&agrave; TT H&agrave; Nội trước hết l&agrave; để truyền cảm hứng tới Golf trẻ Việt Nam nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; tiền đề để th&uacute;c đẩy v&agrave; trao những cơ hội mới cho Golf ở đất nước bạn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ThaiSisters02.jpg?1512218841873" alt="ThaiSisters02" /></p> <p>Golf Việt Nam mới bắt đầu ph&aacute;t triển mạnh hơn trong 3 năm trở lại đ&acirc;y. Đ&acirc;y l&agrave; một thị trường Golf mới v&agrave; c&ograve;n non trẻ. Số lượng người chơi gia tăng l&ecirc;n tới con số h&agrave;ng chục ng&agrave;n xong Golf Việt vẫn chưa thực sự ghi được c&aacute;c dấu ấn tr&ecirc;n trường quốc tế so với nước l&aacute;ng giềng Th&aacute;i Lan, hay Malaysia v&agrave; Singapore. C&acirc;u chuyện ph&aacute;t triển golf Việt về chiều rộng cũng đặt ra b&agrave;i to&agrave;n định hướng về chiều s&acirc;u cũng cần phải giải quyết. R&otilde; r&agrave;ng Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n&nbsp;gần như&nbsp;phụ thuộc ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o yếu tố c&aacute; nh&acirc;n, họ đầu tư cả thời gian v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh. Sự hỗ trợ từ gia đ&igrave;nh l&agrave; yếu tố đầu ti&ecirc;n, theo đ&oacute; l&agrave; sự quan t&acirc;m&nbsp;t&agrave;i trợ&nbsp;từ c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn để gi&uacute;p c&aacute;c t&agrave;i năng c&oacute; cơ hội vươn xa. Việc c&ograve;n lại thuộc về c&aacute;c nh&agrave; hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch tạo ra m&ocirc;i trường,&nbsp;song h&agrave;nh&nbsp;khuyến kh&iacute;ch Golf ph&aacute;t triển, kh&ocirc;ng ngừng biểu dương ghi nhận c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch tuyệt vời để g&oacute;p phần truyền cảm hứng cho những thế hệ kệ cận.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Chị em nhà Jutanugarn phấn khích khi được đề nghị mặc áo dài Việt Nam

By GolfEdit.com - 02/12/2017

Hai chị em tay golf hàng đầu thế giới với biệt danh Thai Sisters là Moriya và Ariya Jutanugarn đã tới Việt Nam trong chương trình đặc biệt Tập huấn Golf truyền cảm hứng cho các golfer trẻ. Cả hai đã có buổi ra mắt người hâm mộ, truyền thông Việt trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 1/12 tại khách sạn Melia.

Đây là sự kiện Golf vô cùng nổi bật cho làng Golf Việt Nam trong năm 2017 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hợp tác cùng tập đoàn SCG đứng ra tổ chức và thu hút đông đảo báo giới đến tham dự.

Cac dai bieu

Chương trình tập huấn Golf truyền cảm hứng giúp các golfer trẻ của Việt Nam có cơ hội được giao lưu và học hỏi trực tiếp từ hai vận động viên hàng đầu của giải LPGA và được truyền cảm hứng từ hành trình ngoạn mục để chinh phục làng golf chuyên nghiệp của họ; đặc biệt là với Ariya Jutanugarn. - người đã tạo nên lịch sử khi trở thành tay golf đầu tiên của ASEAN vươn lên vị trí số 1 thế giới trong bảng xếp hạng LPGA vào tháng 6 năm 2017.

Tham dự buổi họp báo có ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Chủ tịch tập đoàn SCG tại Việt Nam, ông Dhep Vongvanich. 

GolfEdit đã có bài phỏng vấn với chị em nhà Jutanugarn và đại diện đơn vị tổ chức:

- Ariya (May) thân mến, xin bạn cho chia sẻ đôi điều cảm xúc khi đến Việt Nam?

- Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với thành phố Hà Nội xinh đẹp. Từ sự chào đón nồng nhiệt của các bạn, đến các món ăn địa phương, cảnh sắc và thời tiết đều rất tuyệt vời. Cả gia đình tôi đều rất thích và tận hưởng khoảng thời gian tại đây. Chuyến đi lần này của chúng tôi khá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Như các bạn đã biết, mục đích của chuyến thăm lần này là chương trình “Tập huấn Golf truyền cảm hứng” cho các tay golf trẻ tại Việt Nam. Với nhiều giải đấu golf trong năm, chúng tôi chỉ có thể dành một khoảng thời khá ngắn trước lễ Giáng sinh để tham gia các hoạt động tập huấn golf cho các bạn trẻ. Đây là hoạt động mà chúng tôi thật sự yêu thích vì nó nhắc chúng tôi nhớ về ước mơ thời thơ ấu. Ngay khi SCG đưa ra lời đề nghị tôi đến Việt Nam, tôi đã đồng ý, vì tôi biết đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm để giúp đỡ người khác, như SCG đã làm với tôi.

AriyaJuta01

 Ariya Jutanugarn luôn nở nụ cười thân thiện và trả lời rất hóm hỉnh tại buổi họp báo

- Cả hai bắt đầu chơi golf từ khi nào? Cơ duyên nào đưa cả hai đến với Golf?

- Tôi và em gái bắt đầu chơi golf từ khi chúng tôi lên 5 - 6 tuổi. Người đã đưa cảm hứng và yêu Golf đến chị em tôi chính là cha. Tôi thấy ba rất hay đánh Golf và cũng thấy thích thú với bộ môn này. Chúng tôi thường xuyên luyện tập cùng nhau và tham gia thi đấu chuyên nghiệp khá sớm khi 11 tuổi. Kể từ đó chúng tôi không ngừng nuôi ước mơ được thi đấu các giải quốc tế trong đó có LPGA TOUR. 

MoriyaJuta01

Moriya Jutanugarn có tính cách trầm hơn so với người em khá 'hiếu động" là Ariya Jutanugarn

- Con đường dẫn đến thành công như ngày hôm nay, các bạn đã gặp những khó khăn như nào?

- Để nói về khó khăn thì không thể kể hết ra đây được nhưng tâm sự thật với bạn rằng tôi không có ước mơ nào khác ngoài trở thành một tay Golf. Câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ đứa trẻ mơ ước được chơi golf chuyên nghiệp. Khi ấy, chúng tôi cũng không hình dung được phải trải qua bao nhiêu khó khăn và phải hy sinh bao nhiêu tuổi xuân cho giấc mơ đó. Có thể nói thể thao có khả năng truyền cảm hứng cho rất nhiều người và giúp nâng cao tiêu chuẩn sống trên rất nhiều mặt. 

- Nếu không có SCG thì các bạn không thể thành công như ngày hôm nay, tôi nói vậy có thật sự đúng?

SCG là một trong những tác nhân quan trọng trong việc đưa tôi và em gái lên đẳng cấp quốc tế. SCG hỗ trợ chúng tôi không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về khoa học thể thao, tâm lý và cách suy nghĩ như một vận động viên chuyên nghiệp, cũng như nhiều điều khác nữa. Không thể phủ nhận vai trò to lớn của SCG cho những thành công của chúng tôi như ngày hôm nay nhưng đó không phải là tất cả. Chúng tôi trước tiên nhận được sự hỗ trợ đặc biệt tin cậy từ gia đình, huấn luyện viên và cả sự cổ vũ của bạn bè nữa. Gia đình là nơi luôn bên tôi từ khi tôi mới bắt đầu vào nghiệp golf cho đến ngày hôm nay. Cha là người đầu tiên truyền cảm hứng và định hướng cho cả chị em tôi. Bên cạnh đó chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ,vượt qua nhiều thách thức lớn để trưởng thành và tiến bộ theo thời gian. 

- Cả hai có bị "cóng" khi thi đấu cùng với các PRO hàng đầu thế giới như Lexi Thompson, Lydia Ko không?

- Khi chúng tôi thi đấu tại các giải quốc tế, đặc biệt là LPGA, không dễ dàng để vượt qua cảm giác hồi hộp với áp lực từ đối thủ, không khí xung quanh, địa hình v.v... Nhưng ngay lúc đó, tôi quên đi tất cả mọi thứ để tập trung vào trận đấu, luôn là chính mình và tận hưởng trọn vẹn cuộc chơi, đó chính là bí quyết thành công của tôi khi chơi golf.

- Việt Nam chúng tôi có trang phục truyền thống là Áo Dài, cả hai chị em có dự định mặc không?

- Chúng tôi rất phấn khích và mong chờ để được mặc những chiếc Áo truyền thống của đất nước bạn. Tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào trong bộ áo duyên dáng đó nhưng chắc chắn là sẽ rất đẹp. Tôi cũng biết đất nước bạn có ẩm thực ngon nổi tiếng thế giới và cả hai chúng tôi sẵn sàng thưởng thức và "lượn" một vòng quanh thủ đô Hà Nội.

- May và Mo đã chuyển chuyên nghiệp từ năm 2012, chính lúc đó tập đoàn SCG đã ký hợp đồng tài trợ chính thức, nhưng phải tới 3-4 năm sau đặc biệt là năm 2016, một năm thi đấu rực rỡ của May tại LPGA TOUR. Thưa ông Dhep Vongvanich, lý do nào khiến cho SCG vẫn kiên trì đầu tư vào chị em nhà Jutanugarn? Có khi nào tập đoàn SCG đã muốn chuyển hướng khác?

- Tập đoàn SCG của chúng tôi là một tập đoàn lớn hàng đầu Đông Nam Á về các ngành nghề xây dựng, hóa dầu và bao bì nhưng lại rất quan tâm phát triển thể thao và giáo dục. Golf cũng nằm trong những ưu tiền để phát triển. Như bạn hỏi lý do nào khiến cho chúng tôi vẫn kiên trì tài trợ cho chị em Jutanugarn trong một thời gian dài như vậy. Thực ra nó thuộc về tầm nhìn của tập đoàn chúng tôi. Sẽ không có một quả ngọt nào mà không thể nhât thời có được. Mọi thành quả đều phải trả bằng sự nỗ lực, quyết tâm và chiến lược lâu dài. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn hỗ trợ họ cả đào tạo khoa học thể thao, rèn luyện tâm lý và được thử thách ở các môi trường golf chuyên nghiệp khác nhau. Trước khi thành công của May vào năm 2016 thì người chị Mo đã từng tạo ra kỳ tích khi nhận danh hiệu Rookie of the Year của LPGA TOUR năm 2013, đúng 1 năm sau khi Mo chuyển sang thi đấu PRO. Và từ đó càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào cả hai chị em. 

- Tập Đoàn SCG có muốn tìm kiếm và cũng đầu tư vào Golf trẻ Việt để tìm ra những "Ariya" hay "Moriya" từ đất nước chúng tôi?

- Đương nhiên chúng tôi rất muốn thực hiện việc này. Sự kiện tập huấn này chúng tôi kết hợp với Sở VH và TT Hà Nội trước hết là để truyền cảm hứng tới Golf trẻ Việt Nam nhưng đó cũng là tiền đề để thúc đẩy và trao những cơ hội mới cho Golf ở đất nước bạn. 

ThaiSisters02

Golf Việt Nam mới bắt đầu phát triển mạnh hơn trong 3 năm trở lại đây. Đây là một thị trường Golf mới và còn non trẻ. Số lượng người chơi gia tăng lên tới con số hàng chục ngàn xong Golf Việt vẫn chưa thực sự ghi được các dấu ấn trên trường quốc tế so với nước láng giềng Thái Lan, hay Malaysia và Singapore. Câu chuyện phát triển golf Việt về chiều rộng cũng đặt ra bài toàn định hướng về chiều sâu cũng cần phải giải quyết. Rõ ràng Golf là bộ môn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố cá nhân, họ đầu tư cả thời gian và tài chính. Sự hỗ trợ từ gia đình là yếu tố đầu tiên, theo đó là sự quan tâm tài trợ từ các tập đoàn lớn để giúp các tài năng có cơ hội vươn xa. Việc còn lại thuộc về các nhà hoạch định chính sách tạo ra môi trường, song hành khuyến khích Golf phát triển, không ngừng biểu dương ghi nhận các thành tích tuyệt vời để góp phần truyền cảm hứng cho những thế hệ kệ cận. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi