<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2444-pho-ttk-vga-ba-nguyen-thi-thu-ha-vdqg-2017-se-la-mot-cuoc-chuyen-giao-the-he-cua-golf-nu-viet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Phó TTK VGA bà Nguyễn Thị Thu Hà: VĐQG 2017 sẽ là một cuộc chuyển giao thế hệ của golf nữ Việt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Phó TTK VGA bà Nguyễn Thị Thu Hà: VĐQG 2017 sẽ là một cuộc chuyển giao thế hệ của golf nữ Việt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VLGC2017Hopbao-630x360.jpg"> <figcaption>Phó TTK VGA bà Nguyễn Thị Thu Hà: VĐQG 2017 sẽ là một cuộc chuyển giao thế hệ của golf nữ Việt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>S&aacute;ng nay tại tổng cục thể dục thể thao đ&atilde; diễn ra buổi họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố giải V&ocirc; địch Golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017. Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 6 giải đấu được tổ chức v&agrave; s&acirc;n FLC Quy Nhơn Golf Links vinh dự l&agrave; nơi đăng cai sự kiện lớn nhất của l&agrave;ng golf nữ Việt.</p></h3> </header> <p>Giải V&ocirc; địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia - Vietnam Ladies Golf Championship (VLGC) sẽ khởi tranh từ ng&agrave;y 8-10/12 với 3 bảng đấu ch&iacute;nh thức A, B,C ph&acirc;n chia theo c&aacute;c mức&nbsp;handicap. Bảng A d&agrave;nh cho c&aacute;c golfer c&oacute; handicap từ 0-16, bảng B (16-25) v&agrave; bảng C (25-36).</p> <p><strong>Lần đầu ti&ecirc;n giải nới rộng l&ecirc;n 3 ng&agrave;y đấu</strong></p> <p>Ri&ecirc;ng bảng đấu A l&agrave; bảng đấu d&agrave;nh cho c&aacute;c tay golf c&oacute; handicap từ 0-16, thi đấu 3 v&ograve;ng, kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng xe điện di chuyển. Tất cả c&aacute;c golfer thi đấu ở bảng n&agrave;y được gọi l&agrave; bảng V&ocirc; địch quốc gia, t&iacute;nh điểm gross để x&aacute;c định ra ba vị tr&iacute; nhất nh&igrave; ba. Top 3 chung cuộc sẽ nhận được c&uacute;p, thưởng v&agrave; đặc biệt l&agrave; bộ ba huy chương v&agrave;ng, bạc, đồng do Tổng cục TDTT trao tặng.</p> <p>C&aacute;c bảng đấu B-C sẽ thi đấu trong 2 ng&agrave;y l&agrave; m&ugrave;ng 9-10 được t&iacute;nh điểm net theo handicap ng&agrave;y System 36. Mỗi ng&agrave;y thi đấu kết th&uacute;c sẽ c&oacute; c&aacute;c giải nhất, nh&igrave;, ba k&egrave;m theo c&uacute;p v&agrave; giải thưởng theo ng&agrave;y. Bảng A cũng sẽ được &aacute;p dụng quy định với hai ng&agrave;y thi đấu 2,3 tương tự như bảng B,C. Theo đ&oacute; ng&agrave;y 9,10 bảng A cũng sẽ được t&iacute;nh điểm Nett để x&aacute;c định ba vị tr&iacute; dẫn đầu bảng để nhận c&uacute;p.</p> <p><strong>Những chia sẻ của b&agrave; Nguyễn Thị Thu H&agrave; - trưởng BTC giải</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/VLGC2017Hopbao.jpg?1511349448935" alt="VLGC2017Hopbao" /></strong></p> <p style="text-align: center;">Ph&oacute; tổng thư k&yacute; VGA, trưởng BTC giải lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o một tương lai s&aacute;ng cho golf nữ Việt - Ảnh Duy Dương</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi họp b&aacute;o, ph&oacute; tổng thư k&yacute; VGA, trưởng ban tổ chức giải b&agrave; Nguyễn Thị Thu H&agrave; chia sẻ: "T&ocirc;i lu&ocirc;n cảm thấy rạo rực khi xem đoạn trailer về giải đấu năm nay. Đoạn clip ngắn nhưng đ&atilde; m&ocirc; tả được kh&aacute; đầy đủ về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của giải trong 5 năm qua. C&aacute;c nh&agrave; v&ocirc; địch trong 3 năm trở lại đ&acirc;y ng&agrave;y một trẻ v&agrave; điều đ&oacute; cho thấy c&oacute; một sự chuyển giao thế hệ, một tương lai s&aacute;ng cho l&agrave;ng golf nữ Việt.".</p> <p>N&oacute;i về quy m&ocirc; giải đấu, b&agrave; H&agrave; cũng n&oacute;i th&ecirc;m: "Quy m&ocirc; giải đấu năm nay ch&uacute;ng t&ocirc;i dự kiến khoảng hơn 70 tay golf nữ tham dự. Một trong những th&aacute;ch thức lớn khi giải được tổ chức ở địa điểm kh&aacute; xa hai trung t&acirc;m lớn l&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; S&agrave;i G&ograve;n, nơi tập trung phần lớn c&aacute;c nữ golfer. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; tỷ lệ người chơi golf l&agrave; nữ giới ở Việt Nam vẫn thực sự c&ograve;n rất thấp chưa đến 1000 người, trong khi đ&oacute; con số n&agrave;y ở nam giới l&agrave; hơn 25 lần. Như vậy cứ 25 người chơi l&agrave; nam sẽ c&oacute; 1 người chơi l&agrave; golf l&agrave; nữ."</p> <p>Khi được hỏi về việc giải đấu VLGC 2017 năm nay kh&ocirc;ng c&oacute; sự g&oacute;p mặt của nh&agrave; v&ocirc; địch 2014-2015 Nguyễn Thảo My v&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch 2016 Hanako Kawasaki, trưởng ban tổ chức giải vui vẻ n&oacute;i: "Mặc d&ugrave; Thảo My v&agrave; Hanako kh&ocirc;ng thể tham dự giải đấu năm nay nhưng t&ocirc;i vẫn lu&ocirc;n n&oacute;i l&agrave; c&aacute;nh cửa n&agrave;y kh&eacute;p c&aacute;nh cửa kh&aacute;c sẽ mở ra. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; cơ hội cho c&aacute;c t&agrave;i năng golf trẻ kh&aacute;c như Ng&ocirc; L&ecirc; Ho&agrave;ng Nam Phương, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh, Joung Sun Mi hay golfer trẻ tuổi nhất Phạm Yến Vy (12 tuổi). T&ocirc;i tin rằng đ&acirc;y l&agrave; giải đấu của chuyển giao thế hệ. Nhưng l&agrave;ng golf nữ Việt vẫn c&ograve;n những &#039;thế hệ đ&agrave;n chị&#039; xuất sắc kh&aacute;c như Nguyễn Thị V&acirc;n Anh, người đang khao kh&aacute;t một lần được chạm v&agrave;o chiếc c&uacute;p, huy chương v&agrave;ng quốc gia."</p> <p>Giải v&ocirc; địch golf nữ nghiệp dư quốc gia 2017 sẽ tạo ra một bước ngoặt khi lần đầu ti&ecirc;n tổ chức 3 ng&agrave;y thi đấu. Đ&acirc;y l&agrave; cơ sở gi&uacute;p vận động vi&ecirc;n v&ocirc; địch quốc gia c&oacute; cơ hội nhận điểm xếp hạng tr&ecirc;n bảng World Golf Amateur Ranking. Một nỗ lực đ&aacute;ng khen ngợi của ban tổ chức giải đấu, cũng như tầm nh&igrave;n rất chiến lược của VGA.</p> <p><strong>Nỗ lực của tập đo&agrave;n FLC</strong></p> <p>Tham dự buổi họp b&aacute;o c&oacute; đại diện nh&agrave; t&agrave;i trợ ch&iacute;nh &ocirc;ng Nhữ Văn Hoan - &nbsp;Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc thường trực C&ocirc;ng ty CP quản l&yacute; s&acirc;n Golf Biscom. &Ocirc;ng Hoan c&ugrave;ng ban điều h&agrave;nh&nbsp;cam kết&nbsp;tạo điều kiện tốt nhất c&oacute; thể về điều kiện s&acirc;n thi đấu, nơi ở cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n v&agrave; ban tổ chức tham dự giải đấu. Ph&aacute;t biểu tại buổi họp b&aacute;o, &ocirc;ng Nhữ Văn Hoan n&oacute;i: "Tập đo&agrave;n FLC đ&atilde; song h&agrave;nh với c&aacute;c giải đấu nghiệp dư quốc gia nam v&agrave; đặc biệt l&agrave; giải golf nữ trong 2 năm trở lại đ&acirc;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cảm ơn sự tin tưởng từ VGA, cụ thể l&agrave; từ ban tổ chức giải golf nữ nghiệp dư quốc gia đ&atilde; chọn c&aacute;c s&acirc;n golf của FLC l&agrave; địa điểm thi đấu". Tập đo&agrave;n FLC đang nổi l&ecirc;n như l&agrave; đơn vị c&oacute; tốc độ tăng trưởng s&acirc;n golf mới cũng như k&ecirc;u gọi người chơi tham dự bộ m&ocirc;n n&agrave;y mạnh nhất l&uacute;c n&agrave;y. Sẽ l&agrave; một chặng đường d&agrave;i ph&iacute;a trước về ph&aacute;t triển golf, xong đ&oacute;ng g&oacute;p của FLC cho l&agrave;ng golf Việt trong thời gian qua rất đ&aacute;ng ghi nhận.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VLGC2017NhuVanHoan.jpg?1511349533760" alt="VLGC2017NhuVanHoan" /></p> <p style="text-align: center;">&Ocirc;ng Nhữ Văn Hoan rất&nbsp;sẵn l&ograve;ng ủng hộ nếu&nbsp;giải VĐQG nữ năm 2018 được tổ chức tại s&acirc;n golf mới nhất của tập đo&agrave;n l&agrave; FLC Hạ Long Golf Links - (Ảnh Duy Dương)</p> <p><em>Năm thứ 6 giải v&ocirc; địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia được tổ chức đ&aacute;nh dấu những bước thay đổi quan trọng, v&agrave; xem đ&acirc;y như l&agrave; một thời điểm cho sự chuyển giao thế hệ golf nữ Việt. C&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn ph&iacute;a trước như l&agrave;m thế n&agrave;o để gia tăng nữ giới tham dự m&ocirc;n golf n&agrave;y l&ecirc;n con số h&agrave;ng ng&agrave;n, hay c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho golf nữ ra sao để khuyến kh&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t hiện th&ecirc;m nhiều hơn t&agrave;i năng golf nữ Việt nữa. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải c&acirc;u chuyện một sớm một chiều xong nh&igrave;n v&agrave;o giải đấu để tất cả c&aacute;c b&ecirc;n từ c&aacute;c nh&agrave; hoạch định, ph&aacute;t triển, c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, đơn vị truyền th&ocirc;ng v&agrave; tất cả c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan kh&aacute;c c&ugrave;ng chung tay v&igrave; một nền golf nữ ph&aacute;t triển cả về chiều rộng cũng như chiều s&acirc;u trong tương lai sắp tới.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Phó TTK VGA bà Nguyễn Thị Thu Hà: VĐQG 2017 sẽ là một cuộc chuyển giao thế hệ của golf nữ Việt

By GolfEdit.com - 22/11/2017

Sáng nay tại tổng cục thể dục thể thao đã diễn ra buổi họp báo công bố giải Vô địch Golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017. Đây là năm thứ 6 giải đấu được tổ chức và sân FLC Quy Nhơn Golf Links vinh dự là nơi đăng cai sự kiện lớn nhất của làng golf nữ Việt.

Giải Vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia - Vietnam Ladies Golf Championship (VLGC) sẽ khởi tranh từ ngày 8-10/12 với 3 bảng đấu chính thức A, B,C phân chia theo các mức handicap. Bảng A dành cho các golfer có handicap từ 0-16, bảng B (16-25) và bảng C (25-36).

Lần đầu tiên giải nới rộng lên 3 ngày đấu

Riêng bảng đấu A là bảng đấu dành cho các tay golf có handicap từ 0-16, thi đấu 3 vòng, không được dùng xe điện di chuyển. Tất cả các golfer thi đấu ở bảng này được gọi là bảng Vô địch quốc gia, tính điểm gross để xác định ra ba vị trí nhất nhì ba. Top 3 chung cuộc sẽ nhận được cúp, thưởng và đặc biệt là bộ ba huy chương vàng, bạc, đồng do Tổng cục TDTT trao tặng.

Các bảng đấu B-C sẽ thi đấu trong 2 ngày là mùng 9-10 được tính điểm net theo handicap ngày System 36. Mỗi ngày thi đấu kết thúc sẽ có các giải nhất, nhì, ba kèm theo cúp và giải thưởng theo ngày. Bảng A cũng sẽ được áp dụng quy định với hai ngày thi đấu 2,3 tương tự như bảng B,C. Theo đó ngày 9,10 bảng A cũng sẽ được tính điểm Nett để xác định ba vị trí dẫn đầu bảng để nhận cúp.

Những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà - trưởng BTC giải

VLGC2017Hopbao

Phó tổng thư ký VGA, trưởng BTC giải luôn tin tưởng vào một tương lai sáng cho golf nữ Việt - Ảnh Duy Dương

Phát biểu tại buổi họp báo, phó tổng thư ký VGA, trưởng ban tổ chức giải bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy rạo rực khi xem đoạn trailer về giải đấu năm nay. Đoạn clip ngắn nhưng đã mô tả được khá đầy đủ về lịch sử hình thành và phát triển của giải trong 5 năm qua. Các nhà vô địch trong 3 năm trở lại đây ngày một trẻ và điều đó cho thấy có một sự chuyển giao thế hệ, một tương lai sáng cho làng golf nữ Việt.".

Nói về quy mô giải đấu, bà Hà cũng nói thêm: "Quy mô giải đấu năm nay chúng tôi dự kiến khoảng hơn 70 tay golf nữ tham dự. Một trong những thách thức lớn khi giải được tổ chức ở địa điểm khá xa hai trung tâm lớn là Hà Nội và Sài Gòn, nơi tập trung phần lớn các nữ golfer. Bên cạnh đó tỷ lệ người chơi golf là nữ giới ở Việt Nam vẫn thực sự còn rất thấp chưa đến 1000 người, trong khi đó con số này ở nam giới là hơn 25 lần. Như vậy cứ 25 người chơi là nam sẽ có 1 người chơi là golf là nữ."

Khi được hỏi về việc giải đấu VLGC 2017 năm nay không có sự góp mặt của nhà vô địch 2014-2015 Nguyễn Thảo My và nhà vô địch 2016 Hanako Kawasaki, trưởng ban tổ chức giải vui vẻ nói: "Mặc dù Thảo My và Hanako không thể tham dự giải đấu năm nay nhưng tôi vẫn luôn nói là cánh cửa này khép cánh cửa khác sẽ mở ra. Đây sẽ là cơ hội cho các tài năng golf trẻ khác như Ngô Lê Hoàng Nam Phương, Đoàn Xuân Khuê Minh, Joung Sun Mi hay golfer trẻ tuổi nhất Phạm Yến Vy (12 tuổi). Tôi tin rằng đây là giải đấu của chuyển giao thế hệ. Nhưng làng golf nữ Việt vẫn còn những 'thế hệ đàn chị' xuất sắc khác như Nguyễn Thị Vân Anh, người đang khao khát một lần được chạm vào chiếc cúp, huy chương vàng quốc gia."

Giải vô địch golf nữ nghiệp dư quốc gia 2017 sẽ tạo ra một bước ngoặt khi lần đầu tiên tổ chức 3 ngày thi đấu. Đây là cơ sở giúp vận động viên vô địch quốc gia có cơ hội nhận điểm xếp hạng trên bảng World Golf Amateur Ranking. Một nỗ lực đáng khen ngợi của ban tổ chức giải đấu, cũng như tầm nhìn rất chiến lược của VGA.

Nỗ lực của tập đoàn FLC

Tham dự buổi họp báo có đại diện nhà tài trợ chính ông Nhữ Văn Hoan -  Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP quản lý sân Golf Biscom. Ông Hoan cùng ban điều hành cam kết tạo điều kiện tốt nhất có thể về điều kiện sân thi đấu, nơi ở cho các vận động viên và ban tổ chức tham dự giải đấu. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nhữ Văn Hoan nói: "Tập đoàn FLC đã song hành với các giải đấu nghiệp dư quốc gia nam và đặc biệt là giải golf nữ trong 2 năm trở lại đây. Chúng tôi rất cảm ơn sự tin tưởng từ VGA, cụ thể là từ ban tổ chức giải golf nữ nghiệp dư quốc gia đã chọn các sân golf của FLC là địa điểm thi đấu". Tập đoàn FLC đang nổi lên như là đơn vị có tốc độ tăng trưởng sân golf mới cũng như kêu gọi người chơi tham dự bộ môn này mạnh nhất lúc này. Sẽ là một chặng đường dài phía trước về phát triển golf, xong đóng góp của FLC cho làng golf Việt trong thời gian qua rất đáng ghi nhận.

VLGC2017NhuVanHoan

Ông Nhữ Văn Hoan rất sẵn lòng ủng hộ nếu giải VĐQG nữ năm 2018 được tổ chức tại sân golf mới nhất của tập đoàn là FLC Hạ Long Golf Links - (Ảnh Duy Dương)

Năm thứ 6 giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia được tổ chức đánh dấu những bước thay đổi quan trọng, và xem đây như là một thời điểm cho sự chuyển giao thế hệ golf nữ Việt. Còn nhiều khó khăn phía trước như làm thế nào để gia tăng nữ giới tham dự môn golf này lên con số hàng ngàn, hay các chính sách hỗ trợ cho golf nữ ra sao để khuyến khích và phát hiện thêm nhiều hơn tài năng golf nữ Việt nữa. Đây không phải câu chuyện một sớm một chiều xong nhìn vào giải đấu để tất cả các bên từ các nhà hoạch định, phát triển, các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông và tất cả các bên liên quan khác cùng chung tay vì một nền golf nữ phát triển cả về chiều rộng cũng như chiều sâu trong tương lai sắp tới.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Greg Norman, Zlatan Ibrahimovic khỏa thân trên ấn phẩm ESPN The Body Issue

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Huyền thoại golf người Úc với nickname Cá Mập Trắng khoe ảnh hậu trường chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí ESPN ...
Tin tức

Brian Harman vươn lên dẫn đầu sau 36 hố giải Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tổng hợp nổi bật của ngày thi đấu thứ hai giải Travelers Championship đang diễn ra trên sân TPC River Highlands ở Cromwell, Connecticut, Hoa Kỳ ...
Tin tức

Điều lệ Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia Mở rộng và vòng loại Faldo Series Vietnam 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vietnam Junior Open 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12-15/7 trên sân golf top 30 thế giới The Bluff Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu....
Tin tức

Jordan Spieth dẫn đầu vòng 1 Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Jordan Spieth đang có màn khởi đầu rất tốt tại giải đấu mà anh là đương kim vô địch ...
Tin tức

PGA Tour bắt tay với Facebook phát sóng trực tiếp các giải đấu, bắt đầu từ Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bắt đầu từ giải Travelers Championship tuần này, người hâm mộ sẽ có cách để theo dõi các giải đấu của PGA TOUR vào dịp cuối tuần. ...
Tin tức

Hanako Kawasaki tăng 292 hạng trên WAGR, VĐQG Nữ thăng hạng F

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chức vô địch giải VĐQG Nghiệp dư nữ mở rộng 2018 giúp Hanako nhảy 292 bậc trên bảng xếp hạng WAGR ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi