<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2442-tap-doan-scg-dua-chi-em-nha-jutanugarn-den-viet-nam-vao-dau-thang-12-toi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tập đoàn SCG đưa chị em nhà Jutanugarn đến Việt Nam vào đầu tháng 12 tới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tập đoàn SCG đưa chị em nhà Jutanugarn đến Việt Nam vào đầu tháng 12 tới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ThaisSistersSCG-630x360.jpg"> <figcaption>Tập đoàn SCG đưa chị em nhà Jutanugarn đến Việt Nam vào đầu tháng 12 tới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chị em người Th&aacute;i với biệt danh Thai Sister l&agrave; Ariya Jutanugarn (May) v&agrave; chị g&aacute;i Moriya Jutanugarn (Mo) đ&atilde; nhận lời đến Việt Nam v&agrave;o hai ng&agrave;y 1-2/12 tới đ&acirc;y.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Tập đo&agrave;n h&agrave;ng đầu Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;&nbsp;The Siam Cement Group (SCG) ch&iacute;nh thức&nbsp;đưa cặp chị em&nbsp;vận động vi&ecirc;n golf&nbsp;h&agrave;ng đầu thế giới tới Việt Nam. Đ&acirc;y hứa hẹn l&agrave; một sự kiện n&oacute;ng nhất cuối năm 2017 v&agrave; được người h&acirc;m mộ Golf Việt h&aacute;o hức chờ đ&oacute;n. Nỗ lực tuyệt vời n&agrave;y của SCG thực sự l&agrave; kỳ t&iacute;ch lớn trong&nbsp;sứ mệnh hỗ trợ ph&aacute;t triển con người Việt qua thể thao n&oacute;i chung v&agrave; Golf n&oacute;i ri&ecirc;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ThaisSistersSCG.jpg?1511261095336" alt="ThaisSistersSCG" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tập đo&agrave;n SCG trở th&agrave;nh nh&agrave; t&agrave;i trợ ch&iacute;nh thức của hai chị em Mo-May từ năm 2012.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, nhiều năm trước đ&oacute;, nhận thấy tiềm năng của hai vận động vi&ecirc;n n&agrave;y, SCG cũng đ&atilde; li&ecirc;n tục hỗ trợ về t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; tinh thần để gi&uacute;p họ vươn xa.</em></p> <p><strong>Cơ hội giao lưu cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n golf trẻ của Việt Nam</strong></p> <p>Trong chuyến thăm 02 ng&agrave;y tại Việt Nam v&agrave;o ng&agrave;y 1 v&agrave; 2 th&aacute;ng 12 năm 2017, hai chị em nh&agrave; Jutanugarn sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật golf cho 20 vận động vi&ecirc;n golf t&agrave;i năng của Việt Nam trong độ tuổi từ<em>&nbsp;10 tới 16</em>&nbsp;trong khu&ocirc;n khổ buổi&nbsp;<em><strong>&ldquo;Tập huấn Golf Truyền cảm hứng&rdquo;</strong></em>&nbsp;được tổ chức bởi Sở Văn ho&aacute; v&agrave; Thể thao H&agrave; Nội v&agrave; Tập đo&agrave;n SCG. Đặc biệt tập đo&agrave;n SCG sẽ trao cơ hội cho 05 vận động vi&ecirc;n trẻ được gặp gỡ v&agrave; chơi golf c&ugrave;ng với c&aacute;c si&ecirc;u sao trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh. Sẽ c&oacute; nhiều&nbsp;c&acirc;u chuyện đầy cảm hứng của họ tr&ecirc;n con đường chinh phục vị tr&iacute; dẫn đầu sẽ truyền lửa đam m&ecirc; cho c&aacute;c tay golf trẻ, tiếp th&ecirc;m sức mạnh v&agrave; động lực gi&uacute;p họ vươn tới ước mơ trong tương lai.</p> <p>Người em&nbsp;Ariya Jutanugarn (sinh năm 1995)&nbsp; từng l&ecirc;n ng&ocirc;i số 1 thế giới v&agrave;o th&aacute;ng 6 năm nay khi ở tuổi 22. C&ocirc; vừa đăng quang chức v&ocirc; địch giải&nbsp;CME Group Tour Championship sau m&agrave;n thi đấu xuất sắc ở những hố cuối, tr&aacute;nh được m&agrave;n playoff với hai nữ si&ecirc;u sao của l&agrave;ng golf Mỹ hiện nay l&agrave; Lexi Thompson v&agrave; Jessica Korda. Ariya Jutanugarn đ&aacute;nh 27 giải trong m&ugrave;a LPGA Tour 2017, vượt cắt 22, c&oacute; 2 danh hiệu v&agrave; 8 lần về trong top 10. Th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y gi&uacute;p c&ocirc; leo 4 l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 5 thế giới ở thời điểm hiện tại. Người chị l&agrave; Moriya Jutanugarn (sinh năm 1994) hiện tại xếp vị tr&iacute; 21 thế giới. Moriya từng được b&igrave;nh chọn l&agrave;&nbsp;LPGA Rookie of the Year v&agrave;o năm 2013 với m&agrave;n thi đấu ch&oacute;i s&aacute;ng. Mặc d&ugrave; chưa c&oacute; cho m&igrave;nh một danh hiệu LPGA TOUR n&agrave;o nhưng th&agrave;nh t&iacute;ch về &Aacute; qu&acirc;n tại giải&nbsp;Blue Bay LPGA vừa qua cho thấy Moriya Jutanugarn sẵn s&agrave;ng b&ugrave;ng nổ bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.&nbsp;</p> <p><strong>C&aacute;ch đăng k&yacute; tham dự sự kiện n&agrave;y</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/ThaisSistersVietnam.png?1511261308752" alt="ThaisSistersVietnam" /></strong></p> <p>Đại diện truyền th&ocirc;ng cho Tập đo&agrave;n SCG Việt Nam đ&atilde; mở một fanpage ch&iacute;nh thức&nbsp;c&oacute; t&ecirc;n&nbsp;SCG Sharing The Dream - SCG Chung Một Ước Mơ, địa chỉ:&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/scgchungmotuocmo">https://www.facebook.com/scgchungmotuocmo</a>&nbsp;Người quan t&acirc;m h&atilde;y truy cập v&agrave;o fanpage v&agrave; t&igrave;m kiếm nội dung b&agrave;i viết về sự kiện theo đường links:</p> <p><a href="https://www.facebook.com/scgchungmotuocmo/photos/a.323322014540070.1073741838.320808488124756/722785761260358/?type=3&amp;theater">TẬP HUẤN GOLF TRUYỀN CẢM HỨNG VỚI NỮ GOLF THỦ LPGA ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI</a></p> <p><em>C&aacute;ch thức đăng k&yacute; tham dự:</em></p> <p>★BƯỚC 1: B&igrave;nh luận dưới b&agrave;i đăng Facebook để cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, gồm:&nbsp;<br />- Họ t&ecirc;n<br />- Tuổi&nbsp;<br />- Chia sẻ đam m&ecirc; golf của bạn. Tại sao bạn lại chơi golf?<br />- Bạn chơi golf bao l&acirc;u rồi?<br />- Th&agrave;nh t&iacute;ch thi đấu golf của bạn? (nếu c&oacute;)</p> <p>★BƯỚC 2: Ban tổ chức sẽ chọn 05 golf thủ tiềm năng nhất để tham dự &ldquo;Tập huấn Golf Truyền cảm hứng&rdquo; với chị em g&aacute;i Th&aacute;i Lan &ndash; Ariya &amp; Moriya Jutanugarn</p> <p>★BƯỚC 3: Danh s&aacute;ch golf thủ được lựa chọn bởi ban tổ chức sẽ được c&ocirc;ng bố tại fanpage SCG Chung một ước mơ v&agrave;o ng&agrave;y 29/11/2017</p> <p>Thể lệ v&agrave; Điều kiện của chương tr&igrave;nh tại link&nbsp;<a href="https://goo.gl/tHQoXJ">goo.gl/tHQoXJ</a>.&nbsp;<br /><br /><strong>Một số th&ocirc;ng tin về tập đo&agrave;n&nbsp;The Siam Cement Group (SCG)</strong></p> <p><em>SCG l&agrave; một trong những tập đo&agrave;n h&agrave;ng đầu Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, hoạt động đa ng&agrave;nh, tập trung v&agrave;o 3 lĩnh vực ch&iacute;nh l&agrave; Xi măng - Vật liệu x&acirc;y dựng (SCG Cement-Building Materials), H&oacute;a dầu (SCG Chemicals), v&agrave; Bao b&igrave; (SCG Packaging). SCG hiện c&oacute; hơn 200 c&ocirc;ng ty con c&ugrave;ng hơn 57.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n. Đặc biệt, SCG lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng cải tiến s&aacute;ng tạo c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ để đ&aacute;p ứng nhu cầu hiện tại v&agrave; trong tương lai của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</em><br /><em>SCG bắt đầu mở rộng hoạt động sang Việt Nam như một quốc gia chiến lược từ năm 1992 v&agrave; dần mở rộng đầu tư đa ng&agrave;nh, bao gồm c&aacute;c lĩnh vực Xi măng &ndash; Vật liệu x&acirc;y dựng, H&oacute;a dầu v&agrave; Bao b&igrave;.</em></p> <p><em>Hiện nay, tại Việt Nam, SCG c&oacute; 21 c&ocirc;ng ty đang hoạt động kinh doanh với hơn 8.300 nh&acirc;n vi&ecirc;n, mang đến nhiều d&ograve;ng sản phẩm v&agrave; dịch vụ cao cấp cho thị trường. C&aacute;c sản phẩm thuộc ng&agrave;nh Xi măng - Vật liệu x&acirc;y dựng bao gồm: Ng&oacute;i b&ecirc; t&ocirc;ng, tấm sợi xi măng, sản phẩm sợi xi măng thay thế gỗ d&agrave;nh cho s&agrave;n v&agrave; trần nh&agrave;, xi măng trắng, b&ecirc; t&ocirc;ng trộn sẵn SCG, gạch men l&oacute;t tường v&agrave; s&agrave;n dưới thương hiệu COTTO v&agrave; Prime, sứ vệ sinh v&agrave; phụ kiện nh&agrave; tắm, bồn tắm COTTO. Trong ng&agrave;nh Bao b&igrave;, hiện c&oacute; c&aacute;c sản phẩm giấy từ IDEA, th&ugrave;ng c&aacute;c t&ocirc;ng, giấy kraft v&agrave; bao b&igrave; nhựa. Ng&agrave;nh H&oacute;a dầu bao gồm c&aacute;c sản phẩm hạ nguồn như hạt nhựa PE &amp; PP, XLPE, nhựa PVC v&agrave; hợp chất,.. Ngo&agrave;i ra, SCG cũng c&oacute; một ph&ograve;ng trưng b&agrave;y c&aacute;c sản phẩm vật liệu x&acirc;y dựng tại H&agrave; Nội để ch&agrave;o đ&oacute;n kh&aacute;ch h&agrave;ng đến trải nghiệm sản phẩm v&agrave; dịch vụ của SCG.</em><br /><em>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, vui l&ograve;ng truy cập website: www.scg.com/vn</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tập đoàn SCG đưa chị em nhà Jutanugarn đến Việt Nam vào đầu tháng 12 tới

By GolfEdit.com - 21/11/2017

Chị em người Thái với biệt danh Thai Sister là Ariya Jutanugarn (May) và chị gái Moriya Jutanugarn (Mo) đã nhận lời đến Việt Nam vào hai ngày 1-2/12 tới đây. 

Tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á The Siam Cement Group (SCG) chính thức đưa cặp chị em vận động viên golf hàng đầu thế giới tới Việt Nam. Đây hứa hẹn là một sự kiện nóng nhất cuối năm 2017 và được người hâm mộ Golf Việt háo hức chờ đón. Nỗ lực tuyệt vời này của SCG thực sự là kỳ tích lớn trong sứ mệnh hỗ trợ phát triển con người Việt qua thể thao nói chung và Golf nói riêng. 

ThaisSistersSCG

Tập đoàn SCG trở thành nhà tài trợ chính thức của hai chị em Mo-May từ năm 2012. Tuy nhiên, nhiều năm trước đó, nhận thấy tiềm năng của hai vận động viên này, SCG cũng đã liên tục hỗ trợ về tài chính và tinh thần để giúp họ vươn xa.

Cơ hội giao lưu cho các vận động viên golf trẻ của Việt Nam

Trong chuyến thăm 02 ngày tại Việt Nam vào ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2017, hai chị em nhà Jutanugarn sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật golf cho 20 vận động viên golf tài năng của Việt Nam trong độ tuổi từ 10 tới 16 trong khuôn khổ buổi “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” được tổ chức bởi Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội và Tập đoàn SCG. Đặc biệt tập đoàn SCG sẽ trao cơ hội cho 05 vận động viên trẻ được gặp gỡ và chơi golf cùng với các siêu sao trong khuôn khổ chương trình. Sẽ có nhiều câu chuyện đầy cảm hứng của họ trên con đường chinh phục vị trí dẫn đầu sẽ truyền lửa đam mê cho các tay golf trẻ, tiếp thêm sức mạnh và động lực giúp họ vươn tới ước mơ trong tương lai.

Người em Ariya Jutanugarn (sinh năm 1995)  từng lên ngôi số 1 thế giới vào tháng 6 năm nay khi ở tuổi 22. Cô vừa đăng quang chức vô địch giải CME Group Tour Championship sau màn thi đấu xuất sắc ở những hố cuối, tránh được màn playoff với hai nữ siêu sao của làng golf Mỹ hiện nay là Lexi Thompson và Jessica Korda. Ariya Jutanugarn đánh 27 giải trong mùa LPGA Tour 2017, vượt cắt 22, có 2 danh hiệu và 8 lần về trong top 10. Thành tích này giúp cô leo 4 lên vị trí thứ 5 thế giới ở thời điểm hiện tại. Người chị là Moriya Jutanugarn (sinh năm 1994) hiện tại xếp vị trí 21 thế giới. Moriya từng được bình chọn là LPGA Rookie of the Year vào năm 2013 với màn thi đấu chói sáng. Mặc dù chưa có cho mình một danh hiệu LPGA TOUR nào nhưng thành tích về Á quân tại giải Blue Bay LPGA vừa qua cho thấy Moriya Jutanugarn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. 

Cách đăng ký tham dự sự kiện này

ThaisSistersVietnam

Đại diện truyền thông cho Tập đoàn SCG Việt Nam đã mở một fanpage chính thức có tên SCG Sharing The Dream - SCG Chung Một Ước Mơ, địa chỉ: https://www.facebook.com/scgchungmotuocmo Người quan tâm hãy truy cập vào fanpage và tìm kiếm nội dung bài viết về sự kiện theo đường links:

TẬP HUẤN GOLF TRUYỀN CẢM HỨNG VỚI NỮ GOLF THỦ LPGA ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

Cách thức đăng ký tham dự:

★BƯỚC 1: Bình luận dưới bài đăng Facebook để cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, gồm: 
- Họ tên
- Tuổi 
- Chia sẻ đam mê golf của bạn. Tại sao bạn lại chơi golf?
- Bạn chơi golf bao lâu rồi?
- Thành tích thi đấu golf của bạn? (nếu có)

★BƯỚC 2: Ban tổ chức sẽ chọn 05 golf thủ tiềm năng nhất để tham dự “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” với chị em gái Thái Lan – Ariya & Moriya Jutanugarn

★BƯỚC 3: Danh sách golf thủ được lựa chọn bởi ban tổ chức sẽ được công bố tại fanpage SCG Chung một ước mơ vào ngày 29/11/2017

Thể lệ và Điều kiện của chương trình tại link goo.gl/tHQoXJ

Một số thông tin về tập đoàn The Siam Cement Group (SCG)

SCG là một trong những tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động đa ngành, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là Xi măng - Vật liệu xây dựng (SCG Cement-Building Materials), Hóa dầu (SCG Chemicals), và Bao bì (SCG Packaging). SCG hiện có hơn 200 công ty con cùng hơn 57.000 nhân viên. Đặc biệt, SCG luôn không ngừng cải tiến sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai của người tiêu dùng.
SCG bắt đầu mở rộng hoạt động sang Việt Nam như một quốc gia chiến lược từ năm 1992 và dần mở rộng đầu tư đa ngành, bao gồm các lĩnh vực Xi măng – Vật liệu xây dựng, Hóa dầu và Bao bì.

Hiện nay, tại Việt Nam, SCG có 21 công ty đang hoạt động kinh doanh với hơn 8.300 nhân viên, mang đến nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho thị trường. Các sản phẩm thuộc ngành Xi măng - Vật liệu xây dựng bao gồm: Ngói bê tông, tấm sợi xi măng, sản phẩm sợi xi măng thay thế gỗ dành cho sàn và trần nhà, xi măng trắng, bê tông trộn sẵn SCG, gạch men lót tường và sàn dưới thương hiệu COTTO và Prime, sứ vệ sinh và phụ kiện nhà tắm, bồn tắm COTTO. Trong ngành Bao bì, hiện có các sản phẩm giấy từ IDEA, thùng các tông, giấy kraft và bao bì nhựa. Ngành Hóa dầu bao gồm các sản phẩm hạ nguồn như hạt nhựa PE & PP, XLPE, nhựa PVC và hợp chất,.. Ngoài ra, SCG cũng có một phòng trưng bày các sản phẩm vật liệu xây dựng tại Hà Nội để chào đón khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của SCG.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: www.scg.com/vn

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Greg Norman, Zlatan Ibrahimovic khỏa thân trên ấn phẩm ESPN The Body Issue

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Huyền thoại golf người Úc với nickname Cá Mập Trắng khoe ảnh hậu trường chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí ESPN ...
Tin tức

Brian Harman vươn lên dẫn đầu sau 36 hố giải Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tổng hợp nổi bật của ngày thi đấu thứ hai giải Travelers Championship đang diễn ra trên sân TPC River Highlands ở Cromwell, Connecticut, Hoa Kỳ ...
Tin tức

Điều lệ Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia Mở rộng và vòng loại Faldo Series Vietnam 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vietnam Junior Open 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12-15/7 trên sân golf top 30 thế giới The Bluff Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu....
Tin tức

Jordan Spieth dẫn đầu vòng 1 Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Jordan Spieth đang có màn khởi đầu rất tốt tại giải đấu mà anh là đương kim vô địch ...
Tin tức

PGA Tour bắt tay với Facebook phát sóng trực tiếp các giải đấu, bắt đầu từ Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bắt đầu từ giải Travelers Championship tuần này, người hâm mộ sẽ có cách để theo dõi các giải đấu của PGA TOUR vào dịp cuối tuần. ...
Tin tức

Hanako Kawasaki tăng 292 hạng trên WAGR, VĐQG Nữ thăng hạng F

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chức vô địch giải VĐQG Nghiệp dư nữ mở rộng 2018 giúp Hanako nhảy 292 bậc trên bảng xếp hạng WAGR ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi