<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2441-apgs-2017-cac-to-chuc-quoc-te-san-sang-bat-tay-hop-tac-phat-trien-golf-voi-viet-nam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>APGS 2017: các tổ chức quốc tế sẵn sàng bắt tay hợp tác phát triển Golf với Việt Nam</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>APGS 2017: các tổ chức quốc tế sẵn sàng bắt tay hợp tác phát triển Golf với Việt Nam</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/APGS2017SM03-630x360.jpg"> <figcaption>APGS 2017: các tổ chức quốc tế sẵn sàng bắt tay hợp tác phát triển Golf với Việt Nam</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Hội nghị golf cấp cao ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương năm 2017 đ&atilde; c&oacute; một sự khởi đầu như mơ v&agrave; kết th&uacute;c hơn sức mong đợi của tất cả người tham gia, cũng như đơn vị tổ chức đăng cai.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Sự kiện n&agrave;y đ&atilde; được xem l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất từ trước tới nay. APGS 2017 l&agrave; hội nghị thượng đỉnh kinh doanh golf h&agrave;ng đầu của Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương lần thứ 11 v&agrave; chắc chắn đi v&agrave;o lịch sử như l&agrave; chương tr&igrave;nh đ&atilde; tạo bước tiến lớn cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp Golf trong thập kỷ tiếp theo ở Ch&acirc;u &Aacute;.</p> <p>C&oacute; hơn 300 đại biểu v&agrave; kh&aacute;ch mời tham sự APGS 2017 trong lịch tr&igrave;nh 3 ng&agrave;y của sự kiện tại th&agrave;nh phố du lịch biển số 1 Việt Nam l&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Khởi đầu sự kiện l&agrave; khai m&agrave;n giải đấu golf tuyệt vời nhằm n&acirc;ng cao t&igrave;nh hữu nghị, li&ecirc;n kết v&agrave; l&agrave;m mới c&aacute;c hợp t&aacute;c.</p> <p>Th&ocirc;ng điệp của APGS 2017 l&agrave; &ldquo;New Directions&rdquo; - Hướng đi mới. Tại hội nghị thượng đỉnh golf cấp cao ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương năm nay rất vinh dự khi được ch&agrave;o đ&oacute;n tỷ ph&uacute;, nh&agrave; s&aacute;ng lập h&atilde;ng gậy PXG, chả đẻ của GoDaddy &ocirc;ng Bob Parson. &Ocirc;ng cũng l&agrave; người khởi đầu cho buổi n&oacute;i chuyện tại hội nghị . Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, Parson đ&atilde; chia sẻ những yếu tố l&agrave;m n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của &ocirc;ng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; &ocirc;ng cũng đề cập đến những hướng mới cho ph&aacute;t triển ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf trong thời gian tới, đặc biệt sản xuất gậy Golf. Cũng tại hội nghị, &ocirc;ng Bob Parsons cũng được Asia Pacific Golf Group trao tặng một phần thưởng đặc biệt đ&oacute; l&agrave; danh hiệu Global Golf Vision Award nhằm c&ocirc;ng nhận những cống hiến v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của &ocirc;ng với PXG cho sự ph&aacute;t triển chung của golf thế giới.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/APGS2017SM01.jpg?1511238766249" alt="APGS2017SM01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tỷ ph&uacute; Bob Parsons mở m&agrave;n hội nghị - Ảnh Ph&aacute;p Nguyễn</em></p> <p>Bob Parsons thực sự l&agrave; một nh&agrave; hảo v&agrave; người c&oacute; tầm nh&igrave;n chiến lược. &Ocirc;ng đ&atilde; ủng hộ 100 ng&agrave;n đ&ocirc; la cho quỹ Swing For Kids nhằm hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t triển golf trẻ tại Việt Nam. Số tiền n&agrave;y được tr&iacute;ch từ quỹ s&aacute;ng lập Renee and Bob Parsons&rsquo; Foundation.</p> <p>Ngo&agrave;i ra c&oacute; hơn 20 c&aacute;c nh&agrave; thuyết tr&igrave;nh, ph&aacute;t triển golf&nbsp;h&agrave;ng đầu thế giới như đại diện đến từ PGA TOUR, PGA, c&aacute;c c&ocirc;ng ty giải ph&aacute;p kỹ thuật, thiết bị th&ocirc;ng minh. Tất cả đ&atilde; đưa ra h&agrave;ng loạt c&aacute;c chủ đề, &yacute; tưởng ph&aacute;t triển nhằm đưa ng&agrave;nh golf thế giới tiến l&ecirc;n một trang mới v&agrave; sẵn s&agrave;ng bắt tay hợp t&aacute;c với c&aacute;c đối t&aacute;c Việt Nam.&nbsp;</p> <p>Một trong những điểm nổi bật tại APGS năm nay l&agrave; c&aacute;c giải thưởng trong hạng mục Asian Golf Awards, đ&acirc;y được coi l&agrave; giải &ldquo;Oscars&rdquo; cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf ở ch&acirc;u &Aacute;. C&oacute; hơn 50 hạng mục v&agrave; phần thưởng lớn đ&atilde; được xướng t&ecirc;n, Trong đ&oacute; phải kể đến danh hiệu sau:</p> <p>&bull; Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về Madame Nguyễn Thị Nga<br />&bull; Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về &ndash; Mr. Stig Notlov<br />&bull; Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về Dr. Haruhisa Handa<br />&bull; Danh hiệu Asia Pacific Golf Life-Time Achievement Award &ndash; Mr. Mohamed Juma Buamaim<br /> &bull; Danh hiệu Asia Pacific Golf Life-Time Achievement Award &ndash; Mr. Mohd. Nizam Othman</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/APGS2017SM02.jpg?1511238847522" alt="APGS2017SM02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Madame Nguyễn Thị Nga vinh dự được nhận danh hiệu cao qu&yacute;&nbsp;Asia Pacific Golf Hall Of Fame - Ảnh Ph&aacute;p Nguyễn</em></p> <p>Ri&ecirc;ng Việt Nam được vinh dự trở th&agrave;nh điểm đến tốt nhất về golf ở khu vực Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương khi nhận danh hiệu &ldquo;Best Golf Destination&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Việt Nam nhận được danh hiệu n&agrave;y, trước đ&oacute; danh hiệu thuộc về Th&aacute;i Lan.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; hảo t&acirc;m, doanh nh&acirc;n, anh h&ugrave;ng lao động, &ocirc;ng L&ecirc; Văn Kiểm vinh dự được nhận danh hiệu Asia Pacific Golf Pioneer Award 2017 tại ch&iacute;nh hội nghị golf cấp cao ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương.<br /> <br />&Ocirc;ng Kiểm hiện l&agrave; chủ tịch tập đo&agrave;n KN Investment Group ở Hồ Ch&iacute; Minh. &Ocirc;ng từng đại diện tham dự cho Việt Nam tại Seagame khi 54 tuổi. Nay đ&atilde; 72 tuổi, &ocirc;ng Kiểm vẫn duy tr&igrave; l&agrave; một nh&agrave; doanh nh&acirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; gi&agrave;u c&oacute; của quốc gia. &Ocirc;ng từng được bổ nhiệm l&agrave;m ph&oacute; chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam. Hiện tại &ocirc;ng Kiểm sở hữu những s&acirc;n golf h&agrave;ng đầu ở Việt Nam v&agrave; L&agrave;o. S&acirc;n golf mới nhất 27 hố được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman ở Cam Ranh sẽ l&agrave; một s&acirc;n Links số 1 ch&acirc;u &Aacute;, dự kiến được mở cửa v&agrave;o qu&yacute; 1/2018.</p> <p>APGS 2017 đ&atilde; kh&eacute;p lại với th&agrave;nh c&ocirc;ng của đơn vị tổ chức tập đo&agrave;n Asia Pacific Golf Group. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự hỗ trợ quan trọng từ đơn vị đăng cai cho sự kiện - tập đo&agrave;n BRG Group.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Mike.jpg?1511238964018" alt="Mike" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh APGG - Asian Golf &ocirc;ng Mike Sebastian đại diện đơn vị tổ chức sự kiện APGS 2017 - Ảnh Ph&aacute;p Nguyễn</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

APGS 2017: các tổ chức quốc tế sẵn sàng bắt tay hợp tác phát triển Golf với Việt Nam

By GolfEdit.com - 21/11/2017

Hội nghị golf cấp cao châu Á Thái Bình Dương năm 2017 đã có một sự khởi đầu như mơ và kết thúc hơn sức mong đợi của tất cả người tham gia, cũng như đơn vị tổ chức đăng cai. 

Sự kiện này đã được xem là thành công nhất từ trước tới nay. APGS 2017 là hội nghị thượng đỉnh kinh doanh golf hàng đầu của Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11 và chắc chắn đi vào lịch sử như là chương trình đã tạo bước tiến lớn cho ngành công nghiệp Golf trong thập kỷ tiếp theo ở Châu Á.

Có hơn 300 đại biểu và khách mời tham sự APGS 2017 trong lịch trình 3 ngày của sự kiện tại thành phố du lịch biển số 1 Việt Nam là Đà Nẵng. Khởi đầu sự kiện là khai màn giải đấu golf tuyệt vời nhằm nâng cao tình hữu nghị, liên kết và làm mới các hợp tác.

Thông điệp của APGS 2017 là “New Directions” - Hướng đi mới. Tại hội nghị thượng đỉnh golf cấp cao châu Á Thái Bình Dương năm nay rất vinh dự khi được chào đón tỷ phú, nhà sáng lập hãng gậy PXG, chả đẻ của GoDaddy ông Bob Parson. Ông cũng là người khởi đầu cho buổi nói chuyện tại hội nghị . Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, Parson đã chia sẻ những yếu tố làm nên thành công của ông như ngày hôm nay. Bên cạnh đó ông cũng đề cập đến những hướng mới cho phát triển ngành công nghiệp golf trong thời gian tới, đặc biệt sản xuất gậy Golf. Cũng tại hội nghị, ông Bob Parsons cũng được Asia Pacific Golf Group trao tặng một phần thưởng đặc biệt đó là danh hiệu Global Golf Vision Award nhằm công nhận những cống hiến và đóng góp của ông với PXG cho sự phát triển chung của golf thế giới.

APGS2017SM01

Tỷ phú Bob Parsons mở màn hội nghị - Ảnh Pháp Nguyễn

Bob Parsons thực sự là một nhà hảo và người có tầm nhìn chiến lược. Ông đã ủng hộ 100 ngàn đô la cho quỹ Swing For Kids nhằm hỗ trợ và phát triển golf trẻ tại Việt Nam. Số tiền này được trích từ quỹ sáng lập Renee and Bob Parsons’ Foundation.

Ngoài ra có hơn 20 các nhà thuyết trình, phát triển golf hàng đầu thế giới như đại diện đến từ PGA TOUR, PGA, các công ty giải pháp kỹ thuật, thiết bị thông minh. Tất cả đã đưa ra hàng loạt các chủ đề, ý tưởng phát triển nhằm đưa ngành golf thế giới tiến lên một trang mới và sẵn sàng bắt tay hợp tác với các đối tác Việt Nam. 

Một trong những điểm nổi bật tại APGS năm nay là các giải thưởng trong hạng mục Asian Golf Awards, đây được coi là giải “Oscars” cho ngành công nghiệp golf ở châu Á. Có hơn 50 hạng mục và phần thưởng lớn đã được xướng tên, Trong đó phải kể đến danh hiệu sau:

• Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về Madame Nguyễn Thị Nga
• Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về – Mr. Stig Notlov
• Danh hiệu Asia Pacific Golf Hall Of Fame thuộc về Dr. Haruhisa Handa
• Danh hiệu Asia Pacific Golf Life-Time Achievement Award – Mr. Mohamed Juma Buamaim
• Danh hiệu Asia Pacific Golf Life-Time Achievement Award – Mr. Mohd. Nizam Othman

APGS2017SM02

Madame Nguyễn Thị Nga vinh dự được nhận danh hiệu cao quý Asia Pacific Golf Hall Of Fame - Ảnh Pháp Nguyễn

Riêng Việt Nam được vinh dự trở thành điểm đến tốt nhất về golf ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương khi nhận danh hiệu “Best Golf Destination”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam nhận được danh hiệu này, trước đó danh hiệu thuộc về Thái Lan.

Bên cạnh đó, nhà hảo tâm, doanh nhân, anh hùng lao động, ông Lê Văn Kiểm vinh dự được nhận danh hiệu Asia Pacific Golf Pioneer Award 2017 tại chính hội nghị golf cấp cao châu Á Thái Bình Dương.

Ông Kiểm hiện là chủ tịch tập đoàn KN Investment Group ở Hồ Chí Minh. Ông từng đại diện tham dự cho Việt Nam tại Seagame khi 54 tuổi. Nay đã 72 tuổi, ông Kiểm vẫn duy trì là một nhà doanh nhân thành công và giàu có của quốc gia. Ông từng được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam. Hiện tại ông Kiểm sở hữu những sân golf hàng đầu ở Việt Nam và Lào. Sân golf mới nhất 27 hố được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman ở Cam Ranh sẽ là một sân Links số 1 châu Á, dự kiến được mở cửa vào quý 1/2018.

APGS 2017 đã khép lại với thành công của đơn vị tổ chức tập đoàn Asia Pacific Golf Group. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ quan trọng từ đơn vị đăng cai cho sự kiện - tập đoàn BRG Group.

Mike

Giám đốc điều hành APGG - Asian Golf ông Mike Sebastian đại diện đơn vị tổ chức sự kiện APGS 2017 - Ảnh Pháp Nguyễn

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Greg Norman, Zlatan Ibrahimovic khỏa thân trên ấn phẩm ESPN The Body Issue

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Huyền thoại golf người Úc với nickname Cá Mập Trắng khoe ảnh hậu trường chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí ESPN ...
Tin tức

Brian Harman vươn lên dẫn đầu sau 36 hố giải Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tổng hợp nổi bật của ngày thi đấu thứ hai giải Travelers Championship đang diễn ra trên sân TPC River Highlands ở Cromwell, Connecticut, Hoa Kỳ ...
Tin tức

Điều lệ Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia Mở rộng và vòng loại Faldo Series Vietnam 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vietnam Junior Open 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12-15/7 trên sân golf top 30 thế giới The Bluff Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu....
Tin tức

Jordan Spieth dẫn đầu vòng 1 Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Jordan Spieth đang có màn khởi đầu rất tốt tại giải đấu mà anh là đương kim vô địch ...
Tin tức

PGA Tour bắt tay với Facebook phát sóng trực tiếp các giải đấu, bắt đầu từ Travelers Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bắt đầu từ giải Travelers Championship tuần này, người hâm mộ sẽ có cách để theo dõi các giải đấu của PGA TOUR vào dịp cuối tuần. ...
Tin tức

Hanako Kawasaki tăng 292 hạng trên WAGR, VĐQG Nữ thăng hạng F

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chức vô địch giải VĐQG Nghiệp dư nữ mở rộng 2018 giúp Hanako nhảy 292 bậc trên bảng xếp hạng WAGR ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi