<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2823-3-golfer-bi-phat-vi-danh-cham-khi-european-tour-trien-khai-shot-clock-masters.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 golfer bị phạt vì đánh chậm khi European Tour triển khai Shot Clock Masters</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 golfer bị phạt vì đánh chậm khi European Tour triển khai Shot Clock Masters</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Luat/shotmasters01-630x360.jpg"> <figcaption>3 golfer bị phạt vì đánh chậm khi European Tour triển khai Shot Clock Masters</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;Một thử nghiệm mới cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n đang thi đấu tr&ecirc;n giải golf nh&agrave; nghề h&agrave;ng đầu ch&acirc;u &Acirc;u nhằm tăng tốc độ chơi.</p></h3> </header> <p>Theo đ&oacute; European Tour đ&atilde; cho ra mắt hệ thống đồng hồ giới hạn thời gian cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh c&oacute; t&ecirc;n gọi Shot Clock Masters. C&aacute;c golfer thi đấu sẽ được hẹn giờ cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh theo quy định.</p> <p>Một trọng t&agrave;i sẽ được đi k&egrave;m vỗi nh&oacute;m v&agrave; t&iacute;nh giờ cho từng lượt đ&aacute;nh. C&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng, c&uacute; đ&aacute;nh l&ecirc;n cờ, chip hay putt sẽ c&oacute; thời 50 gi&acirc;y cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh ở hố Par 3 cho người đ&aacute;nh trước. Thời gian c&ograve;n 40 gi&acirc;y cho c&aacute;c golfer thi đấu tiếp theo . Ở c&aacute;c hố PAR4, PAR5 th&igrave; mỗi c&uacute; đ&aacute;nh đều t&iacute;nh 40 gi&acirc;y chung. Bất cứ khi n&agrave;o một người chơi vượt qu&aacute; giới hạn thời gian sẽ bị phạt 1 gậy.</p> <p>Nhưng một vận động vi&ecirc;n c&oacute; thể được ph&eacute;p bổ sung th&ecirc;m thời gian hơn 40 gi&acirc;y nhưng chỉ được 2 lần trong một v&ograve;ng đấu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; họ phải th&ocirc;ng b&aacute;o với trọng t&agrave;i trước khi bấm giờ. Nếu kh&ocirc;ng phần gia hạn th&ecirc;m thời gian người chơi để đồng hồ chạm về 0 gi&acirc;y m&agrave; vẫn chưa thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh sẽ bị phạt 1 gậy.</p> <p>Tại giải Dianmond Country Club diễn ra ở Vi&ecirc;n, &Aacute;o vừa qua đ&atilde; &aacute;p dụng Shot Clock Masters. C&oacute; 3 trường hợp bị phạt v&igrave; đ&aacute;nh chậm. Clemens Prader trở th&agrave;nh golfer đầu ti&ecirc;n vi phạm quy định n&agrave;y. Tại hố số 6, golfer người &Aacute;o đ&atilde; d&ugrave;ng tới 54 gi&acirc;y để thực hiện c&uacute; gạt b&oacute;ng v&agrave; nhận 1 gậy phạt. Kết quả hố n&agrave;y của Prader l&agrave; over 4 gậy. Prader cho biết, anh kh&ocirc;ng nghe thấy tiếng trọng t&agrave;i tuy&ecirc;n bố đếm giờ v&agrave; việc phạt anh l&agrave; kh&ocirc;ng thỏa đ&aacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Luat/shot-clock-masters-penalty.jpg?1528858774002" alt="shot-clock-masters-penalty" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Clemens Prader l&agrave; golfer đầu ti&ecirc;n nhận h&igrave;nh phạt đ&aacute;nh chậm cho ng&agrave;y ra mắt Shot Clock Masters của European Tour (Ảnh:&nbsp;Matthew Lewis/Getty Images)</em></p> <p>Grant Forrest l&agrave; golfer tiếp theo cũng bị phạt khi d&ugrave;ng tới 43 gi&acirc;y cho c&uacute; đ&aacute;nh l&ecirc;n cờ hố 15. Đồng hồ cho ph&eacute;p golfer người Scotland 40 gi&acirc;y ở c&uacute; n&agrave;y. Andrea Pavan cũng vượt 3 gi&acirc;y ở c&uacute; gạt hố 18 v&agrave; nhận th&ecirc;m 1 gậy. Như vậy c&oacute; tới 3 golfer nhận phạt v&igrave; đ&aacute;nh chậm ở giải đấu n&agrave;y. Ch&iacute;nh gậy cộng n&agrave;y khiến Prader đ&atilde; kh&ocirc;ng qua cắt sau v&ograve;ng 3. Pavan xếp đồng hạng 29 với -3. Forrest c&oacute; điểm even par (T48).</p> <p>Việc &aacute;p dụng Shot Clock Masters vấp phải nhiều &yacute; kiến từ ủng hộ đến kh&ocirc;ng t&aacute;n th&agrave;nh. Người th&igrave; chia sẻ việc n&agrave;y l&agrave; cần thiết bởi nhằm hạn chế việc đ&aacute;nh chậm ảnh hưởng đến người kh&aacute;c. C&ograve;n những vận động vi&ecirc;n phản đối th&igrave; cho rặng việc n&agrave;y l&agrave;m mất đi cảm x&uacute;c, độ &#039;phi&ecirc;u&#039; của người chơi. Sức &eacute;p về thời gian v&agrave; c&oacute; trọng lu&ocirc;n thực hiện việc n&agrave;y b&ecirc;n cạnh khiến người chơi mất tập trung, từ đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; trận đấu như &yacute;.</p> <p>D&ugrave; sao việc &aacute;p dụng Shot Clock Masters cho thấy European Tour đang mạnh tay trong việc chống lại t&igrave;nh trạng đ&aacute;nh chậm diễn ra tr&ecirc;n hệ thống của họ.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 golfer bị phạt vì đánh chậm khi European Tour triển khai Shot Clock Masters

By GolfEdit.com - 13/06/2018

Golfedit.com - Một thử nghiệm mới cho các vận động viên đang thi đấu trên giải golf nhà nghề hàng đầu châu Âu nhằm tăng tốc độ chơi.

Theo đó European Tour đã cho ra mắt hệ thống đồng hồ giới hạn thời gian cho mỗi cú đánh có tên gọi Shot Clock Masters. Các golfer thi đấu sẽ được hẹn giờ cho mỗi cú đánh theo quy định.

Một trọng tài sẽ được đi kèm vỗi nhóm và tính giờ cho từng lượt đánh. Cú phát bóng, cú đánh lên cờ, chip hay putt sẽ có thời 50 giây cho mỗi cú đánh ở hố Par 3 cho người đánh trước. Thời gian còn 40 giây cho các golfer thi đấu tiếp theo . Ở các hố PAR4, PAR5 thì mỗi cú đánh đều tính 40 giây chung. Bất cứ khi nào một người chơi vượt quá giới hạn thời gian sẽ bị phạt 1 gậy.

Nhưng một vận động viên có thể được phép bổ sung thêm thời gian hơn 40 giây nhưng chỉ được 2 lần trong một vòng đấu. Bên cạnh đó họ phải thông báo với trọng tài trước khi bấm giờ. Nếu không phần gia hạn thêm thời gian người chơi để đồng hồ chạm về 0 giây mà vẫn chưa thực hiện cú đánh sẽ bị phạt 1 gậy.

Tại giải Dianmond Country Club diễn ra ở Viên, Áo vừa qua đã áp dụng Shot Clock Masters. Có 3 trường hợp bị phạt vì đánh chậm. Clemens Prader trở thành golfer đầu tiên vi phạm quy định này. Tại hố số 6, golfer người Áo đã dùng tới 54 giây để thực hiện cú gạt bóng và nhận 1 gậy phạt. Kết quả hố này của Prader là over 4 gậy. Prader cho biết, anh không nghe thấy tiếng trọng tài tuyên bố đếm giờ và việc phạt anh là không thỏa đáng.

shot-clock-masters-penalty

Clemens Prader là golfer đầu tiên nhận hình phạt đánh chậm cho ngày ra mắt Shot Clock Masters của European Tour (Ảnh: Matthew Lewis/Getty Images)

Grant Forrest là golfer tiếp theo cũng bị phạt khi dùng tới 43 giây cho cú đánh lên cờ hố 15. Đồng hồ cho phép golfer người Scotland 40 giây ở cú này. Andrea Pavan cũng vượt 3 giây ở cú gạt hố 18 và nhận thêm 1 gậy. Như vậy có tới 3 golfer nhận phạt vì đánh chậm ở giải đấu này. Chính gậy cộng này khiến Prader đã không qua cắt sau vòng 3. Pavan xếp đồng hạng 29 với -3. Forrest có điểm even par (T48).

Việc áp dụng Shot Clock Masters vấp phải nhiều ý kiến từ ủng hộ đến không tán thành. Người thì chia sẻ việc này là cần thiết bởi nhằm hạn chế việc đánh chậm ảnh hưởng đến người khác. Còn những vận động viên phản đối thì cho rặng việc này làm mất đi cảm xúc, độ 'phiêu' của người chơi. Sức ép về thời gian và có trọng luôn thực hiện việc này bên cạnh khiến người chơi mất tập trung, từ đó không có trận đấu như ý.

Dù sao việc áp dụng Shot Clock Masters cho thấy European Tour đang mạnh tay trong việc chống lại tình trạng đánh chậm diễn ra trên hệ thống của họ.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

12 vấn đề hay gặp phải ở các golfer nghiệp dư

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Golf là một bộ môn thể thao phức tạp và rất khó để thành thạo. Vì vậy đối với các người chỉ dành số ít thời gian của...
Luật chơi golf

Lexi Thompson áp dụng sai luật Prefered Lies

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Lexi Thompson dường như là golfer rất có duyên với những tình huống liên quan đến luật golf ...
Luật chơi golf

Golfer đánh mất cơ hội chiến thắng do caddie dùng xe điện

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một trong nhưng golfer trẻ tuổi được chú ý nhất đã không thể chiến thắng bởi một tình huống khá bất thường. ...
Luật chơi golf

Lowry chỉ trích trọng tài thiếu chuyên môn tại PGA Championship

By GolfEdit.com
GoldEdit.com - Mặc dù thi đấu xuất sắc và có kết quả tốt nhưng một sự cố tại vòng cuối giải PGA Championship đã khiến golfer người Irish này không...
Luật chơi golf

Dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có nhiều golfer đang phân vân việc dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt. Nếu bị phạt thì phạt bao nhiêu gậy. ...
Luật chơi golf

Caddie của Kisner nhận trách nhiệm về việc không cào lại cát trong bunker

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Con đường đến với major đầu tiền của Gary Woodland đã bất ngờ chệch hướng tại hố số 10 ở Bellerive ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi