<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2569-nat-no-chui-mang-caddie-co-vi-pham-luat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nạt nộ, chửi mắng caddie có vi phạm luật?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nạt nộ, chửi mắng caddie có vi phạm luật?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/Angrygolfer01-630x360.jpg"> <figcaption>Nạt nộ, chửi mắng caddie có vi phạm luật?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Caddie l&agrave; một nghề để phục vụ cho những kh&aacute;ch chơi golf v&agrave; c&oacute; số lượng đ&ocirc;ng đảo tại Việt Nam.</p></h3> </header> <p>Caddy, caddie, nh&acirc;n vi&ecirc;n k&eacute;o t&uacute;i gậy hay được thu&ecirc; để k&eacute;o, bảo quản những bao đựng gậy đ&aacute;nh golf cho kh&aacute;ch chơi golf tr&ecirc;n s&acirc;n. Nhiệm vụ chung của caddy l&agrave; tư vấn thi đấu cho người chơi, lau banh, nh&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t hiện đường đi của banh, khoảng c&aacute;ch từ b&oacute;ng đến cờ, ghi điểm cho người chơi...</p> <p>Ở Việt Nam hiện nay, trung b&igrave;nh mỗi s&acirc;n golf c&oacute; tới trăm caddie. Với số lượng s&acirc;n l&ecirc;n tới gần 50 s&acirc;n th&igrave; số lượng Caddie ước t&iacute;nh l&ecirc;n con số gần chục ng&agrave;n người (chưa t&iacute;nh s&acirc;n tập golf). Như vậy đ&acirc;y l&agrave; một nghề nghiệp thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo người lao động. Trong thời gian gần đ&acirc;y, kh&ocirc;ng &iacute;t c&aacute;c phản ảnh của nh&acirc;n vi&ecirc;n Caddie ở c&aacute;c s&acirc;n khi họ thường xuy&ecirc;n nhận được c&aacute;c lời lẽ nạt nộ, bức x&uacute;c của kh&aacute;ch l&ecirc;n họ khi đang phục vụ. Sẽ kh&oacute; c&oacute; thể tr&aacute;nh khỏi việc c&oacute; những caddie phục vụ chưa b&agrave;i bản do qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo tuyển chọn đầu v&agrave;o lỏng lẻo. Nhưng việc h&agrave;nh xử với caddie tr&ecirc;n s&acirc;n như thế n&agrave;o lại ho&agrave;n to&agrave;n phụ thuộc v&agrave;o người chơi đ&oacute;.&nbsp;Chưa b&agrave;n đến nguy&ecirc;n nh&acirc;n ở đ&acirc;y&nbsp;nhưng GolfEdit muốn đề cập đến việc liệu nạt nộ caddie tr&ecirc;n s&acirc;n tập c&oacute; vi phạm luật hay kh&ocirc;ng?</p> <p>Như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết l&agrave;m nhục người kh&aacute;c l&agrave; h&agrave;nh vi x&uacute;c phạm nghi&ecirc;m trọng nh&acirc;n phẩm, danh dự của con người. Người phạm tội phải l&agrave; người c&oacute; h&agrave;nh vi (bằng lời n&oacute;i hoặc h&agrave;nh động) x&uacute;c phạm nghi&ecirc;m trọng nh&acirc;n phẩm, danh dự của người kh&aacute;c như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt t&oacute;c, lột quần &aacute;o. &Yacute; thức chủ quan của người phạm tội l&agrave; mong muốn cho người bị hại bị nhục với nhiều động cơ kh&aacute;c nhau. <strong><em>Nếu chỉ l&agrave; những lời lẽ h&agrave;nh động c&oacute; t&iacute;nh chất thiếu văn h&oacute;a th&igrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; tội phạm, m&agrave; t&ugrave;y trường hợp c&oacute; thể bị xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh.</em></strong> Như vậy t&ugrave;y thuộc v&agrave;o mức độ nghi&ecirc;m trọng trong h&agrave;nh vi c&oacute; thể bị xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh hoặc khởi tố h&igrave;nh sự đối với người x&uacute;c phạm danh dự nh&acirc;n phẩm người kh&aacute;c.</p> <p><em>Căn cứ &ETH;iều 37 Bộ luật D&acirc;n sự năm 2005 c&oacute; quy định: "Danh dự, nh&acirc;n phẩm, uy t&iacute;n của c&aacute; nh&acirc;n được t&ocirc;n trọng v&agrave; được ph&aacute;p luật bảo vệ". Trong trường hợp caddie bị golfer x&acirc;m phạm về danh dự, nh&acirc;n phẩm th&igrave; đương nhi&ecirc;n c&oacute; quyền l&agrave;m đơn gửi đến ch&iacute;nh cơ quan chủ quản, cơ quan c&oacute; thẩm quyền (cơ quan c&ocirc;ng an, t&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n &hellip;) để được giải quyết. Caddie c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu golfer phải bồi thường thiệt hại do bị x&acirc;m phạm danh dự, nh&acirc;n phẩm. Căn cứ theo &ETH;iều 611 Bộ luật D&acirc;n sự năm 2005 quy định thiệt hại do danh dự, nh&acirc;n phẩm, uy t&iacute;n bị x&acirc;m phạm được x&aacute;c định bao gồm: Chi ph&iacute; hợp l&yacute; để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm s&uacute;t. Người x&acirc;m phạm danh dự, nh&acirc;n phẩm, uy t&iacute;n của người kh&aacute;c phải bồi thường thiệt hại theo quy định tr&ecirc;n v&agrave; một khoản tiền kh&aacute;c để b&ugrave; đắp tổn thất về tinh thần m&agrave; người đ&oacute; g&aacute;nh chịu. Mức bồi thường b&ugrave; đắp tổn thất về tinh thần do c&aacute;c b&ecirc;n thỏa thuận; nếu kh&ocirc;ng thỏa thuận được th&igrave; mức tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; mười th&aacute;ng lương tối thiểu do Nh&agrave; nước quy định.</em></p> <p>Golf l&agrave; một trong bộ m&ocirc;n được coi l&agrave; qu&yacute; tộc v&agrave; lịch thiệp. Do vậy c&aacute;c h&agrave;nh vi nạt nộ, hay nổi n&oacute;ng với caddie l&agrave; việc l&agrave;m kh&ocirc;ng hay của một&nbsp;bộ phận nhỏ c&aacute;c golfer khi chơi. Cho d&ugrave; caddie l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n tập sự thiếu kinh nghiệm trong c&ocirc;ng việc đi chăng nữa, h&atilde;y lu&ocirc;n giữ cho m&igrave;nh một sự chuẩn mực nhất định. V&igrave; tinh thần Golf chung v&agrave; lu&ocirc;n t&ocirc;n trọng danh dự của người kh&aacute;c nhất l&agrave; những người lao động.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nạt nộ, chửi mắng caddie có vi phạm luật?

By GolfEdit.com - 27/03/2018

Caddie là một nghề để phục vụ cho những khách chơi golf và có số lượng đông đảo tại Việt Nam.

Caddy, caddie, nhân viên kéo túi gậy hay được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân. Nhiệm vụ chung của caddy là tư vấn thi đấu cho người chơi, lau banh, nhìn và phát hiện đường đi của banh, khoảng cách từ bóng đến cờ, ghi điểm cho người chơi...

Ở Việt Nam hiện nay, trung bình mỗi sân golf có tới trăm caddie. Với số lượng sân lên tới gần 50 sân thì số lượng Caddie ước tính lên con số gần chục ngàn người (chưa tính sân tập golf). Như vậy đây là một nghề nghiệp thu hút được đông đảo người lao động. Trong thời gian gần đây, không ít các phản ảnh của nhân viên Caddie ở các sân khi họ thường xuyên nhận được các lời lẽ nạt nộ, bức xúc của khách lên họ khi đang phục vụ. Sẽ khó có thể tránh khỏi việc có những caddie phục vụ chưa bài bản do quá trình đào tạo tuyển chọn đầu vào lỏng lẻo. Nhưng việc hành xử với caddie trên sân như thế nào lại hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi đó. Chưa bàn đến nguyên nhân ở đây nhưng GolfEdit muốn đề cập đến việc liệu nạt nộ caddie trên sân tập có vi phạm luật hay không?

Như chúng ta đã biết làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của con người. Người phạm tội phải là người có hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo. Ý thức chủ quan của người phạm tội là mong muốn cho người bị hại bị nhục với nhiều động cơ khác nhau. Nếu chỉ là những lời lẽ hành động có tính chất thiếu văn hóa thì không phải là tội phạm, mà tùy trường hợp có thể bị xử phạt hành chính. Như vậy tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng trong hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc khởi tố hình sự đối với người xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Căn cứ Ðiều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ". Trong trường hợp caddie bị golfer xâm phạm về danh dự, nhân phẩm thì đương nhiên có quyền làm đơn gửi đến chính cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền (cơ quan công an, tòa án nhân dân …) để được giải quyết. Caddie có quyền yêu cầu golfer phải bồi thường thiệt hại do bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm. Căn cứ theo Ðiều 611 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được xác định bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Golf là một trong bộ môn được coi là quý tộc và lịch thiệp. Do vậy các hành vi nạt nộ, hay nổi nóng với caddie là việc làm không hay của một bộ phận nhỏ các golfer khi chơi. Cho dù caddie là một nhân viên tập sự thiếu kinh nghiệm trong công việc đi chăng nữa, hãy luôn giữ cho mình một sự chuẩn mực nhất định. Vì tinh thần Golf chung và luôn tôn trọng danh dự của người khác nhất là những người lao động.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi