<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2346-vga-r-a-level-2-hoc-luat-golf-khong-chi-de-lam-trong-tai.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>VGA R&A level 2: Học luật Golf không chỉ để làm trọng tài</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>VGA R&A level 2: Học luật Golf không chỉ để làm trọng tài</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/RAvgalevel2-700x400.jpg"> <figcaption>VGA R&A level 2: Học luật Golf không chỉ để làm trọng tài</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nhằm n&acirc;ng cao hiểu biết về Luật v&agrave; c&aacute;c Decision li&ecirc;n quan đến Golf. Hiệp hội Golf Việt Nam đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố kh&oacute;a học luật R&amp;A Level 2 đầu ti&ecirc;n cho tất cả mọi người.</p></h3> </header> <p>Sự ra đời của kh&oacute;a học R&amp;A Level 2 do hiệp hội golf Việt Nam l&agrave;m đơn vị chủ quản được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một bước đi b&agrave;i bản, v&agrave; rất c&oacute; định hướng. Kh&oacute;a học n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết cho c&aacute;c quản l&yacute;, điều h&agrave;nh golf, marshall s&acirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c đơn vị tổ chức sự kiện golf, l&atilde;nh đạo, thư k&yacute;, chủ quản của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf, hội golf v&agrave; cả c&aacute;c golfer muốn hiểu r&otilde;&nbsp;Luật để c&oacute; lợi thế tốt khi thi đấu.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/R%26A%20Level%202.jpg?1506063948730" alt="R&amp;A Level 2" /></p> <p>Kh&oacute;a học R&amp;A Level 2 sẽ gi&uacute;p học vi&ecirc;n tham dự n&acirc;ng cao c&aacute;c hiểu biết về Luật, c&aacute;c quyết định Decision c&oacute; li&ecirc;n quan để từ đ&oacute; c&oacute; thể ph&acirc;n xử v&agrave; giải quyết c&aacute;c tranh chấp li&ecirc;n quan đến luật Golf. Một điều đặc biệt l&agrave; nếu học vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c buổi thực tập ở c&aacute;c giải đấu do VGA tổ chức th&igrave; ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; cơ hội nhận chứng nhận trọng t&agrave;i quốc gia.&nbsp;</p> <p>Hiện nay Việt Nam c&oacute; 4 trọng t&agrave;i đạt chuẩn R&amp;A Level 3 quốc tế v&agrave; được đứng lớp giảng dạy ở c&aacute;c lớp luật Level 2. Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng VGA, trọng t&agrave;i Level 3 Vũ Nguy&ecirc;n chia sẻ: "Đ&acirc;y l&agrave; một dự &aacute;n t&ocirc;i đ&atilde; ấp ủ từ l&acirc;u v&agrave; nay mới ch&iacute;nh thức được c&ocirc;ng bố. T&ocirc;i tin tưởng rằng lớp R&amp;A Level 2 sẽ mang đến cho c&aacute;c học vi&ecirc;n nhiều kiến thức bổ &iacute;ch thực tế trong qu&aacute; tr&igrave;nh quản l&yacute;, điều h&agrave;nh c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến luật Golf."</p> <p>Để tham dự lớp học n&agrave;y, học vi&ecirc;n cần c&oacute; chứng chỉ R&amp;A Level 1 hoặc c&oacute; kinh nghiệm điều h&agrave;nh, quản l&yacute; c&aacute;c s&acirc;n golf Việt Nam v&agrave; đọc hiểu tiếng Anh tương đối tốt.&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin về lớp học R&amp;A Level 2:&nbsp;</strong></p> <p><em>A.Th&ocirc;ng tin kh&oacute;a học: </em></p> <p>a.Địa điểm: S&acirc;n Golf T&acirc;n Sơn Nhất, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<br />b.Thời gian: 28 &amp; 29 th&aacute;ng 10 năm 2017<br />c.Ng&ocirc;n ngữ: t&agrave;i liệu v&agrave; thi bằng Tiếng Anh<br />d.Lệ ph&iacute;: 5,000,000 VNĐ (Trọn g&oacute;i 02 ng&agrave;y học, 02 bữa ăn trưa, c&aacute;c bữa tea break v&agrave; k&egrave;m s&aacute;ch &ldquo;Decisions to the Rules of Golf&rdquo;)<br />e.Số lượng tối đa: 30 người <br />Lưu &yacute;: Nếu số lượng đăng k&yacute; vượt qu&aacute; 50 người v&agrave; c&oacute; hơn 25 người ở ph&iacute;a Bắc đăng k&yacute; th&igrave; VGA sẽ tổ chức th&ecirc;m một lớp kh&aacute;c tại H&agrave; Nội. (VGA sẽ gọi điện th&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;c học vi&ecirc;n nếu số lượng đ&atilde; đủ cho một kh&oacute;a học tại H&agrave; Nội).&nbsp;<br />f.Hạn ch&oacute;t đăng k&yacute;: 10/10/2017</p> <p><em>B.Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</em></p> <p>&bull;Đăng k&yacute;:<br />Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA)<br />Ms. Phượng Anh. <br />Tel: 01679. 805. 253<br />Email: anh.phuong@vga.com.vn<br />Website: vga.com.vn<br />Hạn ch&oacute;t đăng k&yacute;: 10/10/2017</p> <p>&bull;Hỏi đ&aacute;p th&ocirc;ng tin về kh&oacute;a học: <br />Hotline: 0946921618 (Mr. Nguy&ecirc;n)</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

VGA R&A level 2: Học luật Golf không chỉ để làm trọng tài

By GolfEdit.com - 22/09/2017

Nhằm nâng cao hiểu biết về Luật và các Decision liên quan đến Golf. Hiệp hội Golf Việt Nam đã chính thức công bố khóa học luật R&A Level 2 đầu tiên cho tất cả mọi người.

Sự ra đời của khóa học R&A Level 2 do hiệp hội golf Việt Nam làm đơn vị chủ quản được đánh giá là một bước đi bài bản, và rất có định hướng. Khóa học này vô cùng cần thiết cho các quản lý, điều hành golf, marshall sân, nhân viên các đơn vị tổ chức sự kiện golf, lãnh đạo, thư ký, chủ quản của các câu lạc bộ golf, hội golf và cả các golfer muốn hiểu rõ Luật để có lợi thế tốt khi thi đấu. 

R&A Level 2

Khóa học R&A Level 2 sẽ giúp học viên tham dự nâng cao các hiểu biết về Luật, các quyết định Decision có liên quan để từ đó có thể phân xử và giải quyết các tranh chấp liên quan đến luật Golf. Một điều đặc biệt là nếu học viên tham gia các buổi thực tập ở các giải đấu do VGA tổ chức thì hoàn toàn có cơ hội nhận chứng nhận trọng tài quốc gia. 

Hiện nay Việt Nam có 4 trọng tài đạt chuẩn R&A Level 3 quốc tế và được đứng lớp giảng dạy ở các lớp luật Level 2. Chánh văn phòng VGA, trọng tài Level 3 Vũ Nguyên chia sẻ: "Đây là một dự án tôi đã ấp ủ từ lâu và nay mới chính thức được công bố. Tôi tin tưởng rằng lớp R&A Level 2 sẽ mang đến cho các học viên nhiều kiến thức bổ ích thực tế trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến luật Golf."

Để tham dự lớp học này, học viên cần có chứng chỉ R&A Level 1 hoặc có kinh nghiệm điều hành, quản lý các sân golf Việt Nam và đọc hiểu tiếng Anh tương đối tốt. 

Thông tin về lớp học R&A Level 2: 

A.Thông tin khóa học:

a.Địa điểm: Sân Golf Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh
b.Thời gian: 28 & 29 tháng 10 năm 2017
c.Ngôn ngữ: tài liệu và thi bằng Tiếng Anh
d.Lệ phí: 5,000,000 VNĐ (Trọn gói 02 ngày học, 02 bữa ăn trưa, các bữa tea break và kèm sách “Decisions to the Rules of Golf”)
e.Số lượng tối đa: 30 người
Lưu ý: Nếu số lượng đăng ký vượt quá 50 người và có hơn 25 người ở phía Bắc đăng ký thì VGA sẽ tổ chức thêm một lớp khác tại Hà Nội. (VGA sẽ gọi điện thông báo các học viên nếu số lượng đã đủ cho một khóa học tại Hà Nội). 
f.Hạn chót đăng ký: 10/10/2017

B.Thông tin liên hệ:

•Đăng ký:
Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA)
Ms. Phượng Anh.
Tel: 01679. 805. 253
Email: anh.phuong@vga.com.vn
Website: vga.com.vn
Hạn chót đăng ký: 10/10/2017

•Hỏi đáp thông tin về khóa học:
Hotline: 0946921618 (Mr. Nguyên)

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi