“Tinh thần là nguyên nhân làm hỏng cú đánh nhiều hơn thể lực.” – Tommy Bolt

GIỚI THIỆU