“Đây là trò chơi của sự thất bại. Người nào thất bại nhiều nhất sẽ chiến thắng.” – Ben Hogan