<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/3100-cai-thien-xoay-co-the-cua-ban-nhu-cach-tommy-fleetwood-lam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Cải thiện xoay cơ thể của bạn như cách Tommy Fleetwood làm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Cải thiện xoay cơ thể của bạn như cách Tommy Fleetwood làm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/KyThuat/Tommy FleetWoodPivot01-630x360.jpg"> <figcaption>Cải thiện xoay cơ thể của bạn như cách Tommy Fleetwood làm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Tommy Fleetwood l&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch Race to CME Globe của European Tour 2017.&nbsp;Fleetwood hiện nay l&agrave; một trong những tay golf người Anh t&agrave;i năng nhất xứ sở sương m&ugrave; n&agrave;y.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Được biết đến khả đ&aacute;nh b&oacute;ng ngọt nhất, Fleetwood đ&atilde; c&oacute; 6 birdie trong giải The Open vừa rồi ở Carnoustie, trong đ&oacute; bảo gồm c&uacute; đ&aacute;nh tinh tế từ khoảng c&aacute;ch 12 feet ở hố 18 v&agrave; kết th&uacute;c v&ograve;ng 2 với 65 gậy. &Aacute;t chủ b&agrave;i của Fleetwood ch&iacute;nh l&agrave; kh&ocirc;ng d&iacute;nh bogey n&agrave;o v&agrave; anh chỉ mất c&oacute; 26 c&uacute; putt để vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n bảng xếp hạng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Tommy%20FleetWoodPivot.jpg?1533893101475" alt="Tommy FleetWoodPivot" /></p> <p>HLV h&agrave;ng đầu ở Alabama Tony Ruggiero được chứng kiến Fleetwood chơi tại U.S. Open v&agrave; đ&atilde; nhận x&eacute;t rằng, Fleetwood l&agrave; golfer chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; lối đ&aacute;nh đ&aacute;ng kinh ngạc. &ldquo;Bạn chẳng cần đến m&aacute;y quay chậm để c&oacute; thể nh&igrave;n ra Tommy Fleetwood swing tốt như thế n&agrave;o, nhưng khi đ&atilde; xem ở tốc độ chậm th&igrave; điều đ&oacute; c&ograve;n r&otilde; r&agrave;ng hơn tại sao swing tốt đến vậy. Mặt gậy của anh ấy cực k&igrave; ổn định sau khi tiếp x&uacute;c với b&oacute;ng. Hầu hết c&aacute;c golfer nghiệp dư sẽ mở hoặc đ&oacute;ng mặt gậy ngay lập tức sau khi tiếp x&uacute;c với b&oacute;ng. C&ograve;n Fleetwood th&igrave; giữ nguy&ecirc;n &ndash; hoặc nh&igrave;n v&agrave;o mục ti&ecirc;u trong một khoảng thời gian. Anh ấy rất &iacute;t khi đưa b&oacute;ng đi sai địa điểm mong muốn.&rdquo;</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/AsPYz2ol8W4" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Kiểm so&aacute;t mặt gậy kh&ocirc;ng đến từ b&agrave;n tay m&agrave; từ c&aacute;ch bạn sử dụng cơ thể của m&igrave;nh đ&uacute;ng c&aacute;ch, Ruggiero cho hay. &ldquo;Fleetwood đưa gậy đến b&oacute;ng bằng sự xoay người của cơ thể, hay tạo pivot cũng vậy,&rdquo; &ocirc;ng n&oacute;i th&ecirc;m. &ldquo;H&ocirc;ng của anh ấy xoay về ph&iacute;a trước ngược v&agrave; ngực của anh ấy tiếp tục&nbsp;xoay về ph&iacute;a trước đầu gậy. Kh&ocirc;ng c&oacute; một sự chần chừ n&agrave;o, điều m&agrave; rất nhiều golfer nghiệp dự gặp phải bởi khi họ kh&ocirc;ng xoay người nữa th&igrave; bắt buộc phải đẩy gậy đi bằng c&aacute;nh tay v&agrave; b&agrave;n tay của họ. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&iacute; d&oacute; xảy ra sự kh&ocirc;ng ổn định trong c&uacute; đ&aacute;nh.&rdquo;</p> <p>Bạn sẽ kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh b&oacute;ng ch&iacute;nh x&aacute;c như Fleetwood nhưng nếu tập b&agrave;i tập&nbsp;xoay (pivot) đơn giản n&agrave;y, bạn c&oacute; thể cải thiện khả năng đ&aacute;nh b&oacute;ng của m&igrave;nh. &ldquo;H&atilde;y lấy gậy wegde v&agrave; tập đ&aacute;nh v&agrave;i quả với nửa tốc độ b&igrave;nh thường của bạn nhưng tập trung v&agrave;o phần sau khi tiếp x&uacute;c với b&oacute;ng.&rdquo; Ruggiero chia sẻ. &ldquo;Bạn cần phải mở h&ocirc;ng của m&igrave;nh ra so với mục ti&ecirc;u, ngực hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u, dồn trọng lực v&agrave;o ch&acirc;n định hướng (ch&acirc;n tr&aacute;i với người thuận tay phải) v&agrave; giữ thẳng cổ tay tr&aacute;i&nbsp;của bạn.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Cải thiện xoay cơ thể của bạn như cách Tommy Fleetwood làm

By GolfEdit.com - 10/08/2018

Golfedit.com - Tommy Fleetwood là nhà vô địch Race to CME Globe của European Tour 2017. Fleetwood hiện nay là một trong những tay golf người Anh tài năng nhất xứ sở sương mù này. 

Được biết đến khả đánh bóng ngọt nhất, Fleetwood đã có 6 birdie trong giải The Open vừa rồi ở Carnoustie, trong đó bảo gồm cú đánh tinh tế từ khoảng cách 12 feet ở hố 18 và kết thúc vòng 2 với 65 gậy. Át chủ bài của Fleetwood chính là không dính bogey nào và anh chỉ mất có 26 cú putt để vượt lên trên bảng xếp hạng.

Tommy FleetWoodPivot

HLV hàng đầu ở Alabama Tony Ruggiero được chứng kiến Fleetwood chơi tại U.S. Open và đã nhận xét rằng, Fleetwood là golfer chuyên nghiệp có lối đánh đáng kinh ngạc. “Bạn chẳng cần đến máy quay chậm để có thể nhìn ra Tommy Fleetwood swing tốt như thế nào, nhưng khi đã xem ở tốc độ chậm thì điều đó còn rõ ràng hơn tại sao swing tốt đến vậy. Mặt gậy của anh ấy cực kì ổn định sau khi tiếp xúc với bóng. Hầu hết các golfer nghiệp dư sẽ mở hoặc đóng mặt gậy ngay lập tức sau khi tiếp xúc với bóng. Còn Fleetwood thì giữ nguyên – hoặc nhìn vào mục tiêu trong một khoảng thời gian. Anh ấy rất ít khi đưa bóng đi sai địa điểm mong muốn.”

Kiểm soát mặt gậy không đến từ bàn tay mà từ cách bạn sử dụng cơ thể của mình đúng cách, Ruggiero cho hay. “Fleetwood đưa gậy đến bóng bằng sự xoay người của cơ thể, hay tạo pivot cũng vậy,” ông nói thêm. “Hông của anh ấy xoay về phía trước ngược và ngực của anh ấy tiếp tục xoay về phía trước đầu gậy. Không có một sự chần chừ nào, điều mà rất nhiều golfer nghiệp dự gặp phải bởi khi họ không xoay người nữa thì bắt buộc phải đẩy gậy đi bằng cánh tay và bàn tay của họ. Đó chính là lí dó xảy ra sự không ổn định trong cú đánh.”

Bạn sẽ không thể đánh bóng chính xác như Fleetwood nhưng nếu tập bài tập xoay (pivot) đơn giản này, bạn có thể cải thiện khả năng đánh bóng của mình. “Hãy lấy gậy wegde và tập đánh vài quả với nửa tốc độ bình thường của bạn nhưng tập trung vào phần sau khi tiếp xúc với bóng.” Ruggiero chia sẻ. “Bạn cần phải mở hông của mình ra so với mục tiêu, ngực hướng về phía mục tiêu, dồn trọng lực vào chân định hướng (chân trái với người thuận tay phải) và giữ thẳng cổ tay trái của bạn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Học được gì từ Swing của Brooks Koepka

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đăng quang PGA Championship 2018 để có danh hiệu major thứ 3 trong sự nghiệp và là danh hiệu Major thứ 2 trong năm 2018. Cùng...
Kỹ thuật chơi

Cải thiện xoay cơ thể của bạn như cách Tommy Fleetwood làm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tommy Fleetwood là nhà vô địch Race to CME Globe của European Tour 2017. Fleetwood hiện nay là một trong những tay golf người Anh tài năng nhất xứ...
Kỹ thuật chơi

Cách cải thiện tư thế cơ bản của bạn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - HLV Keith Wood sẽ đưa ra một vài lời khuyên dưới đây để bạn cải thiện tư thế cơ bản và có những cú đánh ổn định hơn ...
Kỹ thuật chơi

Điều chỉnh Backswing để đưa bóng đi cao hơn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một lí do mà quỹ đạo bóng của các golfer nghiệp dự thường bay thấp là vì họ thu hẹp bán kính cú swing. ...
Kỹ thuật chơi

Tìm hiểu kỹ thuật đánh cát giúp Ariya Jutanugarn vô địch US Women Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ariya Jutanugarn chia sẻ kĩ thuật đánh bóng tại bunker giúp cô chiến thắng U.S Women’s Open ...
Kỹ thuật chơi

3 vị trí trên cơ thể bạn cần chú ý để tối ưu hóa khoảng cách đánh bóng

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nhiều golfer khi dùng gậy driver lại quên rằng nếu muốn có một cú đánh tốt thì phải ở vị trí cho phép làm điều đó. Một cú backswing...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi