<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2713-rhythm-nhip-dieu-khi-danh-gay-driver.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Rhythm - nhịp điệu khi đánh gậy Driver</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Rhythm - nhịp điệu khi đánh gậy Driver</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/KyThuat/Butchdrivingrhythm01-630x360.jpg"> <figcaption>Rhythm - nhịp điệu khi đánh gậy Driver</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Muốn đ&aacute;nh xa hơn, swing thường phải mạnh hơn. Nhưng khi swing đẩy l&ecirc;n tốc độ cao th&igrave; nhịp điệu thường kh&oacute; kiểm so&aacute;t</p></h3> </header> <p>Ra s&acirc;n tập hay ngo&agrave;i s&acirc;n ch&iacute;nh, bạn vẫn nghe bạn chơi n&oacute;i:<em> "Swing vẫn c&ograve;n lung tung linh tinh lắm"</em> hay bạn đ&aacute;nh b&oacute;ng đi loạn xạ kh&ocirc;ng theo mong muốn.</p> <p>Bạn c&oacute; gắng gia tăng tốc độ swing bằng việc cố gắng đ&aacute;nh nhanh mạnh hơn. Nhưng việc n&agrave;y sẽ l&agrave; v&ocirc; t&aacute;c dụng khi bạn đ&aacute;nh mất sự kiểm so&aacute;t hay mặt gậy đi kh&ocirc;ng tr&uacute;ng b&oacute;ng. Hay c&oacute; những người tr&ocirc;ng đ&aacute;nh rất l&agrave; &#039;cơ bắp&#039; nhưng b&oacute;ng lại chẳng bay xa.&nbsp;</p> <p>Vấn đề Butch Harmon chỉ ra cho c&aacute;c học vi&ecirc;n nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; <em>backswing của họ nhanh hơn tốc độ khi downswing.&nbsp;</em></p> <p>Nếu bạn muốn tăng khoảng c&aacute;ch ở từng c&uacute; đ&aacute;nh, bạn cần tập trung v&agrave;o việc x&aacute;c định cho m&igrave;nh một nhịp điệu cho ph&eacute;p bạn gia tăng tốc độ m&agrave; kh&ocirc;ng cần mất đi sự li&ecirc;n hệ giữa mặt gậy v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;Chỉ l&agrave; một c&uacute; swing như bao nhi&ecirc;u người kh&aacute;c, xong đừng suy nghĩ qu&aacute; phức tạp v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c. Một c&uacute; swing chỉ diễn ra trong hơn 1 gi&acirc;y, kh&ocirc;ng c&oacute; bộ n&atilde;o n&agrave;o c&oacute; thể ph&acirc;n t&iacute;ch được swing đ&atilde; chuyển động theo quy tr&igrave;nh như thế n&agrave;o, v&agrave; sai ở đ&acirc;u. Trước mắt h&atilde;y tạo cho m&igrave;nh một nhịp điệu chuẩn ở một c&uacute; Driver. Vấn đề cần l&agrave; sự ổn định chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; xa hay mạnh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Butchdrivingrhythm02.jpg?1526289018781" alt="Butchdrivingrhythm02" /></p> <p>Bạn tập thế n&agrave;o để c&oacute; thể t&igrave;m ra một nhịp điệu chuẩn cho m&igrave;nh nhằm kiểm so&aacute;t được swing v&agrave; vẫn tạo ra tốc độ hợp l&yacute; nhất. M&aacute;ch gi&uacute;p của Butch Harmon như sau: H&atilde;y đặt b&oacute;ng tr&ecirc;n 3 c&aacute;i tee thẳng h&agrave;ng nhau. Lần lượt đ&aacute;nh từng quả đều đặn nhưng ch&uacute; &yacute; l&agrave; một c&uacute; swing trọn vẹn thay v&igrave; &#039;nh&aacute;t gừng&#039;. Đ&aacute;nh xong qua thứ nhất h&atilde;y bước l&ecirc;n để đ&aacute;nh quả tiếp theo. Giữ cơ thể thăng bằng nhất để thực hiện đ&aacute;nh ba quả b&oacute;ng đi thật nhịp nh&agrave;ng. Bạn đừng quan t&acirc;m việc b&oacute;ng bay thế n&agrave;o ngay bởi l&uacute;c n&agrave;y bạn đang cần t&igrave;m ra nhịp chuẩn cho c&uacute; Driver. Tập nhiều lần v&agrave; cảm nhận được nhịp tốt nhất. H&atilde;y duy tr&igrave; n&oacute; v&agrave; thực hiện một c&aacute;ch thuẩn thục. Trong golf đ&aacute;nh hiệu quả lu&ocirc;n l&agrave; yếu tố quan trọng để cải thiện kết quả thi đấu.</p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Rhythm - nhịp điệu khi đánh gậy Driver

By GolfEdit.com - 14/05/2018

Golfedit.com - Muốn đánh xa hơn, swing thường phải mạnh hơn. Nhưng khi swing đẩy lên tốc độ cao thì nhịp điệu thường khó kiểm soát

Ra sân tập hay ngoài sân chính, bạn vẫn nghe bạn chơi nói: "Swing vẫn còn lung tung linh tinh lắm" hay bạn đánh bóng đi loạn xạ không theo mong muốn.

Bạn có gắng gia tăng tốc độ swing bằng việc cố gắng đánh nhanh mạnh hơn. Nhưng việc này sẽ là vô tác dụng khi bạn đánh mất sự kiểm soát hay mặt gậy đi không trúng bóng. Hay có những người trông đánh rất là 'cơ bắp' nhưng bóng lại chẳng bay xa. 

Vấn đề Butch Harmon chỉ ra cho các học viên nguyên nhân là backswing của họ nhanh hơn tốc độ khi downswing. 

Nếu bạn muốn tăng khoảng cách ở từng cú đánh, bạn cần tập trung vào việc xác định cho mình một nhịp điệu cho phép bạn gia tăng tốc độ mà không cần mất đi sự liên hệ giữa mặt gậy vào bóng. Chỉ là một cú swing như bao nhiêu người khác, xong đừng suy nghĩ quá phức tạp và máy móc. Một cú swing chỉ diễn ra trong hơn 1 giây, không có bộ não nào có thể phân tích được swing đã chuyển động theo quy trình như thế nào, và sai ở đâu. Trước mắt hãy tạo cho mình một nhịp điệu chuẩn ở một cú Driver. Vấn đề cần là sự ổn định chứ không phải là xa hay mạnh.

Butchdrivingrhythm02

Bạn tập thế nào để có thể tìm ra một nhịp điệu chuẩn cho mình nhằm kiểm soát được swing và vẫn tạo ra tốc độ hợp lý nhất. Mách giúp của Butch Harmon như sau: Hãy đặt bóng trên 3 cái tee thẳng hàng nhau. Lần lượt đánh từng quả đều đặn nhưng chú ý là một cú swing trọn vẹn thay vì 'nhát gừng'. Đánh xong qua thứ nhất hãy bước lên để đánh quả tiếp theo. Giữ cơ thể thăng bằng nhất để thực hiện đánh ba quả bóng đi thật nhịp nhàng. Bạn đừng quan tâm việc bóng bay thế nào ngay bởi lúc này bạn đang cần tìm ra nhịp chuẩn cho cú Driver. Tập nhiều lần và cảm nhận được nhịp tốt nhất. Hãy duy trì nó và thực hiện một cách thuẩn thục. Trong golf đánh hiệu quả luôn là yếu tố quan trọng để cải thiện kết quả thi đấu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Học được gì từ Swing của Brooks Koepka

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đăng quang PGA Championship 2018 để có danh hiệu major thứ 3 trong sự nghiệp và là danh hiệu Major thứ 2 trong năm 2018. Cùng...
Kỹ thuật chơi

Cải thiện xoay cơ thể của bạn như cách Tommy Fleetwood làm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tommy Fleetwood là nhà vô địch Race to CME Globe của European Tour 2017. Fleetwood hiện nay là một trong những tay golf người Anh tài năng nhất xứ...
Kỹ thuật chơi

Cách cải thiện tư thế cơ bản của bạn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - HLV Keith Wood sẽ đưa ra một vài lời khuyên dưới đây để bạn cải thiện tư thế cơ bản và có những cú đánh ổn định hơn ...
Kỹ thuật chơi

Điều chỉnh Backswing để đưa bóng đi cao hơn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một lí do mà quỹ đạo bóng của các golfer nghiệp dự thường bay thấp là vì họ thu hẹp bán kính cú swing. ...
Kỹ thuật chơi

Tìm hiểu kỹ thuật đánh cát giúp Ariya Jutanugarn vô địch US Women Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ariya Jutanugarn chia sẻ kĩ thuật đánh bóng tại bunker giúp cô chiến thắng U.S Women’s Open ...
Kỹ thuật chơi

3 vị trí trên cơ thể bạn cần chú ý để tối ưu hóa khoảng cách đánh bóng

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nhiều golfer khi dùng gậy driver lại quên rằng nếu muốn có một cú đánh tốt thì phải ở vị trí cho phép làm điều đó. Một cú backswing...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi