<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2602-hoc-duoc-gi-tu-swing-cua-nha-vo-dich-masters-patrick-reed.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Học được gì từ Swing của nhà vô địch Masters - Patrick Reed</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Học được gì từ Swing của nhà vô địch Masters - Patrick Reed</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/KyThuat/ReedSwing01-630x360.jpg"> <figcaption>Học được gì từ Swing của nhà vô địch Masters - Patrick Reed</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Patrick Reed với t&agrave;i năng đ&atilde; lần đầu ti&ecirc;n mang về chức v&ocirc; địch The Masters đầy danh gi&aacute;.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Nh&igrave;n c&aacute;i c&aacute;ch Patrick Reed thi đấu tr&ecirc;n Augusta, kỹ thuật long game - short game khiến người xem m&atilde;n nh&atilde;n v&agrave; Reed gần như rất kh&oacute; bị đ&aacute;nh bại. C&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; Swing của nh&agrave; v&ocirc; địch The Masters 2018.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R4Reed03.jpg?1523444646350" alt="Masters2018R4Reed03" /></p> <p><strong><em>Reed đ&aacute;nh b&oacute;ng Draw (b&oacute;ng xo&aacute;y phải sang tr&aacute;i):</em></strong></p> <p>Quan s&aacute;t tư thế chuẩn bị swing của Reed th&igrave; ch&uacute;ng ta thấy mặt gậy đ&oacute;ng nhẹ. Anh đứng với ch&acirc;n tr&aacute;i hơi cao hơn so với ch&acirc;n phải, Như vậy Reed l&agrave; tay golfer đ&aacute;nh b&oacute;ng Draw. Ở&nbsp;Augusta National những golfer thuận tay phải với b&oacute;ng bay từ phải sang tr&aacute;i sẽ c&oacute; lợi thế hơn, tương ứng với golfer thuận tay tr&aacute;i m&agrave; đ&aacute;nh fade (b&oacute;ng xo&aacute;y tr&aacute;i sang phải).&nbsp;</p> <p><em>Tạm dừng khi swing đạt đỉnh</em></p> <p>C&oacute; hai điều nhận thấy ở Reed khi thực hiện sự chuyển tiếp từ backswing sang downswing. Điều đầu ti&ecirc;n l&agrave; cơ chế &#039;tạm ngừng&#039;. Reed thực hiện một c&uacute; backswing hết cỡ v&agrave; xoay phần th&acirc;n tr&ecirc;n đầy mạnh mẹ để đạt tới đ&igrave;nh v&agrave; ở vị tr&iacute; n&agrave;y Swing của anh tạm dựng trong 1 nano gi&acirc;y. Việc ngưng khi ở đỉnh tuy rất ngắn nhưng lại rất đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; bởi điều n&agrave;y đảm bảo qu&aacute; tr&igrave;nh downswing trở n&ecirc;n mềm mại hơn khi sức &eacute;p bắt đầu được gia tăng cho đến khi v&agrave;o b&oacute;ng. Đối với nhiều golfer, &aacute;p lực n&agrave;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra Swing bị đẩy qu&aacute; nhanh mất kiểm so&aacute;t v&agrave; sự chuyển đổi từ backswing sang downswing bị gấp g&aacute;p vội v&agrave;ng. Kết quả l&agrave; c&aacute;nh tay v&agrave; thần kh&ocirc;ng hoạt động đồng bộ v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.&nbsp; Khi The Masters đi qua, người xem nhận thấy Reed đ&atilde; kiểm so&aacute;t Swing ổn định như thế n&agrave;o trong tuần lễ vừa rồi.&nbsp;</p> <p>Một ch&igrave;a kh&oacute;a quan trọng trong c&uacute; swing của Patrick Reed l&agrave; c&oacute; một sự thay đổi về g&oacute;c của c&aacute;n gậy tr&ecirc;n đường đi xuống cho ph&eacute;p gậy tấn c&ocirc;ng v&agrave;o b&oacute;ng theo hướng từ trong về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. Khả năng xuống gậy Đ&oacute; l&agrave; những chuyển động swing của golfer đ&aacute;nh Draw.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/apQjgBorS5w" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><em>Động t&aacute;c ch&acirc;n</em></p> <p>Một trong những điều l&agrave;m n&ecirc;n phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng của Reed ch&iacute;nh l&agrave; nằm ở chuyển động của ch&acirc;n. Khi anh thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh đưa gậy xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng th&igrave; mũi ch&acirc;n tr&aacute;i cũng được giật mạnh về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u (Điều n&agrave;y c&agrave;ng r&otilde; ở c&uacute; đ&aacute;nh gậy Driver). Nhưng điểm mấu chốt l&agrave; g&oacute;t ch&acirc;n phải của anh vẫn được giữ chặt v&agrave;o mặt đất cho đến khi v&agrave;o b&oacute;ng xong mới được xoay l&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; một chuyển động kh&aacute;c thường điều n&agrave;y xuất ph&aacute;t từ việc phần cơ thể tr&ecirc;n của Reed vẫn được giữ c&ugrave;ng h&ocirc;ng khi swing ( gần như kh&ocirc;ng thấy việc chuyển trọng t&acirc;m khi swing m&agrave; ch&uacute;ng ta thường thấy ở c&aacute;c PRO kh&aacute;c). Ch&iacute;nh khả năng n&agrave;y gi&uacute;p Reed trở th&agrave;nh tay golf sử dụng gậy Wedge hay h&agrave;ng đầu PGA TOUR. Anh xếp thứ 6 tr&ecirc;n Tour với những c&uacute; đ&aacute;nh trong khoảng 125-150 yards.&nbsp;</p> <p>Patrick Reed hiện tại đang sở hữu 5 danh hiệu PGA TOUR, 1 chiến thắng Ryder Cup v&agrave; gần đ&acirc;y nhất l&agrave; danh hiệu The Masters danh gi&aacute;. Ngo&agrave;i khả năng gạt b&oacute;ng tuyệt đỉnh, Reed c&ograve;n sở hữu c&uacute; swing độc đ&aacute;o nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả. C&oacute; lẽ golfer với biệt danh Captain America sẽ c&ograve;n gặt h&aacute;i nhiều danh hiệu nữa trong tương lai.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/ePMuF3DV1jU" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Học được gì từ Swing của nhà vô địch Masters - Patrick Reed

By GolfEdit.com - 11/04/2018

Patrick Reed với tài năng đã lần đầu tiên mang về chức vô địch The Masters đầy danh giá. 

Nhìn cái cách Patrick Reed thi đấu trên Augusta, kỹ thuật long game - short game khiến người xem mãn nhãn và Reed gần như rất khó bị đánh bại. Cùng khám phá Swing của nhà vô địch The Masters 2018.

Masters2018R4Reed03

Reed đánh bóng Draw (bóng xoáy phải sang trái):

Quan sát tư thế chuẩn bị swing của Reed thì chúng ta thấy mặt gậy đóng nhẹ. Anh đứng với chân trái hơi cao hơn so với chân phải, Như vậy Reed là tay golfer đánh bóng Draw. Ở Augusta National những golfer thuận tay phải với bóng bay từ phải sang trái sẽ có lợi thế hơn, tương ứng với golfer thuận tay trái mà đánh fade (bóng xoáy trái sang phải). 

Tạm dừng khi swing đạt đỉnh

Có hai điều nhận thấy ở Reed khi thực hiện sự chuyển tiếp từ backswing sang downswing. Điều đầu tiên là cơ chế 'tạm ngừng'. Reed thực hiện một cú backswing hết cỡ và xoay phần thân trên đầy mạnh mẹ để đạt tới đình và ở vị trí này Swing của anh tạm dựng trong 1 nano giây. Việc ngưng khi ở đỉnh tuy rất ngắn nhưng lại rất đáng chú ý bởi điều này đảm bảo quá trình downswing trở nên mềm mại hơn khi sức ép bắt đầu được gia tăng cho đến khi vào bóng. Đối với nhiều golfer, áp lực này cũng chính là nguyên nhân gây ra Swing bị đẩy quá nhanh mất kiểm soát và sự chuyển đổi từ backswing sang downswing bị gấp gáp vội vàng. Kết quả là cánh tay và thần không hoạt động đồng bộ và chính xác.  Khi The Masters đi qua, người xem nhận thấy Reed đã kiểm soát Swing ổn định như thế nào trong tuần lễ vừa rồi. 

Một chìa khóa quan trọng trong cú swing của Patrick Reed là có một sự thay đổi về góc của cán gậy trên đường đi xuống cho phép gậy tấn công vào bóng theo hướng từ trong về phía mục tiêu. Khả năng xuống gậy Đó là những chuyển động swing của golfer đánh Draw. 

Động tác chân

Một trong những điều làm nên phong cách riêng của Reed chính là nằm ở chuyển động của chân. Khi anh thực hiện cú đánh đưa gậy xuyên qua bóng thì mũi chân trái cũng được giật mạnh về phía mục tiêu (Điều này càng rõ ở cú đánh gậy Driver). Nhưng điểm mấu chốt là gót chân phải của anh vẫn được giữ chặt vào mặt đất cho đến khi vào bóng xong mới được xoay lên. Đó là một chuyển động khác thường điều này xuất phát từ việc phần cơ thể trên của Reed vẫn được giữ cùng hông khi swing ( gần như không thấy việc chuyển trọng tâm khi swing mà chúng ta thường thấy ở các PRO khác). Chính khả năng này giúp Reed trở thành tay golf sử dụng gậy Wedge hay hàng đầu PGA TOUR. Anh xếp thứ 6 trên Tour với những cú đánh trong khoảng 125-150 yards. 

Patrick Reed hiện tại đang sở hữu 5 danh hiệu PGA TOUR, 1 chiến thắng Ryder Cup và gần đây nhất là danh hiệu The Masters danh giá. Ngoài khả năng gạt bóng tuyệt đỉnh, Reed còn sở hữu cú swing độc đáo nhưng vô cùng hiệu quả. Có lẽ golfer với biệt danh Captain America sẽ còn gặt hái nhiều danh hiệu nữa trong tương lai. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Động tác takeaway và cú swing liên quan đến nhau như thế nào?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một điều quan trọng với mọi golfer đo là phải hiểu được rằng Động tác takeaway và cú swing của bạn liên quan đến nhau. ...
Kỹ thuật chơi

Điều gì khiến bóng xoáy trái (Hook) và làm cách nào để ngăn chặn.

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Nếu bạn là một người thường xuyên đánh bóng xoáy sang trái thì đây là một sản phẩm lỗi của việc cầm gậy không chính xác.  ...
Kỹ thuật chơi

Sử dụng hông để tránh việc đánh bóng bay quá cao

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nếu bạn thường xuyên đánh bóng từ tee lên quá cao hoặc bóng không lăn xa khi chạm fairway thì có thể bạn đang có tiếp xúc ở...
Kỹ thuật chơi

Tập đánh bóng tại bunker

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh bóng ở bunker là một phần quan trọng trong thi đấu golf mà rất nhiều người gặp khó khăn.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Những vị trí bóng cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng cách tối ưu. ...
Kỹ thuật chơi

Kiểm soát khoảng cách bóng bay từ bunker cạnh green

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Bạn có thường xuyên phải đánh bóng tại bunker không? Nếu có thì hãy cân nhắc những gợi ý này để cải thiện khả năng đánh bóng từ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi