<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2552-4-duc-ket-sau-sac-cua-hlv-pham-minh-duc-danh-cho-nguoi-dang-tap-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/DucPhamR2-700x400.jpg"> <figcaption>4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Gi&aacute;m đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đ&agrave;o tạo v&agrave; giảng dạy l&acirc;u năm của m&igrave;nh anh đ&atilde; đưa ra 4 đ&uacute;c kết cơ bản nhất cho những người đang tập Golf.</p></h3> </header> <p>Để trở th&agrave;nh&nbsp;thầy&nbsp;dạy chuy&ecirc;n nghiệp như ng&agrave;y h&ocirc;m nay, HLV Phạm Minh Đức cũng từng l&agrave; người đi học v&agrave; bản th&acirc;n anh cũng gặp v&ocirc; v&agrave;n những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh tập luyện. C&aacute;c thể loại lỗi slice, top, fat, out-in v..v.. đều c&oacute; hết. Nhưng với phương ph&aacute;p học tập, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; r&egrave;n luyện khoa học anh lĩnh hội được tại &Uacute;c đ&atilde; gi&uacute;p Phạm Minh Đức trở th&agrave;nh một trong những huấn luyện vi&ecirc;n xuất sắc nhất tại Việt Nam. Dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 chia sẻ của anh:</p> <p style="text-align: center;"><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fduc.pham.92754397%2Fvideos%2F10155676717679514%2F&amp;show_text=0&amp;width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>1. X&aacute;c định m&igrave;nh đang ở đ&acirc;u v&agrave; cần tập g&igrave;.</strong></p> <p>Một người chơi HDC 9 sẽ c&oacute; mục ti&ecirc;u v&agrave; nội dung tập kh&aacute;c HDC 20. N&ecirc;n ở tr&igrave;nh độ n&agrave;o sẽ cần tập trung v&agrave;o những g&igrave; quan trọng nhất cho thời điểm đ&oacute;. Trước khi săn birdie th&igrave; học tr&aacute;nh bogey. Swing c&oacute; thể quan trọng l&uacute;c ban đầu, nhưng sau sẽ kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả.&nbsp;C&acirc;u n&oacute;i quen thuộc anh thường n&oacute;i với học vi&ecirc;n l&agrave;: c&aacute;i kh&oacute; l&oacute; c&aacute;i swing, c&agrave;ng kh&oacute; chịu th&igrave; c&agrave;ng phải chịu kh&oacute;.</p> <p><strong>2. X&aacute;c định tập như thế n&agrave;o. </strong></p> <p>Đứng đốt b&oacute;ng th&igrave; tốt cho thể lực, nhưng chưa chắc đ&atilde; đạt được mục ti&ecirc;u. Một lỗi chỉnh sửa cần v&ocirc; v&agrave;n lần lặp đi lặp lại, chưa kể những lần l&agrave;m kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. L&uacute;c đầu l&agrave; kh&oacute; nhất v&igrave; gượng, n&ecirc;n sẽ cần kỉ luật cao nhất. C&agrave;ng th&ecirc;m thời gian gượng sẽ th&agrave;nh quen, dục tốc bất đạt cố sớm l&ecirc;n s&acirc;n th&igrave; swing sẽ về th&oacute;i quen cũ, nỗ lực bỏ ra nhiều lại đổ bể, n&ecirc;n l&agrave; tr&aacute;nh l&ecirc;n s&acirc;n khi x&aacute;c định chỉnh swing, nếu phải l&ecirc;n th&igrave; tr&aacute;nh &aacute;p lực về điểm số (thi đấu, độ đạc&hellip;). Tập luyện n&ecirc;n c&oacute; kế hoạch, d&ugrave;ng drill g&igrave; cho b&agrave;i n&agrave;o, tập trung v&agrave;o kĩ thuật th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n quan t&acirc;m kết quả. Nếu tập kh&ocirc;ng b&oacute;ng th&igrave; tốt m&agrave; v&agrave;o b&oacute;ng lại bị theo th&oacute;i quen cũ th&igrave; trong đầu cần tập trung nhiều nữa v&agrave;o kĩ thuật ,r&egrave;n luyện t&acirc;m l&yacute; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến kết quả, sau ra s&acirc;n sẽ kh&ocirc;ng bị kết quả chi phối.</p> <p><strong>3. Kĩ thuật vs Kĩ năng. </strong></p> <p>Kĩ thuật + số lần lặp lại = kĩ năng. Kĩ thuật kh&ocirc;ng tốt m&agrave; tập nhiều th&igrave; sẽ ra đường b&oacute;ng cong đều, hoặc thấp đều, xấu đều, nhưng khả năng kiểm so&aacute;t đường b&oacute;ng đ&oacute; đi từ A đến B mới l&agrave; kĩ năng. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do những ai slice đều m&agrave; v&agrave;o đ&uacute;ng t&igrave;nh huống c&oacute; thể slice về &ocirc;m cờ kh&ocirc;ng vấn đề, đường b&oacute;ng tuy hạn chế nhưng kh&ocirc;ng phải t&igrave;nh huống n&agrave;o cũng kh&ocirc;ng d&ugrave;ng được. Kỹ thuật tốt m&agrave; kh&ocirc;ng r&egrave;n luyện th&igrave; ra s&acirc;n sẽ thiếu sự ổn định, quả đẹp rất đẹp hỏng rất hỏng, c&aacute;ch đ&aacute;nh n&agrave;y sẽ l&agrave;m đối phương th&oacute;t tim, đồng đội m&igrave;nh cũng vậy. Kỹ thuật tốt + chăm chỉ luyện tập = c&ograve;n g&igrave; bằng. Khi đi học golf c&aacute;c huấn luyện vi&ecirc;n sẽ gi&uacute;p được một phần, c&ograve;n lại l&agrave; &yacute; ch&iacute; v&agrave; &yacute; thức của m&igrave;nh.</p> <p><strong>4. Short game nữa v&agrave; m&atilde;i. </strong></p> <p>18 hố sử dụng 14 lần driver, c&ograve;n putter 30+, chưa kể chip, pitch, bunker v&agrave; v&ocirc; v&agrave;n t&igrave;nh huống quanh green. N&ecirc;n kh&ocirc;ng thể bỏ qua short game kể cả người mới chơi hay single HDC. Cơ sở vật chất tại c&aacute;c s&acirc;n tập trong th&agrave;nh phố c&oacute; thể c&ograve;n hạn chế, nhưng nếu bạn c&oacute; thời gian v&agrave; điều kiện l&ecirc;n s&acirc;n để chơi đủ 18 hố th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; n&oacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ tập short game. Bỏ 1 buổi l&ecirc;n s&acirc;n b&ugrave; lại bằng 5,6 tiếng chip putt, cơ bản l&agrave; bạn muốn g&igrave; hơn.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Th&ocirc;ng tin về HLV Phạm Minh Đức:</span></p> <p><em>Bắt đầu chơi golf từ năm 13 tuổi, khi đ&oacute; Phạm Minh Đức đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng bộc lộ đam m&ecirc; của m&igrave;nh mới m&ocirc;n thể thao n&agrave;y. Sau khi tốt nghiệp phổ th&ocirc;ng tại Việt Nam với handicap 4 anh đ&atilde; l&ecirc;n đường sang Australia v&agrave; theo học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Quản l&yacute; thể thao tại trường đại học Griffith v&agrave; Quản l&yacute; s&acirc;n golf tại học viện PGA International Golf Institute. </em></p> <p><em>Sau khi tốt nghiệp năm 2008 v&agrave; đứng đầu bảng tổng điểm Order of Merit tại PGA International Golf Institute, anh đ&atilde; quyết định ở lại v&agrave; luyện tập với mục ti&ecirc;u được nhận v&agrave;o chương tr&igrave;nh thực tập chuy&ecirc;n nghiệp đ&agrave;o tạo hội vi&ecirc;n của PGA Academy. Đ&oacute;n nhận tin vui cuối năm 2010 khi l&agrave; một trong hơn 20 người qua v&ograve;ng thi tuyển, anh bắt đầu sự nghiệp của m&igrave;nh v&agrave; về nh&igrave; tại giải đấu đầu ti&ecirc;n với tư c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghiệp Palm Meadows Pro-am đầu năm 2011. Tuy kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều đam m&ecirc; cho thi đấu nhưng anh cũng đ&atilde; c&oacute; 4 lần lọt v&agrave;o top 5 tại c&aacute;c giải đấu Pro-am m&ugrave;a giải 2011. </em></p> <p><em>Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo anh đ&atilde; l&agrave;m việc tại một trong những s&acirc;n golf h&agrave;ng đầu bang Queensland l&agrave; Royal Pines Resort v&agrave; cũng luyện tập với người thầy l&acirc;u năm Mark Gibson &ndash; chủ tịch PGA Australia, tại đ&acirc;y. Bốn năm l&agrave;m việc tại Royal Pines Resort đ&atilde; gi&uacute;p anh t&iacute;ch lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều h&agrave;nh quản l&yacute; s&acirc;n golf cũng như tiếp cận những phương ph&aacute;p tập luyện hiệu quả v&agrave; c&oacute; hệ thống. </em></p> <p><em>Về Việt Nam năm 2012 anh ch&iacute;nh thức bắt đầu c&aacute;c chương tr&igrave;nh dạy golf tại H&agrave; Nội v&agrave; trở th&agrave;nh Titleist Club Fitting Manager tại Việt Nam. Hiện tại anh l&agrave; Gi&aacute;m Đốc trung t&acirc;m Pure Performance Coaching Center tại s&acirc;n tập Mỹ Đ&igrave;nh Pearl với mong muốn đ&agrave;o tạo golf một c&aacute;ch cơ bản v&agrave; khoa học nhất cũng như ph&aacute;t triển golf l&acirc;u d&agrave;i tại Việt Nam.</em></p> <p><strong>Golfedit.com </strong><em>(Huấn luyện vi&ecirc;n Phạm Minh Đức - gi&aacute;m đốc Pure Performance Center)</em></p> </article> </body></html>

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com - 12/03/2018

Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản nhất cho những người đang tập Golf.

Để trở thành thầy dạy chuyên nghiệp như ngày hôm nay, HLV Phạm Minh Đức cũng từng là người đi học và bản thân anh cũng gặp vô vàn những khó khăn trong quá trình tập luyện. Các thể loại lỗi slice, top, fat, out-in v..v.. đều có hết. Nhưng với phương pháp học tập, nghiên cứu và rèn luyện khoa học anh lĩnh hội được tại Úc đã giúp Phạm Minh Đức trở thành một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất tại Việt Nam. Dưới đây là 4 chia sẻ của anh:

1. Xác định mình đang ở đâu và cần tập gì.

Một người chơi HDC 9 sẽ có mục tiêu và nội dung tập khác HDC 20. Nên ở trình độ nào sẽ cần tập trung vào những gì quan trọng nhất cho thời điểm đó. Trước khi săn birdie thì học tránh bogey. Swing có thể quan trọng lúc ban đầu, nhưng sau sẽ không phải là tất cả. Câu nói quen thuộc anh thường nói với học viên là: cái khó ló cái swing, càng khó chịu thì càng phải chịu khó.

2. Xác định tập như thế nào.

Đứng đốt bóng thì tốt cho thể lực, nhưng chưa chắc đã đạt được mục tiêu. Một lỗi chỉnh sửa cần vô vàn lần lặp đi lặp lại, chưa kể những lần làm không đúng. Lúc đầu là khó nhất vì gượng, nên sẽ cần kỉ luật cao nhất. Càng thêm thời gian gượng sẽ thành quen, dục tốc bất đạt cố sớm lên sân thì swing sẽ về thói quen cũ, nỗ lực bỏ ra nhiều lại đổ bể, nên là tránh lên sân khi xác định chỉnh swing, nếu phải lên thì tránh áp lực về điểm số (thi đấu, độ đạc…). Tập luyện nên có kế hoạch, dùng drill gì cho bài nào, tập trung vào kĩ thuật thì không nên quan tâm kết quả. Nếu tập không bóng thì tốt mà vào bóng lại bị theo thói quen cũ thì trong đầu cần tập trung nhiều nữa vào kĩ thuật ,rèn luyện tâm lý không quan tâm đến kết quả, sau ra sân sẽ không bị kết quả chi phối.

3. Kĩ thuật vs Kĩ năng.

Kĩ thuật + số lần lặp lại = kĩ năng. Kĩ thuật không tốt mà tập nhiều thì sẽ ra đường bóng cong đều, hoặc thấp đều, xấu đều, nhưng khả năng kiểm soát đường bóng đó đi từ A đến B mới là kĩ năng. Đó là lý do những ai slice đều mà vào đúng tình huống có thể slice về ôm cờ không vấn đề, đường bóng tuy hạn chế nhưng không phải tình huống nào cũng không dùng được. Kỹ thuật tốt mà không rèn luyện thì ra sân sẽ thiếu sự ổn định, quả đẹp rất đẹp hỏng rất hỏng, cách đánh này sẽ làm đối phương thót tim, đồng đội mình cũng vậy. Kỹ thuật tốt + chăm chỉ luyện tập = còn gì bằng. Khi đi học golf các huấn luyện viên sẽ giúp được một phần, còn lại là ý chí và ý thức của mình.

4. Short game nữa và mãi.

18 hố sử dụng 14 lần driver, còn putter 30+, chưa kể chip, pitch, bunker và vô vàn tình huống quanh green. Nên không thể bỏ qua short game kể cả người mới chơi hay single HDC. Cơ sở vật chất tại các sân tập trong thành phố có thể còn hạn chế, nhưng nếu bạn có thời gian và điều kiện lên sân để chơi đủ 18 hố thì không có lý do gì nói không có chỗ tập short game. Bỏ 1 buổi lên sân bù lại bằng 5,6 tiếng chip putt, cơ bản là bạn muốn gì hơn.

Thông tin về HLV Phạm Minh Đức:

Bắt đầu chơi golf từ năm 13 tuổi, khi đó Phạm Minh Đức đã nhanh chóng bộc lộ đam mê của mình mới môn thể thao này. Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Việt Nam với handicap 4 anh đã lên đường sang Australia và theo học chuyên ngành Quản lý thể thao tại trường đại học Griffith và Quản lý sân golf tại học viện PGA International Golf Institute.

Sau khi tốt nghiệp năm 2008 và đứng đầu bảng tổng điểm Order of Merit tại PGA International Golf Institute, anh đã quyết định ở lại và luyện tập với mục tiêu được nhận vào chương trình thực tập chuyên nghiệp đào tạo hội viên của PGA Academy. Đón nhận tin vui cuối năm 2010 khi là một trong hơn 20 người qua vòng thi tuyển, anh bắt đầu sự nghiệp của mình và về nhì tại giải đấu đầu tiên với tư cách chuyên nghiệp Palm Meadows Pro-am đầu năm 2011. Tuy không có nhiều đam mê cho thi đấu nhưng anh cũng đã có 4 lần lọt vào top 5 tại các giải đấu Pro-am mùa giải 2011.

Trong suốt quá trình đào tạo anh đã làm việc tại một trong những sân golf hàng đầu bang Queensland là Royal Pines Resort và cũng luyện tập với người thầy lâu năm Mark Gibson – chủ tịch PGA Australia, tại đây. Bốn năm làm việc tại Royal Pines Resort đã giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành quản lý sân golf cũng như tiếp cận những phương pháp tập luyện hiệu quả và có hệ thống.

Về Việt Nam năm 2012 anh chính thức bắt đầu các chương trình dạy golf tại Hà Nội và trở thành Titleist Club Fitting Manager tại Việt Nam. Hiện tại anh là Giám Đốc trung tâm Pure Performance Coaching Center tại sân tập Mỹ Đình Pearl với mong muốn đào tạo golf một cách cơ bản và khoa học nhất cũng như phát triển golf lâu dài tại Việt Nam.

Golfedit.com (Huấn luyện viên Phạm Minh Đức - giám đốc Pure Performance Center)

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Kỹ thuật L & L cho cú đánh Lob

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Lob shot là một cú đánh đỏi hỏi người chơi có một kỹ thuật chơi golf ổn định và tự tin  ...
Kỹ thuật chơi

2 điều chỉnh của David Leadbetter giúp gậy Driver không ăn vào phần đáy bóng

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Constantly borrowing tees? You need a new downswing ...
Kỹ thuật chơi

Swing của nhà vô địch Memorial: Hơi dị nhưng hiệu quả

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bryson DeChambeau có danh hiệu PGA TOUR thứ 2 khi xuất sắc đăng quang giải golf danh giá của huyền thoại Jack Nicklaus - giải the Memorial Tournament. ...
Kỹ thuật chơi

Không khởi động và chủ quan, Golfer Việt có thể mắc 11 chấn thương này

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rất nhiều người không chơi golf sẽ thấy rằng đây là bộ môn trông có vẻ nhẹ nhàng thư thái chẳng tốn nhiều sức lực hay bị chấn...
Kỹ thuật chơi

Release trong golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đây là thuật ngữ khá phổ biến trong golf và là phần quan trọng để hiểu việc không chỉ tạo ra sức mạnh tốt đa truyền vào bóng...
Kỹ thuật chơi

Timing trong golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bất kể người chơi golf nào cũng cần phải tìm cho mình một nhịp swing tương ứng cho từng gậy và phù hợp với kỹ thuật chơi ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi