<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2371-lam-the-nao-de-khong-con-danh-vao-dau-bong-khi-teeshot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/_Senior-Player-fin-bad-630x360.jpg"> <figcaption>Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Kh&ocirc;ng c&oacute; c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;o khiến người chơi bị ngại ng&ugrave;ng hơn những c&uacute; đ&aacute;nh topping (đ&aacute;nh v&agrave;o đầu b&oacute;ng).&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; nhiều c&aacute;ch để đưa b&oacute;ng đi khỏi tee dễ d&agrave;ng, như đưa gậy di chuyển từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong v&agrave; hớt ngang v&agrave;o b&oacute;ng, hay thậm ch&iacute; ph&aacute;t b&oacute;ng từ ph&iacute;a trong. Đối với c&aacute;c golfer nghiệp dư, tư thế của họ khi v&agrave;o b&oacute;ng&nbsp; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh khiến gậy v&agrave;o đầu b&oacute;ng. Dưới đ&acirc;y l&agrave; hai l&yacute; do ch&iacute;nh khiến người chơi drive tr&uacute;ng phần đỉnh b&oacute;ng:</p> <p><strong>Lỗi 1:&nbsp;H&ocirc;ng bị đẩy sớm về ph&iacute;a b&oacute;ng:</strong></p> <p>H&ocirc;ng phải bị đẩy sớm v&agrave; qu&aacute; nhiều về ph&iacute;a b&oacute;ng khiến cho cả cơ thể di chuyển đến b&oacute;ng gần qu&aacute;. Khi mặt gậy v&agrave;o b&oacute;ng, người chơi đ&atilde; bị lệch tư thế nhắm ban đầu v&agrave; độ nghi&ecirc;ng của trục xương&nbsp;sống&nbsp;so với mặt đất. Đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến người chơi swing vượt l&ecirc;n phần tr&ecirc;n của đỉnh b&oacute;ng. Lỗi n&agrave;y thường xuất ph&aacute;t từ việc qu&aacute; vội v&agrave;ng đưa b&oacute;ng bay l&ecirc;n.&nbsp;</p> <p><strong>Lỗi 2: Swing b&oacute;ng Outside-in:</strong></p> <p>Người chơi downswing từ ph&iacute;a đỉnh bằng phần th&acirc;n tr&ecirc;n của cơ thể, khiến cho bạn k&eacute;o vai v&agrave; đầu gậy xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng do di chuyển gậy từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong. Lỗi n&agrave;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute; phổ biến dẫn đến những c&uacute; Slice, thậm ch&iacute; tệ hơn khi b&oacute;ng kh&ocirc;ng thể đi xa như mong muốn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/_Senior-Player-fin-bad.jpg?1507286047605" alt="_Senior-Player-fin-bad" /></p> <p style="text-align: center;">H&igrave;nh tr&aacute;i: lỗi early extension (h&ocirc;ng phải đẩy sớm)&nbsp;- H&igrave;nh phải: người chơi swing b&oacute;ng di chuyển từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong</p> <p><strong>Sửa lỗi 1: Giữ cho đầu gối phải uốn cong mềm:</strong></p> <p>C&oacute; vẻ như phản trực gi&aacute;c, đặc biệt l&agrave; khi gậy Driver c&oacute; độ mở mặt gậy nhỏ. Việc người chơi cần l&agrave;m l&agrave; giữ ch&acirc;n phải ổn định v&agrave; phần việc c&ograve;n lại gậy golf sẽ l&agrave;m. Để gi&uacute;p bạn c&oacute; thể giữ ch&acirc;n phải l&acirc;u hơn khi downswing, h&atilde;y giữ đầu gối phải uốn cong v&agrave; g&oacute;t ch&acirc;n phải ở tr&ecirc;n mặt đất c&agrave;ng l&acirc;u c&agrave;ng tốt. Điều n&agrave;y khuyến kh&iacute;ch bạn giữ cong ở h&ocirc;ng v&agrave; ngăn kh&ocirc;ng cho đ&ocirc;i ch&acirc;n của bạn thẳng, nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến n&acirc;ng cao gậy golf cao hơn mặt đất.</p> <p><strong>Sửa lỗi 2:&nbsp;Giữ vai phải thấp hơn vai tr&aacute;i khi chuẩn bị đ&aacute;nh:</strong></p> <p>L&uacute;c chuẩn bị đ&aacute;nh b&oacute;ng, nghi&ecirc;ng xuống của bạn sao cho vai phải hạ thấp hơn vai tr&aacute;i v&agrave; khuỷu tay phải như &ocirc;m v&agrave;o phần th&acirc;n. Nếu nh&igrave;n từ ph&iacute;a sau l&uacute;c bạn đang set up, c&oacute; thể thấy một ch&uacute;t phần cẳng tay tr&aacute;i. Tư thế n&agrave;y gi&uacute;p người chơi xoay vai s&acirc;u hơn, kết quả sẽ gi&uacute;p gậy đi v&agrave;o ph&iacute;a trong l&uacute;c downswing v&agrave; tr&aacute;nh được lỗi out-in.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/_Senior-Player-fin-good.jpg?1507286108004" alt="_Senior-Player-fin-good" /></p> <p style="text-align: center;">Sửa lỗi - Thả lỏng v&agrave; uốn cong đầu gối phải với lỗi 1 (H&igrave;nh tr&aacute;i) - Giữ cho vai thấp với lỗi 2 (H&igrave;nh phải)</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Làm thế nào để không còn đánh vào đầu bóng khi teeshot

By GolfEdit.com - 06/10/2017

Không có cú đánh nào khiến người chơi bị ngại ngùng hơn những cú đánh topping (đánh vào đầu bóng). 

Có nhiều cách để đưa bóng đi khỏi tee dễ dàng, như đưa gậy di chuyển từ ngoài vào trong và hớt ngang vào bóng, hay thậm chí phát bóng từ phía trong. Đối với các golfer nghiệp dư, tư thế của họ khi vào bóng  là nguyên nhân chính khiến gậy vào đầu bóng. Dưới đây là hai lý do chính khiến người chơi drive trúng phần đỉnh bóng:

Lỗi 1: Hông bị đẩy sớm về phía bóng:

Hông phải bị đẩy sớm và quá nhiều về phía bóng khiến cho cả cơ thể di chuyển đến bóng gần quá. Khi mặt gậy vào bóng, người chơi đã bị lệch tư thế nhắm ban đầu và độ nghiêng của trục xương sống so với mặt đất. Đây là nguyên nhân khiến người chơi swing vượt lên phần trên của đỉnh bóng. Lỗi này thường xuất phát từ việc quá vội vàng đưa bóng bay lên. 

Lỗi 2: Swing bóng Outside-in:

Người chơi downswing từ phía đỉnh bằng phần thân trên của cơ thể, khiến cho bạn kéo vai và đầu gậy xuyên qua bóng do di chuyển gậy từ ngoài vào trong. Lỗi này là nguyên nhân khá phổ biến dẫn đến những cú Slice, thậm chí tệ hơn khi bóng không thể đi xa như mong muốn. 

_Senior-Player-fin-bad

Hình trái: lỗi early extension (hông phải đẩy sớm) - Hình phải: người chơi swing bóng di chuyển từ ngoài vào trong

Sửa lỗi 1: Giữ cho đầu gối phải uốn cong mềm:

Có vẻ như phản trực giác, đặc biệt là khi gậy Driver có độ mở mặt gậy nhỏ. Việc người chơi cần làm là giữ chân phải ổn định và phần việc còn lại gậy golf sẽ làm. Để giúp bạn có thể giữ chân phải lâu hơn khi downswing, hãy giữ đầu gối phải uốn cong và gót chân phải ở trên mặt đất càng lâu càng tốt. Điều này khuyến khích bạn giữ cong ở hông và ngăn không cho đôi chân của bạn thẳng, nguyên nhân khiến nâng cao gậy golf cao hơn mặt đất.

Sửa lỗi 2: Giữ vai phải thấp hơn vai trái khi chuẩn bị đánh:

Lúc chuẩn bị đánh bóng, nghiêng xuống của bạn sao cho vai phải hạ thấp hơn vai trái và khuỷu tay phải như ôm vào phần thân. Nếu nhìn từ phía sau lúc bạn đang set up, có thể thấy một chút phần cẳng tay trái. Tư thế này giúp người chơi xoay vai sâu hơn, kết quả sẽ giúp gậy đi vào phía trong lúc downswing và tránh được lỗi out-in.

 

_Senior-Player-fin-good

Sửa lỗi - Thả lỏng và uốn cong đầu gối phải với lỗi 1 (Hình trái) - Giữ cho vai thấp với lỗi 2 (Hình phải)

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi