<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/goc-nhin/3220-kho-khan-phia-truoc-cho-rory-mcllroy-tiger-woods-rickie-fowler-va-jordan-speith.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Khó khăn phía trước cho Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Khó khăn phía trước cho Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/split_1920_mcilroy_woods_fowler_spieth-777x444.jpg"> <figcaption>Khó khăn phía trước cho Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>GolfEdit.com - Hiện nay, vị tr&iacute; của Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler v&agrave; Jordan Speith tr&ecirc;n bảng xếp hạng bắt đầu từ vị tr&iacute; thứ 24 cho đến 27. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; bốn golfer n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể bị hất ra khỏi top 30 trong giải Tour Championship.</p></h3> </header> <p>Nếu c&oacute; một m&agrave;n thể hiện tốt tại&nbsp;hai giải đấu sắp tới th&igrave; sẽ chẳng c&oacute; g&igrave; phải lo lắng. Nhưng chỉ cần một sai lầm sẽ khiến bốn ng&ocirc;i sao n&agrave;y phải kết th&uacute;c m&ugrave;a giải 2017-2018 sớm hơn dự kiến v&agrave; đồng thời c&oacute; th&ecirc;m thời gian chuẩn bị cho Ryder Cup.</p> <p>D&ugrave; đang ở trong cũng một t&igrave;nh huống, nhưng họ mỗi người lại c&oacute; sự chuẩn bị rất kh&aacute;c trước khi đến với Aronimink. Tiger v&agrave; Rory c&oacute; m&agrave;n thi đấu ngoạn mục ghi -8 điểm trong v&ograve;ng 1 BMW Championship. Một sự khởi đầu tuyệt vời để gi&uacute;p cả hai vượt qua những kh&oacute; khăn trước mắt, tạo đ&agrave; t&acirc;m l&yacute; cho giai đoạn quan trọng nhất của m&ugrave;a giải.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/split_1920_mcilroy_woods_fowler_spieth.jpg?1536306664003" alt="split_1920_mcilroy_woods_fowler_spieth" /></p> <p>Spieth, nh&agrave; v&ocirc; địch FedEx Cup năm 2015, đứng trước một m&ugrave;a giải kh&ocirc;ng c&oacute; một chiến thắng n&agrave;o kể từ năm 2014, cũng l&agrave; năm thứ 2 anh thi đấu tại Tour. D&ugrave; gặp kh&oacute; khăn tại green v&agrave; với c&uacute; swing, Spieth vẫn c&oacute; thể đi rất gần đến chiến thắng tại c&aacute;c giải major trong năm. V&iacute; dụ chỉ mất 64 gậy để ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng cuối tại Masters hay dẫn đầu tại The Open trong 54 hố.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; cơ hội để v&ocirc; địch 2 giải major, kh&aacute; l&agrave; tuyệt,&rdquo; Spieth n&oacute;i khi nhớ lại qu&atilde;ng thi đấu trong cả m&ugrave;a giải. &ldquo;Đ&oacute; cũng l&agrave; mục ti&ecirc;u của t&ocirc;i tại mọi năm: thắng một v&agrave;i giải major, cố gắng c&oacute; cơ hội trong ng&agrave;y Chủ nhật. B&oacute;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng đi theo &yacute; của t&ocirc;i như trong năm trước, nhưng c&oacute; thể tiến v&agrave;o rất s&acirc;u c&aacute;c giải đấu lớn l&agrave; một điều đ&aacute;ng ghi nhận.</p> <p>&ldquo;Bạn biết đấy, t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; 3 giải đấu m&agrave; t&ocirc;i rất h&agrave;i l&ograve;ng, v&agrave; ch&uacute;ng đều l&agrave; những giải đấu cực k&igrave; th&uacute; vị&rdquo;</p> <p>Fowler xếp hạng thứ 26 d&ugrave; đ&atilde; bỏ lỡ 2 giải playoff đầu ti&ecirc;n với l&yacute; do chấn thương. Năm nay đ&aacute;ng nhẽ sẽ l&agrave; một năm th&agrave;nh c&ocirc;ng cho golfer 29 tuổi n&agrave;y. Fowler kết th&uacute;c v&ograve;ng cuối tại Hero World Challenge trong năm ngo&aacute;i với 61 gậy v&agrave; bước v&agrave;o m&ugrave;a giải mới với sự quyết t&acirc;m c&oacute; cho m&igrave;nh một danh hiệu major. Nhưng đ&aacute;ng tiếc l&agrave; Fowler vẫn chưa c&oacute; một chức v&ocirc; địch major n&agrave;o v&agrave; cũng đang đứng trước việc trải qua một m&ugrave;a giải chẳng c&oacute; nổi một chiến thắng giống như Spieth. Fowler giải th&iacute;ch rằng anh rất muốn thi đấu tại BMW Championship để tr&aacute;nh việc c&oacute; một qu&atilde;ng nghỉ d&agrave;i giữa PGA Championship v&agrave; Ryder Cup.</p> <p>&ldquo;Bạn biết đ&oacute;, đ&oacute; l&agrave; một trong những l&iacute; do t&ocirc;i muốn thử sức v&agrave; quay trở lại thi đấu vừa kịp để c&oacute; thể d&agrave;nh được một suất đến East Lake,&rdquo; Fowler n&oacute;i. &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; v&agrave;i việc cần phải l&agrave;m trong tuần n&agrave;y v&agrave; t&ocirc;i nghĩ l&agrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ muốn c&oacute; mặt tại East Lake m&agrave; c&ograve;n c&oacute; cơ hội để chiến thắng tại đ&oacute;.&rdquo;</p> <p>Lần cuối c&ugrave;ng m&agrave; FedEx Cup kết th&uacute;c ngay trước Ryder Cup, cũng ch&iacute;nh Mcllroy đ&atilde; ẵm cho m&igrave;nh chiếc c&uacute;p v&agrave; Tour Championship. Năm ngo&aacute;i, anh phải chống trọi với một chấn thương ở sườn qua 3 giải playoff v&agrave; xếp hạng thứ 44 tr&ecirc;n bảng xếp hạng, khiến Fowler kh&ocirc;ng thể tiếp tục con đường bảo vệ danh hiệu qu&aacute;n qu&acirc;n của m&igrave;nh. D&ugrave; c&oacute; vẻ như Fowler đ&atilde; t&igrave;m lại được phong độ khi chiến thắng tại Bay Hill trong th&aacute;ng 3. Nhưng kể từ đ&oacute;, Fowler c&oacute; lẽ lại c&oacute; một năm ảm đạm nữa về mặt kết quả.</p> <p>&ldquo;Về mặt ổn định th&igrave; t&ocirc;i thực hiện kh&aacute; tốt, t&ocirc;i đo&aacute;n vậy,&rdquo; Mcllroy n&oacute;i. &ldquo;Điểm đ&aacute;ng thất vọng duy nhất ch&iacute;nh l&agrave; v&agrave;o tuần trước, t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng chơi tốt v&agrave;o thời điểm m&agrave; t&ocirc;i cần điều đ&oacute; nhất. T&ocirc;i đ&atilde; tạo ra cho m&igrave;nh c&aacute;c cơ hội v&agrave; vị tr&iacute; để c&oacute; thể v&ocirc; địch. T&ocirc;i chỉ kh&ocirc;ng &ndash; t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một chiến thắng tại Bay Hill, nhưng t&ocirc;i đ&atilde; tự tạo cho m&igrave;nh cơ hội v&agrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o tận dụng tốt. T&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng thể thi đấu hiệu quả để c&oacute; thể thực sự đem lại chiến thắng về cho m&igrave;nh.&rdquo;</p> <p>V&agrave; tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng kể đến Tiger. V&iacute; tr&iacute; hiện tại m&agrave; anh đang đứng dường nhi&ecirc;n l&agrave; một điều g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng tưởng đối với c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch hay cả những người h&acirc;m mộ mơ mộng nhất v&agrave;o thời điểm một năm trước. Tưởng chừng như sự nghiệp của người đ&atilde; c&oacute; 14 danh hiệu major sẽ kết th&uacute;c tại đ&acirc;y, nhưng hiện giờ anh lại đang cạnh tranh một suất thi đấu tại Tour Championship. D&ugrave; vậy th&igrave; Woods vẫn c&ograve;n rất nhiều việc phải l&agrave;m trước khi đến với Aronimink, chẳng hạn như c&oacute; thể anh sẽ sử dụng một gậy putter kh&aacute;c như c&aacute;c giải đấu trước.</p> <p>&ldquo;Sau khi t&ocirc;i kết th&uacute;c thứ 6 tại Open Championship, t&ocirc;i nghĩ rằng điều đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i đi đến vị tr&iacute; nơi m&agrave; t&ocirc;i c&oacute; cơ hội để thi đấu tại Tour Championship, v&agrave; t&ocirc;i cũng chẳng cần phải l&agrave;m g&igrave; nhiều,&rdquo; Woods chia sẻ tại The Nothern Trust. &ldquo;T&ocirc;i sẽ chẳng cần phải l&agrave;m g&igrave; nhiều lắm để được chơi tại Tour Championship, nhưng vẫn phải l&agrave;m đủ.&rdquo;</p> <p>V&ograve;ng 1 BMW Championship kết th&uacute;c khi cả Tiger v&agrave; Rory đều lập n&ecirc;n kỳ t&iacute;ch tuyệt vời tr&ecirc;n s&acirc;n&nbsp;Aronimink với 62 gậy, chia sẻ vị tr&iacute; dẫn đầu. Điều n&agrave;y cho thấy sự quyết t&acirc;m của cả 2 trong cuộc đua nước r&uacute;t cuối m&ugrave;a. Spieth vẫn giữ được đ&agrave; tạm ổn định khi nằm trong top 10. Ri&ecirc;ng Rickie Fowler c&oacute; phần k&eacute;m phong độ hơn do anh d&iacute;nh chấn thương v&agrave; phải bỏ dở giải Dell Technologies tuần trước.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Bạn biết kh&ocirc;ng, chỉ cần một v&agrave;i tuần thi đấu tốt v&agrave; n&oacute; sẽ c&oacute; thể thay đổi c&aacute;ch nh&igrave;n nhận của bạn về m&ugrave;a giải đ&oacute;,&rdquo; Mcllroy đồng &yacute;. &ldquo;Năm 2016 l&agrave; một v&iacute; dụ điển h&igrave;nh. T&ocirc;i cảm thấy như một lần nữa t&ocirc;i lại thi đấu tốt. T&ocirc;i đ&atilde; chiến thắng Irish Open, một sự kiện mang nhiều &yacute; nghĩa với t&ocirc;i. Nhưng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; cơ hội để chiến thắng c&aacute;c giải đấu v&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được điều đ&oacute; v&agrave; rồi chiến thắng ở Boston rồi sau đ&oacute; l&agrave; tại East Lake, nếu n&oacute; xảy ra th&igrave; m&ugrave;a giải n&agrave;y sẽ trở th&agrave;nh một m&ugrave;a giải tuyệt vời.&rdquo;</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; 4 golfer được y&ecirc;u mến ở Tour v&agrave; nếu bất cứ ai trong họ mang về một chiến thắng trong tuần n&agrave;y hoặc tuần sau đều sẽ l&agrave; một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của cả 4 người trong cả năm nay.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Khó khăn phía trước cho Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith

By GolfEdit.com - 07/09/2018

GolfEdit.com - Hiện nay, vị trí của Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith trên bảng xếp hạng bắt đầu từ vị trí thứ 24 cho đến 27. Điều này có nghĩa là bốn golfer này hoàn toàn có thể bị hất ra khỏi top 30 trong giải Tour Championship.

Nếu có một màn thể hiện tốt tại hai giải đấu sắp tới thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng chỉ cần một sai lầm sẽ khiến bốn ngôi sao này phải kết thúc mùa giải 2017-2018 sớm hơn dự kiến và đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị cho Ryder Cup.

Dù đang ở trong cũng một tình huống, nhưng họ mỗi người lại có sự chuẩn bị rất khác trước khi đến với Aronimink. Tiger và Rory có màn thi đấu ngoạn mục ghi -8 điểm trong vòng 1 BMW Championship. Một sự khởi đầu tuyệt vời để giúp cả hai vượt qua những khó khăn trước mắt, tạo đà tâm lý cho giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. 

split_1920_mcilroy_woods_fowler_spieth

Spieth, nhà vô địch FedEx Cup năm 2015, đứng trước một mùa giải không có một chiến thắng nào kể từ năm 2014, cũng là năm thứ 2 anh thi đấu tại Tour. Dù gặp khó khăn tại green và với cú swing, Spieth vẫn có thể đi rất gần đến chiến thắng tại các giải major trong năm. Ví dụ chỉ mất 64 gậy để hoàn thành vòng cuối tại Masters hay dẫn đầu tại The Open trong 54 hố.

“Tôi đã có cơ hội để vô địch 2 giải major, khá là tuyệt,” Spieth nói khi nhớ lại quãng thi đấu trong cả mùa giải. “Đó cũng là mục tiêu của tôi tại mọi năm: thắng một vài giải major, cố gắng có cơ hội trong ngày Chủ nhật. Bóng đã không đi theo ý của tôi như trong năm trước, nhưng có thể tiến vào rất sâu các giải đấu lớn là một điều đáng ghi nhận.

“Bạn biết đấy, tôi đã có 3 giải đấu mà tôi rất hài lòng, và chúng đều là những giải đấu cực kì thú vị”

Fowler xếp hạng thứ 26 dù đã bỏ lỡ 2 giải playoff đầu tiên với lý do chấn thương. Năm nay đáng nhẽ sẽ là một năm thành công cho golfer 29 tuổi này. Fowler kết thúc vòng cuối tại Hero World Challenge trong năm ngoái với 61 gậy và bước vào mùa giải mới với sự quyết tâm có cho mình một danh hiệu major. Nhưng đáng tiếc là Fowler vẫn chưa có một chức vô địch major nào và cũng đang đứng trước việc trải qua một mùa giải chẳng có nổi một chiến thắng giống như Spieth. Fowler giải thích rằng anh rất muốn thi đấu tại BMW Championship để tránh việc có một quãng nghỉ dài giữa PGA Championship và Ryder Cup.

“Bạn biết đó, đó là một trong những lí do tôi muốn thử sức và quay trở lại thi đấu vừa kịp để có thể dành được một suất đến East Lake,” Fowler nói. “Chúng tôi có vài việc cần phải làm trong tuần này và tôi nghĩ là tôi không chỉ muốn có mặt tại East Lake mà còn có cơ hội để chiến thắng tại đó.”

Lần cuối cùng mà FedEx Cup kết thúc ngay trước Ryder Cup, cũng chính Mcllroy đã ẵm cho mình chiếc cúp và Tour Championship. Năm ngoái, anh phải chống trọi với một chấn thương ở sườn qua 3 giải playoff và xếp hạng thứ 44 trên bảng xếp hạng, khiến Fowler không thể tiếp tục con đường bảo vệ danh hiệu quán quân của mình. Dù có vẻ như Fowler đã tìm lại được phong độ khi chiến thắng tại Bay Hill trong tháng 3. Nhưng kể từ đó, Fowler có lẽ lại có một năm ảm đạm nữa về mặt kết quả.

“Về mặt ổn định thì tôi thực hiện khá tốt, tôi đoán vậy,” Mcllroy nói. “Điểm đáng thất vọng duy nhất chính là vào tuần trước, tôi đã không chơi tốt vào thời điểm mà tôi cần điều đó nhất. Tôi đã tạo ra cho mình các cơ hội và vị trí để có thể vô địch. Tôi chỉ không – tôi đã có một chiến thắng tại Bay Hill, nhưng tôi đã tự tạo cho mình cơ hội và không thể nào tận dụng tốt. Tôi đã không thể thi đấu hiệu quả để có thể thực sự đem lại chiến thắng về cho mình.”

Và tất nhiên chúng ta không thể không kể đến Tiger. Ví trí hiện tại mà anh đang đứng dường nhiên là một điều gì đó không tưởng đối với các nhà phân tích hay cả những người hâm mộ mơ mộng nhất vào thời điểm một năm trước. Tưởng chừng như sự nghiệp của người đã có 14 danh hiệu major sẽ kết thúc tại đây, nhưng hiện giờ anh lại đang cạnh tranh một suất thi đấu tại Tour Championship. Dù vậy thì Woods vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi đến với Aronimink, chẳng hạn như có thể anh sẽ sử dụng một gậy putter khác như các giải đấu trước.

“Sau khi tôi kết thúc thứ 6 tại Open Championship, tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp tôi đi đến vị trí nơi mà tôi có cơ hội để thi đấu tại Tour Championship, và tôi cũng chẳng cần phải làm gì nhiều,” Woods chia sẻ tại The Nothern Trust. “Tôi sẽ chẳng cần phải làm gì nhiều lắm để được chơi tại Tour Championship, nhưng vẫn phải làm đủ.”

Vòng 1 BMW Championship kết thúc khi cả Tiger và Rory đều lập nên kỳ tích tuyệt vời trên sân Aronimink với 62 gậy, chia sẻ vị trí dẫn đầu. Điều này cho thấy sự quyết tâm của cả 2 trong cuộc đua nước rút cuối mùa. Spieth vẫn giữ được đà tạm ổn định khi nằm trong top 10. Riêng Rickie Fowler có phần kém phong độ hơn do anh dính chấn thương và phải bỏ dở giải Dell Technologies tuần trước. 

“Bạn biết không, chỉ cần một vài tuần thi đấu tốt và nó sẽ có thể thay đổi cách nhìn nhận của bạn về mùa giải đó,” Mcllroy đồng ý. “Năm 2016 là một ví dụ điển hình. Tôi cảm thấy như một lần nữa tôi lại thi đấu tốt. Tôi đã chiến thắng Irish Open, một sự kiện mang nhiều ý nghĩa với tôi. Nhưng tôi đã có cơ hội để chiến thắng các giải đấu và tôi đã không thể làm được điều đó và rồi chiến thắng ở Boston rồi sau đó là tại East Lake, nếu nó xảy ra thì mùa giải này sẽ trở thành một mùa giải tuyệt vời.”

Đây là 4 golfer được yêu mến ở Tour và nếu bất cứ ai trong họ mang về một chiến thắng trong tuần này hoặc tuần sau đều sẽ là một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của cả 4 người trong cả năm nay.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Góc nhìn

Bryson DeChambeau: Một cái tên nghe rất Pháp nhưng phẩm chất 100% Mỹ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tay golf 25 tuổi người California - Bryson DeChambeau có màn trình diễn cuối mùa giải thuyết phục để bước vào Tour Championship ở vị trí hạt giống...
Góc nhìn

Justin Rose: Chúng ta làm được rồi bố ơi... Số 1 thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Justin Rose chỉ tay lên trời như gửi lời nhắn nhủ với người cha đã mất sau chức vô địch US Open 2013. Và một lần nữa anh...
Góc nhìn

Từ Augusta đến Aronimink, Rory McIlroy đã rất gần với chiến thắng nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory Mcllroy một lần nữa bỏ lỡ cơ hội chiến thắng của mình ở BMW Championship ...
Góc nhìn

Khó khăn phía trước cho Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Hiện nay, vị trí của Rory Mcllroy, Tiger Woods, Rickie Fowler và Jordan Speith trên bảng xếp hạng bắt đầu từ vị trí thứ 24 cho đến 27....
Góc nhìn

Bryson DeChambeau: Einstein của làng golf thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bryson DeChambeau với biệt danh là The Golf Scientist. Anh đang chinh phục những danh hiệu danh giá bằng cách vận dụng khoa học vào thi đấu đầy...
Góc nhìn

Những thắc mắc liên quan đến cuộc đua FedEx Cup, vòng playoff PGA TOUR

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Ngay cả đến những fan gạo cội nhất thì đôi khi vẫn có những thắc mắc liên quan đến cuộc đua cả mùa giải hoạt động ra sao....
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi