<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/goc-nhin/3098-van-toc-nhung-cu-swing-giam-dan-tiger-woods-dang-bi-oai-boi-lich-thi-dau-day.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vận tốc những cú swing giảm dần, Tiger Woods đang bị oải bởi lịch thi đấu dày?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vận tốc những cú swing giảm dần, Tiger Woods đang bị oải bởi lịch thi đấu dày?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Tiger Woods 2018 Open Betfair 01-777x444.jpg"> <figcaption>Vận tốc những cú swing giảm dần, Tiger Woods đang bị oải bởi lịch thi đấu dày?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;Nếu l&agrave; fan của Tiger Woods, sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; điều g&igrave; đ&aacute;ng sợ hơn việc chấn lương lưng bất ngờ trở lại v&agrave; đ&aacute;nh đổ ho&agrave;n to&agrave;n những nỗ lực m&agrave; Woods đ&atilde; l&agrave;m được trong năm nay.</p></h3> </header> <p>Woods năm nay đ&atilde; 42 tuổi, thời gian kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; nhiều để c&oacute; thể bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, ch&uacute;ng ta vẫn được thấy một Tiger Woods nỗ lực v&agrave; quan trọng nhất đ&oacute; l&agrave; hạnh ph&uacute;c khi được chơi golf.</p> <p>V&agrave; chơi golf chắc chắn đ&atilde; l&agrave; điều m&agrave; Tiger Woods đang l&agrave;m trong v&agrave;i th&aacute;ng qua. Anh vừa thi đấu tại The Open v&agrave;i tuần trước v&agrave; d&agrave;nh được một suất tại WGC-Bridgestone Invitational, sau đ&oacute; sẽ tiếp tục tại Bellerive trong tuần n&agrave;y v&agrave; c&ograve;n một lịch thi đấu d&agrave;y đặc ở ph&iacute;a sau đ&oacute;. Nhưng c&oacute; vẻ như việc li&ecirc;n tiếp phải di chuyển đ&atilde; c&oacute; phần n&agrave;o ảnh hưởng đến khả năng của golfer 42 tuổi n&agrave;y. Ngay tại The Open, việc những chiếc băng d&iacute;nh thể thao bị ph&aacute;t hiện ở cổ của Tiger c&oacute; phần đ&aacute;ng lo ngại, v&agrave; ch&iacute;nh anh cũng đ&atilde; ph&aacute;t biểu rằng cảm gi&aacute;c ở lưng hơi cứng v&agrave; kh&ocirc;ng thể tập luyện hết sức.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/tiger-woods-honda-classic-2018-sunday-swing.jpg?1533889244510" alt="tiger-woods-honda-classic-2018-sunday-swing" /></p> <p><strong><em>Vậy, lịch thi đấu d&agrave;y thế n&agrave;y ảnh hưởng ch&iacute;nh x&aacute;c như thế n&agrave;o đến c&uacute; swing của Tiger?</em></strong></p> <p>Số liệu được lấy từ trang GolfChannel.com cho thấy vận tốc những c&uacute; swing của Woods đang giảm dần. Đầu năm nay tại Quail Hollow, vận tốc swing của Woods l&agrave; 122.6 mph nhưng hiện tại v&agrave;o chủ nhật vừa rồi ở Firestone, con số đ&oacute; đ&atilde; giảm xuống 117.7 mph.</p> <p>Nhưng khi nh&igrave;n v&agrave;o bảng tốc độ swing trung b&igrave;nh trong c&aacute;c m&ugrave;a thi đấu của Tiger, th&igrave; hiện tại anh đang c&oacute; vận tốc trung b&igrave;nh l&agrave; 120 mph. D&ugrave; chậm hơn so với thời Woods c&ograve;n đang ở tr&ecirc;n đỉnh cao phong độ trước 2008, nhưng con số n&agrave;y vẫn kh&aacute; đồng đều với những g&igrave; Woods đạt được ở thời k&igrave; hậu crấn thương đầu gối năm 2008, giao động từ 118 đến 120 mph. Chỉ c&oacute; năm 2014 v&agrave; 2017 l&agrave; thấp hơn hẳn nhưng c&oacute; thể hiểu được l&yacute; do l&agrave; bởi chấn thương.</p> <p>V&agrave;o&nbsp;th&aacute;ng 5 ở Quail Hollow, Tiger d&ugrave; c&oacute; vận tốc trung b&igrave;nh l&agrave; 122 mph nhưng khi so s&aacute;nh với to&agrave;n bộ th&ocirc;ng số của m&ugrave;a giải n&agrave;y th&igrave; c&oacute; thể thấy đ&oacute; chỉ l&agrave; một hiện tượng xảy ra một lần.</p> <p>C&oacute; thể nh&igrave;n thấy vận tốc của Woods kh&ocirc;ng thay đổi nhiều trong cả năm nay. Điều n&agrave;y cho thấy c&aacute;ch swing gậy của Woods kh&ocirc;ng c&oacute; thay đổi g&igrave; kể cả nếu bị gặp phải một ch&uacute;t kh&oacute; chịu từ phần lưng.</p> <p>Trong tuần vừa rồi tại Firestone, Woods chỉ c&oacute; vận tốc swing trung b&igrave;nh l&agrave; 117 mph trong ng&agrave;y chủ nhật. Nhưng điều n&agrave;y xảy ra l&agrave; kết quả của việc Woods sử dụng gậy driver &iacute;t hơn từ tee. V&agrave; ch&uacute;ng ta đều biết rằng sử dụng gậy ngắn hơn th&igrave; vận tốc swing sẽ giảm đi đ&aacute;ng kể. Hơn nữa, nếu nh&igrave;n v&agrave;o khoảng c&aacute;ch m&agrave; Woods đưa b&oacute;ng đi khi d&ugrave;ng &ldquo;đao to b&uacute;a lớn&rdquo; th&igrave; vẫn c&oacute; c&aacute;c con số đ&aacute;ng nể l&agrave; 344, 358, 368 v&agrave; 398 yards.</p> <p>D&ugrave; c&oacute; vẻ như lịch thi đấu của Woods kh&ocirc;ng g&acirc;y ra nhiều ảnh hưởng lắm v&agrave; chắc chắn tại Bellerive tuần n&agrave;y Woods vẫn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; khả năng v&ocirc; địch v&agrave; đem về cho m&igrave;nh danh hiệu major thứ 15. Nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; lạc quan khi chấn thương của Woods c&oacute; thể c&oacute; những diễn biến bất thường bởi anh cũng&nbsp;trước ngưỡng cửa của&nbsp;tuổi 50 rồi.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Vận tốc những cú swing giảm dần, Tiger Woods đang bị oải bởi lịch thi đấu dày?

By GolfEdit.com - 10/08/2018

Golfedit.com - Nếu là fan của Tiger Woods, sẽ không có điều gì đáng sợ hơn việc chấn lương lưng bất ngờ trở lại và đánh đổ hoàn toàn những nỗ lực mà Woods đã làm được trong năm nay.

Woods năm nay đã 42 tuổi, thời gian không còn quá nhiều để có thể bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn được thấy một Tiger Woods nỗ lực và quan trọng nhất đó là hạnh phúc khi được chơi golf.

Và chơi golf chắc chắn đã là điều mà Tiger Woods đang làm trong vài tháng qua. Anh vừa thi đấu tại The Open vài tuần trước và dành được một suất tại WGC-Bridgestone Invitational, sau đó sẽ tiếp tục tại Bellerive trong tuần này và còn một lịch thi đấu dày đặc ở phía sau đó. Nhưng có vẻ như việc liên tiếp phải di chuyển đã có phần nào ảnh hưởng đến khả năng của golfer 42 tuổi này. Ngay tại The Open, việc những chiếc băng dính thể thao bị phát hiện ở cổ của Tiger có phần đáng lo ngại, và chính anh cũng đã phát biểu rằng cảm giác ở lưng hơi cứng và không thể tập luyện hết sức.

tiger-woods-honda-classic-2018-sunday-swing

Vậy, lịch thi đấu dày thế này ảnh hưởng chính xác như thế nào đến cú swing của Tiger?

Số liệu được lấy từ trang GolfChannel.com cho thấy vận tốc những cú swing của Woods đang giảm dần. Đầu năm nay tại Quail Hollow, vận tốc swing của Woods là 122.6 mph nhưng hiện tại vào chủ nhật vừa rồi ở Firestone, con số đó đã giảm xuống 117.7 mph.

Nhưng khi nhìn vào bảng tốc độ swing trung bình trong các mùa thi đấu của Tiger, thì hiện tại anh đang có vận tốc trung bình là 120 mph. Dù chậm hơn so với thời Woods còn đang ở trên đỉnh cao phong độ trước 2008, nhưng con số này vẫn khá đồng đều với những gì Woods đạt được ở thời kì hậu crấn thương đầu gối năm 2008, giao động từ 118 đến 120 mph. Chỉ có năm 2014 và 2017 là thấp hơn hẳn nhưng có thể hiểu được lý do là bởi chấn thương.

Vào tháng 5 ở Quail Hollow, Tiger dù có vận tốc trung bình là 122 mph nhưng khi so sánh với toàn bộ thông số của mùa giải này thì có thể thấy đó chỉ là một hiện tượng xảy ra một lần.

Có thể nhìn thấy vận tốc của Woods không thay đổi nhiều trong cả năm nay. Điều này cho thấy cách swing gậy của Woods không có thay đổi gì kể cả nếu bị gặp phải một chút khó chịu từ phần lưng.

Trong tuần vừa rồi tại Firestone, Woods chỉ có vận tốc swing trung bình là 117 mph trong ngày chủ nhật. Nhưng điều này xảy ra là kết quả của việc Woods sử dụng gậy driver ít hơn từ tee. Và chúng ta đều biết rằng sử dụng gậy ngắn hơn thì vận tốc swing sẽ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, nếu nhìn vào khoảng cách mà Woods đưa bóng đi khi dùng “đao to búa lớn” thì vẫn có các con số đáng nể là 344, 358, 368 và 398 yards.

Dù có vẻ như lịch thi đấu của Woods không gây ra nhiều ảnh hưởng lắm và chắc chắn tại Bellerive tuần này Woods vẫn hoàn toàn có khả năng vô địch và đem về cho mình danh hiệu major thứ 15. Nhưng chúng ta không nên quá lạc quan khi chấn thương của Woods có thể có những diễn biến bất thường bởi anh cũng trước ngưỡng cửa của tuổi 50 rồi.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Góc nhìn

Brooks Koepka và bài học của cha: Đừng bao giờ đánh thức những con chó đang ngủ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bob Koepka, từng là một cầu thủ ném bóng ở trường West Virginia Wesleyan, khóc òa trên điện thoại khi chứng kiến con trai của mình vô địch major...
Góc nhìn

Tiger Woods: Chiến thắng một lần nữa

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đầu năm 2010, sau khi xin lỗi về scandal chấn động thế giới trong một cuộc họp báo, Tiger Woods đã có một lời thế với bạn kiêm...
Góc nhìn

Người ta nói Ryder Cup cần Tiger, còn Tiger nói thế này

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger Woods trở lại trong năm với một sự thu hút, cảm giác dễ gần với nhiều nụ cười hơn và quan trọng hơn cả là một sự...
Góc nhìn

Vận tốc những cú swing giảm dần, Tiger Woods đang bị oải bởi lịch thi đấu dày?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nếu là fan của Tiger Woods, sẽ không có điều gì đáng sợ hơn việc chấn lương lưng bất ngờ trở lại và đánh đổ hoàn toàn những nỗ...
Góc nhìn

Spieth vs Thomas: Cuộc cạnh tranh danh hiệu hấp dẫn hai người bạn thân

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Jordan Spieth có thể hoàn thành trọn bộ Grandslam Major tại giải PGA Championship  lần thứ 100 … và mọi người đều đang nói về khả năng của Justin Thomas. ...
Góc nhìn

Jessica Korda: Golf trẻ ở Mỹ chỉ giúp vào đại học rồi kiếm công việc khác chứ thua xa Hàn Quốc

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nhiều năm trở lại đây golf nữ Mỹ khá lép vế khi để các tay golf của châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan áp đảo trên bảng...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi