<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/goc-nhin/3074-jessica-korda-golf-tre-o-my-chi-giup-vao-dai-hoc-roi-kiem-cong-viec-khac-chu-thua-xa-han-quoc.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jessica Korda: Golf trẻ ở Mỹ chỉ giúp vào đại học rồi kiếm công việc khác chứ thua xa Hàn Quốc</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jessica Korda: Golf trẻ ở Mỹ chỉ giúp vào đại học rồi kiếm công việc khác chứ thua xa Hàn Quốc</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Emagazine/jessicakordalpgathailand2018-777x444.jpg"> <figcaption>Jessica Korda: Golf trẻ ở Mỹ chỉ giúp vào đại học rồi kiếm công việc khác chứ thua xa Hàn Quốc</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Nhiều năm trở lại đ&acirc;y golf nữ Mỹ kh&aacute; l&eacute;p vế khi để c&aacute;c tay golf của ch&acirc;u &Aacute; như H&agrave;n Quốc, Th&aacute;i Lan &aacute;p đảo tr&ecirc;n bảng xếp hạng.&nbsp;</p></h3> </header> <p>&ldquo;Mỹ cần một hệ thống ph&aacute;t triển golf chuẩn mực cho nữ nếu kh&ocirc;ng muốn bị bỏ xa tr&ecirc;n đấu trường quốc tế,&rdquo; Jessica Korda ph&aacute;t biểu với mong muốn được thấy những golfer nữ c&oacute; được sự hỗ trợ cần thiết như c&aacute;ch m&agrave; c&aacute;c golfer nước kh&aacute;c c&oacute; được từ đội tuyển</p> <p>Korda, người sở hữu 5 danh hiệu LPGA đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng đại diện cho Mỹ tại giải Ricoh Women&rsquo;s British Open diễn ra v&agrave;o tuần n&agrave;y sau khi Lexi Thompson th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng thi đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Emagazine/jesskor1110.jpg?1533356433564" alt="jesskor1110" /></p> <p>&ldquo;Người H&agrave;n đang thể hiện sử thống trị của họ,&rdquo; Korda chia sẻ. &ldquo;V&igrave; họ c&oacute; một đội tuyển quốc gia.&rdquo;</p> <p>Korda tin rằng những golfer c&oacute; t&agrave;i năng tại Mỹ đang gặp phải kh&oacute; khăn để chứng tỏ bản th&acirc;n do kh&ocirc;ng c&oacute; sự hỗ trợ về mặt t&agrave;i ch&iacute;nh cũng như kĩ thuật như những nước kh&aacute;c.<br />&ldquo;Golf l&agrave; một m&ocirc;n thể thao đắt tiền,&rdquo; Korda n&oacute;i. &ldquo;V&agrave; những golfer trẻ được hỗ trợ từ việc ăn uống cho đến di chuyển phục vụ cho việc thi đấu ở c&aacute;c nước kh&aacute;c nhau, v&agrave; t&ocirc;i cảm thấy rằng ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; một đội tuyển quốc gia hay một ai đ&oacute; để gi&uacute;p những golfer trẻ tuổi vượt qua giai đoạn đầu kh&oacute; khăn đ&oacute;.&rdquo;</p> <p>&ldquo;Vấn đề l&agrave;, những đứa&nbsp;trẻ chơi cho AJGAs ở Mỹ chỉ c&oacute; mục ti&ecirc;u l&agrave; gi&uacute;p ch&uacute;ng v&agrave;o được đại học, v&agrave; sau đ&oacute; sẽ kiếm một c&ocirc;ng việc kh&aacute;c.&rdquo;</p> <p>Korda nghĩ rằng những tay golf trẻ người H&agrave;n khi đến với những giải LPGA tại Mỹ đ&atilde; c&oacute; &iacute;t nhất 2 năm kinh nghiệm ở H&agrave;n.</p> <p>&ldquo;Họ đ&atilde; c&oacute; thể được coi l&agrave; vận động vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp trước khi thi đấu ở đ&acirc;y,&rdquo; Korda chia sẻ. &ldquo;Bạn nghĩ họ chưa c&oacute; kinh nghiệm ư, họ đ&atilde; thắng đến 10 lần như một vận động vi&ecirc;n thực sự rồi đấy. V&agrave; đ&oacute; l&agrave; một lợi thế qu&aacute; lớn khi những golfer của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n rất non nớt. Đ&oacute; l&agrave; điều m&agrave; t&ocirc;i cảm thấy m&agrave; Mỹ c&ograve;n thiếu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; một chương tr&igrave;nh để ph&aacute;t triển nền golf nước nh&agrave; n&agrave;o cả.&rdquo;</p> <p>Korda cũng khẳng định rằng d&ugrave; c&oacute; t&agrave;i năng nhưng nếu thiếu sự hỗ trợ về tiền bạc v&agrave; kĩ thuật th&igrave; những golfer trẻ tuổi sẽ từ bỏ golf.</p> <p>&ldquo;Cơ hội tốt nhất m&agrave; ch&uacute;ng c&oacute; l&agrave; v&agrave;o đại học, kết th&uacute;c đại học rồi sau đ&oacute; mới c&oacute; thể chơi. Nhưng ở thời điểm đ&oacute;, ch&uacute;ng sẽ phải lựa chọn kh&oacute; khăn giữa việc mạo hiểm số tiền m&agrave; m&igrave;nh c&oacute; để c&oacute; thể chơi chuy&ecirc;n nghiệp hay sẽ đi l&agrave;m.&rdquo;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jessica Korda: Golf trẻ ở Mỹ chỉ giúp vào đại học rồi kiếm công việc khác chứ thua xa Hàn Quốc

By GolfEdit.com - 04/08/2018

Golfedit.com - Nhiều năm trở lại đây golf nữ Mỹ khá lép vế khi để các tay golf của châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan áp đảo trên bảng xếp hạng. 

“Mỹ cần một hệ thống phát triển golf chuẩn mực cho nữ nếu không muốn bị bỏ xa trên đấu trường quốc tế,” Jessica Korda phát biểu với mong muốn được thấy những golfer nữ có được sự hỗ trợ cần thiết như cách mà các golfer nước khác có được từ đội tuyển

Korda, người sở hữu 5 danh hiệu LPGA đóng vai trò quan trọng đại diện cho Mỹ tại giải Ricoh Women’s British Open diễn ra vào tuần này sau khi Lexi Thompson thông báo không thi đấu.

jesskor1110

“Người Hàn đang thể hiện sử thống trị của họ,” Korda chia sẻ. “Vì họ có một đội tuyển quốc gia.”

Korda tin rằng những golfer có tài năng tại Mỹ đang gặp phải khó khăn để chứng tỏ bản thân do không có sự hỗ trợ về mặt tài chính cũng như kĩ thuật như những nước khác.
“Golf là một môn thể thao đắt tiền,” Korda nói. “Và những golfer trẻ được hỗ trợ từ việc ăn uống cho đến di chuyển phục vụ cho việc thi đấu ở các nước khác nhau, và tôi cảm thấy rằng chúng tôi không có một đội tuyển quốc gia hay một ai đó để giúp những golfer trẻ tuổi vượt qua giai đoạn đầu khó khăn đó.”

“Vấn đề là, những đứa trẻ chơi cho AJGAs ở Mỹ chỉ có mục tiêu là giúp chúng vào được đại học, và sau đó sẽ kiếm một công việc khác.”

Korda nghĩ rằng những tay golf trẻ người Hàn khi đến với những giải LPGA tại Mỹ đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở Hàn.

“Họ đã có thể được coi là vận động viên chuyên nghiệp trước khi thi đấu ở đây,” Korda chia sẻ. “Bạn nghĩ họ chưa có kinh nghiệm ư, họ đã thắng đến 10 lần như một vận động viên thực sự rồi đấy. Và đó là một lợi thế quá lớn khi những golfer của chúng tôi còn rất non nớt. Đó là điều mà tôi cảm thấy mà Mỹ còn thiếu. Chúng tôi không có một chương trình để phát triển nền golf nước nhà nào cả.”

Korda cũng khẳng định rằng dù có tài năng nhưng nếu thiếu sự hỗ trợ về tiền bạc và kĩ thuật thì những golfer trẻ tuổi sẽ từ bỏ golf.

“Cơ hội tốt nhất mà chúng có là vào đại học, kết thúc đại học rồi sau đó mới có thể chơi. Nhưng ở thời điểm đó, chúng sẽ phải lựa chọn khó khăn giữa việc mạo hiểm số tiền mà mình có để có thể chơi chuyên nghiệp hay sẽ đi làm.”

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Góc nhìn

Brooks Koepka và bài học của cha: Đừng bao giờ đánh thức những con chó đang ngủ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bob Koepka, từng là một cầu thủ ném bóng ở trường West Virginia Wesleyan, khóc òa trên điện thoại khi chứng kiến con trai của mình vô địch major...
Góc nhìn

Tiger Woods: Chiến thắng một lần nữa

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đầu năm 2010, sau khi xin lỗi về scandal chấn động thế giới trong một cuộc họp báo, Tiger Woods đã có một lời thế với bạn kiêm...
Góc nhìn

Người ta nói Ryder Cup cần Tiger, còn Tiger nói thế này

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger Woods trở lại trong năm với một sự thu hút, cảm giác dễ gần với nhiều nụ cười hơn và quan trọng hơn cả là một sự...
Góc nhìn

Vận tốc những cú swing giảm dần, Tiger Woods đang bị oải bởi lịch thi đấu dày?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nếu là fan của Tiger Woods, sẽ không có điều gì đáng sợ hơn việc chấn lương lưng bất ngờ trở lại và đánh đổ hoàn toàn những nỗ...
Góc nhìn

Spieth vs Thomas: Cuộc cạnh tranh danh hiệu hấp dẫn hai người bạn thân

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Jordan Spieth có thể hoàn thành trọn bộ Grandslam Major tại giải PGA Championship  lần thứ 100 … và mọi người đều đang nói về khả năng của Justin Thomas. ...
Góc nhìn

Jessica Korda: Golf trẻ ở Mỹ chỉ giúp vào đại học rồi kiếm công việc khác chứ thua xa Hàn Quốc

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nhiều năm trở lại đây golf nữ Mỹ khá lép vế khi để các tay golf của châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan áp đảo trên bảng...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi