Thứ 6, 23 Tháng 2 2024 Hà Nội °C

“Một người có thể gạt bóng tốt luôn là một đối thủ xứng tầm với bất cứ ai.” – Willie Park

Luật chơi golf

Những thắc mắc trong thi đấu đối kháng

Những thắc mắc trong thi đấu đối kháng

1, Đánh bóng không nằm trong khu vực phát

Theo luật 6.1 b, Người chơi phải bắt đầu mỗi hố bằng cách đánh bóng từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng theo Luật 6.2b. Nếu người chơi bắt đầu một hố mà đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng (kể cả từ các vật đánh dấu khu vực phát bóng (tee-marker) sai ở một vị trí phát bóng khác cùng hố đó hoặc của một hố khác): Trong đấu đối kháng sẽ không bị phạt, tuy nhiên đối thủ có thể hủy cú đánh và người chơi phải đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng và vẫn là lượt đánh của họ. Khi đối thủ hủy cú đánh, họ không thể rút lại việc hủy đó.
Nếu đối thủ không hủy cú đánh, cú đánh đó được tính và bóng là trong cuộc và phải được đánh từ nơi nó nằm.

2, Thứ tự chơi

Theo luật 6.4 a, trong Đấu Đối Kháng thì người chơi và đối thủ phải đánh theo thứ tự sau: Ở hố đầu tiên, quyền đánh trước được quyết định theo sự sắp xếp của Hội Đồng, hoặc nếu không có sắp xếp, bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên (như là tung đồng xu). Người chơi thắng một hố sẽ có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng tiếp theo. Nếu hòa hố, người chơi có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng trước đó giữ quyền đó.

Sau khi cả hai người chơi đã bắt đầu hố, bóng ở xa hố cờ hơn sẽ được đánh trước. Nếu các bóng có cùng khoảng cách đến hố cờ hoặc không biết khoảng cách tương đối của chúng, việc bóng nào được đánh trước sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên. Nếu người chơi đánh khi đến lượt đánh của đối thủ, sẽ không bị phạt nhưng đối thủ có thể hủy cú đánh.

Như vậy trong những trường hợp người chơi gạt bóng về gần lỗ và tự ý nhấc bóng luôn hoặc kết thúc hố, đối thủ hoàn toàn có thể yêu cầu đặt lại và hủy cú đánh do sai lượt. Nên người chơi hãy luôn hỏi bạn chơi một cách lịch sử để nhận được sự đồng ý. Nếu đối thủ không hủy cú đánh khi người chơi đánh sai lượt, cú đánh đó được tính và bóng sẽ là trong cuộc và phải được đánh từ nơi nó nằm. Đương nhiên người chơi có thể mời đối thủ đánh sai lượt hoặc có thể đồng ý với yêu cầu đánh sai lượt của đối thủ. Nếu đối thủ sau đó thực hiện cú đánh sai lượt, người chơi không còn quyền hủy cú đánh đó.

3, Hồi tố luật

Trong thi đấu đối kháng, lời khuyên cho người chơi là gặp bất cứ vấn đề luật thì hãy gọi trọng tài và xử lý ngay tại hố đó. Tránh để sang những hố sau sẽ có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra.

Tình huống sẽ chỉ được xử lý khi có yêu cầu đúng hạn, đảm bảo việc người chơi phải biết trước khi bất kỳ người chơi nào bắt đầu hố cuối cùng của trận (Khi người chơi biết về tình huống, yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác), hoặc người chơi đó biết về tình huống trong hoặc sau hố cuối cùng của trận (Yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)).

Chú ý: Nếu người chơi không yêu cầu xử lý luật đúng hạn, trọng tài hoặc Hội Đồng sẽ không xử lý tình huống đó và kết quả của hố (hoặc các hố) được yêu cầu giải quyết sẽ được giữ nguyên cho dù nếu luật đã được áp dụng không đúng.

Liệu người chơi có được yêu cầu xử lý tình huống luật của một hố trước đó?

Câu trả lời là có, tuy nhiên cần phải đảm bảo các điều kiện sau (luật 20.1b): Yêu cầu xử lý được dựa vào các dữ kiện mà người chơi không biết trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đang chơi, hoặc nếu đang giữa hai hố, ở hố vừa hoàn thành, và Đối thủ vi phạm Luật 3.2d(1) (báo sai số gậy đã đánh) hoặc Luật 3.2d(2) (không báo cho người chơi về một hình phạt). Sau khi biết các dữ kiện này, người chơi có yêu cầu xử lý luật đúng hạn (như quy định ở phần trên).

Như vậy nếu người chơi đã biết đối thủ sai luật mà vẫn bỏ qua thì họ phải chấp nhận kết quả đã diễn ra, việc hồi tố không còn tác dụng. Tuy nhiên người chơi cố tình nói là không biết thì đó thuộc về phạm trù trung thực của người chơi, trọng tài sẽ xem xét tình huống để đưa ra quyết định. 

4, Chơi hai bóng

Người chơi khi không chắc chắn về cách xử lý đúng trong trận đấu không được chơi hai bóng. Quy trình này chỉ được áp dụng trong đấu gậy (xem Luật 20.1c).

Trong vòng đấu, các người chơi trong một trận đấu có thể đồng ý với nhau cách quyết định một vấn đề luật: Kết quả được đồng ý là cuối cùng cho dù nếu sau đó được phát hiện là sai luật, miễn là các người chơi không cố tình đồng ý với nhau để phớt lờ bất kỳ luật hoặc hình phạt nào mà họ biết có áp dụng (Luật 1.3b(1)).

Tuy nhiên, nếu một trọng tài được phân công đi theo một nhóm đấu, trọng tài đó phải xử lý các tình huống luật họ biết một cách kịp thời và người chơi phải tuân thủ cách xử lý đó.
Khi không có trọng tài, nếu người chơi không đồng ý hoặc có nghi ngờ về cách áp dụng luật, mỗi người chơi có thể yêu cầu xử lý luật theo Luật 20.1b(2).

5, Trách nhiệm của người chơi và đối thủ

Có 2 yếu tố chính mà người chơi cũng như đối thủ cần thể hiện trách nhiệm trong thi đấu đối kháng gồm Báo cho đối thủ số gậy đã đánh Báo cho đối thủ về hình phạt, bởi điều này liên quan để phần hồi tố luật nếu xảy ra.

Báo Cho Đối Thủ Số Gậy Đã Đánh

Ở bất kỳ thời điểm nào khi đang chơi một hố hoặc sau khi hoàn thành hố, đối thủ có thể hỏi người chơi số gậy (gồm các cú đánh và gậy phạt) mà người chơi đã thực hiện ở hố đó. Việc này là để cho đối thủ quyết định cách chơi cú đánh tiếp theo và phần còn lại của hố đó, hoặc để xác nhận kết quả của hố vừa hoàn thành.

Khi được hỏi về số gậy đã đánh, hoặc khi tự báo thông tin đó: Người chơi phải báo chính xác số gậy đã đánh. Nếu người chơi không trả lời yêu cầu của đối thủ được xem giống như báo sai số gậy đã đánh.

Người chơi nhận hình phạt chung (thua hố) nếu họ báo sai số gậy đã đánh cho đối thủ, trừ khi người chơi sửa lỗi kịp thời:

- Báo Sai Số Gậy Khi Đang Chơi Một Hố. Người chơi phải báo số gậy chính xác trước khi đối thủ thực hiện một cú đánh khác hoặc có một hành động tương tự (như là thừa nhận hố hoặc cú đánh tiếp theo của người chơi).
- Báo Sai Số Gậy Sau Khi Hoàn Thành Hố. Người chơi phải báo số gậy chính xác đã đánh:
- Trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác hoặc có một hành động tương tự (như là thừa nhận hố tiếp theo hoặc trận đấu) hoặc,
- Đối với hố cuối cùng của trận, trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)).

Ngoại Lệ - Không Bị Phạt Nếu Không Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Hố: Nếu người chơi báo sai số gậy đã đánh sau khi hoàn thành hố nhưng không làm ảnh hưởng đến hiểu biết của đối thủ về kết quả thắng, thua hoặc hòa của hố đó, sẽ không bị phạt.

Báo Cho Đối Thủ Về Hình Phạt.

Người chơi phải báo cho đối thủ về hình phạt đó sớm nhất có thể, có tính đến khoảng cách giữa người chơi và đối thủ và các yếu tố thực tế khác. Yêu cầu này được áp dụng cho dù nếu người chơi không biết về hình phạt đó (vì người chơi được mong đợi phải biết khi nào họ đã phạm luật). Nếu người chơi không làm thế và không sửa lỗi trước khi đối thủ thực hiện một cú đánh khác hoặc có một hành động tương tự (như là thừa nhận hố hoặc cú đánh tiếp theo của người chơi), người chơi sẽ nhận hình phạt chung (thua hố).

Ngoại Lệ - Không Bị Phạt Khi Đối Thủ Đã Biết Về Vi Phạm Của Người Chơi: Nếu đối thủ đã biết người chơi nhận phạt, như là khi thấy người chơi thực hiện giải thoát có phạt một cách rõ ràng, người chơi không bị phạt vì không báo cho đối thủ về điều đó.

Biết Kết Quả Trận Đấu. Các người chơi được mong đợi biết kết quả trận đấu – nghĩa là một trong số họ dẫn bao nhiêu hố (“hố dẫn” trong trận đấu) hoặc trận đấu đang hòa.

Nếu các người chơi do nhầm lẫn đồng ý với nhau về một kết quả sai của trận đấu:

Họ có thể sửa kết quả trận đấu trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng, trước khi kết quả trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)).

Nếu không được sửa đúng hạn như trên, kết quả sai sẽ trở thành kết quả của trận đấu.

Ngoại Lệ - Khi Người Chơi Yêu Cầu Xử Lý Luật Đúng Hạn: Nếu người chơi có yêu cầu xử lý luật đúng hạn (xem Luật 20.1b), mà theo đó đối thủ (1) đã báo sai số gậy đã đánh hoặc (2) không báo cho người chơi về một hình phạt, kết quả sai của trận đấu phải được sửa.

GolfEdit.com

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi