<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/3207-12-van-de-hay-gap-phai-o-cac-golfer-nghiep-du.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>12 vấn đề hay gặp phải ở các golfer nghiệp dư</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>12 vấn đề hay gặp phải ở các golfer nghiệp dư</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/11mistakes08-630x360.jpg"> <figcaption>12 vấn đề hay gặp phải ở các golfer nghiệp dư</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>GolfEdit.com &ndash; Golf l&agrave; một bộ m&ocirc;n thể thao phức tạp v&agrave; rất kh&oacute; để th&agrave;nh thạo. V&igrave; vậy đối với c&aacute;c người chỉ d&agrave;nh số &iacute;t thời gian của m&igrave;nh để chơi golf th&igrave; chắc chắn sẽ c&oacute; những sai lầm. V&agrave; dưới đ&acirc;y sẽ l&agrave; 11 lỗi m&agrave; c&aacute;c golfer nghiệp dư hay mắc phải.</p></h3> </header> <p><em><strong>1. Lạm dụng&nbsp;gậy driver</strong></em></p> <p>C&oacute; rất nhiều người sẽ chọn gậy driver d&ugrave; chơi tại hố c&oacute; khoảng c&aacute;ch 330 yard với par-4, m&agrave; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c khu vực bẫy từ yard thứ 250 trở đi; Ngo&agrave;i c&aacute;c bunker ở hai b&ecirc;n cạnh ra th&igrave; khoảng rộng của green l&agrave; kh&ocirc;ng lớn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/11mistakes01.jpg?1536031552516" alt="11mistakes01" /></p> <p>Thay v&igrave; cố gắng d&ugrave;ng gậy driver để đưa b&oacute;ng đến green v&agrave; khả năng cao l&agrave; bạn sẽ đ&aacute;nh trượt, th&igrave; h&atilde;y d&ugrave;ng gậy sắt hoặc hybrid để đưa b&oacute;ng đi khoảng 200 yard đến fairway, sau đ&oacute; đưa b&oacute;ng bay thẳng với gậy sắt c&aacute;n ngắn khoảng 130 yard. D&ugrave; nghe rất đơn giản, nhưng lại c&oacute; rất nhiều người muốn thể hiện &ldquo;khả năng&rdquo; chơi golf của m&igrave;nh v&agrave; hối hận ngay sau đ&oacute;.</p> <p><em><strong>2. Chọn những c&uacute; đ&aacute;nh kh&oacute;</strong></em></p> <p>Khoảng c&aacute;ch giữa bạn v&agrave; hố chỉ l&agrave; một mặt cỏ được cắt kĩ lưỡng v&agrave; tỉ mỉ. Nếu l&agrave; Phil Mickelson th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ được nh&igrave;n thấy một c&uacute; đ&aacute;nh Flop shot với gậy Wedge v&agrave; đưa b&oacute;ng bay l&ecirc;n cao với độ xo&aacute;y cao sau đ&oacute; rơi xuống gọn g&agrave;ng cạnh hố. Nhưng đ&oacute; l&agrave; với Phil Mickelson, c&ograve;n với bạn th&igrave; chưa chắc.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/11mistakes03.jpg?1536031570243" alt="11mistakes03" /></p> <p>D&ugrave; rất nhiều người sẽ thử v&agrave; chắn chắn sẽ tr&ocirc;ng rất ngoạn mục nếu th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng khả năng xảy ra của việc đ&oacute; l&agrave; rất thấp. H&atilde;y chọn những phương &aacute;n d&ugrave; kh&ocirc;ng đẹp mắt nhưng c&oacute; sự hiệu quả cao. H&atilde;y thực dụng hơn bằng những c&uacute; đ&aacute;nh đơn giản hiệu quả. Giống như việc bạn d&ugrave;ng gậy sắt 8,9 ra chip lăn v&agrave; ghi điểm dễ d&agrave;ng c&ograve;n hơn thực hiện c&uacute; flop shot gậy kỹ thuật để rồi mất kiểm so&aacute;t.</p> <p><em><strong>3. Kh&ocirc;ng mang theo đủ gậy</strong></em></p> <p>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; lỗi thường gặp nhất của c&aacute;c golfer nghiệp dự tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. H&atilde;y đảm m&igrave;nh đủ gậy để thực hiện được c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh cần thiết cho gậy đ&oacute;. Nếu kh&ocirc;ng, bạn sẽ chẳng cần phải tự hỏi tại sao m&igrave;nh lại đ&aacute;nh qu&aacute; thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c ở một số c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh đ&acirc;u.</p> <p><em><strong>4. T&igrave;m sự đồng cảm</strong></em></p> <p>Rất nhiều golfer cảm thấy mọi việc đều chống lại m&igrave;nh khi ở tr&ecirc;n s&acirc;n. &ldquo;Tại sao gi&oacute; lại thổi mạnh khi t&ocirc;i đ&aacute;nh b&oacute;ng?&rdquo; &hellip; &ldquo;Tại sao b&oacute;ng lại lăn xa thế? &ldquo; Tất cả ch&uacute;ng ta đều đ&atilde; n&oacute;i hoặc &iacute;t nhất nghe điều n&agrave;y tr&ecirc;n s&acirc;n golf. Điều cần r&uacute;t ra ở đ&acirc;y đ&oacute; l&agrave; đối thủ của bạn sẽ chẳng quan t&acirc;m đến sự xui xẻo m&agrave; bạn phải trải qua. Họ c&ograve;n đang bận t&acirc;m đến sự xui xẻo của bản th&acirc;n cũng v&agrave;o thời điểm đ&oacute;.</p> <p><em><strong>5. Gồng sức qu&aacute; đ&aacute;ng</strong></em></p> <p>Đ&aacute;nh b&oacute;ng cần c&oacute; sự căn thời gian v&agrave; nhịp điệu tốt. Nếu bạn swing qu&aacute; nhanh, bạn sẽ mất đi nhịp điệu của m&igrave;nh v&agrave; kết quả chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng đẹp ch&uacute;t n&agrave;o. Nhưng nếu l&agrave; gậy driver trong tay bạn v&agrave; một hố par-5 ở ngay trước mặt, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ: &ldquo;Quả n&agrave;y sẽ khoai lắm đ&acirc;y!&rdquo; V&agrave; sau đ&oacute; gồng m&igrave;nh, &ldquo;m&iacute;m m&ocirc;i m&iacute;m lợi&rdquo; để k&eacute;o gậy đi. Rồi chỉ trong tức th&igrave;, bạn mất thăng bằng khi swing v&agrave; khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng th&igrave; bạn biết kết quả rồi đ&oacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/11mistakes08.jpg?1536032133049" alt="11mistakes08" /></p> <p><em><strong>6. Chọn đồ &ldquo;b&oacute; thể thao&rdquo;</strong></em></p> <p>C&aacute;c golfer c&oacute; thể rất ảo tưởng khi n&oacute;i về khả năng chơi golf của họ, hay cũng như về quần &aacute;o. Ch&uacute;ng c&oacute; thể tr&ocirc;ng rất đẹp với Rickie Fowler hay Camilo Villegas nhưng họ c&oacute; một chế độ tập luyện nghi&ecirc;m ngặt v&agrave; c&oacute; một thể h&igrave;nh l&yacute; tưởng. C&ograve;n với c&aacute;c golfer nghiệp dư gần như kh&ocirc;ng mấy chủ &yacute; để việc tập luyện n&ecirc;n th&acirc;n h&igrave;nh kh&ocirc;ng thực sự vừa vặn với những bộ đồ slim fit th&igrave; đừng n&ecirc;n cố. Thay v&igrave; chọn những bộ quần &aacute;o &ldquo;b&oacute; thể thao&rdquo; th&igrave; h&atilde;y nhắm đến những lựa chọn dễ chịu&nbsp;hơn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/11mistakes09.jpg?1536032111566" alt="11mistakes09" /></p> <p><em><strong>7. Kh&ocirc;ng sử dụng b&oacute;ng thay thế</strong></em></p> <p>&ldquo;Quả b&oacute;ng bay đi đ&acirc;u rồi?&rdquo; &hellip; &ldquo;T&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng r&otilde; nữa, n&oacute; rơi ở khu vực cỏ d&agrave;y v&agrave; cao&rdquo;. Nếu gặp phải trường hợp n&agrave;y v&agrave; bạn kh&ocirc;ng biết ch&iacute;nh x&aacute;c b&oacute;ng của m&igrave;nh c&oacute; thể t&igrave;m được kh&ocirc;ng th&igrave; c&oacute; thể&nbsp;sử dụng b&oacute;ng thay thế, dự ph&ograve;ng. Điều n&agrave;y gi&uacute;p bạn đẩy nhanh tốc độ chơi, tr&aacute;nh phải quay lại tee ph&aacute;t b&oacute;ng rất mất thời gian.</p> <p><em><strong>8.&nbsp;Th&iacute;ch thể hiện v&agrave; tin v&agrave;o những c&uacute; đ&aacute;nh "xuất thần"&nbsp;</strong></em></p> <p>Bạn đưa b&oacute;ng đến khu vực cỏ rough v&agrave; may mắn c&oacute; thể t&igrave;m được n&oacute;. Nhưng vấn đề đ&oacute; l&agrave; vị tr&iacute; nằm của b&oacute;ng khiến việc đưa b&oacute;ng ra khỏi đ&acirc;y l&agrave; cực k&igrave; kh&oacute;. Nếu l&agrave; c&aacute;c pro th&igrave; họ sẽ c&oacute; thể c&acirc;n nhắc việc chọn penalty drop hơn l&agrave; liều m&igrave;nh cứu b&oacute;ng.</p> <p><em><strong>9. Nhắm đến&nbsp;cờ&nbsp;ngay lập tức</strong></em></p> <p>Một sự ảo tưởng kh&aacute;c nữa: khi thực hiện c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh tiếp cờ (approach) th&igrave; họ lại qu&ecirc;n rằng m&igrave;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; Rory Mcllroy. Khi m&agrave; tại green xuất hiện bunker ở b&ecirc;n phải v&agrave; cỏ cao th&igrave; việc nhắm đến&nbsp;cờ&nbsp;l&agrave; điều cực k&igrave; mạo hiểm. Jack Nicklaus đ&atilde; từng nổi tiếng với việc nhắm đến vị tr&iacute; trung t&acirc;m của green thay v&igrave; mạo hiểm tấn c&ocirc;ng cờ. V&agrave; điều đ&oacute; đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng với &ocirc;ng, vậy tại sao bạn lại kh&ocirc;ng l&agrave;m theo cơ chứ.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/11mistakes07.jpg?1536031662260" alt="11mistakes07" /></p> <p><em><strong>10.&nbsp;B&igrave;nh phẩm về c&uacute; đ&aacute;nh của bạn chơi</strong></em></p> <p>&ldquo;&Ocirc;ng đ&aacute;nh hay đấy!&rdquo; &hellip; V&agrave; bạn nh&igrave;n quả b&oacute;ng gặp gi&oacute; rồi đổi hướng ra ngo&agrave;i bi&ecirc;n. Hay khi bạn chỉ c&aacute;ch hố khoảng 6 inches v&agrave; bạn nghe thấy ai đ&oacute; n&oacute;i &ldquo;C&uacute; gạt đẹp đ&oacute;.&rdquo; Sau đ&oacute; b&oacute;ng đi đến hố nhưng quay một v&ograve;ng tr&ecirc;n miệng v&agrave; đi ra ngo&agrave;i khiến bạn b&agrave;ng ho&agrave;ng trong sự thất vọng. Việc khen ngợi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng l&uacute;c hay chưa kết th&uacute;c c&uacute; đ&aacute;nh đ&ocirc;i l&uacute;c l&agrave; sự v&ocirc; duy&ecirc;n kh&ocirc;ng cần thiết diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n.&nbsp;</p> <p><strong><em>11. Mang sai gậy</em></strong></p> <p>Rất nhiều người d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng đưa b&oacute;ng đi xa tốt nhưng lại thường mang theo những &ldquo;vũ kh&iacute; hạng nặng&rdquo; nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; định sử dụng. H&atilde;y nhớ điểm yếu v&agrave; điểm mạnh của m&igrave;nh l&agrave; ở đ&acirc;u v&agrave; mang theo gậy để hỗ trợ cho điểm mạnh của m&igrave;nh.</p> <p><em><strong>12, Đ&aacute;nh chậm như r&ugrave;a b&ograve;</strong></em></p> <p>Vấn đề &#039;tắc s&acirc;n&#039; một phần kh&ocirc;ng nhỏ nằm ở một bộ phận người chơi thi đấu rất chậm. Tr&ecirc;n thế giới c&oacute; rất nhiều s&acirc;n golf y&ecirc;u cầu người chơi phải th&ocirc;ng b&aacute;o handicap đủ điều kiện tối thiểu của s&acirc;n mới được ph&eacute;p chơi.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/11mistakescover.jpg?1536031693132" alt="11mistakescover" /></p> <p><strong>Golfedit.com&nbsp;</strong></p> </article> </body></html>

12 vấn đề hay gặp phải ở các golfer nghiệp dư

By GolfEdit.com - 04/09/2018

GolfEdit.com – Golf là một bộ môn thể thao phức tạp và rất khó để thành thạo. Vì vậy đối với các người chỉ dành số ít thời gian của mình để chơi golf thì chắc chắn sẽ có những sai lầm. Và dưới đây sẽ là 11 lỗi mà các golfer nghiệp dư hay mắc phải.

1. Lạm dụng gậy driver

Có rất nhiều người sẽ chọn gậy driver dù chơi tại hố có khoảng cách 330 yard với par-4, mà bên cạnh đó là các khu vực bẫy từ yard thứ 250 trở đi; Ngoài các bunker ở hai bên cạnh ra thì khoảng rộng của green là không lớn.

11mistakes01

Thay vì cố gắng dùng gậy driver để đưa bóng đến green và khả năng cao là bạn sẽ đánh trượt, thì hãy dùng gậy sắt hoặc hybrid để đưa bóng đi khoảng 200 yard đến fairway, sau đó đưa bóng bay thẳng với gậy sắt cán ngắn khoảng 130 yard. Dù nghe rất đơn giản, nhưng lại có rất nhiều người muốn thể hiện “khả năng” chơi golf của mình và hối hận ngay sau đó.

2. Chọn những cú đánh khó

Khoảng cách giữa bạn và hố chỉ là một mặt cỏ được cắt kĩ lưỡng và tỉ mỉ. Nếu là Phil Mickelson thì chúng ta sẽ được nhìn thấy một cú đánh Flop shot với gậy Wedge và đưa bóng bay lên cao với độ xoáy cao sau đó rơi xuống gọn gàng cạnh hố. Nhưng đó là với Phil Mickelson, còn với bạn thì chưa chắc.

11mistakes03

Dù rất nhiều người sẽ thử và chắn chắn sẽ trông rất ngoạn mục nếu thành công, nhưng khả năng xảy ra của việc đó là rất thấp. Hãy chọn những phương án dù không đẹp mắt nhưng có sự hiệu quả cao. Hãy thực dụng hơn bằng những cú đánh đơn giản hiệu quả. Giống như việc bạn dùng gậy sắt 8,9 ra chip lăn và ghi điểm dễ dàng còn hơn thực hiện cú flop shot gậy kỹ thuật để rồi mất kiểm soát.

3. Không mang theo đủ gậy

Đây có lẽ là lỗi thường gặp nhất của các golfer nghiệp dự trên toàn thế giới. Hãy đảm mình đủ gậy để thực hiện được các cú đánh cần thiết cho gậy đó. Nếu không, bạn sẽ chẳng cần phải tự hỏi tại sao mình lại đánh quá thiếu chính xác ở một số cú đánh của mình đâu.

4. Tìm sự đồng cảm

Rất nhiều golfer cảm thấy mọi việc đều chống lại mình khi ở trên sân. “Tại sao gió lại thổi mạnh khi tôi đánh bóng?” … “Tại sao bóng lại lăn xa thế? “ Tất cả chúng ta đều đã nói hoặc ít nhất nghe điều này trên sân golf. Điều cần rút ra ở đây đó là đối thủ của bạn sẽ chẳng quan tâm đến sự xui xẻo mà bạn phải trải qua. Họ còn đang bận tâm đến sự xui xẻo của bản thân cũng vào thời điểm đó.

5. Gồng sức quá đáng

Đánh bóng cần có sự căn thời gian và nhịp điệu tốt. Nếu bạn swing quá nhanh, bạn sẽ mất đi nhịp điệu của mình và kết quả chắc chắn sẽ không đẹp chút nào. Nhưng nếu là gậy driver trong tay bạn và một hố par-5 ở ngay trước mặt, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ: “Quả này sẽ khoai lắm đây!” Và sau đó gồng mình, “mím môi mím lợi” để kéo gậy đi. Rồi chỉ trong tức thì, bạn mất thăng bằng khi swing và khi tiếp xúc bóng thì bạn biết kết quả rồi đó.

11mistakes08

6. Chọn đồ “bó thể thao”

Các golfer có thể rất ảo tưởng khi nói về khả năng chơi golf của họ, hay cũng như về quần áo. Chúng có thể trông rất đẹp với Rickie Fowler hay Camilo Villegas nhưng họ có một chế độ tập luyện nghiêm ngặt và có một thể hình lý tưởng. Còn với các golfer nghiệp dư gần như không mấy chủ ý để việc tập luyện nên thân hình không thực sự vừa vặn với những bộ đồ slim fit thì đừng nên cố. Thay vì chọn những bộ quần áo “bó thể thao” thì hãy nhắm đến những lựa chọn dễ chịu hơn.

11mistakes09

7. Không sử dụng bóng thay thế

“Quả bóng bay đi đâu rồi?” … “Tôi cũng không rõ nữa, nó rơi ở khu vực cỏ dày và cao”. Nếu gặp phải trường hợp này và bạn không biết chính xác bóng của mình có thể tìm được không thì có thể sử dụng bóng thay thế, dự phòng. Điều này giúp bạn đẩy nhanh tốc độ chơi, tránh phải quay lại tee phát bóng rất mất thời gian.

8. Thích thể hiện và tin vào những cú đánh "xuất thần" 

Bạn đưa bóng đến khu vực cỏ rough và may mắn có thể tìm được nó. Nhưng vấn đề đó là vị trí nằm của bóng khiến việc đưa bóng ra khỏi đây là cực kì khó. Nếu là các pro thì họ sẽ có thể cân nhắc việc chọn penalty drop hơn là liều mình cứu bóng.

9. Nhắm đến cờ ngay lập tức

Một sự ảo tưởng khác nữa: khi thực hiện các cú đánh tiếp cờ (approach) thì họ lại quên rằng mình không phải là Rory Mcllroy. Khi mà tại green xuất hiện bunker ở bên phải và cỏ cao thì việc nhắm đến cờ là điều cực kì mạo hiểm. Jack Nicklaus đã từng nổi tiếng với việc nhắm đến vị trí trung tâm của green thay vì mạo hiểm tấn công cờ. Và điều đó đã rất thành công với ông, vậy tại sao bạn lại không làm theo cơ chứ.

11mistakes07

10. Bình phẩm về cú đánh của bạn chơi

“Ông đánh hay đấy!” … Và bạn nhìn quả bóng gặp gió rồi đổi hướng ra ngoài biên. Hay khi bạn chỉ cách hố khoảng 6 inches và bạn nghe thấy ai đó nói “Cú gạt đẹp đó.” Sau đó bóng đi đến hố nhưng quay một vòng trên miệng và đi ra ngoài khiến bạn bàng hoàng trong sự thất vọng. Việc khen ngợi không đúng lúc hay chưa kết thúc cú đánh đôi lúc là sự vô duyên không cần thiết diễn ra trên sân. 

11. Mang sai gậy

Rất nhiều người dù không có khả năng đưa bóng đi xa tốt nhưng lại thường mang theo những “vũ khí hạng nặng” nhưng không có ý định sử dụng. Hãy nhớ điểm yếu và điểm mạnh của mình là ở đâu và mang theo gậy để hỗ trợ cho điểm mạnh của mình.

12, Đánh chậm như rùa bò

Vấn đề 'tắc sân' một phần không nhỏ nằm ở một bộ phận người chơi thi đấu rất chậm. Trên thế giới có rất nhiều sân golf yêu cầu người chơi phải thông báo handicap đủ điều kiện tối thiểu của sân mới được phép chơi. 

11mistakescover

Golfedit.com 

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

12 vấn đề hay gặp phải ở các golfer nghiệp dư

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Golf là một bộ môn thể thao phức tạp và rất khó để thành thạo. Vì vậy đối với các người chỉ dành số ít thời gian của...
Luật chơi golf

Lexi Thompson áp dụng sai luật Prefered Lies

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Lexi Thompson dường như là golfer rất có duyên với những tình huống liên quan đến luật golf ...
Luật chơi golf

Golfer đánh mất cơ hội chiến thắng do caddie dùng xe điện

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một trong nhưng golfer trẻ tuổi được chú ý nhất đã không thể chiến thắng bởi một tình huống khá bất thường. ...
Luật chơi golf

Lowry chỉ trích trọng tài thiếu chuyên môn tại PGA Championship

By GolfEdit.com
GoldEdit.com - Mặc dù thi đấu xuất sắc và có kết quả tốt nhưng một sự cố tại vòng cuối giải PGA Championship đã khiến golfer người Irish này không...
Luật chơi golf

Dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có nhiều golfer đang phân vân việc dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt. Nếu bị phạt thì phạt bao nhiêu gậy. ...
Luật chơi golf

Caddie của Kisner nhận trách nhiệm về việc không cào lại cát trong bunker

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Con đường đến với major đầu tiền của Gary Woodland đã bất ngờ chệch hướng tại hố số 10 ở Bellerive ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi