<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/3061-golfer-vo-tinh-pham-luat-duoc-ghi-lai-qua-livestream.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Golfer vô tình phạm luật được ghi lại qua livestream</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Golfer vô tình phạm luật được ghi lại qua livestream</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Luat/WAGC2018Rule02-777x444.jpg"> <figcaption>Golfer vô tình phạm luật được ghi lại qua livestream</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Một t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến luật xảy ra ở một giải golf được ph&aacute;t s&oacute;ng trực tiếp tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội facebook đang được mọi người quan t&acirc;m.</p></h3> </header> <p>Theo đ&oacute; đoạn clip được đăng tải l&ecirc;n diễn đ&agrave;n kh&aacute; lớn của cộng đồng golf Việt, được tr&iacute;ch lại ở video livestream giải đấu. Đoạn clip ghi&nbsp;lại&nbsp;người chơi n&agrave;y đ&atilde; thả lại b&oacute;ng, rồi sau đ&oacute; c&oacute; hai lần &#039;gạt gạt&#039; b&oacute;ng v&agrave;o vị tr&iacute; cho &#039;dễ&#039; đ&aacute;nh. Nhưng việc l&agrave;m n&agrave;y v&ocirc; t&igrave;nh khiến họ bị phạm v&agrave;o luật cơ bản của golf.&nbsp;</p> <p>Giải đấu được ph&aacute;t s&oacute;ng trực tiếp tr&ecirc;n facebook v&agrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều người b&igrave;nh luận về t&igrave;nh huống n&agrave;y. Khi nhận được phản hồi qua k&ecirc;nh, trọng t&agrave;i sau đ&oacute; đ&atilde; gặp trao đổi với golfer n&agrave;y để giải th&iacute;ch t&igrave;nh huống vi phạm, nhận phạt.&nbsp;</p> <p><strong><em>Dựa theo t&igrave;nh huống ghi theo video, th&igrave; tay golf n&agrave;y đ&atilde; c&oacute;&nbsp;2 t&igrave;nh huống sai luật:</em></strong></p> <p><em>Đầu ti&ecirc;n</em> anh ta thả b&oacute;ng với tay kh&ocirc;ng ngang vai, n&ecirc;n đ&atilde; phạm v&agrave;o luật 20-2 a của luật golf hiện h&agrave;nh, do vậy phải chịu phạt 1 gậy. Nếu golfer n&agrave;y thực hiện h&agrave;nh động n&agrave;y khi luật 2019 &aacute;p dụng th&igrave; anh ta sẽ vẫn bị phạt. Bởi theo luật mới dự thảo v&agrave;o năm tới, người chơi chỉ cần thả b&oacute;ng từ vị tr&iacute; ngang gối. Vị tr&iacute; anh n&agrave;y thả lại cao hơn đầu gối.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Luat/WAGC2018Rule02.jpg?1533110069186" alt="WAGC2018Rule02" /></p> <p><em>Sau khi thả b&oacute;ng</em>, tức l&agrave; b&oacute;ng đ&atilde; v&agrave;o cuộc chơi do vậy h&agrave;nh vi gạt b&oacute;ng để b&oacute;ng v&agrave;o vị tr&iacute; nằm tốt hơn để đ&aacute;nh của người chơi n&agrave;y cũng phạm luật. Cụ thể l&agrave; luật 18-2 quy định việc b&oacute;ng nằm y&ecirc;n bị dịch chuyển. Người chơi n&agrave;y đ&atilde; gạt b&oacute;ng l&agrave;m dịch chuyển b&oacute;ng v&agrave; đ&aacute;nh lu&ocirc;n kh&ocirc;ng đặt lại về vị tr&iacute; ban đầu n&ecirc;n h&igrave;nh phạt tối đa l&agrave; 2 gậy. D&ugrave; c&aacute;c bạn c&oacute; thể thấy anh n&agrave;y gạt tới 2 lần v&agrave;o b&oacute;ng nhưng theo luật 18-2, b&oacute;ng kh&ocirc;ng được đặt l&agrave; m&agrave; vẫn tiếp tục đ&aacute;nh th&igrave; sẽ chịu phạt 2 gậy nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; th&ecirc;m h&igrave;nh thực phạt bổ sung cho luật n&agrave;y. Nếu người chơi n&agrave;y gạt b&oacute;ng lần 1 v&agrave; biết rằng vi phạm v&agrave; đặt lại vị tr&iacute; cũ th&igrave; h&igrave;nh phạt chỉ l&agrave; 1 gậy.&nbsp;Nếu gạt b&oacute;ng lần 1 m&agrave; đ&aacute;nh lu&ocirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng để về chỗ cũ th&igrave; nhận h&igrave;nh phạt 2 gậy cho lỗi n&agrave;y.&nbsp;<em>Vậy tổng gậy phạt của nguời chơi l&agrave; 3 gậy cho t&igrave;nh huống tr&ecirc;n.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Luat/WAGC2018Rule01.jpg?1533110091828" alt="WAGC2018Rule01" /></p> <p>C&oacute; lẽ đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải sự việc hiếm hoi của nhiều golfer phong tr&agrave;o hiện nay. Nhiều người lầm tưởng rằng việc thả b&oacute;ng xong nếu b&oacute;ng kh&ocirc;ng ở vị tr&iacute; tốt th&igrave; c&oacute; thể được gạt lại để nằm ở vị tr&iacute; tốt hơn. Nhưng khi thả b&oacute;ng tức l&agrave; b&oacute;ng đ&atilde; trở lại cuộc chơi. Việc gạt b&oacute;ng như vậy thực tế l&agrave; sai luật. Qua t&igrave;nh huống n&agrave;y, hi vọng người chơi cần phải kỹ c&agrave;ng v&agrave; ch&uacute; &yacute; hơn v&agrave;o cuộc chơi của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Golfer vô tình phạm luật được ghi lại qua livestream

By GolfEdit.com - 01/08/2018

Golfedit.com - Một tình huống liên quan đến luật xảy ra ở một giải golf được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội facebook đang được mọi người quan tâm.

Theo đó đoạn clip được đăng tải lên diễn đàn khá lớn của cộng đồng golf Việt, được trích lại ở video livestream giải đấu. Đoạn clip ghi lại người chơi này đã thả lại bóng, rồi sau đó có hai lần 'gạt gạt' bóng vào vị trí cho 'dễ' đánh. Nhưng việc làm này vô tình khiến họ bị phạm vào luật cơ bản của golf. 

Giải đấu được phát sóng trực tiếp trên facebook và đã có nhiều người bình luận về tình huống này. Khi nhận được phản hồi qua kênh, trọng tài sau đó đã gặp trao đổi với golfer này để giải thích tình huống vi phạm, nhận phạt. 

Dựa theo tình huống ghi theo video, thì tay golf này đã có 2 tình huống sai luật:

Đầu tiên anh ta thả bóng với tay không ngang vai, nên đã phạm vào luật 20-2 a của luật golf hiện hành, do vậy phải chịu phạt 1 gậy. Nếu golfer này thực hiện hành động này khi luật 2019 áp dụng thì anh ta sẽ vẫn bị phạt. Bởi theo luật mới dự thảo vào năm tới, người chơi chỉ cần thả bóng từ vị trí ngang gối. Vị trí anh này thả lại cao hơn đầu gối.

WAGC2018Rule02

Sau khi thả bóng, tức là bóng đã vào cuộc chơi do vậy hành vi gạt bóng để bóng vào vị trí nằm tốt hơn để đánh của người chơi này cũng phạm luật. Cụ thể là luật 18-2 quy định việc bóng nằm yên bị dịch chuyển. Người chơi này đã gạt bóng làm dịch chuyển bóng và đánh luôn không đặt lại về vị trí ban đầu nên hình phạt tối đa là 2 gậy. Dù các bạn có thể thấy anh này gạt tới 2 lần vào bóng nhưng theo luật 18-2, bóng không được đặt là mà vẫn tiếp tục đánh thì sẽ chịu phạt 2 gậy nhưng không có thêm hình thực phạt bổ sung cho luật này. Nếu người chơi này gạt bóng lần 1 và biết rằng vi phạm và đặt lại vị trí cũ thì hình phạt chỉ là 1 gậy. Nếu gạt bóng lần 1 mà đánh luôn và không để về chỗ cũ thì nhận hình phạt 2 gậy cho lỗi này. Vậy tổng gậy phạt của nguời chơi là 3 gậy cho tình huống trên. 

WAGC2018Rule01

Có lẽ đây không phải sự việc hiếm hoi của nhiều golfer phong trào hiện nay. Nhiều người lầm tưởng rằng việc thả bóng xong nếu bóng không ở vị trí tốt thì có thể được gạt lại để nằm ở vị trí tốt hơn. Nhưng khi thả bóng tức là bóng đã trở lại cuộc chơi. Việc gạt bóng như vậy thực tế là sai luật. Qua tình huống này, hi vọng người chơi cần phải kỹ càng và chú ý hơn vào cuộc chơi của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Golfer đánh mất cơ hội chiến thắng do caddie dùng xe điện

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một trong nhưng golfer trẻ tuổi được chú ý nhất đã không thể chiến thắng bởi một tình huống khá bất thường. ...
Luật chơi golf

Lowry chỉ trích trọng tài thiếu chuyên môn tại PGA Championship

By GolfEdit.com
GoldEdit.com - Mặc dù thi đấu xuất sắc và có kết quả tốt nhưng một sự cố tại vòng cuối giải PGA Championship đã khiến golfer người Irish này không...
Luật chơi golf

Dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có nhiều golfer đang phân vân việc dùng tay phủi cát trên green liệu có bị phạt. Nếu bị phạt thì phạt bao nhiêu gậy. ...
Luật chơi golf

Caddie của Kisner nhận trách nhiệm về việc không cào lại cát trong bunker

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Con đường đến với major đầu tiền của Gary Woodland đã bất ngờ chệch hướng tại hố số 10 ở Bellerive ...
Luật chơi golf

Jon Rahm bị phạt gậy do chân giẫm vào bóng lúc tìm kiếm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Siêu sao người Tây Ban Nha đã nhận một gậy phạt đáng tiếc khi vô tình giẫm vào bóng lúc tìm kiếm trong khu vực cỏ. ...
Luật chơi golf

Golfer vô tình phạm luật được ghi lại qua livestream

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một tình huống liên quan đến luật xảy ra ở một giải golf được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội facebook đang được mọi người quan...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi