<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2721-12-golfer-trung-hoc-bi-loai-o-giai-tieu-bang-do-ban-to-chuc-in-sai-scorecard.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>12 golfer trung học bị loại ở giải tiểu bang do ...ban tổ chức in sai scorecard</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>12 golfer trung học bị loại ở giải tiểu bang do ...ban tổ chức in sai scorecard</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Luat/WrongTee02-630x360.jpg"> <figcaption>12 golfer trung học bị loại ở giải tiểu bang do ...ban tổ chức in sai scorecard</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Nh&oacute;m vận động vi&ecirc;n của trường học bị loại c&oacute; phần oan ức do ban tổ chức in scorecard sai</p></h3> </header> <p>Theo GolfDigest đưa tin,&nbsp;12 vận động vi&ecirc;n của trường trung học n&agrave;y đ&atilde; bị loại ở v&ograve;ng đấu h&ocirc;m 14/5 do đ&aacute;nh sai vị tr&iacute; teebox. C&aacute;c tay golf được&nbsp;quy định l&agrave; xuất ph&aacute;t ở tee xanh của s&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, bảng điểm (scorecard) được gửi cho golfer c&oacute; ghi hố 13 của s&acirc;n Quail Valley c&oacute; chiều d&agrave;i l&agrave; 172 yards. Thực tế tee xanh ở hố n&agrave;y phải l&ugrave;i về sau 40 yards.&nbsp;</p> <p>Bốn nh&oacute;m đ&aacute;nh threesome (3 golfer một flight) đầu ti&ecirc;n - tất cả đều đến từ một trường&nbsp;của bang Oregon&nbsp;theo chỉ dẫn tr&ecirc;n scorecard n&ecirc;n đ&atilde; đ&aacute;nh ở vị tr&iacute; tee đặt 172 yards. Cả 12 golfer n&agrave;y chỉ được th&ocirc;ng b&aacute;o rằng teexanh được đ&aacute;nh dấu ở ph&iacute;a sau c&aacute;ch khi đ&atilde; đ&atilde; thực hiện xong hết&nbsp;lượt c&aacute;c c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>Trọng t&agrave;i nắm bắt được vấn đề v&agrave; để tr&aacute;nh nhầm lẫn n&ecirc;n đ&atilde; cảnh b&aacute;o tới c&aacute;c nh&oacute;m đấu tiếp theo. Nhưng hội động đ&atilde; quyết định 12 vận động vi&ecirc;n đ&atilde; đ&aacute;nh sai tee sẽ thi đấu ở s&acirc;n kh&aacute;c thay v&igrave; đ&aacute;nh nốt phần c&ograve;n lại, đương nhi&ecirc;n l&agrave; họ đ&atilde; bị truất quyền thi đấu ở v&ograve;ng n&agrave;y.</p> <p>Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh OSAA l&agrave;&nbsp;Peter Weber n&oacute;i với trường Oregonian rằng, c&aacute;c vận động vi&ecirc;n bắt buộc phải biết rằng họ được quy định đ&aacute;nh ở tee xanh. Weber: <em>"Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đ&aacute;nh dấu rất r&otilde; điểm tee m&agrave;u xanh tr&ecirc;n bảng điều&nbsp;luật giải (rules sheet)&#039;".&nbsp;</em></p> <p>Mặc d&ugrave; c&aacute;c tay golf bị loại khỏi v&ograve;ng n&agrave;y vẫn được trở lại thi đấu ở v&ograve;ng 2 ở giải đấu v&agrave;o ng&agrave;y thứ Ba 15/5, song tất cả kh&ocirc;ng được x&eacute;t điểm th&agrave;nh t&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n cũng như điểm đồng đội.&nbsp;</p> <p>Luật golf vẫn m&atilde;i l&agrave; luật golf, nhưng việc in scorecard sai khiến c&aacute;c vận động vi&ecirc;n đ&aacute;nh sai tee đ&atilde; g&acirc;y những bức x&uacute;c ở giải đấu thuộc tiểu bang n&agrave;y.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

12 golfer trung học bị loại ở giải tiểu bang do ...ban tổ chức in sai scorecard

By GolfEdit.com - 16/05/2018

Golfedit.com - Nhóm vận động viên của trường học bị loại có phần oan ức do ban tổ chức in scorecard sai

Theo GolfDigest đưa tin, 12 vận động viên của trường trung học này đã bị loại ở vòng đấu hôm 14/5 do đánh sai vị trí teebox. Các tay golf được quy định là xuất phát ở tee xanh của sân. Tuy nhiên, bảng điểm (scorecard) được gửi cho golfer có ghi hố 13 của sân Quail Valley có chiều dài là 172 yards. Thực tế tee xanh ở hố này phải lùi về sau 40 yards. 

Bốn nhóm đánh threesome (3 golfer một flight) đầu tiên - tất cả đều đến từ một trường của bang Oregon theo chỉ dẫn trên scorecard nên đã đánh ở vị trí tee đặt 172 yards. Cả 12 golfer này chỉ được thông báo rằng teexanh được đánh dấu ở phía sau cách khi đã đã thực hiện xong hết lượt các cú phát bóng. 

Trọng tài nắm bắt được vấn đề và để tránh nhầm lẫn nên đã cảnh báo tới các nhóm đấu tiếp theo. Nhưng hội động đã quyết định 12 vận động viên đã đánh sai tee sẽ thi đấu ở sân khác thay vì đánh nốt phần còn lại, đương nhiên là họ đã bị truất quyền thi đấu ở vòng này.

Giám đốc điều hành OSAA là Peter Weber nói với trường Oregonian rằng, các vận động viên bắt buộc phải biết rằng họ được quy định đánh ở tee xanh. Weber: "Chúng tôi đã đánh dấu rất rõ điểm tee màu xanh trên bảng điều luật giải (rules sheet)'". 

Mặc dù các tay golf bị loại khỏi vòng này vẫn được trở lại thi đấu ở vòng 2 ở giải đấu vào ngày thứ Ba 15/5, song tất cả không được xét điểm thành tích cá nhân cũng như điểm đồng đội. 

Luật golf vẫn mãi là luật golf, nhưng việc in scorecard sai khiến các vận động viên đánh sai tee đã gây những bức xúc ở giải đấu thuộc tiểu bang này. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Á quân US Open 2009 bị truất quyền thi đấu do ghi par thành birdie

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rickiy Barnes bị truất quyền thi đấu ở giải AT&T Byron Nelson sau vòng 2 vì lỗi ghi sai scorecard.  ...
Luật chơi golf

12 golfer trung học bị loại ở giải tiểu bang do ...ban tổ chức in sai scorecard

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Nhóm vận động viên của trường học bị loại có phần oan ức do ban tổ chức in scorecard sai ...
Luật chơi golf

Nhà vô địch The Players 2018 Webb Simpson có cầm gậy gạt sai luật?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chiến thắng cách biệt tới 4 gậy với số điểm tổng -18 giúp Webb Simpson đăng quang ở The Players Championship 2018 ...
Luật chơi golf

Trọng tài thay đổi quyết định gây tranh cãi trên LPGA TOUR

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một tình huống về luật golf rất giống với trường hợp đã xảy ra với Lexi Thompson xảy ra ở giải Volunteers of America LPGA Texas Classic ...
Luật chơi golf

Golfer được nhận quyền giải thoát bóng do sợ cá sấu ở giải Zurich Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Talor Gooch nhận được quyền giải thoát khi bóng đến gần với khu vực có cá sấu trên sân TPC Louisiana ...
Luật chơi golf

3 việc người chơi dễ quên khi không có caddie

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phụ thuộc vào Caddie quá nhiều khiến người chơi quên hay có thể bỏ qua những nguyên tắc cực kỳ cơ bản trong Golf ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi