<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2553-tin-hot-qua-nhieu-thay-doi-co-loi-cho-nguoi-choi-trong-luat-golf-2019-cua-usga-va-r-a.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/USGARandA2019Rules-630x360.jpg"> <figcaption>Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Sau hơn 6 năm x&acirc;y dựng v&agrave; 12 th&aacute;ng nhận c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf h&agrave;ng đầu l&agrave; USGA v&agrave; R&amp;A đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố phi&ecirc;n bản Rules of Golf mới hiện đại với nhiều thay đổi đột ph&aacute;.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Trong bản c&ocirc;ng bố ng&agrave;y h&ocirc;m nay, 12 th&aacute;ng 3 th&igrave; Luật Golf mới ch&iacute;nh thức sẽ c&oacute; hiệu lực v&agrave;o ng&agrave;y 1/1/2019. Luật Golf mới được củng cố v&agrave; tổ chức lại c&aacute;c điều lệ trở n&ecirc;n đơn giản, dễ hiểu v&agrave; dễ &aacute;p dụng trong thực tiễn cho người chơi hiện tại cũng như những người mới đến. Kết quả l&agrave; 34 điều luật đ&atilde; được r&uacute;t ngắn c&ograve;n 24.</p> <p>Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của R&amp;A l&agrave; David Rickman n&oacute;i:&nbsp;<em>"Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin tưởng rằng luật mới sẽ l&agrave; gi&uacute;p golfer to&agrave;n cầu c&oacute; thể chơi golf với tinh thần thoải m&aacute;i nhất. Rất nhiều điều luật được điều chỉnh dễ hiểu v&agrave; dễ d&agrave;ng &aacute;p dụng trong thi đấu".</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/USGARandA2019Rules01.jpg?1520862713852" alt="USGARandA2019Rules01" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của R&amp;A l&agrave; David Rickman (b&ecirc;n tr&aacute;i)</p> <p>Những đề xuất điều chỉnh luật trong năm 2017 giữ nguy&ecirc;n hiệu lực.&nbsp;Nhưng b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&oacute; nhiều điểm thay đổi mới như việc t&igrave;m kiếm b&oacute;ng từ 5 ph&uacute;t sẽ r&uacute;t ngắn c&ograve;n 3 ph&uacute;t. Loại bỏ c&aacute;c h&igrave;nh thức phạt do v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave;m b&oacute;ng di chuyển tr&ecirc;n green hay trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm b&oacute;ng. Cho ph&eacute;p di chuyển chướng ngại rời rạc v&agrave; chạm v&agrave;o đất trong bẫy, v&agrave; thoải m&aacute;i sửa c&aacute;c vết giầy đinh vết hỏng tr&ecirc;n green. Hay nếu người chơi thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh tr&ecirc;n green đưa b&oacute;ng chạm v&agrave;o cờ th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng bị phạt. Rất nhiều c&aacute;c thủ tục nguy&ecirc;n tắc tr&ecirc;n green v&agrave; bunker được tinh giản, dễ thở hơn rất nhiều. Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể chạm gậy xuống đất, loại bỏ chướng ngại dời ở khu vực phạt gậy (kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho bunker)</p> <p>- Thả b&oacute;ng: thay v&igrave; đề xuất chỉ cần thả từ 1 inche trở l&ecirc;n th&igrave; b&oacute;ng b&acirc;y giờ thả bắt buộc từ đầu gối hoặc cao hơn. Trước đ&acirc;y y&ecirc;u cầu người chơi thả với tư thế ngang vai.&nbsp;</p> <p>-&nbsp;Giải tho&aacute;t: thay v&igrave; đề nghị 20-80 inch th&igrave; việc giải tho&aacute;t b&acirc;y giờ sẽ l&agrave;&nbsp;chiều d&agrave;i một gậy golf (free relief - miễn phạt) v&agrave; chiều d&agrave;i hai gậy (đối với h&igrave;nh phạt)</p> <p>-&nbsp;Double hit: lỗi n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng phạt th&ecirc;m một gậy d&ugrave; cho đ&aacute;nh b&oacute;ng chạm hơn một lần.</p> <p>- Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; USGA v&agrave; R&amp;A cũng dự thảo l&ecirc;n luật địa phương cho ph&eacute;p golfer&nbsp;c&oacute; thể lựa chọn h&igrave;nh một trong hai h&igrave;nh thức phạt gậy hoặc khoảng c&aacute;ch, nhưng chỉ d&agrave;nh cho c&aacute;c giải nghiệp dư phong tr&agrave;o, kh&ocirc;ng hướng đến c&aacute;c giải Pro hay ở cuộc thi tr&igrave;nh độ cao. Người chơi c&oacute; thể thả b&oacute;ng ở khu vực l&acirc;n cận nơi họ mất b&oacute;ng hoặc ở ch&iacute;nh khu vực ngo&agrave;i bi&ecirc;n (OB) - kể cả khu vực s&aacute;t với fairway nhất nhưng phải chịu phạt 2 gậy. Luật n&agrave;y đưa ra nhằm c&aacute;c giải đấu nghiệp dư phong tr&agrave;o tăng tốc độ thi đấu cho người chơi.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/rules-infographic.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p>Với hơn 30 ng&agrave;n ph&agrave;n hồi từ giữa năm 2017 đến nay, USGA v&agrave; R&amp;A đ&atilde; chọn lọc v&agrave; cuối c&ugrave;ng đưa ra được bản dự thảo cuối c&ugrave;ng trước khi &aacute;p dụng với đầu năm mới 2019.&nbsp;Sẽ vẫn c&ograve;n nhiều thay đổi&nbsp;v&agrave; Luật Golf mới cũng được đ&oacute;n nhận với&nbsp;nhiều t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com - 12/03/2018

Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA và R&A đã chính thức công bố phiên bản Rules of Golf mới hiện đại với nhiều thay đổi đột phá. 

Trong bản công bố ngày hôm nay, 12 tháng 3 thì Luật Golf mới chính thức sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2019. Luật Golf mới được củng cố và tổ chức lại các điều lệ trở nên đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tiễn cho người chơi hiện tại cũng như những người mới đến. Kết quả là 34 điều luật đã được rút ngắn còn 24.

Giám đốc điều hành của R&A là David Rickman nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng luật mới sẽ là giúp golfer toàn cầu có thể chơi golf với tinh thần thoải mái nhất. Rất nhiều điều luật được điều chỉnh dễ hiểu và dễ dàng áp dụng trong thi đấu".

USGARandA2019Rules01

Giám đốc điều hành của R&A là David Rickman (bên trái)

Những đề xuất điều chỉnh luật trong năm 2017 giữ nguyên hiệu lực. Nhưng bên cạnh đó có nhiều điểm thay đổi mới như việc tìm kiếm bóng từ 5 phút sẽ rút ngắn còn 3 phút. Loại bỏ các hình thức phạt do vô tình làm bóng di chuyển trên green hay trong quá trình tìm kiếm bóng. Cho phép di chuyển chướng ngại rời rạc và chạm vào đất trong bẫy, và thoải mái sửa các vết giầy đinh vết hỏng trên green. Hay nếu người chơi thực hiện cú đánh trên green đưa bóng chạm vào cờ thì sẽ không bị phạt. Rất nhiều các thủ tục nguyên tắc trên green và bunker được tinh giản, dễ thở hơn rất nhiều. Ngoài ra bạn có thể chạm gậy xuống đất, loại bỏ chướng ngại dời ở khu vực phạt gậy (không áp dụng cho bunker)

- Thả bóng: thay vì đề xuất chỉ cần thả từ 1 inche trở lên thì bóng bây giờ thả bắt buộc từ đầu gối hoặc cao hơn. Trước đây yêu cầu người chơi thả với tư thế ngang vai. 

- Giải thoát: thay vì đề nghị 20-80 inch thì việc giải thoát bây giờ sẽ là chiều dài một gậy golf (free relief - miễn phạt) và chiều dài hai gậy (đối với hình phạt)

- Double hit: lỗi này sẽ không phạt thêm một gậy dù cho đánh bóng chạm hơn một lần.

- Đáng chú ý là USGA và R&A cũng dự thảo lên luật địa phương cho phép golfer có thể lựa chọn hình một trong hai hình thức phạt gậy hoặc khoảng cách, nhưng chỉ dành cho các giải nghiệp dư phong trào, không hướng đến các giải Pro hay ở cuộc thi trình độ cao. Người chơi có thể thả bóng ở khu vực lân cận nơi họ mất bóng hoặc ở chính khu vực ngoài biên (OB) - kể cả khu vực sát với fairway nhất nhưng phải chịu phạt 2 gậy. Luật này đưa ra nhằm các giải đấu nghiệp dư phong trào tăng tốc độ thi đấu cho người chơi. 

 

Với hơn 30 ngàn phàn hồi từ giữa năm 2017 đến nay, USGA và R&A đã chọn lọc và cuối cùng đưa ra được bản dự thảo cuối cùng trước khi áp dụng với đầu năm mới 2019. Sẽ vẫn còn nhiều thay đổi và Luật Golf mới cũng được đón nhận với nhiều tín hiệu tích cực.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi