<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2450-hideki-matsuyama-co-kha-nang-bi-phat-4-gay-tai-hero-world-challenge.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/HidekiHero2017-630x360.jpg"> <figcaption>Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đương kim v&ocirc; địch giải đấu Hero World Challenge l&agrave;&nbsp;Hideki Matsuyama c&oacute; thể bị phạt 4 gậy ở hố 18 v&ograve;ng 2 diễn ra v&agrave;o thứ S&aacute;u ng&agrave;y 1/12.</p></h3> </header> <p>T&igrave;nh huống diễn ra ở hố 18 v&ograve;ng 2 giải Hero World Challenge, ở Bahamas khi Hideki Masuyama d&ugrave;ng ch&acirc;n đằm vết Divot xuống để tr&aacute;nh b&oacute;ng lăn v&agrave;o sau khi thực hiện c&uacute; chip ngắn l&ecirc;n green nhưng bị lăn ngược trở lại. Điều n&agrave;y đ&atilde; g&acirc;y tranh c&atilde;i khi nhiều người cho rằng tay golf người Nhật Bản đ&atilde; cải thiện vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm. Theo luật 13-2 người chơi kh&ocirc;ng được ph&eacute;p cải thiện vị tr&iacute; chỗ b&oacute;ng nằm hay khu vực họ dự kiến cho thế đứng hoặc cho c&uacute; swing bằng c&aacute;ch ấn mạnh đầu gậy xuống đất. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c trọng t&agrave;i cho rằng Hideki đ&atilde; kh&ocirc;ng vi phạm luật n&agrave;y bởi anh kh&ocirc;ng chủ &yacute; cải thiện vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HidekiHero2017.jpg?1512232929083" alt="HidekiHero2017" /></p> <p>Xem lại đoạn Video, ph&oacute; chủ tịch Luật v&agrave; Thi Đấu của PGA TOUR l&agrave; Mark Russell n&oacute;i: "Anh ấy kh&ocirc;ng c&oacute; chủ định cải thiện&nbsp; vị tr&iacute;.&nbsp;Anh ấy cũng n&oacute;i rằng anh ấy thấm ch&iacute; c&ograve;n kh&ocirc;ng &yacute; thức được rằng anh ấy đ&atilde; l&agrave;m điều đ&oacute;. Mục đ&iacute;ch của Hideki kh&ocirc;ng nhằm cải thiện khi b&oacute;ng lăn trở lại v&agrave; b&oacute;ng cũng kh&ocirc;ng rơi đ&uacute;ng v&agrave;o vị tr&iacute; divot đ&oacute;."</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">You can&rsquo;t do that Hideki. <a href="https://t.co/Nu3NUCAbLV">pic.twitter.com/Nu3NUCAbLV</a></p> &mdash; Golf Unfiltered (@GolfUnfiltered) <a href="https://twitter.com/GolfUnfiltered/status/936704606456958976?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 12 năm 2017</a></blockquote> <p>Nhưng nếu mọi ph&aacute;n quyết chống lại Hideki Matsuyama, anh ấy sẽ bị phạt 2 gậy do vi phạm luật v&agrave; 2 gậy phạt bổ sung do k&yacute; sai Scorecard, một t&igrave;nh huống phạt với số gậy giống Lexi Thompson ở giải ANA Inspiration&nbsp;v&agrave;o đầu năm nay. Theo Luật 1-2 th&igrave; người chơi kh&ocirc;ng được h&agrave;nh động với &yacute; định ảnh hưởng đến chuyển động của quả b&oacute;ng trong cuộc, hoặc thay đổi c&aacute;c điều kiện vật l&yacute; với mục đ&iacute;ch l&agrave;m ảnh hưởng đến việc chơi một hố Golf. Ngoại lệ l&agrave; khi h&agrave;nh động r&otilde; r&agrave;ng được ph&eacute;p hoặc h&agrave;nh động được thực hiện v&igrave; mục đ&iacute;ch duy nhất l&agrave; để giữ g&igrave;n, bảo vệ s&acirc;n th&igrave; kh&ocirc;ng vi phạm Luật 1-2.&nbsp;</p> <p>C&aacute;c trọng t&agrave;i đ&atilde; xem lại đoạn ghi h&igrave;nh về t&igrave;nh huống v&agrave; Russell đ&atilde; n&oacute;i việc n&agrave;y với Matsuyama sau v&ograve;ng đấu thứ 2.&nbsp;</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n&nbsp;Curt Byrum của Golf Channel n&oacute;i: "Mọi t&igrave;nh huống đ&atilde; được m&ocirc; tả đ&uacute;ng sự thật với trọng t&agrave;i cho d&ugrave; Hideki c&oacute; muốn cải thiện vị tr&iacute; b&oacute;ng hay kh&ocirc;ng. Họ chỉ muốn hỏi lại anh ấy lại một c&aacute;ch chắc v&agrave; sự thật cũng được anh trả lời đ&uacute;ng như thế. N&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; chủ đ&iacute;ch v&agrave; chỉ l&agrave; một phản xạ tự nhi&ecirc;n&nbsp;rất r&otilde; r&agrave;ng&nbsp;của tay golf người Nhật".</p> <p>Matsuyama ghi điểm bogey hố cuối c&ugrave;ng để kết th&uacute;c với tổng 66 gậy (-6). Kết quả n&agrave;y gi&uacute;p anh xếp đồng hạng 5(-7) với Tiger Woods, v&agrave; k&eacute;m người dẫn đầu l&agrave; Charley Hoffman tới 5 gậy c&aacute;ch biệt.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge

By GolfEdit.com - 02/12/2017

Đương kim vô địch giải đấu Hero World Challenge là Hideki Matsuyama có thể bị phạt 4 gậy ở hố 18 vòng 2 diễn ra vào thứ Sáu ngày 1/12.

Tình huống diễn ra ở hố 18 vòng 2 giải Hero World Challenge, ở Bahamas khi Hideki Masuyama dùng chân đằm vết Divot xuống để tránh bóng lăn vào sau khi thực hiện cú chip ngắn lên green nhưng bị lăn ngược trở lại. Điều này đã gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng tay golf người Nhật Bản đã cải thiện vị trí bóng nằm. Theo luật 13-2 người chơi không được phép cải thiện vị trí chỗ bóng nằm hay khu vực họ dự kiến cho thế đứng hoặc cho cú swing bằng cách ấn mạnh đầu gậy xuống đất. Tuy nhiên các trọng tài cho rằng Hideki đã không vi phạm luật này bởi anh không chủ ý cải thiện vị trí bóng nằm.

HidekiHero2017

Xem lại đoạn Video, phó chủ tịch Luật và Thi Đấu của PGA TOUR là Mark Russell nói: "Anh ấy không có chủ định cải thiện  vị trí. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy thấm chí còn không ý thức được rằng anh ấy đã làm điều đó. Mục đích của Hideki không nhằm cải thiện khi bóng lăn trở lại và bóng cũng không rơi đúng vào vị trí divot đó."

Nhưng nếu mọi phán quyết chống lại Hideki Matsuyama, anh ấy sẽ bị phạt 2 gậy do vi phạm luật và 2 gậy phạt bổ sung do ký sai Scorecard, một tình huống phạt với số gậy giống Lexi Thompson ở giải ANA Inspiration vào đầu năm nay. Theo Luật 1-2 thì người chơi không được hành động với ý định ảnh hưởng đến chuyển động của quả bóng trong cuộc, hoặc thay đổi các điều kiện vật lý với mục đích làm ảnh hưởng đến việc chơi một hố Golf. Ngoại lệ là khi hành động rõ ràng được phép hoặc hành động được thực hiện vì mục đích duy nhất là để giữ gìn, bảo vệ sân thì không vi phạm Luật 1-2. 

Các trọng tài đã xem lại đoạn ghi hình về tình huống và Russell đã nói việc này với Matsuyama sau vòng đấu thứ 2. 

Phóng viên Curt Byrum của Golf Channel nói: "Mọi tình huống đã được mô tả đúng sự thật với trọng tài cho dù Hideki có muốn cải thiện vị trí bóng hay không. Họ chỉ muốn hỏi lại anh ấy lại một cách chắc và sự thật cũng được anh trả lời đúng như thế. Nó không phải là chủ đích và chỉ là một phản xạ tự nhiên rất rõ ràng của tay golf người Nhật".

Matsuyama ghi điểm bogey hố cuối cùng để kết thúc với tổng 66 gậy (-6). Kết quả này giúp anh xếp đồng hạng 5(-7) với Tiger Woods, và kém người dẫn đầu là Charley Hoffman tới 5 gậy cách biệt.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi