<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2429-vga-san-sang-manh-tay-voi-cac-giai-dau-co-tinh-sai-luat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>VGA sẵn sàng mạnh tay với các giải đấu cố tình sai luật?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>VGA sẵn sàng mạnh tay với các giải đấu cố tình sai luật?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/maxresdefault-1-630x360.jpg"> <figcaption>VGA sẵn sàng mạnh tay với các giải đấu cố tình sai luật?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Ng&agrave;y 16/11, Hiệp hội Golf Việt Nam - VGA c&ocirc;ng bố khuyến c&aacute;o về quy định giải thưởng v&agrave; hướng dẫn về Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư (Amateur Status).&nbsp;</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; quy định m&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t golfer, c&aacute;c giải đấu golf phong tr&agrave;o hiện nay bỏ lơ. T&igrave;nh trạng tham gia giải đấu phong tr&agrave;o v&igrave; giải thưởng lớn như trở th&agrave;nh mốt. Đ&atilde; đến l&uacute;c VGA cần phải c&oacute; những khuyến c&aacute;o, r&agrave; so&aacute;t mạnh mẽ hơn để nền golf non trẻ Việt Nam ph&aacute;t triển đ&uacute;ng quỹ đạo vốn c&oacute;.&nbsp;</p> <p>B&agrave;i viết được đăng tải tr&ecirc;n website của hiệp hội golf Việt Nam VGA đ&atilde; viết rất chi tiết về luật tư c&aacute;ch nghiệp dư, đặc biệt l&agrave; quy định về giải thưởng với c&aacute;c giải golf cho người chơi nghiệp dư. Động th&aacute;i n&agrave;y cho thấy VGA đ&atilde; v&agrave; đang sẵn s&agrave;ng &#039;tuy&ecirc;n chiến&#039; với những giải đấu nghiệp dư phong tr&agrave;o cố t&igrave;nh l&agrave;m sai về giải thưởng, tr&aacute;i với luật tư c&aacute;ch nghiệp dư. Theo VGA cho biết việc đưa ra hướng dẫn v&agrave; khuyến c&aacute;o n&agrave;y một phần mong muốn&nbsp;đưa m&ocirc;n thể thao&nbsp;golf tại Việt Nam hội nhập với m&ocirc;n g&ocirc;n thế giới v&agrave; được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người chơi cần phải tu&acirc;n thủ Luật v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng lệ chung của Quốc Tế trong đ&oacute; Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư l&agrave; một Luật rất quan trọng m&agrave; đang ng&agrave;y c&agrave;ng được c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;, nh&agrave; tổ chức v&agrave; g&ocirc;n thủ quan t&acirc;m ch&uacute; trọng v&agrave; tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m ngặt hơn tại Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/maxresdefault-1.jpg?1510838698678" alt="maxresdefault-1" /></p> <p><strong><em>Dưới đ&acirc;y l&agrave; to&agrave;n bộ bản hướng dẫn Luật về tư c&aacute;ch nghiệp dư v&agrave; khuyến c&aacute;o về quy định giải thưởng tr&ecirc;n website của hiệp hội:</em></strong></p> <p>Theo Luật R&amp;A, Hiệp Hội Golf Việt Nam l&agrave; Cơ Quan Quản L&yacute; cao nhất về m&ocirc;n golf, v&agrave; do đ&oacute; nhận thấy c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hướng dẫn v&agrave; khuyến c&aacute;o c&aacute;c golfer về những quy định trong Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư v&agrave; đầu ti&ecirc;n l&agrave; kh&aacute;i niệm về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư v&agrave; những quy Định về Luật Giải Thưởng Nghiệp Dư(Luật 3).</p> <p><strong>LUẬT VỀ TƯ C&Aacute;CH NGHIỆP DƯ</strong></p> <p>Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư &ndash; Rules Of Amateur Status (RAS) l&agrave; g&igrave;? (Luật 1-2)<br />Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư l&agrave; một điều kiện cho ph&eacute;p c&aacute;c golfer tham dự c&aacute;c giải đấu dưới tư c&aacute;ch một golfer Nghiệp Dư. Một người vi phạm những quy định trong Luật sẽ bị tước Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư v&agrave; kh&ocirc;ng được ph&eacute;p tham gia c&aacute;c giải Nghiệp Dư.</p> <p><em>Mục đ&iacute;ch của Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư RAS (Luật 1-3)</em></p> <p>Tổ chức R&amp;A đưa ra một th&ocirc;ng điệp: &ldquo;Th&ocirc;ng qua những giới hạn v&agrave; quy định, Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư khuyến kh&iacute;ch người chơi Nghiệp Dư tập trung v&agrave;o những th&aacute;ch thức v&agrave; tinh thần của m&ocirc;n golf, thay v&igrave; v&agrave;o những lợi &iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh&rdquo;<br />Một người chơi golf Nghiệp Dư được định nghĩa l&agrave; d&ugrave; thi đấu hay chơi giải tr&iacute;, l&agrave; người chơi golf v&igrave; những th&aacute;ch thức của m&ocirc;n thể thao n&agrave;y mang lại, chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một nghề v&agrave; kh&ocirc;ng nhằm mục đ&iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh của n&oacute;.</p> <p><em>Cơ quan quản l&yacute; v&agrave; c&aacute;c Nghi ngờ về Luật (Luật 1-4)</em></p> <p>Người chơi nếu c&oacute; nghi ngờ về việc h&agrave;nh động của m&igrave;nh c&oacute; thể vi phạm Luật n&ecirc;n tham khảo &yacute; kiếncủa Cơ quan Quản l&yacute;.<br />VGA l&agrave; Cơ quan Quản l&yacute; v&agrave; &aacute;p dụng Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư tại Việt Nam theo sự ủy quyền m&agrave; Luật R&amp;A đ&atilde; đặt ra. VGA c&oacute; quyền &aacute;p dụng v&agrave; thi h&agrave;nh Luật v&agrave; c&aacute;c Quyết định (Decisions) được ban h&agrave;nh bởi cơ quan quản l&yacute; hoạt động golf quốc tế &ndash; R&amp;A Rules Limited. Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư c&oacute; thể xem bản tiếng Việt tr&ecirc;n website của VGA (ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o qu&yacute; 2 năm 2016), hoặc ứng dụng di động Luật golf R&amp;A (tr&ecirc;n apple store/google play)hoặc bản tiếng Anh tr&ecirc;n website của R&amp;A.</p> <p><em>Trạng th&aacute;i của golfer khi bị mất Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư.</em></p> <p>Một golfer Nghiệp Dư sẽ kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng nhận l&agrave; một golfer Chuy&ecirc;n Nghiệp v&igrave; những h&agrave;nh vi vi phạm Luật Nghiệp Dư. Những c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y sẽ được gọi l&agrave; Non-Amateur &ndash; Kh&ocirc;ng Nghiệp Dư, thay v&igrave; &ldquo;golfer Chuy&ecirc;n Nghiệp&rdquo; để ph&acirc;n định r&otilde; với những tay golf nh&agrave; nghề được cấp chứng chỉ hay c&oacute; quyền thi đấu trong c&aacute;c hệ thống giải chuy&ecirc;n nghiệp (Quyết định 2-1/13).<br />Một Golfer đ&atilde; Mất Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư v&agrave; được gọi l&agrave; Non- Amateur sẽ kh&ocirc;ng được chấp nhận tham gia v&agrave;o c&aacute;c giải đấu Nghiệp Dư cho đến khi anh ta được &ldquo;phụchồi&rdquo; Tư c&aacute;ch Nghiệp Dư. Golfer Non- Amateur c&oacute; thể nộp đơn xin phục hồi Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư l&ecirc;n Cơ Quan Quản L&yacute; v&agrave; kh&ocirc;ng được vi phạm Luật Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư trong một khoảng thời gian x&eacute;t duyệt để c&oacute; thể phục hồi Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư theo Luật 9.</p> <p><em>Một số hạn chế đ&aacute;ng lưu &yacute; của Non-Amateur</em></p> <p>Kh&ocirc;ng được chấp nhận chơi tại c&aacute;c giải Nghiệp Dư trong v&agrave; ngo&agrave;i nước v&agrave; c&oacute; thể bị kiện c&aacute;o hoặc tước giải thưởng.<br />C&oacute; thể bị từ chối hoặc treo Handicap bởi Cơ Quan Quản L&yacute; của một quốc gia hoặc c&aacute;c s&acirc;n golf.<br />Một Golfer thanh thiếu ni&ecirc;n mất Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư c&oacute; thể sẽ bị từ chối hoặc cắt học bổnggolf tại c&aacute;c trườngĐại Học ở Hoa Kỳ (USA) v&agrave; c&aacute;c quốc Gia Kh&aacute;c<br />Kh&ocirc;ng được quyền đại diện cho Quốc Gia tham dự c&aacute;c sự kiện chỉ d&agrave;nh cho golfer Nghiệp Dư Quốc Tế như SEAGAMES, ASIAD,C&aacute;c giải v&ocirc; Địch Nghiệp Dư Ch&acirc;u &Aacute;- Th&aacute;i B&igrave;nh Dương hay c&aacute;c giải đồng đội như Nomura Cup&hellip;v.v</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>KHUYẾN C&Aacute;O VỀ QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG CHO GOLF THỦ NGHIỆP DƯ (LUẬT 3)</em></span></p> <p>Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư &aacute;p dụng đối với tất cả c&aacute;c sư kiện v&agrave; giải đấu m&agrave; người tham gia phải sử dụng c&uacute; swing giống như khi thực hiện trong một v&ograve;ng golf. Luật kh&ocirc;ng &aacute;p dụng với c&aacute;c hoạt động golf kh&ocirc;ng diễn ra thực tế tr&ecirc;n một s&acirc;n golf b&igrave;nh thường (V&iacute; dụ đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o rổ hay đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o một mục ti&ecirc;u di chuyển) như tại c&aacute;c hoạt động vui chơi hay g&acirc;y quỹ nơi m&agrave; chơi golf kh&ocirc;ng phải l&agrave; hoạt động ch&iacute;nh của sự kiện.<br />Bản hướng dẫn n&agrave;y sẽ l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c Luật li&ecirc;n quan đến giải thưởng của c&aacute;c giải đấu Nghiệp Dư. C&aacute;c golfer, nh&agrave; tổ chức v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ của c&aacute;c giải Nghiệp Dư cần phải nắm được những quy định v&agrave; giới hạn về giải thưởng. Mọi nghi ngờ thắc mắc cần phải được tham vấn Cơ Quan Quản L&yacute; Luật ngay lập tức.<br />Cơ Quan Quản L&yacute; Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư ở c&aacute;c quốc gia l&agrave; hiệp hội hoặc li&ecirc;n đo&agrave;n golf của quốc gia đ&oacute; v&agrave; ở Việt Nam l&agrave; Hiệp hội Golf Việt Nam (thường trực l&agrave; Ban Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư).</p> <p>GIẢI THƯỞNG BẰNG TIỀN MẶT (Luật 3-1a)</p> <p>Một golfer nghiệp dư kh&ocirc;ng được ph&eacute;p nhận bất kỳ giải thưởng Tiền mặt n&agrave;o bất kể số tiền đ&oacute; l&agrave; bao nhi&ecirc;u (Ngoại lệvề giải thưởng Hole-in-One). Đặc biệt, một golfer Nghiệp Dư sẽ vi phạm Luật nếu như tham dự bất kỳ một giải đấu c&oacute; thưởng bằng tiền mặt, bất chấp việc đ&atilde; nhận giải hay chưa.<br />Lưu &yacute;: Một Golfer nghiệp dư c&oacute; thể tham dự một sự kiện trao thưởng tiền mặt với điều kiện trước khi giải đấu diễn ra golfer đ&oacute; phải c&oacute; văn bản gửi l&ecirc;n Cơ Quan Quản L&yacute; tuy&ecirc;n bố sẽ từ chối nhận giải thưởng tiền mặt đ&oacute;.</p> <p>GIỚI HẠN GIẢI THƯỞNG (Luật 3-2a)</p> <p>Giới hạn tối đa cho gi&aacute; trị thực tế của giải thưởng (kh&ocirc;ng phải tiền mặt) m&agrave; một golfer Nghiệp Dư c&oacute; thể nhận khi tham gia thi đấu trong một sự kiện, một chuỗi sự kiện hay một giải đấu, một trận đấu tr&igrave;nh diễn kh&ocirc;ng được qu&aacute; 500 Bảng Anh tương đương 14.750.000 Đồng (Mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ng&agrave;n đồng) hoặc một giới hạn kh&aacute;c thấp hơn khi c&oacute; quy định ch&iacute;nh thức từ Hiệp Hội Golf Việt Nam (Ngoại lệ giải thưởng Hole-in-One)</p> <p>Giới hạn giải thưởng được &aacute;p dụng cho tổng giải thưởng m&agrave; golfer Nghiệp Dư gi&agrave;nh được trong một giải đấu. V&iacute; dụ tổng gi&aacute; trị của giải thưởng sẽ bao gồm giải ch&iacute;nh (V&ocirc; địch, nhất, nh&igrave;, ba), giải đ&aacute;nh xa Longest Driver, Gần Cờ Nhất Nearest to the Hole hoặc một chuỗi c&aacute;c giải thưởng kh&aacute;c trong một sự kiện thi đấu (Quyết Định3-2a/10)</p> <p>Golfer chỉ vi phạm Luật khi đ&atilde; thực sự nhận những giải thưởng vượt qu&aacute; giới hạn theo quy định Luật 3-2a (Quyết Định 3-2a/3).<br />Trong c&aacute;c giải thưởng đồng đội, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n được quyền nhận những giải thưởng cho mỗi c&aacute; nh&acirc;n trị gi&aacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; 500 Bảng Anh, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được nhận chung một giải thưởng c&oacute; gi&aacute; trị vượt qu&aacute; 500 Bảng Anh (Quyết Định 3-2a/9)</p> <p>GIẢI THƯỞNG MANG T&Iacute;NH BIỂU TƯỢNG(Quyết Định 3-2a/1)</p> <p>Golfer Nghiệp Dư c&oacute; thể nhận giải thưởng biểu tượng với bất kỳ gi&aacute; trị n&agrave;o.Giải thưởng biểu tượng thường l&agrave; c&uacute;p hoặc những vật thưởng c&oacute; thể được l&agrave;m bằng v&agrave;ng, bạc, sứ, thuỷ tinh hoặc tương tự v&agrave; phải được khắc chữ vĩnh viễn r&otilde; r&agrave;ng tr&ecirc;n đ&oacute;.<br />Giải thưởng bằng v&agrave;ng, sứ hay thủy tinh m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; khắc chữ sẽ kh&ocirc;ng được xem l&agrave; giải thưởng mang t&iacute;nh biểu tượng v&agrave; phải được định gi&aacute; như giới hạn giải thưởng b&igrave;nh thường.<br />C&aacute;c giải thưởng thiết thực như đồng hồ, t&uacute;i x&aacute;ch, trang sức, trang phục, t&uacute;i golf hay c&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a kh&aacute;c kh&ocirc;ng được xem l&agrave; giải thưởng biểu tượng d&ugrave; n&oacute; c&oacute; được khắc hay th&ecirc;u chữ vĩnh viễn.</p> <p>GIẢI THƯỞNG BẰNG PHIẾU (VOUCHERS) (Quyết định 3-2a/21)</p> <p>Giải thưởng bằng phiếu n&ecirc;n c&oacute; những quy định sau:<br />Ban Tổ Chức (BTC) giải n&ecirc;n ghi r&otilde; r&agrave;ng mục đ&iacute;ch sử dụng của phiếu thưởng.<br />Khi ph&aacute;t phiếu thưởng BTC c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đưa ra c&aacute;c điều kiện sử dụng v&agrave; phải đảm bảo rằng phiếu n&agrave;y được sử dụng để đổi sản phẩm/ dịch vụ đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch đ&atilde; được c&ocirc;ng bố.<br />Nếu gi&aacute; trị phiếu thưởng v&iacute; dụ l&agrave; 100 bảng, BTC c&oacute; quyền ph&aacute;t h&agrave;nh 2 phiếu thưởng trị gi&aacute; 50 bảng hoặc 4 phiếu trị gi&aacute; 25 bảng. BTC c&oacute; to&agrave;n quyền quyết định việc ph&aacute;t h&agrave;nh phiếu thưởng nhưng phải tu&acirc;n thủ gi&aacute; trị tổng tối đa kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 500 bảng Anhcho một sự kiện golf.<br />Luật quy định c&aacute;c phiếu thưởng thường được sử dụng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch sau:<br />Mua h&agrave;ng h&oacute;a hay dịch vụ cung cấp bởi s&acirc;n golf hay c&acirc;u lạc bộ.<br />Thẻ thanh to&aacute;n c&aacute;c dịch vụ của s&acirc;n golf bao gồm tiền tập, lệ ph&iacute; thi đấu, ph&iacute; học golf, thu&ecirc; xe điện hay green fees<br />Ph&iacute; Hội Vi&ecirc;n<br />Phiếu cho bất cứ một mặt h&agrave;ng cụ thể n&agrave;o từ một khu mua sắm hay si&ecirc;u thị. Thẻ hội vi&ecirc;n giảm gi&aacute; hay c&oacute; t&iacute;n dụng trong giới hạn cũng được cho ph&eacute;p theo Luật.<br />C&aacute;c giải thưởng tiền mặt dưới dạng thẻ t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; tiền thưởng b&ecirc;n trong đều kh&ocirc;ng được chấp nhận v&agrave; vi phạm Luật.<br />BTC c&oacute; thể tham vấn Hiệp hội Golf Việt Nam (Ban Luật v&agrave; Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư) về những quy định cụ thể nếu c&oacute; những vấn đề về Luật Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư khi ph&aacute;t h&agrave;nh phiếu thưởng.</p> <p><em>C&Aacute;C QUYẾT ĐỊNH KH&Aacute;C CỦA R&amp;A:</em></p> <p>Golfer Nghiệp Dư c&oacute; thể nhận c&aacute;c giải thưởng l&agrave; c&aacute;c khoản chi ph&iacute; cho c&aacute;c chuyến đi để tham gia c&aacute;c cuộc thi golf kh&aacute;c với điều kiện (Quyết Định 3-2a/19):<br />Giải thưởng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải dạng tiền mặt;<br />Gi&aacute; trị của giải thưởng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; giới hạn giải thưởng l&agrave; 500 bảng Anh;<br />Giải đấu golf n&agrave;y kh&ocirc;ng thuộc một phần của giải đấu hiện tại v&iacute; dụ như v&ograve;ng chung kết hay v&ograve;ng sau của giải đấu đ&oacute;;<br />Nếu c&aacute;c khoản chi ph&iacute; l&agrave; d&agrave;nh cho chặng sau hay v&ograve;ng chung kết của giải đ&oacute; th&igrave; nh&agrave; tổ chức phải được sự chấp thuận của Cơ Quan Quản L&yacute; theo Luật 4-2;<br />C&aacute;c giải thưởng l&agrave; chi ph&iacute; cho c&aacute;c chuyến đi tham gia c&aacute;c giải đấu kh&aacute;c hoặc đại diện cho một đơn vị, tổ chức hay quốc gia đều phải được sự chấp thuận của Cơ Quan Quản L&yacute;;<br />Giải thưởng l&agrave; suất đ&aacute;nh trong c&aacute;c giải Pro-Am l&agrave; hợp lệ với điều kiện ph&iacute; tham gia thi đấu của c&aacute;c giải đ&oacute; kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; giới hạn thưởng(Quyết Định 3-2a/17);<br />C&aacute;c golfer tham gia thi đấu tại c&aacute;c giải c&oacute; treo thưởng như giải gần cờ nhất, đ&aacute;nh xa nhất hay c&aacute;c giải kỹ thuật tương tự m&agrave; c&oacute; trao giải bằng tiền mặt th&igrave; kh&ocirc;ng vi phạm Luật trừ khi anh ta nhận giải thưởng đ&oacute; (Quyết Định 3-1a/1);</p> <p>GIẢI HOLE-IN-ONE (Luật 3-2b):</p> <p>Người chơi Nghi&ecirc;p Dư c&oacute; thể nhận giải vượt qu&aacute; mức quy định về giải thưởng, kể cả giải thưởng tiền mặt cho hố đạt đ&aacute;nh một gậy v&agrave;o lỗ (hole-in-one) khi chơi trong một v&ograve;ng đấu golf ch&iacute;nh thức.<br />Lưu &yacute;: Giải Hole-in-one phải được ghi trong một v&ograve;ng đấu v&agrave; phải được thực hiện trong v&ograve;ng đấu đ&oacute;. C&aacute;c cuộc thi được đ&aacute;nh lại nhiều lần, c&aacute;c cuộc thi được tổ chức kh&ocirc;ng tr&ecirc;n một s&acirc;n golf (v&iacute; dụ tr&ecirc;n s&acirc;n tập ph&aacute;t b&oacute;ng hoặc tập tr&ecirc;n s&acirc;n m&ocirc; phỏng) v&agrave; thi gạt b&oacute;ng kh&ocirc;ng &aacute;p dụng theo quy định n&agrave;y.</p> <p>GIẢI BỐC THĂM MAY MẮN &ndash; LUCKY DRAW (Quyết Định 3-2a/13)</p> <p>Luật v&agrave; c&aacute;c quy định giới hạn kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho c&aacute;c giải thưởng bốc thăm may mắn tổ chức trong khu&ocirc;n khổ giải đấu. Tuy nhi&ecirc;n phải đảm bảo rằng:<br />Bốc thăm may mắn được diễn ra một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng v&agrave; ngẫu nhi&ecirc;n.<br />Giải thưởng được gi&agrave;nh cho tất cả những người tham gia thực tế.<br />Tr&igrave;nh độ hay kỹ năng đ&aacute;nh golf kh&ocirc;ng phải l&agrave; yếu tố để người tham gia c&oacute; cơ hội nhận giải (V&iacute; dụ những giải lucky draw chỉ d&agrave;nh cho những golfer c&oacute; handicap nhất định th&igrave; lucky draw sẽ kh&ocirc;ng được nằm trong ngoại lệ miễn giới hạn gi&aacute; trị giải thưởng).<br />Lưu &yacute;: Trong trường hợp khả năng golf l&agrave; y&ecirc;u cầu để tham dự bốc thăm th&igrave; giải thưởng bốc thăm may mắn sẽ được t&iacute;nh v&agrave;o tổng giải thưởng m&agrave; golfer nhận được v&agrave; tổng gi&aacute; tr&iacute; n&agrave;y kh&ocirc;ng được qu&aacute; 16.600.000 VND</p> <p>GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRAO CHO TỪ THIỆN (Luật 3-1bmới 2016)</p> <p>Người chơi nghiệp dư c&oacute; thể tham gia sự kiện m&agrave; tiền thưởng hoặc thứ tương đương sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức từ thiện được c&ocirc;ng nhận, nếu nh&agrave; tổ chức sự kiện đ&atilde; xin ph&eacute;p cơ quan quản l&yacute; VGA trước v&agrave; được chấp thuận.</p> <p>C&Aacute;C H&Igrave;NH THỨC C&Aacute; ĐỘ ĐƯỢC CHO PH&Eacute;P (Phụ Lục)<br />C&aacute;c h&igrave;nh thức c&aacute; độ kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống được Luật cho ph&eacute;p giữa c&aacute;c golfer hoặc c&aacute;c đội tuyển với điều kiện mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh của cuộc chơi l&agrave; v&igrave; cuộc vui chung của những người li&ecirc;n quan chứ kh&ocirc;ng nhằm lợi &iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh. H&igrave;nh thức c&aacute; độ bằng tiền mặt được cho ph&eacute;p khi c&aacute;c golfer quen biết nhau, phải c&oacute; thỏa thuận từ trước v&agrave; số tiền đặt cược kh&ocirc;ng được qu&aacute; lớn.</p> <p>C&Aacute;C H&Igrave;NH THỨC C&Aacute; ĐỘ KH&Ocirc;NG ĐƯỢC CHẤP NHẬN (Phụ Lục)</p> <p>C&aacute;c h&igrave;nh thức c&aacute; độ c&oacute; khả năng vi phạm Luật 7-2 (Những h&agrave;nh động đi ngược với tinh thần Nghiệp Dư) sẽ được quyết định bới Cơ Quan Quản L&yacute;.<br />Dấu hiệu của những h&igrave;nh thức c&aacute; độ sai phạm c&oacute; thể l&agrave;:<br />Những người kh&ocirc;ng phải l&agrave; golfer trực tiếp thi đấu tham gia v&agrave;o cuộc c&aacute; độ<br />Khoản tiền từ c&aacute; độ qu&aacute; lớn v&agrave; đi ngược với tinh thần golf Nghiệp Dư.<br />Cuộc c&aacute; độ g&acirc;y n&ecirc;n những tranh c&atilde;i hay kiện c&aacute;o về sự kh&ocirc;ng trung thực trong chấp h&agrave;nh c&aacute;c điều Luật hoặc tự &yacute; thay đổi điều chỉnh Handicap đi ngược với tinh thần của m&ocirc;n Golf.<br />C&aacute;c golfer tham gia v&agrave;o những cuộc c&aacute; độ n&agrave;y sẽ bị xem l&agrave; đi ngược với tinh thần của Luật Nghiệp Dư (Luật 7-2) v&agrave; c&oacute; thể bị mất Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư.<br />Lưu &yacute;: Luật về Tư C&aacute;ch Nghiệp Dư kh&ocirc;ng &aacute;p dụng với c&aacute;c h&igrave;nh thức đặt cược của một golfer Nghiệp Dư cho kết quả hay th&agrave;nh t&iacute;ch của c&aacute;c giải golf chuy&ecirc;n nghiệp.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

VGA sẵn sàng mạnh tay với các giải đấu cố tình sai luật?

By GolfEdit.com - 16/11/2017

Ngày 16/11, Hiệp hội Golf Việt Nam - VGA công bố khuyến cáo về quy định giải thưởng và hướng dẫn về Luật về Tư Cách Nghiệp Dư (Amateur Status). 

Đây có lẽ là quy định mà không ít golfer, các giải đấu golf phong trào hiện nay bỏ lơ. Tình trạng tham gia giải đấu phong trào vì giải thưởng lớn như trở thành mốt. Đã đến lúc VGA cần phải có những khuyến cáo, rà soát mạnh mẽ hơn để nền golf non trẻ Việt Nam phát triển đúng quỹ đạo vốn có. 

Bài viết được đăng tải trên website của hiệp hội golf Việt Nam VGA đã viết rất chi tiết về luật tư cách nghiệp dư, đặc biệt là quy định về giải thưởng với các giải golf cho người chơi nghiệp dư. Động thái này cho thấy VGA đã và đang sẵn sàng 'tuyên chiến' với những giải đấu nghiệp dư phong trào cố tình làm sai về giải thưởng, trái với luật tư cách nghiệp dư. Theo VGA cho biết việc đưa ra hướng dẫn và khuyến cáo này một phần mong muốn đưa môn thể thao golf tại Việt Nam hội nhập với môn gôn thế giới và được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người chơi cần phải tuân thủ Luật và các thông lệ chung của Quốc Tế trong đó Luật về Tư Cách Nghiệp Dư là một Luật rất quan trọng mà đang ngày càng được các cơ quan quản lý, nhà tổ chức và gôn thủ quan tâm chú trọng và tuân thủ nghiêm ngặt hơn tại Việt Nam.

maxresdefault-1

Dưới đây là toàn bộ bản hướng dẫn Luật về tư cách nghiệp dư và khuyến cáo về quy định giải thưởng trên website của hiệp hội:

Theo Luật R&A, Hiệp Hội Golf Việt Nam là Cơ Quan Quản Lý cao nhất về môn golf, và do đó nhận thấy có trách nhiệm hướng dẫn và khuyến cáo các golfer về những quy định trong Luật về Tư Cách Nghiệp Dư và đầu tiên là khái niệm về Tư Cách Nghiệp Dư và những quy Định về Luật Giải Thưởng Nghiệp Dư(Luật 3).

LUẬT VỀ TƯ CÁCH NGHIỆP DƯ

Luật về Tư Cách Nghiệp Dư – Rules Of Amateur Status (RAS) là gì? (Luật 1-2)
Tư Cách Nghiệp Dư là một điều kiện cho phép các golfer tham dự các giải đấu dưới tư cách một golfer Nghiệp Dư. Một người vi phạm những quy định trong Luật sẽ bị tước Tư Cách Nghiệp Dư và không được phép tham gia các giải Nghiệp Dư.

Mục đích của Luật về Tư Cách Nghiệp Dư RAS (Luật 1-3)

Tổ chức R&A đưa ra một thông điệp: “Thông qua những giới hạn và quy định, Luật về Tư Cách Nghiệp Dư khuyến khích người chơi Nghiệp Dư tập trung vào những thách thức và tinh thần của môn golf, thay vì vào những lợi ích tài chính”
Một người chơi golf Nghiệp Dư được định nghĩa là dù thi đấu hay chơi giải trí, là người chơi golf vì những thách thức của môn thể thao này mang lại, chứ không phải là một nghề và không nhằm mục đích tài chính của nó.

Cơ quan quản lý và các Nghi ngờ về Luật (Luật 1-4)

Người chơi nếu có nghi ngờ về việc hành động của mình có thể vi phạm Luật nên tham khảo ý kiếncủa Cơ quan Quản lý.
VGA là Cơ quan Quản lý và áp dụng Luật về Tư Cách Nghiệp Dư tại Việt Nam theo sự ủy quyền mà Luật R&A đã đặt ra. VGA có quyền áp dụng và thi hành Luật và các Quyết định (Decisions) được ban hành bởi cơ quan quản lý hoạt động golf quốc tế – R&A Rules Limited. Luật về Tư Cách Nghiệp Dư có thể xem bản tiếng Việt trên website của VGA (phát hành vào quý 2 năm 2016), hoặc ứng dụng di động Luật golf R&A (trên apple store/google play)hoặc bản tiếng Anh trên website của R&A.

Trạng thái của golfer khi bị mất Tư Cách Nghiệp Dư.

Một golfer Nghiệp Dư sẽ không được công nhận là một golfer Chuyên Nghiệp vì những hành vi vi phạm Luật Nghiệp Dư. Những cá nhân này sẽ được gọi là Non-Amateur – Không Nghiệp Dư, thay vì “golfer Chuyên Nghiệp” để phân định rõ với những tay golf nhà nghề được cấp chứng chỉ hay có quyền thi đấu trong các hệ thống giải chuyên nghiệp (Quyết định 2-1/13).
Một Golfer đã Mất Tư Cách Nghiệp Dư và được gọi là Non- Amateur sẽ không được chấp nhận tham gia vào các giải đấu Nghiệp Dư cho đến khi anh ta được “phụchồi” Tư cách Nghiệp Dư. Golfer Non- Amateur có thể nộp đơn xin phục hồi Tư Cách Nghiệp Dư lên Cơ Quan Quản Lý và không được vi phạm Luật Tư Cách Nghiệp Dư trong một khoảng thời gian xét duyệt để có thể phục hồi Tư Cách Nghiệp Dư theo Luật 9.

Một số hạn chế đáng lưu ý của Non-Amateur

Không được chấp nhận chơi tại các giải Nghiệp Dư trong và ngoài nước và có thể bị kiện cáo hoặc tước giải thưởng.
Có thể bị từ chối hoặc treo Handicap bởi Cơ Quan Quản Lý của một quốc gia hoặc các sân golf.
Một Golfer thanh thiếu niên mất Tư Cách Nghiệp Dư có thể sẽ bị từ chối hoặc cắt học bổnggolf tại các trườngĐại Học ở Hoa Kỳ (USA) và các quốc Gia Khác
Không được quyền đại diện cho Quốc Gia tham dự các sự kiện chỉ dành cho golfer Nghiệp Dư Quốc Tế như SEAGAMES, ASIAD,Các giải vô Địch Nghiệp Dư Châu Á- Thái Bình Dương hay các giải đồng đội như Nomura Cup…v.v

KHUYẾN CÁO VỀ QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG CHO GOLF THỦ NGHIỆP DƯ (LUẬT 3)

Luật về Tư Cách Nghiệp Dư áp dụng đối với tất cả các sư kiện và giải đấu mà người tham gia phải sử dụng cú swing giống như khi thực hiện trong một vòng golf. Luật không áp dụng với các hoạt động golf không diễn ra thực tế trên một sân golf bình thường (Ví dụ đánh bóng vào rổ hay đánh bóng vào một mục tiêu di chuyển) như tại các hoạt động vui chơi hay gây quỹ nơi mà chơi golf không phải là hoạt động chính của sự kiện.
Bản hướng dẫn này sẽ làm rõ các Luật liên quan đến giải thưởng của các giải đấu Nghiệp Dư. Các golfer, nhà tổ chức và các nhà tài trợ của các giải Nghiệp Dư cần phải nắm được những quy định và giới hạn về giải thưởng. Mọi nghi ngờ thắc mắc cần phải được tham vấn Cơ Quan Quản Lý Luật ngay lập tức.
Cơ Quan Quản Lý Luật về Tư Cách Nghiệp Dư ở các quốc gia là hiệp hội hoặc liên đoàn golf của quốc gia đó và ở Việt Nam là Hiệp hội Golf Việt Nam (thường trực là Ban Tư Cách Nghiệp Dư).

GIẢI THƯỞNG BẰNG TIỀN MẶT (Luật 3-1a)

Một golfer nghiệp dư không được phép nhận bất kỳ giải thưởng Tiền mặt nào bất kể số tiền đó là bao nhiêu (Ngoại lệvề giải thưởng Hole-in-One). Đặc biệt, một golfer Nghiệp Dư sẽ vi phạm Luật nếu như tham dự bất kỳ một giải đấu có thưởng bằng tiền mặt, bất chấp việc đã nhận giải hay chưa.
Lưu ý: Một Golfer nghiệp dư có thể tham dự một sự kiện trao thưởng tiền mặt với điều kiện trước khi giải đấu diễn ra golfer đó phải có văn bản gửi lên Cơ Quan Quản Lý tuyên bố sẽ từ chối nhận giải thưởng tiền mặt đó.

GIỚI HẠN GIẢI THƯỞNG (Luật 3-2a)

Giới hạn tối đa cho giá trị thực tế của giải thưởng (không phải tiền mặt) mà một golfer Nghiệp Dư có thể nhận khi tham gia thi đấu trong một sự kiện, một chuỗi sự kiện hay một giải đấu, một trận đấu trình diễn không được quá 500 Bảng Anh tương đương 14.750.000 Đồng (Mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) hoặc một giới hạn khác thấp hơn khi có quy định chính thức từ Hiệp Hội Golf Việt Nam (Ngoại lệ giải thưởng Hole-in-One)

Giới hạn giải thưởng được áp dụng cho tổng giải thưởng mà golfer Nghiệp Dư giành được trong một giải đấu. Ví dụ tổng giá trị của giải thưởng sẽ bao gồm giải chính (Vô địch, nhất, nhì, ba), giải đánh xa Longest Driver, Gần Cờ Nhất Nearest to the Hole hoặc một chuỗi các giải thưởng khác trong một sự kiện thi đấu (Quyết Định3-2a/10)

Golfer chỉ vi phạm Luật khi đã thực sự nhận những giải thưởng vượt quá giới hạn theo quy định Luật 3-2a (Quyết Định 3-2a/3).
Trong các giải thưởng đồng đội, các thành viên được quyền nhận những giải thưởng cho mỗi cá nhân trị giá không quá 500 Bảng Anh, tuy nhiên các thành viên không được nhận chung một giải thưởng có giá trị vượt quá 500 Bảng Anh (Quyết Định 3-2a/9)

GIẢI THƯỞNG MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG(Quyết Định 3-2a/1)

Golfer Nghiệp Dư có thể nhận giải thưởng biểu tượng với bất kỳ giá trị nào.Giải thưởng biểu tượng thường là cúp hoặc những vật thưởng có thể được làm bằng vàng, bạc, sứ, thuỷ tinh hoặc tương tự và phải được khắc chữ vĩnh viễn rõ ràng trên đó.
Giải thưởng bằng vàng, sứ hay thủy tinh mà không có khắc chữ sẽ không được xem là giải thưởng mang tính biểu tượng và phải được định giá như giới hạn giải thưởng bình thường.
Các giải thưởng thiết thực như đồng hồ, túi xách, trang sức, trang phục, túi golf hay các hàng hóa khác không được xem là giải thưởng biểu tượng dù nó có được khắc hay thêu chữ vĩnh viễn.

GIẢI THƯỞNG BẰNG PHIẾU (VOUCHERS) (Quyết định 3-2a/21)

Giải thưởng bằng phiếu nên có những quy định sau:
Ban Tổ Chức (BTC) giải nên ghi rõ ràng mục đích sử dụng của phiếu thưởng.
Khi phát phiếu thưởng BTC có trách nhiệm đưa ra các điều kiện sử dụng và phải đảm bảo rằng phiếu này được sử dụng để đổi sản phẩm/ dịch vụ đúng mục đích đã được công bố.
Nếu giá trị phiếu thưởng ví dụ là 100 bảng, BTC có quyền phát hành 2 phiếu thưởng trị giá 50 bảng hoặc 4 phiếu trị giá 25 bảng. BTC có toàn quyền quyết định việc phát hành phiếu thưởng nhưng phải tuân thủ giá trị tổng tối đa không vượt quá 500 bảng Anhcho một sự kiện golf.
Luật quy định các phiếu thưởng thường được sử dụng cho các mục đích sau:
Mua hàng hóa hay dịch vụ cung cấp bởi sân golf hay câu lạc bộ.
Thẻ thanh toán các dịch vụ của sân golf bao gồm tiền tập, lệ phí thi đấu, phí học golf, thuê xe điện hay green fees
Phí Hội Viên
Phiếu cho bất cứ một mặt hàng cụ thể nào từ một khu mua sắm hay siêu thị. Thẻ hội viên giảm giá hay có tín dụng trong giới hạn cũng được cho phép theo Luật.
Các giải thưởng tiền mặt dưới dạng thẻ tài khoản ngân hàng có tiền thưởng bên trong đều không được chấp nhận và vi phạm Luật.
BTC có thể tham vấn Hiệp hội Golf Việt Nam (Ban Luật và Tư Cách Nghiệp Dư) về những quy định cụ thể nếu có những vấn đề về Luật Tư Cách Nghiệp Dư khi phát hành phiếu thưởng.

CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC CỦA R&A:

Golfer Nghiệp Dư có thể nhận các giải thưởng là các khoản chi phí cho các chuyến đi để tham gia các cuộc thi golf khác với điều kiện (Quyết Định 3-2a/19):
Giải thưởng đó không phải dạng tiền mặt;
Giá trị của giải thưởng không vượt quá giới hạn giải thưởng là 500 bảng Anh;
Giải đấu golf này không thuộc một phần của giải đấu hiện tại ví dụ như vòng chung kết hay vòng sau của giải đấu đó;
Nếu các khoản chi phí là dành cho chặng sau hay vòng chung kết của giải đó thì nhà tổ chức phải được sự chấp thuận của Cơ Quan Quản Lý theo Luật 4-2;
Các giải thưởng là chi phí cho các chuyến đi tham gia các giải đấu khác hoặc đại diện cho một đơn vị, tổ chức hay quốc gia đều phải được sự chấp thuận của Cơ Quan Quản Lý;
Giải thưởng là suất đánh trong các giải Pro-Am là hợp lệ với điều kiện phí tham gia thi đấu của các giải đó không vượt quá giới hạn thưởng(Quyết Định 3-2a/17);
Các golfer tham gia thi đấu tại các giải có treo thưởng như giải gần cờ nhất, đánh xa nhất hay các giải kỹ thuật tương tự mà có trao giải bằng tiền mặt thì không vi phạm Luật trừ khi anh ta nhận giải thưởng đó (Quyết Định 3-1a/1);

GIẢI HOLE-IN-ONE (Luật 3-2b):

Người chơi Nghiêp Dư có thể nhận giải vượt quá mức quy định về giải thưởng, kể cả giải thưởng tiền mặt cho hố đạt đánh một gậy vào lỗ (hole-in-one) khi chơi trong một vòng đấu golf chính thức.
Lưu ý: Giải Hole-in-one phải được ghi trong một vòng đấu và phải được thực hiện trong vòng đấu đó. Các cuộc thi được đánh lại nhiều lần, các cuộc thi được tổ chức không trên một sân golf (ví dụ trên sân tập phát bóng hoặc tập trên sân mô phỏng) và thi gạt bóng không áp dụng theo quy định này.

GIẢI BỐC THĂM MAY MẮN – LUCKY DRAW (Quyết Định 3-2a/13)

Luật và các quy định giới hạn không áp dụng cho các giải thưởng bốc thăm may mắn tổ chức trong khuôn khổ giải đấu. Tuy nhiên phải đảm bảo rằng:
Bốc thăm may mắn được diễn ra một cách công bằng và ngẫu nhiên.
Giải thưởng được giành cho tất cả những người tham gia thực tế.
Trình độ hay kỹ năng đánh golf không phải là yếu tố để người tham gia có cơ hội nhận giải (Ví dụ những giải lucky draw chỉ dành cho những golfer có handicap nhất định thì lucky draw sẽ không được nằm trong ngoại lệ miễn giới hạn giá trị giải thưởng).
Lưu ý: Trong trường hợp khả năng golf là yêu cầu để tham dự bốc thăm thì giải thưởng bốc thăm may mắn sẽ được tính vào tổng giải thưởng mà golfer nhận được và tổng giá trí này không được quá 16.600.000 VND

GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT TRAO CHO TỪ THIỆN (Luật 3-1bmới 2016)

Người chơi nghiệp dư có thể tham gia sự kiện mà tiền thưởng hoặc thứ tương đương sẽ đóng góp cho tổ chức từ thiện được công nhận, nếu nhà tổ chức sự kiện đã xin phép cơ quan quản lý VGA trước và được chấp thuận.

CÁC HÌNH THỨC CÁ ĐỘ ĐƯỢC CHO PHÉP (Phụ Lục)
Các hình thức cá độ không chính thống được Luật cho phép giữa các golfer hoặc các đội tuyển với điều kiện mục đích chính của cuộc chơi là vì cuộc vui chung của những người liên quan chứ không nhằm lợi ích tài chính. Hình thức cá độ bằng tiền mặt được cho phép khi các golfer quen biết nhau, phải có thỏa thuận từ trước và số tiền đặt cược không được quá lớn.

CÁC HÌNH THỨC CÁ ĐỘ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN (Phụ Lục)

Các hình thức cá độ có khả năng vi phạm Luật 7-2 (Những hành động đi ngược với tinh thần Nghiệp Dư) sẽ được quyết định bới Cơ Quan Quản Lý.
Dấu hiệu của những hình thức cá độ sai phạm có thể là:
Những người không phải là golfer trực tiếp thi đấu tham gia vào cuộc cá độ
Khoản tiền từ cá độ quá lớn và đi ngược với tinh thần golf Nghiệp Dư.
Cuộc cá độ gây nên những tranh cãi hay kiện cáo về sự không trung thực trong chấp hành các điều Luật hoặc tự ý thay đổi điều chỉnh Handicap đi ngược với tinh thần của môn Golf.
Các golfer tham gia vào những cuộc cá độ này sẽ bị xem là đi ngược với tinh thần của Luật Nghiệp Dư (Luật 7-2) và có thể bị mất Tư Cách Nghiệp Dư.
Lưu ý: Luật về Tư Cách Nghiệp Dư không áp dụng với các hình thức đặt cược của một golfer Nghiệp Dư cho kết quả hay thành tích của các giải golf chuyên nghiệp.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi