<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2358-flc-vietnam-masters-2017-khong-co-ob-tren-san.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>FLC Vietnam Masters 2017: Không có OB trên sân</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>FLC Vietnam Masters 2017: Không có OB trên sân</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/FLCVNMasRef01-630x360.jpg"> <figcaption>FLC Vietnam Masters 2017: Không có OB trên sân</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Những Luật địa phương bổ sung sau sẽ được &aacute;p dụng c&ugrave;ng với bản thẻ cứng Điều Lệ v&agrave;&nbsp;Luật Địa Phương của Hệ thống giải VPGA Tour:</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết những Luật địa phương bổ sung được &aacute;p dụng c&ugrave;ng với bản thẻ cứng Điều Lệ v&agrave; Luật Địa Phương của Hệ thống giải VPGA Tour được đưa v&agrave;o trước thềm giải đấu:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/FLCVNMasRef01.jpg?1506555135652" alt="FLCVNMasRef01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Trưởng ban trọng t&agrave;i Vũ Qu&acirc;n (b&ecirc;n tr&aacute;i) v&agrave; trọng t&agrave;i Trần Khoa tại giải FLC Vietnam Masters - Ảnh: Duy Dương</em></p> <p>1. Ngo&agrave;i bi&ecirc;n OB (Luật 27-1)</p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; OB tr&ecirc;n s&acirc;n.</p> <p>2. Bẫy nước (Water Hazard) v&agrave; bẫy nước mặt b&ecirc;n (Lateral Water Hazard)</p> <p> Bẫy nước được x&aacute;c định bằng cọc v&agrave;ng v&agrave; đường kẻ v&agrave;ng, bẫy nước mặt b&ecirc;n được x&aacute;c định bằng cọc đỏ v&agrave; đường kẻ đỏ. Khi c&oacute; cả cọc v&agrave; đường kẻ th&igrave; cọc để b&aacute;o hiệu bẫy v&agrave; ranh giới được x&aacute;c định bằng đường kẻ liền hoặc kẻ đứt.<br /> C&aacute;c khu vực r&atilde;nh đất c&oacute; cắm cọc đỏ v&agrave; đường kẻ đỏ l&agrave; bẫy nước mặt b&ecirc;n. Cọc b&aacute;o hiệu bẫy nước v&agrave; ranh giới được x&aacute;c định bằng đường sơn kẻ đỏ<br />Lưu &yacute;: R&atilde;nh đất trong phạm vi bẫy nước sẽ kh&ocirc;ng được giải tho&aacute;t v&agrave; người chơi phải đ&aacute;nh b&oacute;ng tại chỗ hoặc &aacute;p dụng Luật 26<br /> Bẫy nước b&ecirc;n tr&aacute;i hố 12,17,18, b&ecirc;n phải c&aacute;c hố 4,5,6 v&agrave; đằng sau green hố 16 sẽ nới rộng đến v&ocirc; tận.<br />Lưu &yacute;:<br /> C&aacute;c vật cản nh&acirc;n tạo (Immovable Obstruction) c&oacute; thể bao gồm đường xe điện v&agrave; cột đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng nằm trong bẫy nước sẽ kh&ocirc;ng được giải tho&aacute;t kh&ocirc;ng phạt v&agrave; chỉ c&oacute; thể đ&aacute;nh tại chỗ hoặc giải tho&aacute;t chịu gậy phạt theo Luật bẫy nước 26-1.<br /> C&aacute;c vệt sơn đỏ chạy dọc đường xe điện sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu lực.</p> <p>3. Khu vực thả b&oacute;ng Dropping Zone cho hố số 3, 10 v&agrave; 11.</p> <p>Nếu chắc chắn rằng b&oacute;ng rơi v&agrave;o v&agrave; mất trong bẫy nước (cọc v&agrave;ng) hoặc bẫy nước mặt b&ecirc;n (cọc đỏ), người chơi c&oacute; thể thực hiện theo Luật 26 hoặc bổ sung lựa chọn thả b&oacute;ng chịu phạt 1 gậy tại khu vựa thả b&oacute;ng được đặt tại:</p> <p> Hố số 3: Tr&ecirc;n Tee box ph&iacute;a trước (Tee đỏ)<br /> Hố số 10: B&ecirc;n phải trước bẫy nước.<br /> Hố số 11: Tr&ecirc;n Tee box ph&iacute;a trước (Tee đỏ)</p> <p>4. Khu vực đang sửa chữa (Ground Under Repair)</p> <p> C&aacute;c vị tr&iacute; sơn đ&aacute;nh dấu khoảng c&aacute;ch v&agrave; chữ T trước green l&agrave; GUR.<br /> C&aacute;c khu vực đ&aacute;nh dấu Flower Bed hoặc cọc xanh ( Fairway hố số 2, 6 v&agrave; 15)</p> <p>5. C&aacute;c khu vực thuộc s&acirc;n:<br /> C&aacute;c th&agrave;nh tường đ&aacute; nh&acirc;n tạo nằm trong ranh giới bẫy nước l&agrave; một phần của s&acirc;n.<br /> To&agrave;n bộ c&acirc;y non d&ugrave; c&oacute; hay kh&ocirc;ng c&oacute; cột chống l&agrave; một phần của s&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng được giải tho&aacute;t kh&ocirc;ng phạt gậy.</p> <p>6. Vật cản kh&ocirc;ng di chuyển được (Immovable Obstruction)</p> <p>a) C&aacute;c bảng quảng c&aacute;o l&agrave; vật cản kh&ocirc;ng di chuyển được.<br />b) Tất cả cột l&agrave; vật cản kh&ocirc;ng di chuyển.</p> <p>7. Vật cản c&oacute; thể di chuyển (Movable Obsutruction)<br />C&aacute;c cọc khoảng c&aacute;ch v&agrave; cọc định hướng c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; d&acirc;y.<br />C&aacute;c d&acirc;y điện truyền h&igrave;nh v&agrave; m&aacute;y quay.</p> <p>8. Vật cản cố định tạm thời (Temporary Immovable Obstruction - TIO)</p> <p>Tất cả biển quảng c&aacute;o, th&aacute;p truyền h&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n l&agrave; TIO v&agrave; &aacute;p dụng giải tho&aacute;t cho cả hai<br />b&ecirc;n (either side relief).<br />Drop zone sẽ được cung cấp cho TIO tại:<br /> Th&aacute;p truyền h&igrave;nh ph&iacute;a sau green hố số 17.<br /> Th&aacute;p truyền h&igrave;nh ph&iacute;a sau green hố số 18.<br /> Khu vực đặt xe hơi Volvo ph&iacute;a sau green 18.</p> <p>9. M&aacute;y đo khoảng c&aacute;ch</p> <p>Người chơi được ph&eacute;p thu thập th&ocirc;ng tin về khoảng c&aacute;ch từ một thiết bị đo khoảng c&aacute;ch. Nếu trong một v&ograve;ng đấu quy chuẩn, người chơi sử dụng thiết bị để đo c&aacute;c điều kiện kh&aacute;c c&oacute; thể ảnh hưởng đến quyết định thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh như đo độ dốc, tốc độ gi&oacute;, v.v, người chơi sẽ vi phạm Luật 14-3.</p> <p><em><strong>VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG &ndash; HAI GẬY PHẠT</strong></em></p> <p>****<br /><em><strong>MỘT SỐ ĐIỂM LƯU &Yacute;:</strong></em></p> <p>Đ&aacute; v&agrave; sỏi trong bẫy c&aacute;t<br />Đ&aacute; v&agrave; sỏi trong bẫy c&aacute;t l&agrave; vật cản c&oacute; thể di chuyển (Movable Obstruction) được quy định<br />trong thẻ cứng.<br />C&aacute;c vị tr&iacute; sơn khoảng c&aacute;ch (D&ugrave;ng cho Yardage Book)<br />C&aacute;c khoảng c&aacute;ch tr&ecirc;n s&acirc;n đều sử dụng đơn vị l&agrave; YARDS v&agrave; được đo đến ph&iacute;a trước green<br />(Chữ T). Vị tr&iacute; cờ sẽ được ph&aacute;t tại tee xuất ph&aacute;t trước khi thi đấu.<br />C&aacute;c cột khoảng c&aacute;ch tr&ecirc;n s&acirc;n (M&agrave;u xanh, trắng v&agrave;ng v&agrave; đỏ)<br />Tất cả cột khoảng c&aacute;ch được đo đến ch&iacute;nh giữa green theo nguy&ecirc;n tắc:<br />Xanh = 200 yards, Trắng = 150 yards, Đỏ = 100 yards v&agrave; V&agrave;ng = 50 yards</p> <p><strong>Đ&aacute;nh tập</strong></p> <p>Người chơi được ph&eacute;p tập tại c&aacute;c khu vực Driving Range, Chipping v&agrave; Putting Green trước<br />v&agrave; sau mỗi v&ograve;ng đấu. Trong v&ograve;ng đấu, nghi&ecirc;m cấm tập luyện tr&ecirc;n s&acirc;n (n&ecirc;u ở thẻ cứng)<br />Kiosk/ nh&agrave; vệ sinh tr&ecirc;n s&acirc;n<br />Kiosk 1: Green 4 v&agrave; Tee 5<br />Kiosk 2: Green 10, Tee 3, Tee 11, Green 13 v&agrave; Tee 14<br />Kiosk 3: Green 12, Tee 13 Green 15, Tee 16 v&agrave; Tee 17<br />Khu vực x&aacute;c nhận kết quả (Recording Area)<br />Khu vực ghi điểm được bố tr&iacute; tại tầng 2 Văn ph&ograve;ng giải (Ph&ograve;ng VIP) b&ecirc;n trong nh&agrave; CLB.</p> <p><strong>Trọng t&agrave;i (Rules Official)</strong></p> <p>Vũ Nguy&ecirc;n (TD), Vũ Qu&acirc;n (CR), Đinh Hồng Minh, Dương Quang Huy, Trần Trọng Đăng<br />Khoa, Nguyễn Ho&agrave;ng Trung, Đỗ Duy Kh&aacute;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

FLC Vietnam Masters 2017: Không có OB trên sân

By GolfEdit.com - 28/09/2017

Những Luật địa phương bổ sung sau sẽ được áp dụng cùng với bản thẻ cứng Điều Lệ và Luật Địa Phương của Hệ thống giải VPGA Tour:

Dưới đây là chi tiết những Luật địa phương bổ sung được áp dụng cùng với bản thẻ cứng Điều Lệ và Luật Địa Phương của Hệ thống giải VPGA Tour được đưa vào trước thềm giải đấu:

FLCVNMasRef01

Trưởng ban trọng tài Vũ Quân (bên trái) và trọng tài Trần Khoa tại giải FLC Vietnam Masters - Ảnh: Duy Dương

1. Ngoài biên OB (Luật 27-1)

Không có OB trên sân.

2. Bẫy nước (Water Hazard) và bẫy nước mặt bên (Lateral Water Hazard)

 Bẫy nước được xác định bằng cọc vàng và đường kẻ vàng, bẫy nước mặt bên được xác định bằng cọc đỏ và đường kẻ đỏ. Khi có cả cọc và đường kẻ thì cọc để báo hiệu bẫy và ranh giới được xác định bằng đường kẻ liền hoặc kẻ đứt.
 Các khu vực rãnh đất có cắm cọc đỏ và đường kẻ đỏ là bẫy nước mặt bên. Cọc báo hiệu bẫy nước và ranh giới được xác định bằng đường sơn kẻ đỏ
Lưu ý: Rãnh đất trong phạm vi bẫy nước sẽ không được giải thoát và người chơi phải đánh bóng tại chỗ hoặc áp dụng Luật 26
 Bẫy nước bên trái hố 12,17,18, bên phải các hố 4,5,6 và đằng sau green hố 16 sẽ nới rộng đến vô tận.
Lưu ý:
 Các vật cản nhân tạo (Immovable Obstruction) có thể bao gồm đường xe điện và cột đèn chiếu sáng nằm trong bẫy nước sẽ không được giải thoát không phạt và chỉ có thể đánh tại chỗ hoặc giải thoát chịu gậy phạt theo Luật bẫy nước 26-1.
 Các vệt sơn đỏ chạy dọc đường xe điện sẽ không có hiệu lực.

3. Khu vực thả bóng Dropping Zone cho hố số 3, 10 và 11.

Nếu chắc chắn rằng bóng rơi vào và mất trong bẫy nước (cọc vàng) hoặc bẫy nước mặt bên (cọc đỏ), người chơi có thể thực hiện theo Luật 26 hoặc bổ sung lựa chọn thả bóng chịu phạt 1 gậy tại khu vựa thả bóng được đặt tại:

 Hố số 3: Trên Tee box phía trước (Tee đỏ)
 Hố số 10: Bên phải trước bẫy nước.
 Hố số 11: Trên Tee box phía trước (Tee đỏ)

4. Khu vực đang sửa chữa (Ground Under Repair)

 Các vị trí sơn đánh dấu khoảng cách và chữ T trước green là GUR.
 Các khu vực đánh dấu Flower Bed hoặc cọc xanh ( Fairway hố số 2, 6 và 15)

5. Các khu vực thuộc sân:
 Các thành tường đá nhân tạo nằm trong ranh giới bẫy nước là một phần của sân.
 Toàn bộ cây non dù có hay không có cột chống là một phần của sân và không được giải thoát không phạt gậy.

6. Vật cản không di chuyển được (Immovable Obstruction)

a) Các bảng quảng cáo là vật cản không di chuyển được.
b) Tất cả cột là vật cản không di chuyển.

7. Vật cản có thể di chuyển (Movable Obsutruction)
Các cọc khoảng cách và cọc định hướng có hoặc không có dây.
Các dây điện truyền hình và máy quay.

8. Vật cản cố định tạm thời (Temporary Immovable Obstruction - TIO)

Tất cả biển quảng cáo, tháp truyền hình trên sân là TIO và áp dụng giải thoát cho cả hai
bên (either side relief).
Drop zone sẽ được cung cấp cho TIO tại:
 Tháp truyền hình phía sau green hố số 17.
 Tháp truyền hình phía sau green hố số 18.
 Khu vực đặt xe hơi Volvo phía sau green 18.

9. Máy đo khoảng cách

Người chơi được phép thu thập thông tin về khoảng cách từ một thiết bị đo khoảng cách. Nếu trong một vòng đấu quy chuẩn, người chơi sử dụng thiết bị để đo các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến quyết định thực hiện cú đánh như đo độ dốc, tốc độ gió, v.v, người chơi sẽ vi phạm Luật 14-3.

VI PHẠM LUẬT ĐỊA PHƯƠNG – HAI GẬY PHẠT

****
MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý:

Đá và sỏi trong bẫy cát
Đá và sỏi trong bẫy cát là vật cản có thể di chuyển (Movable Obstruction) được quy định
trong thẻ cứng.
Các vị trí sơn khoảng cách (Dùng cho Yardage Book)
Các khoảng cách trên sân đều sử dụng đơn vị là YARDS và được đo đến phía trước green
(Chữ T). Vị trí cờ sẽ được phát tại tee xuất phát trước khi thi đấu.
Các cột khoảng cách trên sân (Màu xanh, trắng vàng và đỏ)
Tất cả cột khoảng cách được đo đến chính giữa green theo nguyên tắc:
Xanh = 200 yards, Trắng = 150 yards, Đỏ = 100 yards và Vàng = 50 yards

Đánh tập

Người chơi được phép tập tại các khu vực Driving Range, Chipping và Putting Green trước
và sau mỗi vòng đấu. Trong vòng đấu, nghiêm cấm tập luyện trên sân (nêu ở thẻ cứng)
Kiosk/ nhà vệ sinh trên sân
Kiosk 1: Green 4 và Tee 5
Kiosk 2: Green 10, Tee 3, Tee 11, Green 13 và Tee 14
Kiosk 3: Green 12, Tee 13 Green 15, Tee 16 và Tee 17
Khu vực xác nhận kết quả (Recording Area)
Khu vực ghi điểm được bố trí tại tầng 2 Văn phòng giải (Phòng VIP) bên trong nhà CLB.

Trọng tài (Rules Official)

Vũ Nguyên (TD), Vũ Quân (CR), Đinh Hồng Minh, Dương Quang Huy, Trần Trọng Đăng
Khoa, Nguyễn Hoàng Trung, Đỗ Duy Khánh.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi