<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2338-golfer-nhan-8-gay-phat-va-sau-do-bi-truat-quyen-thi-dau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Golfer nhận 8 gậy phạt và sau đó bị truất quyền thi đấu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Golfer nhận 8 gậy phạt và sau đó bị truất quyền thi đấu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ben-crane-dq-boise-630x360.jpg"> <figcaption>Golfer nhận 8 gậy phạt và sau đó bị truất quyền thi đấu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfer 41 người Mỹ - Ben Crane đ&atilde; bị phạt 8 gậy do d&aacute;n sticker ở gậy golf của m&igrave;nh v&agrave; bị loại tại giải golf Playoff thuộc v&ograve;ng chung kết Web.com Tour Final</p></h3> </header> <p>The Web.com Tour đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o h&ocirc;m thứ S&aacute;u ng&agrave;y 15/9 rằng Golfer Ben Crane đ&atilde; bị truất quyền thi đấu khỏi giải Albertsons Boise Open, giải thứ 2 trong loạt 4 giải Playoff Web.com Tour Finals 2017.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ben-crane-dq-boise.jpg?1505867899135" alt="ben-crane-dq-boise" /></p> <p style="text-align: center;">Ảnh: Jonathan Ferrey/Getty Images</p> <p>Theo đ&oacute; Ben Crane đ&atilde; c&oacute; Decal/Dot Sticker ở tr&ecirc;n hai c&acirc;y gậy của anh (gậy driver v&agrave; sắt 6) khi anh bắt đầu v&ograve;ng 1 h&ocirc;m 14/9 tr&ecirc;n s&acirc;n Hillcrest Country Club. Decals &ndash; dot stickers được Crane sử dụng trong việc hỗ trợ thu thập dữ liệu ở v&ograve;ng đấu tập - điều n&agrave;y dẫn đến việc gậy golf của anh kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp cho thi đấu. (bất cứ một thiết bị, vật phụ đ&iacute;nh k&egrave;m tr&ecirc;n gậy golf, bao gồm cả Decal, th&igrave; gậy golf đ&oacute; đều được coi l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy chuẩn cho thi đấu).&nbsp;</p> <p>Crane xuất ph&aacute;t từ tee số 10, v&agrave; khi đến hố 11 chuẩn bị ph&aacute;t b&oacute;ng anh được th&ocirc;ng b&aacute;o về việc c&oacute; Decal tr&ecirc;n gậy Driver của anh. Golfer người Mỹ đ&atilde; phải nhận phạt tổng cộng 4 gậy (2 gậy cho mỗi hố do việc sử dụng gậy golf kh&ocirc;ng đ&uacute;ng nội quy, theo luật 4-1). Khi đến hố 14, Ben Crane tiếp tục được th&ocirc;ng b&aacute;o về việc gậy sắt 6 cũng c&oacute; d&aacute;n Decal, anh nhận th&ecirc;m h&igrave;nh phạt 4 gậy, h&igrave;nh phạt tối đa cho lỗi vi phạm gậy golf n&agrave;y. Tổng cộng Ben Crane nhận 8 gậy phạt.&nbsp;</p> <p>Nhưng trong cuộc phỏng vấn, Ben Crane đ&atilde; chia sẻ rằng thực sự c&acirc;u chuyện c&oacute; ch&uacute;t kh&aacute;c biệt với những g&igrave; tường thuật. Anh đ&atilde; nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o về việc d&aacute;n Decal tr&ecirc;n cả hai gậy Driver, gậy sắt 6 c&ugrave;ng 1 l&uacute;c, kh&ocirc;ng phải đến tận hố 14 như b&aacute;o c&aacute;o. Crane đ&atilde; qu&ecirc;n kh&ocirc;ng&nbsp;tuy&ecirc;n bố loại gậy sắt 6 cho trọng t&agrave;i hay người chơi c&ugrave;ng ra khỏi t&uacute;i gậy khi thi đấu. Anh đ&atilde; bị truất quyền. .</p> <p>Jim Duncan, ph&oacute; chủ tịch về luật tại the Web.com Tour, đ&atilde; giải th&iacute;ch to&agrave;n bộ l&yacute; do Ben Crance bị loại khỏi giải đấu:</p> <p>&ldquo;V&agrave;o s&aacute;ng thứ Năm ng&agrave;y 14/9 giữa hố 12 v&agrave; 13. Trọng t&agrave;i của giải l&agrave; Andrew Miller x&aacute;c nhận với Crane rằng gậy Driver sau khi kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn thi đấu, phải loại bỏ kh&ocirc;ng được sử dụng, sau đ&oacute; anh đ&aacute;nh hết hố 13 v&agrave; một phần hố 14 sau khi sử dụng gậy sắt 6. Sang ng&agrave;y h&ocirc;m sau, v&agrave;o s&aacute;ng thứ S&aacute;u v&ograve;ng 2 sau khi&nbsp;anh ấy đ&atilde; sử dụng gậy sắt 6 ở hố 14 v&ograve;ng 1 m&agrave; lẽ ra anh phải tuy&ecirc;n bố gậy n&agrave;y kh&ocirc;ng được sử dụng. Ben Crane chưa&nbsp;b&aacute;o với trọng t&agrave;i Andrew Miller hay người c&ugrave;ng chơi việc loại gậy sắt 6. Đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến h&igrave;nh phạt lớn nhất của lỗi n&agrave;y l&agrave; bị truất quyền thi đấu."</p> <p>Crane, c&oacute; 5 danh hiệu PGA TOUR, anh đang nỗ lực nhật Tour Card sau khi xếp vị tr&iacute; 147 tr&ecirc;n bảng FedExCup m&ugrave;a giải 2016-2017.&nbsp;</p> <p>Mặc d&ugrave; bị loại ở giải đấu thứ 2 của Web.com Tour Final, nhưng th&agrave;nh t&iacute;ch tốt ở giải mở m&agrave;n khi xếp đồng hạng 6 (the top 25 danh s&aacute;ch tiền thưởng the Web.com Tour Finals cũng sẽ nhận suất tham dự PGA TOUR m&ugrave;a&nbsp;2017-18).</p> <p>Crane&nbsp;vẫn ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng 1 với 76 gậy mặc d&ugrave; bị phạt tới 8 gậy.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Golfer nhận 8 gậy phạt và sau đó bị truất quyền thi đấu

By GolfEdit.com - 20/09/2017

Golfer 41 người Mỹ - Ben Crane đã bị phạt 8 gậy do dán sticker ở gậy golf của mình và bị loại tại giải golf Playoff thuộc vòng chung kết Web.com Tour Final

The Web.com Tour đã thông báo hôm thứ Sáu ngày 15/9 rằng Golfer Ben Crane đã bị truất quyền thi đấu khỏi giải Albertsons Boise Open, giải thứ 2 trong loạt 4 giải Playoff Web.com Tour Finals 2017.

ben-crane-dq-boise

Ảnh: Jonathan Ferrey/Getty Images

Theo đó Ben Crane đã có Decal/Dot Sticker ở trên hai cây gậy của anh (gậy driver và sắt 6) khi anh bắt đầu vòng 1 hôm 14/9 trên sân Hillcrest Country Club. Decals – dot stickers được Crane sử dụng trong việc hỗ trợ thu thập dữ liệu ở vòng đấu tập - điều này dẫn đến việc gậy golf của anh không phù hợp cho thi đấu. (bất cứ một thiết bị, vật phụ đính kèm trên gậy golf, bao gồm cả Decal, thì gậy golf đó đều được coi là không đúng quy chuẩn cho thi đấu). 

Crane xuất phát từ tee số 10, và khi đến hố 11 chuẩn bị phát bóng anh được thông báo về việc có Decal trên gậy Driver của anh. Golfer người Mỹ đã phải nhận phạt tổng cộng 4 gậy (2 gậy cho mỗi hố do việc sử dụng gậy golf không đúng nội quy, theo luật 4-1). Khi đến hố 14, Ben Crane tiếp tục được thông báo về việc gậy sắt 6 cũng có dán Decal, anh nhận thêm hình phạt 4 gậy, hình phạt tối đa cho lỗi vi phạm gậy golf này. Tổng cộng Ben Crane nhận 8 gậy phạt. 

Nhưng trong cuộc phỏng vấn, Ben Crane đã chia sẻ rằng thực sự câu chuyện có chút khác biệt với những gì tường thuật. Anh đã nhận được thông báo về việc dán Decal trên cả hai gậy Driver, gậy sắt 6 cùng 1 lúc, không phải đến tận hố 14 như báo cáo. Crane đã quên không tuyên bố loại gậy sắt 6 cho trọng tài hay người chơi cùng ra khỏi túi gậy khi thi đấu. Anh đã bị truất quyền. .

Jim Duncan, phó chủ tịch về luật tại the Web.com Tour, đã giải thích toàn bộ lý do Ben Crance bị loại khỏi giải đấu:

“Vào sáng thứ Năm ngày 14/9 giữa hố 12 và 13. Trọng tài của giải là Andrew Miller xác nhận với Crane rằng gậy Driver sau khi không đủ tiêu chuẩn thi đấu, phải loại bỏ không được sử dụng, sau đó anh đánh hết hố 13 và một phần hố 14 sau khi sử dụng gậy sắt 6. Sang ngày hôm sau, vào sáng thứ Sáu vòng 2 sau khi anh ấy đã sử dụng gậy sắt 6 ở hố 14 vòng 1 mà lẽ ra anh phải tuyên bố gậy này không được sử dụng. Ben Crane chưa báo với trọng tài Andrew Miller hay người cùng chơi việc loại gậy sắt 6. Đây là nguyên nhân dẫn đến hình phạt lớn nhất của lỗi này là bị truất quyền thi đấu."

Crane, có 5 danh hiệu PGA TOUR, anh đang nỗ lực nhật Tour Card sau khi xếp vị trí 147 trên bảng FedExCup mùa giải 2016-2017. 

Mặc dù bị loại ở giải đấu thứ 2 của Web.com Tour Final, nhưng thành tích tốt ở giải mở màn khi xếp đồng hạng 6 (the top 25 danh sách tiền thưởng the Web.com Tour Finals cũng sẽ nhận suất tham dự PGA TOUR mùa 2017-18).

Crane vẫn hoàn thành vòng 1 với 76 gậy mặc dù bị phạt tới 8 gậy. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi