<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2336-sergio-garcia-mat-30-phut-de-cuu-bong-khoi-bay-nuoc-mat-ben-tai-vong-4-bmw-championship.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/SergioRulingBMW2017-630x360.jpg"> <figcaption>Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nếu như Jordan Spieth nhận được sự ngưỡng mộ ở t&igrave;nh huống xử l&yacute; luật hố 13 giải The Open năm nay, th&igrave; Sergio Garcia c&oacute; lẽ sẽ nhận giải thưởng Quyết định xử l&yacute; luật tốn thời gian nhất m&ugrave;a giải.</p></h3> </header> <p>Ở hố 18 PAR5 trong ng&agrave;y thi đấu h&ocirc;m chung kết tại giải Playoff thứ 3 của FedExCup l&agrave; BMW Championship, Sergio Garcia sau c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 của m&igrave;nh khiến b&oacute;ng v&agrave;o bẫy nước mặt b&ecirc;n kh&aacute; hẹp ngay phải green. B&oacute;ng của golfer người T&acirc;y Ban Nha nằm n&eacute;p v&agrave;o đ&aacute;, anh đ&atilde; gọi trọng t&agrave;i để cần trợ gi&uacute;p.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/SergioRulingBMW2017.jpg?1505777339266" alt="SergioRulingBMW2017" /></p> <p>Garcia n&oacute;i với trọng t&agrave;i rằng anh muốn đ&aacute;nh về ph&iacute;a sau để tho&aacute;t khỏi bẫy v&agrave; đ&aacute;nh c&uacute; tiếp theo đưa b&oacute;ng l&ecirc;n khu vực lều cho kh&aacute;ch ngồi để được free drop. Sau một cuộc thảo luận kh&aacute; l&acirc;u, trọng t&agrave;i chỉ định một c&uacute; đ&aacute;nh hợp l&yacute;, v&agrave; Garcia được thả b&oacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng bị phạt ở trong bẫy.</p> <p><em>L&yacute; do dẫn đến cuộc thảo luận k&eacute;o d&agrave;i n&agrave;y l&agrave; backswing v&agrave; đường swing của Sergio Garcia bị vướng bởi Grandstand. Anh cần sự hỗ trợ từ trọng t&agrave;i Stephen Cox. Anh đ&atilde; nhận được một quyền thả b&oacute;ng kh&ocirc;ng phạt từ những trở ngại tạm thời kh&ocirc;ng cố định (l&agrave; khu lều kh&aacute;n đ&agrave;i Grandstand)</em></p> <p><em>Trong luật 24-2 n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p một người chơi giải tho&aacute;t b&oacute;ng từ vật thể c&oacute; thể di chuyển nằm trong bẫy. Cox giải th&iacute;ch rằng t&iacute;nh chất tự nhi&ecirc;n tạm thời của chướng ngại vật trong t&igrave;nh huống của Garcia lại đủ điều kiện để anh ấy được free drop, miễn l&agrave; vẫn nằm trong bẫy.</em></p> <p><em>Cox n&oacute;i rằng: "B&oacute;ng của một người chơi nằm trong bẫy nước, anh ta sẽ kh&ocirc;ng được thả lại nếu n&oacute; nằm trong c&aacute;c vật thể kh&ocirc;ng thể di dời như v&ograve;i nước. Nhưng ở đ&acirc;y ch&uacute;ng ta thấy c&oacute; những khối cấu tr&uacute;c lớn (Grandstand) được đặt rất gần cạnh bẫy nước m&agrave; b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng thể c&oacute; ở bẫy nước. V&igrave; vậy luật cho ph&eacute;p Sergio Garcia được thả lại b&oacute;ng khi b&oacute;ng nằm trong bẫy ở vật thể tạm thời c&oacute; thể di chuyển".&nbsp;</em></p> <p>Garcia thả b&oacute;ng tại đ&uacute;ng khu vực bẫy nước, nhưng b&oacute;ng đ&atilde; hai lần rơi bật xuống lạch v&agrave; nằm gần về ph&iacute;a cờ&nbsp;hơn. Cuối c&ugrave;ng anh được đặt b&oacute;ng ở tr&ecirc;n đ&aacute;, nằm trong ranh giới của bẫy.</p> <p>Bằng c&uacute; pitch, golfer người T&acirc;y Ban Nha đ&aacute;nh b&oacute;ng bật v&agrave;o khu lều đằng sau green. Anh được free drop ở vị tr&iacute; mới đ&uacute;ng theo như dự t&iacute;nh, v&agrave; sau đ&oacute; thực hiện c&uacute; chip từ khoảng c&aacute;ch 6 feet, sau đ&oacute; với c&uacute; gạt chuẩn x&aacute;c anh đ&atilde; cứu PAR ho&agrave;n hảo.</p> <p><em>Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh của Sergio Garcia:</em></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/EbW1oS8Fxrg" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Mất hơn 30 ph&uacute;t, nhưng Sergio Garcia đ&atilde; c&oacute; điểm par quan trọng gi&uacute;p anh tham dự v&ograve;ng đấu FedExCup cuối c&ugrave;ng trong năm. Với tổng điểm -11 ở BMW Championship, Sergio Garcia cũng c&oacute; một vị tr&iacute; tốt cho Tour Championship ở East Lake tuần tới.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship

By GolfEdit.com - 19/09/2017

Nếu như Jordan Spieth nhận được sự ngưỡng mộ ở tình huống xử lý luật hố 13 giải The Open năm nay, thì Sergio Garcia có lẽ sẽ nhận giải thưởng Quyết định xử lý luật tốn thời gian nhất mùa giải.

Ở hố 18 PAR5 trong ngày thi đấu hôm chung kết tại giải Playoff thứ 3 của FedExCup là BMW Championship, Sergio Garcia sau cú đánh thứ 2 của mình khiến bóng vào bẫy nước mặt bên khá hẹp ngay phải green. Bóng của golfer người Tây Ban Nha nằm nép vào đá, anh đã gọi trọng tài để cần trợ giúp.

SergioRulingBMW2017

Garcia nói với trọng tài rằng anh muốn đánh về phía sau để thoát khỏi bẫy và đánh cú tiếp theo đưa bóng lên khu vực lều cho khách ngồi để được free drop. Sau một cuộc thảo luận khá lâu, trọng tài chỉ định một cú đánh hợp lý, và Garcia được thả bóng mà không bị phạt ở trong bẫy.

Lý do dẫn đến cuộc thảo luận kéo dài này là backswing và đường swing của Sergio Garcia bị vướng bởi Grandstand. Anh cần sự hỗ trợ từ trọng tài Stephen Cox. Anh đã nhận được một quyền thả bóng không phạt từ những trở ngại tạm thời không cố định (là khu lều khán đài Grandstand)

Trong luật 24-2 nói rằng không cho phép một người chơi giải thoát bóng từ vật thể có thể di chuyển nằm trong bẫy. Cox giải thích rằng tính chất tự nhiên tạm thời của chướng ngại vật trong tình huống của Garcia lại đủ điều kiện để anh ấy được free drop, miễn là vẫn nằm trong bẫy.

Cox nói rằng: "Bóng của một người chơi nằm trong bẫy nước, anh ta sẽ không được thả lại nếu nó nằm trong các vật thể không thể di dời như vòi nước. Nhưng ở đây chúng ta thấy có những khối cấu trúc lớn (Grandstand) được đặt rất gần cạnh bẫy nước mà bình thường không thể có ở bẫy nước. Vì vậy luật cho phép Sergio Garcia được thả lại bóng khi bóng nằm trong bẫy ở vật thể tạm thời có thể di chuyển". 

Garcia thả bóng tại đúng khu vực bẫy nước, nhưng bóng đã hai lần rơi bật xuống lạch và nằm gần về phía cờ hơn. Cuối cùng anh được đặt bóng ở trên đá, nằm trong ranh giới của bẫy.

Bằng cú pitch, golfer người Tây Ban Nha đánh bóng bật vào khu lều đằng sau green. Anh được free drop ở vị trí mới đúng theo như dự tính, và sau đó thực hiện cú chip từ khoảng cách 6 feet, sau đó với cú gạt chuẩn xác anh đã cứu PAR hoàn hảo.

Dưới đây là cú đánh của Sergio Garcia:

Mất hơn 30 phút, nhưng Sergio Garcia đã có điểm par quan trọng giúp anh tham dự vòng đấu FedExCup cuối cùng trong năm. Với tổng điểm -11 ở BMW Championship, Sergio Garcia cũng có một vị trí tốt cho Tour Championship ở East Lake tuần tới.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi