<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2282-the-nao-la-diem-doi-xung-doi-dien-trong-bay-nuoc-coc-do.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thế nào là điểm đối xứng đối diện trong bẫy nước cọc đỏ</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thế nào là điểm đối xứng đối diện trong bẫy nước cọc đỏ</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/DropBall01-630x360.jpg"> <figcaption>Thế nào là điểm đối xứng đối diện trong bẫy nước cọc đỏ</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Trọng t&agrave;i R&amp;A Level II - H&ugrave;ng L&ecirc; chia sẻ b&agrave;i viết về&nbsp;điểm đối xứng đối diện&nbsp;trong giải tho&aacute;t bẫy cọc đỏ</p></h3> </header> <p>Theo luật 26 về bẫy nước th&igrave; khi b&oacute;ng v&agrave;o <em><strong>bẫy nước cọc v&agrave;ng</strong></em>, người chơi sẽ kh&ocirc;ng bị phạt nếu đ&aacute;nh b&oacute;ng tại vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm trong bẫy (Điểm B -H&igrave;nh 1). Nhưng nếu b&oacute;ng kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh được trong bẫy, người chơi&nbsp;chấp nhận chịu phạt 1 gậy để c&oacute;&nbsp;hai lựa chọn sau:</p> <p><em>Lựa chọn 1: Đ&aacute;nh b&oacute;ng tại vị tr&iacute; ban đầu trước khi b&oacute;ng v&agrave;o bẫy (Điểm A - H&igrave;nh 1) theo luật 26-1a</em></p> <p><em>Lựa chọn 2: Thả b&oacute;ng tr&ecirc;n đường thẳng k&eacute;o d&agrave;i từ cờ đến điểm cắt nước cuối c&ugrave;ng (điểm C - H&igrave;nh 1) l&ugrave;i về sau v&ocirc; tận v&agrave; đảm bảo b&ecirc;n ngo&agrave;i bẫy nước. Theo h&igrave;nh vẽ người chơi được thả b&oacute;ng từ điểm D - H&igrave;nh 1&nbsp;k&eacute;o về sau theo luật 26-1b</em></p> <p><em>Nếu b&oacute;ng của người chơi rơi v&agrave;o </em><em><strong>bẫy nước cọc đỏ</strong></em>,<em> th&igrave; ngo&agrave;i c&aacute;c lựa chọn cho bẫy cọc v&agrave;ng đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, người chơi c&oacute; th&ecirc;m sự lựa chọn chịu phạt 1 gậy v&agrave; thả b&oacute;ng trong v&ograve;ng b&aacute;n k&iacute;nh 2 gậy kh&ocirc;ng gần lỗ hơn từ điểm b&oacute;ng cắt bẫy nước cuối c&ugrave;ng (khu vực t&ocirc; đậm cạnh điểm C) theo luật 26-1c(i) hoặc <strong>điểm đối xứng đối diện (opposite margin)</strong> ph&iacute;a b&ecirc;n kia bẫy nước (khu vực t&ocirc; đậm cạnh điểm E - H&igrave;nh 1), c&oacute; khoảng c&aacute;ch tới cờ bằng với điểm cắt cuối tới cờ (khoảng c&aacute;ch từ cờ đến E bằng với từ cờ tới C) theo luật 26-1c(ii).</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Baynuoc02.jpg?1503543222730" alt="Baynuoc02" /></p> <p style="text-align: center;">H&igrave;nh 1</p> <p><strong>Vậy thế n&agrave;o l&agrave; điểm đối xứng đối diện (opposite margin)?</strong></p> <p>Trong Luật 26-1(ii) c&oacute; đề cập đến điểm đối xứng đối diện v&agrave; người chơi c&oacute; thể tận dụng n&oacute; để giải tho&aacute;t b&oacute;ng khỏi&nbsp;bẫy nước cọc đỏ. Khi người chơi thấy rằng ph&iacute;a b&ecirc;n kia bờ nếu thả b&oacute;ng sẽ dễ d&agrave;ng cho c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh hơn, họ ho&agrave;n to&agrave;n được ph&eacute;p<span class="text_exposed_show">&nbsp;lựa chọn thả b&oacute;ng tại điểm đối xứng đối diện bờ b&ecirc;n n&agrave;y&nbsp;bẫy nước.</span></p> <p><span class="text_exposed_show">Để l&agrave;m r&otilde; hơn kh&aacute;i niệm điểm đối xứng đối diện, h&atilde;y xem <em>h&igrave;nh 2</em> (QĐ 26-1/14), hướng b&oacute;ng l&agrave; mũi t&ecirc;n đỏ, c&aacute;c điểm X1,X2,X3 v&agrave; X4 l&agrave; 4 điểm b&oacute;ng cắt nước trong 4 trường hợp kh&aacute;c nhau. Trong 4 trường hợp n&agrave;y điểm Y1, Y3 v&agrave; Y4 sẽ điểm đối diện của X1, X3 v&agrave; X4 (v&agrave; ngược lại), ri&ecirc;ng Y2 kh&ocirc;ng phải l&agrave; điểm đối diện của X2 v&igrave; đường thẳng nối X2 v&agrave; Y2 kh&ocirc;ng đi xuy&ecirc;n suốt bẫy nước m&agrave; cắt qua bờ đất 1 lần.</span></p> <p style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show"><img src="/images/A_Photos/2017/Baynuoccocdo.jpg?1503543761469" alt="Baynuoccocdo" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show">H&igrave;nh 2</span></p> <p>Đối với trường hợp &ldquo;X1&rdquo;, &ldquo;Y1&rdquo; l&agrave; &ldquo;điểm ở m&eacute;p đối diện của bẫy nước c&oacute; khoảng c&aacute;ch bằng nhau t&iacute;nh từ lỗ&rdquo;. Do đ&oacute; người chơi được ph&eacute;p thả b&oacute;ng trong v&ograve;ng 2 gậy từ &ldquo;Y1&rdquo; nhưng kh&ocirc;ng gần cờ hơn.&nbsp;&Aacute;p dụng tương tự cho c&aacute;c trường hợp &ldquo;X3&rdquo;-&ldquo;Y3&rdquo; v&agrave; &ldquo;X4&rdquo;-&ldquo;Y4&rdquo;, v&agrave; ở hai trường hợp n&agrave;y người chơi sẽ thấy lợi thế nếu đ&aacute;nh từ điểm Y3 hoặc Y4 khi kh&ocirc;ng phải đ&aacute;nh b&oacute;ng qua bẫy nước.</p> <p>Ri&ecirc;ng&nbsp;trường hợp &ldquo;X2&rdquo;-&ldquo;Y2&rdquo; th&igrave; &ldquo;Y2&rdquo; kh&ocirc;ng phải l&agrave; điểm cắt ngang bẫy từ X2 bởi v&igrave; đường thẳng tưởng tượng nối &ldquo;X2&rdquo; v&agrave; &ldquo;Y2&rdquo; vẫn&nbsp;cắt ngang phần đất ph&iacute;a b&ecirc;n ngo&agrave;i bẫy nước. Bởi định nghĩa&nbsp;về&nbsp;&ldquo;điểm ở m&eacute;p đối diện&rdquo; l&agrave; điểm cắt ngang qua bẫy nước (như h&igrave;nh tr&ecirc;n th&igrave; X2-Y2 cắt ngang qua cả khu vực ngo&agrave;i bẫy nước) t&iacute;nh từ &ldquo;điểm cắt m&eacute;p cuối c&ugrave;ng trước khi b&oacute;ng đi v&agrave;o bẫy&rdquo;.</p> <p><strong><span class="text_exposed_show">Golfedit.com -</span></strong><span class="text_exposed_show"><em> (T&aacute;c giả: H&ugrave;ng L&ecirc;)</em></span></p> </article> </body></html>

Thế nào là điểm đối xứng đối diện trong bẫy nước cọc đỏ

By GolfEdit.com - 24/08/2017

Trọng tài R&A Level II - Hùng Lê chia sẻ bài viết về điểm đối xứng đối diện trong giải thoát bẫy cọc đỏ

Theo luật 26 về bẫy nước thì khi bóng vào bẫy nước cọc vàng, người chơi sẽ không bị phạt nếu đánh bóng tại vị trí bóng nằm trong bẫy (Điểm B -Hình 1). Nhưng nếu bóng không thể đánh được trong bẫy, người chơi chấp nhận chịu phạt 1 gậy để có hai lựa chọn sau:

Lựa chọn 1: Đánh bóng tại vị trí ban đầu trước khi bóng vào bẫy (Điểm A - Hình 1) theo luật 26-1a

Lựa chọn 2: Thả bóng trên đường thẳng kéo dài từ cờ đến điểm cắt nước cuối cùng (điểm C - Hình 1) lùi về sau vô tận và đảm bảo bên ngoài bẫy nước. Theo hình vẽ người chơi được thả bóng từ điểm D - Hình 1 kéo về sau theo luật 26-1b

Nếu bóng của người chơi rơi vào bẫy nước cọc đỏ, thì ngoài các lựa chọn cho bẫy cọc vàng đã nói ở trên, người chơi có thêm sự lựa chọn chịu phạt 1 gậy và thả bóng trong vòng bán kính 2 gậy không gần lỗ hơn từ điểm bóng cắt bẫy nước cuối cùng (khu vực tô đậm cạnh điểm C) theo luật 26-1c(i) hoặc điểm đối xứng đối diện (opposite margin) phía bên kia bẫy nước (khu vực tô đậm cạnh điểm E - Hình 1), có khoảng cách tới cờ bằng với điểm cắt cuối tới cờ (khoảng cách từ cờ đến E bằng với từ cờ tới C) theo luật 26-1c(ii).

Baynuoc02

Hình 1

Vậy thế nào là điểm đối xứng đối diện (opposite margin)?

Trong Luật 26-1(ii) có đề cập đến điểm đối xứng đối diện và người chơi có thể tận dụng nó để giải thoát bóng khỏi bẫy nước cọc đỏ. Khi người chơi thấy rằng phía bên kia bờ nếu thả bóng sẽ dễ dàng cho cú đánh của mình hơn, họ hoàn toàn được phép lựa chọn thả bóng tại điểm đối xứng đối diện bờ bên này bẫy nước.

Để làm rõ hơn khái niệm điểm đối xứng đối diện, hãy xem hình 2 (QĐ 26-1/14), hướng bóng là mũi tên đỏ, các điểm X1,X2,X3 và X4 là 4 điểm bóng cắt nước trong 4 trường hợp khác nhau. Trong 4 trường hợp này điểm Y1, Y3 và Y4 sẽ điểm đối diện của X1, X3 và X4 (và ngược lại), riêng Y2 không phải là điểm đối diện của X2 vì đường thẳng nối X2 và Y2 không đi xuyên suốt bẫy nước mà cắt qua bờ đất 1 lần.

Baynuoccocdo

Hình 2

Đối với trường hợp “X1”, “Y1” là “điểm ở mép đối diện của bẫy nước có khoảng cách bằng nhau tính từ lỗ”. Do đó người chơi được phép thả bóng trong vòng 2 gậy từ “Y1” nhưng không gần cờ hơn. Áp dụng tương tự cho các trường hợp “X3”-“Y3” và “X4”-“Y4”, và ở hai trường hợp này người chơi sẽ thấy lợi thế nếu đánh từ điểm Y3 hoặc Y4 khi không phải đánh bóng qua bẫy nước.

Riêng trường hợp “X2”-“Y2” thì “Y2” không phải là điểm cắt ngang bẫy từ X2 bởi vì đường thẳng tưởng tượng nối “X2” và “Y2” vẫn cắt ngang phần đất phía bên ngoài bẫy nước. Bởi định nghĩa về “điểm ở mép đối diện” là điểm cắt ngang qua bẫy nước (như hình trên thì X2-Y2 cắt ngang qua cả khu vực ngoài bẫy nước) tính từ “điểm cắt mép cuối cùng trước khi bóng đi vào bẫy”.

Golfedit.com - (Tác giả: Hùng Lê)

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi