<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2262-golfer-tu-loai-minh-khoi-giai-u-s-amateur-boi-loi-tu-caddy.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/USAmateurCraw-630x360.jpg"> <figcaption>Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golf lu&ocirc;n chặt chẽ v&agrave; nghi&ecirc;m ngặt đến mức bất kể người chơi n&agrave;o cũng phải t&ocirc;n trọng. V&agrave; một t&igrave;nh huống điển h&igrave;nh vừa diễn ra tại giải US Amateur.</p></h3> </header> <p>Golfer tham dự giải l&agrave; Chris Crawford đ&atilde; tự truất quyền thi đấu của m&igrave;nh tại v&ograve;ng 2 khi nhận ra Caddie của anh sử dụng thiết bị đo khoảng c&aacute;ch c&oacute; đo cả Slope (độ dốc) nhiều lần. H&agrave;nh động n&agrave;y Crawford đ&atilde; biết vi phạm luật 14-3, Crawford đ&atilde; tự loại m&igrave;nh khỏi giải đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/USAmateurCraw.jpg?1502959460286" alt="USAmateurCraw" /></p> <p>Chris Crawford cũng nhận được cảnh b&aacute;o từ trọng t&agrave;i về việc nhắc nhở caddy h&atilde;y để &yacute; về việc sử dụng m&aacute;y đo Slope, bởi h&agrave;nh động n&agrave;y sẽ khiến người chơi bị phạt hai gậy. Nhưng thật tiếc caddy của Crawford đ&atilde; sử dụng chức năng đo độ dốc n&agrave;y nhiều lần trong v&ograve;ng đấu, điều n&agrave;y l&agrave;m cho h&igrave;nh phạt tăng l&ecirc;n l&agrave; bị truất quyền thi đấu.</p> <p>Trả lời phỏng vấn với ph&oacute;ng vi&ecirc;n ESPN l&agrave; Bob Harig, Crawford chia sẻ: "T&ocirc;i đ&atilde; bối rối v&agrave; cảm thấy c&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng ổn. T&ocirc;i đ&atilde; hỏi caddy của t&ocirc;i về những g&igrave; được thỏa thuận về việc sử dụng Range Finder. &Ocirc;ng ấy đ&atilde; n&oacute;i n&oacute; c&oacute; đo cả Slope. T&ocirc;i biết ngay lập tức rằng phải tự loại m&igrave;nh khỏi giải đấu. T&ocirc;i đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o cho Walking Scorer (người mang bảng điểm) của nh&oacute;m, v&agrave; sau đ&oacute; li&ecirc;n lạc với trọng t&agrave;i. T&ocirc;i đ&atilde; biết nếu sử dụng một lần th&igrave; bị phạt hai gậy, nhưng đ&atilde; sử dụng nhiều hơn một lần v&agrave; như anh thấy đ&oacute; t&ocirc;i tự truất quyền thi đấu của m&igrave;nh."</p> <p>Theo EPSN, Crawford đang c&oacute; số điểm -2 ở v&ograve;ng 2, tổng điểm l&agrave; +1 (do v&ograve;ng 1 anh đ&aacute;nh 73 gậy). Nếu anh chỉ bị phạt 2 gậy đi nữa th&igrave; vẫn gi&uacute;p Crawford tiến v&agrave;o v&ograve;ng playoff đ&aacute;nh matchplay.</p> <p>Crawford chia sẻ th&ecirc;m: "Thực sự t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng c&oacute;&nbsp;được lợi thế n&agrave;o, nhưng t&ocirc;i biết Luật n&agrave;y như thế n&agrave;o v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n sự lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c nữa".</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Golfer tự loại mình khỏi giải U.S. Amateur bởi lỗi từ caddy

By GolfEdit.com - 17/08/2017

Golf luôn chặt chẽ và nghiêm ngặt đến mức bất kể người chơi nào cũng phải tôn trọng. Và một tình huống điển hình vừa diễn ra tại giải US Amateur.

Golfer tham dự giải là Chris Crawford đã tự truất quyền thi đấu của mình tại vòng 2 khi nhận ra Caddie của anh sử dụng thiết bị đo khoảng cách có đo cả Slope (độ dốc) nhiều lần. Hành động này Crawford đã biết vi phạm luật 14-3, Crawford đã tự loại mình khỏi giải đấu.

USAmateurCraw

Chris Crawford cũng nhận được cảnh báo từ trọng tài về việc nhắc nhở caddy hãy để ý về việc sử dụng máy đo Slope, bởi hành động này sẽ khiến người chơi bị phạt hai gậy. Nhưng thật tiếc caddy của Crawford đã sử dụng chức năng đo độ dốc này nhiều lần trong vòng đấu, điều này làm cho hình phạt tăng lên là bị truất quyền thi đấu.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên ESPN là Bob Harig, Crawford chia sẻ: "Tôi đã bối rối và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi đã hỏi caddy của tôi về những gì được thỏa thuận về việc sử dụng Range Finder. Ông ấy đã nói nó có đo cả Slope. Tôi biết ngay lập tức rằng phải tự loại mình khỏi giải đấu. Tôi đã thông báo cho Walking Scorer (người mang bảng điểm) của nhóm, và sau đó liên lạc với trọng tài. Tôi đã biết nếu sử dụng một lần thì bị phạt hai gậy, nhưng đã sử dụng nhiều hơn một lần và như anh thấy đó tôi tự truất quyền thi đấu của mình."

Theo EPSN, Crawford đang có số điểm -2 ở vòng 2, tổng điểm là +1 (do vòng 1 anh đánh 73 gậy). Nếu anh chỉ bị phạt 2 gậy đi nữa thì vẫn giúp Crawford tiến vào vòng playoff đánh matchplay.

Crawford chia sẻ thêm: "Thực sự tôi đã không có được lợi thế nào, nhưng tôi biết Luật này như thế nào và không còn sự lựa chọn nào khác nữa".

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi